nedelja, 20.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 21:55
SARADNjA POLITIKE I INSTITUTA „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT”

Besplatno savetovanje kod stručnjaka za ishranu

Lekari će analizirati navike u ishrani zainteresovanih čitalaca koji se u četvrtak budu prijavili za našu akciju, uradiće im određena merenja i izradiće im individualne dijetne planove
Autor: Danijela Davidov-Kesarsreda, 10.01.2018. u 21:11
(Фото Д. Јевремовић)

List „Po­li­ti­ka” u sa­rad­nji sa In­sti­tu­tom za jav­no zdra­vlje Sr­bi­je „Dr Mi­lan Jo­va­no­vić Ba­tut” or­ga­ni­zo­va­će u četvrtak za či­ta­o­ce na­šeg li­sta bes­plat­ne pre­gle­de i me­re­nja, ana­li­zi­ra­će na­vi­ke u is­hra­ni i ra­di­će in­di­vi­du­al­ne di­jet­ne pla­no­ve.

Za­in­te­re­so­va­ni či­ta­o­ci mo­gu da se pri­ja­ve na broj te­le­fo­na „Po­li­ti­ke” 011-330-1758, u četvrtak od 13 do 13.30 sa­ti, do po­pu­ne ter­mi­na.

Za pre­gled, ko­ji tra­je oko po­la sa­ta, ni­je po­treb­na zdrav­stve­na knji­ži­ca ni uput.

Oni či­ta­o­ci ko­ji se bu­du pri­ja­vi­li za do­la­zak u Sa­ve­to­va­li­šte za is­hra­nu In­sti­tu­ta „Ba­tut” po­treb­no je da do­ne­su re­zul­ta­te la­bo­ra­to­rij­skih ana­li­za kr­vi i uri­na (kom­plet­na krv­na sli­ka, bi­o­he­mij­ski pre­gled kr­vi, pre­gled uri­na) ne sta­ri­je od dva me­se­ca, a uko­li­ko po­sto­ji ne­ki zdrav­stve­ni pro­blem tre­ba po­ne­ti i pra­te­ću me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju (pret­hod­ne le­kar­ske iz­ve­šta­je, ot­pu­sne li­ste...).

Ka­ko is­ti­če dr Sne­ža­na De­ja­no­vić, spe­ci­ja­li­sta hi­gi­je­ne u In­sti­tu­tu „Ba­tut”, sa­ve­to­va­nje u ve­zi sa is­hra­nom u ovoj usta­no­vi pod­ra­zu­me­va in­di­vi­du­al­ni pri­stup sva­kom pa­ci­jen­tu. Sva­ka oso­ba, pre­ma po­lu, go­di­na­ma, zdrav­stve­nom sta­nju i fi­zič­koj ak­tiv­no­sti, ima spe­ci­fič­ne po­tre­be u po­gle­du is­hra­ne. Di­je­to­te­ra­pij­ski plan se pra­vi na pr­vom pre­gle­du na osno­vu an­tro­po­me­trij­skih me­re­nja ko­ja pod­ra­zu­me­va­ju od­re­đi­va­nje te­le­sne ma­se i vi­si­ne, in­dek­sa te­le­sne uhra­nje­no­sti, obi­ma stru­ka, ku­ka i nad­lak­ti­ce i me­re­nje de­blji­ne ko­žnih na­bo­ra, lič­nu i po­ro­dič­nu anam­ne­zu, la­bo­ra­to­rij­ske ana­li­ze, ste­pen fi­zič­ke ak­tiv­no­sti i na­či­na ži­vo­ta.

– Ana­li­zom do­sa­da­šnjih na­vi­ka u is­hra­ni utvr­đu­ju se gre­ške u po­na­ša­nju u is­hra­ni ko­je su re­zul­ti­ra­le ne­a­de­kvat­nim sta­njem uhra­nje­no­sti. Ve­o­ma su če­ste gre­ške u ne­pra­vil­nom ras­po­re­du dnev­nih obro­ka, pa po­ne­kad sa­mo po­što­va­nje pra­vil­nog dnev­nog re­ži­ma is­hra­ne (tri glav­na obro­ka i dve uži­ne) uz ume­re­nu re­duk­ci­ju ener­get­skog uno­sa, do­no­si uspeh – na­gla­ša­va dr De­ja­no­vić.

Sa­ve­to­va­nje pod­ra­zu­me­va i iz­ra­du jed­no­dnev­nih i vi­še­dnev­nih pla­no­va is­hra­ne ko­ji­ma tre­ba da se za­do­vo­lje ener­get­ske i po­tre­be za hran­lji­vim i za­štit­nim ma­te­ri­ja­ma i ko­ji tre­ba da bu­du pri­la­go­đe­ni rad­nim i dru­štve­nim ak­tiv­no­sti­ma oso­ba ko­ji­ma su na­me­nje­ni. Sa­ve­ti o pra­vil­nom iz­bo­ru na­mir­ni­ca, na­či­nu pri­pre­me, ras­po­re­du uno­sa i struk­tu­ri obro­ka su sa­stav­ni deo sva­kog pr­vog pre­gle­da, kao i ne­iz­o­stav­na struč­na i psi­ho­lo­ška po­dr­ška za­po­sle­nih le­ka­ra.

– Na kon­trol­nim pre­gle­di­ma pra­te se po­stig­nu­ti re­zul­ta­ti, po­nov­nim an­tro­po­me­trij­skim me­re­nji­ma, a ana­li­zom pro­pi­sa­nog pla­na is­hra­ne pro­pi­su­ju se even­tu­al­ne ko­rek­tiv­ne me­re. Uspeh ra­da ne pred­sta­vlja­ju sa­mo po­stig­nu­ti re­zul­ta­ti u pro­me­ni te­le­sne te­ži­ne već i traj­no usvo­je­ni obra­sci pra­vil­nog po­na­ša­nja u is­hra­ni – do­da­la je dr De­ja­no­vić.

Mr sc. med. Je­le­na Ka­ša­nin, spe­ci­ja­li­sta hi­gi­je­ne iz In­sti­tu­ta „Ba­tut”, na­gla­ša­va da je pra­vil­na is­hra­na od ve­li­kog zna­ča­ja za pra­vi­lan rast i raz­voj čo­ve­ka i nje­go­vo zdrav­stve­no sta­nje. Na­ža­lost, da­na­šnji brz na­čin ži­vo­ta do­veo je do to­ga da čo­vek, u ne­do­stat­ku vre­me­na, po­se­že za ta­ko­zva­nom br­zom hra­nom, ko­ja mu je la­ko do­stup­na. Is­hra­na je da­nas vi­še ne­pra­vil­na ne­go pra­vil­na, obi­lu­je ma­sno­ća­ma, ma­li je unos vo­ća, po­vr­ća, ži­ta­ri­ca, a obro­ci su ne­re­dov­ni. Ova­kva ne­pra­vil­na is­hra­na je fak­tor ri­zi­ka za na­sta­nak raz­li­či­tih hro­nič­nih ne­za­ra­znih obo­lje­nja, kao što su kar­di­o­va­sku­lar­na obo­lje­nja i di­ja­be­tes.

– Pra­vil­na is­hra­na pod­ra­zu­me­va, pre sve­ga, re­dov­nost obro­ka u to­ku da­na, pra­vi­lan iz­bor na­mir­ni­ca i nji­hov na­čin pri­pre­me. Ju­tro tre­ba za­po­če­ti do­ruč­kom a za­tim vo­di­ti ra­ču­na da se u to­ku da­na obez­be­de dve voć­ne uži­ne, ru­čak i ve­če­ra, što za­vi­si od du­ži­ne rad­nog da­na. Da bi se po­što­va­li prin­ci­pi pra­vil­ne is­hra­ne i ta­ko po­zi­tiv­no uti­ca­lo na zdra­vlje, po­treb­no je pla­ni­ra­ti i pri­pre­mi­ti obro­ke una­pred. Uz do­vo­ljan unos teč­no­sti u to­ku da­na, na ovaj na­čin smo mno­go uči­ni­li za se­be i svo­je zdra­vlje – na­gla­ša­va dr Ka­ša­nin.

Pra­vil­na is­hra­na je ba­zi­ra­na i na pra­vil­nom iz­bo­ru i za­stu­plje­no­sti od­re­đe­nih na­mir­ni­ca u to­ku da­na. Pre­po­ru­ke su da se u to­ku da­na une­su na­mir­ni­ce iz gru­pe ži­ta­ri­ca, ko­je su bo­ga­te uglje­nim hi­dra­ti­ma, za­tim vo­će i po­vr­će ko­je sa­dr­ži obi­lje vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la, a u ma­njem obi­mu pre­po­ru­ču­je se unos na­mir­ni­ca ži­vo­tinj­skog po­re­kla. Ma­sno­će i slat­ki­še tre­ba iz­be­ga­va­ti.

Ča­rob­ni šta­pić ne po­sto­ji

Da bi do­šlo do sma­nje­nja te­le­sne ma­se po­treb­no je vre­me. Mno­gi ni­su sve­sni da je po­ve­ća­nje te­le­sne ma­se išlo po­ste­pe­no, iz­ve­stan broj me­se­ci ili go­di­na, i da je isto to vre­me po­treb­no da se ona re­du­ku­je. U ne­do­stat­ku vre­me­na i str­plje­nja, br­ze, ko­mer­ci­jal­ne di­je­te ta­da iz­gle­da­ju kao ča­rob­ni šta­pić. Me­đu­tim, na­kon ne­ko­li­ko me­se­ci uspe­šnog dr­ža­nja ta­kve di­je­te ja­vlja se „jo-jo” efe­kat i oso­ba je na po­čet­ku.

Ta­kve di­je­te ne sa­mo da du­go­roč­no ni­su efi­ka­sne ne­go mo­gu da do­ve­du i do broj­nih zdrav­stve­nih pro­ble­ma. Ko­mer­ci­jal­ne di­je­te su la­ko do­stup­ne i na pr­vi po­gled se mo­že uči­ni­ti da su lak­še za dr­ža­nje od di­je­te ko­ju je pre­pi­sao spe­ci­ja­li­sta is­hra­ne. Efe­kat dr­ža­nja ta­kve „br­ze di­je­te” je sko­ro tre­nu­tan, ali ni­je odr­živ. Naj­va­žni­je je pro­me­ni­ti na­vi­ke, od­no­sno ste­ći pra­vil­ne na­vi­ke u is­hra­ni, ko­je pre sve­ga pod­ra­zu­me­va­ju re­dov­nost obro­ka u to­ku da­na, a to omo­gu­ća­va­ju di­je­te ko­je pre­pi­su­ju struč­nja­ci.


Komentari1
c2ff5
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Muradin Rebronja
Пре него што оду код лекара по савет, саветовао бих ваше уважене читаоце да стану на вагу, ујутро, након пражњења црева, и као од мајке рођени и да се измере. Да користе формулу за "идеалну" тежину: висина минус 110. Значи, двометраш треба да има 90 кг...А да би олакшали посао лекарима, нека направе списак свега што су унели у организам у току дана, како врсту тако и количину хране. Уједно, да забележе и шта су све радили у току дана (пешачили...и/или се излежавали). Гојазност је велики проблем, "мајка" многих знаних и незнаних болести. Лекарима ће бити драго да сазнају да је наше угоститељство достигло ниво којим можемо да примењујемо Хипократово начело "да нам храна буде лек а лек храна". Медицина "лечи" последице а не узрок. И овде се ради о науци, науци о исхрани безбедном и здравом храном. Довољно воћа, поврћа, салата, интегралних житарица и нискокалоричних млечних производа и што више физичких активности (гимнастика, брзо ходање, пливање...). Ради се о најновијој врсти туризма.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna / Društvo /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja