ponedeljak, 09.12.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 21:34
AVALA U PRVIM JANUARSKIM DANIMA

Razbijanje straha od visine i planinarenje

Gotovo 155.000 posetilaca lane je osmatralo Beograd sa tornja, što je za oko 15 odsto veća poseta nego u prethodne četiri godine
Autor: A. V. – D. A. – D. M. nedelja, 07.01.2018. u 14:00
Висок 204,68 метара, одавно је превазишао своју техничку улогу „чувара” комуникационе опреме различитих оператера. Данас је Авалски торањ једна од најатрактивнијих туристичких дестинација (Фотографије Д. Мучибабић)
Споменик Незнаном јунаку

Jed­na Iva­na iz Be­o­gra­da re­ši­la je da pr­vu no­vo­go­di­šnju od­lu­ku spro­ve­de na po­čet­ku go­di­ne, i to od­mah 1. ja­nu­a­ra. Že­lja joj je bi­la da po­be­di strah od vi­si­ne, a ka­ko bi se što bo­lje sa njim su­o­či­la od­lu­či­la je da se pop­ne na 122. me­tar Aval­skog tor­nja, na vi­di­ko­vac sa kog po­gled pu­ca ne sa­mo na go­to­vo ce­lu pre­sto­ni­cu, već i na Šu­ma­di­ju, voj­vo­đan­ske rav­ni­ce i ko­lu­bar­ski kraj. Uz po­dr­šku su­pru­ga, Iva­na se po­pe­la na vrh tor­nja, a sa­mo ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka ka­sni­je vest o po­be­đe­nom stra­hu po­de­li­la je po­sred­stvom dru­štve­nih mre­ža. 

I ni­je bi­la je­di­na ko­ja je za pra­zni­ke po­se­ti­la be­o­grad­sku pla­nin­sku le­po­ti­cu. Nje­ne ča­ri ot­kri­va­li su i stra­ni tu­ri­sti, a mno­gi Be­o­gra­đa­ni su u gru­pa­ma u pr­vim ja­nu­ar­skim da­ni­ma pe­ša­či­li i pla­ni­na­ri­li. Ava­la po­sled­njih go­di­na ma­mi ne sa­mo le­ti ne­go i zi­mi jer ko­nač­no nu­di me­sta gde po­se­ti­o­ci mo­gu da se okre­pe. Osim oro­nu­log ho­te­la „Ava­la”, u pod­nož­ju tor­nja je ka­fić, su­ve­nir­ni­ca, et­no-ga­le­ri­ja... 

U kom­plek­su je i cr­kva brv­na­ra i dr­ve­ne ku­ći­ce sa su­ve­ni­ri­ma. One su po­sta­vlje­ne i na sta­zi ko­ja vo­di do spo­me­ni­ka Ne­zna­nom ju­na­ku. Ovo ko­lo­sal­no zda­nje od cr­nog mer­me­ra go­di­na­ma je ošte­će­no, plo­če na pla­tou su po­pu­ca­le i upr­kos broj­nim obe­ća­nji­ma da će bi­ti ob­no­vlje­no to se još ni­je do­go­di­lo. Sve to ipak pa­da u dru­gi plan dok vas zra­ci sun­ca ko­ji se pro­vla­če kroz obi­lje ze­le­ni­la mi­lu­ju, a čist va­zduh očas po­sla otva­ra si­nu­se.  

Naj­vi­še pa­žnje po­se­ti­la­ca ipak pri­vla­či ele­gan­tan i do­sto­jan­stven „gro­mo­bran iz­nad Be­o­gra­da” ko­ji go­di­na­ma pod­u­pi­re pre­sto­nič­ko ne­bo. Vi­sok 204,68 me­ta­ra, odav­no je pre­va­zi­šao svo­ju teh­nič­ku ulo­gu „ču­va­ra” ko­mu­ni­ka­ci­o­ne opre­me raz­li­či­tih ope­ra­te­ra. Da­nas je Aval­ski to­ranj jed­na od naj­a­trak­tiv­ni­jih tu­ri­stič­kih de­sti­na­ci­ja Be­o­gra­da i Sr­bi­je. U to­ku je­se­ni i zi­me od gra­da do nje­ga i ostat­ka Ava­le ne po­sto­ji di­rek­ti­va ve­za jav­nim pre­vo­zom, ali to ne zna­či da tu­ri­stič­ka pri­vlač­nost pla­ni­ne i tor­nja opa­da. Ovo­me su ve­ro­vat­no do­pri­ne­li i pro­šlo­go­di­šnji no­vi­te­ti u kom­plek­su oko tor­nja ko­jim ru­ko­vo­di JP „Emi­si­o­na teh­ni­ka i ve­ze”. On je, osim ka­fi­ćem i su­ve­nir­ni­com, ople­me­njen broj­nim dru­gim sa­dr­ža­ji­ma. Na otvo­re­nom de­lu kom­plek­sa iz­gra­đe­ni su i ure­đe­ni mul­ti­funk­ci­o­nal­ni sport­ski te­re­ni za ma­li fud­bal, ru­ko­met i ko­šar­ku sa ra­sve­tom i tri­bi­na­ma i te­re­ta­na na otvo­re­nom ko­ja je pot­pu­no opre­mlje­na spra­va­ma za ve­žba­nje, te­pih tra­vom i če­sma­ma. U okvi­ru kom­plek­sa se sa­da na­la­zi i deč­je igra­li­šte, a maj­ke sa ko­li­ci­ma i oso­be sa po­seb­nim po­tre­ba­ma sa­da lak­še sti­žu do vr­ha tor­nja, za­hva­lju­ju­ći no­vom lif­tu. Zbog sve­ga to­ga pod­nož­je ovog aval­skog di­va po­sta­lo je pra­vo me­sto za ce­lo­dnev­nu za­ba­vu. A da bi po­se­ti­o­ci­ma ko­ji ov­de do­đu bo­ra­vak bio još ugod­ni­ji ure­đen je i za­tvo­re­ni pro­stor sa no­vim pul­tom za pro­da­ju ula­zni­ca i dru­gim tu­ri­stič­kim i ugo­sti­telj­skim sa­dr­ža­ji­ma.

– Iz­u­zet­no smo po­no­sni što je Aval­ski to­ranj, ko­ji je naj­va­žni­ji te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­ni obje­kat u ze­mlji, u to­ku pro­šle go­di­ne pri­vu­kao re­kor­dan broj po­se­ti­la­ca, go­to­vo 155.000, što je za oko 15 od­sto ve­ća po­se­ta ne­go u pret­hod­ne če­ti­ri go­di­ne. Za­to pla­ni­ra­mo da i u ovoj go­di­ni or­ga­ni­zu­je­mo mno­štvo za­ni­mlji­vih pro­gram­skih sa­dr­ža­ja ko­ji će Be­o­gra­đa­ni­ma i tu­ri­sti­ma bo­ra­vak na Ava­li uči­ni­ti još pri­jat­ni­jim – is­ta­kao je Bran­ko Go­gić, v. d. di­rek­to­ra JP „Emi­si­o­na teh­ni­ka i ve­ze”.


Komentari1
5a1b4
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Милан Топалов
"За­то пла­ни­ра­мо да и у овој го­ди­ни ор­га­ни­зу­је­мо мно­штво за­ни­мљи­вих про­грам­ских са­др­жа­ја ко­ји ће Бе­о­гра­ђа­ни­ма и ту­ри­сти­ма бо­ра­вак на Ава­ли учи­ни­ти још при­јат­ни­јим" – ис­та­као је Бран­ко Го­гић, в. д. ди­рек­то­ра ЈП „Еми­си­о­на тех­ни­ка и ве­зе”. КАКВЕ ВЕЗЕ ИМА"ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ" СА ТУРИЗМОМ И УГОСТИТЕЉСТВОМ Ово мора бити неки "стручњак" електронике, благо нама!!!??? Има човек "слободних капацитета", изгледа, па ће сада, око свих антенских стубова, од Бесне Кобиле до Суботице, да никну угоститељски објекти, наравно, у његовој режији!!! Поздрав из Баната!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja