sreda, 19.02.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 09:20

Za­natli­je popra­vlja­ju, ali u EU

Pred­u­zet­nici dobrim majsto­rima ispla­ću­ju zarade daleko više od pro­seka ali i to je nedovoljno da ih zadrže. – Građe­vin­ci zidare dovode sa ju­ga Sr­bije
Autor: Aleksandra Isakovponedeljak, 15.01.2018. u 22:00
Јагма за грађевинским радницима на северу Бачке (Фото Пиксабеј)

Su­bo­ti­ca – Pred­u­zet­ni­ci u gra­đe­vi­nar­stvu, vla­sni­ci pri­vat­nih ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta ili auto­me­ha­ni­čar­ske ra­di­o­ni­ce, svi su uje­di­nje­ni u isto­vet­noj ne­vo­lji – tvr­de da ne mo­gu da na­đu do­bre za­na­tli­je i maj­sto­re.

„Si­tu­a­ci­ja je ka­ta­stro­fal­na, a i to mo­žda ni­je do­volj­no ja­ka reč da opi­še sa­da­šnje sta­nje”, ka­že u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku” Zo­ran Di­sić, pred­sed­nik Udru­že­nja za­na­tli­ja Su­bo­ti­ce. „Ne­ma do­volj­no maj­sto­ra elek­tri­ča­ra, vo­do­vo­da­ra, ako po­tra­ži­te te­sa­ra za­ka­zu­je vas za šest me­se­ci una­pred”. Di­sić na­vo­di da pro­ble­mi po­sto­je i u nje­go­voj stru­ci, da ne­ma do­volj­no ni auto­li­ma­ra, ali ni lju­di sprem­nih da ra­de.

„Ne­ka­da se zna­lo, mo­raš da ra­diš pr­vo u ra­di­o­ni­ci, da stek­neš maj­stor­sko pi­smo, a sa­da ni­ti ima­mo vre­me­na da ih ob­u­či­mo, a ne­ma vi­še ni maj­sto­ra ko­ji to zna­nje mo­gu da pre­ne­su, ni­ti onih ko­ji že­le da uče”, na­sta­vlja Di­sić.

Nje­go­ve re­či po­tvr­đu­je i Pe­tar Pa­vlo­vić gra­đe­vin­ski in­že­njer iz „Mo­no­lit” gra­đe­vin­ske fir­me. „Ima­mo pro­ble­ma da na­đe­mo i do­bre maj­sto­re u gra­đe­vi­nar­stvu, pa čak nam ne­do­sta­ju i ne­kva­li­fi­ko­va­ni rad­ni­ci.” 

O ne­do­stat­ku za­na­tli­ja i rad­ni­ka sa sred­njom struč­nom spre­mom sve­do­či­lo je is­ku­stvo ze­ma­lja cen­tral­ne i is­toč­ne Evro­pe u tre­nut­ku ka­da su se pri­klju­či­le Evrop­skoj uni­ji, a za­hva­lju­ju­ći dvoj­nom dr­ža­vljan­stvu sa Ma­đar­skom, ali i Hr­vat­skom se­ver Sr­bi­je se upra­vo na­šao u toj si­tu­a­ci­ji. Zbog to­ga mno­gi tvr­de da kra­ća li­sta ne­za­po­sle­nih ni­je re­zul­tat otva­ra­nja no­vih rad­nih me­sta u Su­bo­ti­ci i oko­li­ni, već po­pu­nja­va­nje rad­nih me­sta u EU. 

Ka­ko za­dr­ža­ti rad­ni­ka po­sta­lo je i glav­no pi­ta­nje mno­gih pred­u­ze­ća. Je­dan pri­vat­nik ko­ji ni­je že­leo da go­vo­ri pod ime­nom i pre­zi­me­nom ka­že da je rad­ni­ku elek­tri­ča­ru kroz fik­snu i va­ri­ja­bil­nu pla­tu is­pla­ći­vao za­ra­du u vi­sni i do 900 evra. Oti­šao je kod dru­gog za pla­tu ve­ću od 100.000 di­na­ra. Di­sić na­vo­di da se za­ra­de do­brih maj­sto­ra kre­ću u vi­si­ni od 60.000 do 70.000 di­na­ra. 

„Sat­ni­ca maj­sto­ra u li­mar­skoj ili auto-ra­di­o­ni­ci je iz­me­đu 1.100 i 1.300 di­na­ra. Mno­gi bi pla­ti­li i vi­še da mo­gu da za­dr­že rad­ni­ka, ali ne mo­gu to da na­pla­te od ku­pa­ca”, na­vo­di Di­sić. Za­ra­de za­na­tli­ja go­to­vo su dvo­stru­ko vi­še ne­go rad­ni­ka u In­du­strij­skoj zo­ni, ko­ja se sma­tra naj­va­žni­jim pri­vred­nim re­sur­som gra­da. Me­đu­tim, za­na­tli­je sma­tra­ju da je neo­p­hod­no da se i nji­ma po­mog­ne ka­ko bi se sa­ču­vao taj sloj struč­nih rad­ni­ka, a ne da se svi pre­tvo­re u la­ko za­me­nji­vu rad­nu sna­gu na pro­iz­vod­noj tra­ci. 

„Bi­li smo sprem­ni da da­mo svoj do­pri­nos du­al­nom obra­zo­va­nju i da fi­nan­si­ra­mo jed­no kom­bi­no­va­no ode­lje­nje u sred­njoj ško­li gde bi uče­ni­ci tri da­na u sed­mi­ci išli na prak­su kod svog ’spon­zo­ra’, a dva da­na uči­li op­šte pred­me­te u ško­li, ali na ža­lost ni­smo us­pe­li da ovu na­šu ide­ju uklo­pi­mo u po­sto­je­ći za­kon­ski okvir”, na­po­mi­nje Di­sić.

Pa­vlo­vić iz „Mo­no­lit” gra­đe­vin­ske fir­me ka­že da ce­lo­kup­na gra­na ima pro­ble­ma da na­đe zi­da­re. U isto vre­me u su­bo­tič­koj sred­njoj Po­li­teh­nič­koj ško­li tre­nut­no ima sa­mo dva uče­ni­ka na sme­ru za zi­da­re, i ne­što vi­še od 20 uče­ni­ka u kom­bi­no­va­nom ode­lje­nju za ke­ra­mi­ča­re i mo­le­re. Zbog to­ga su gra­đe­vin­ske fir­me pri­be­gle „uvo­zu” rad­ni­ka iz dru­gih sre­di­na. „Sa­ra­đu­je­mo sa gru­pom iz­vo­đa­ča iz Pi­ro­ta i oni do­đu se­zon­ski, ra­de udar­nič­ki či­tav dan, to je re­kao bih kao ga­star­baj­ter­ski, i to tra­je dok je gra­đe­vin­ska se­zo­na. Nji­hov rad je ne­što sku­plji, baš zbog to­ga, ali ako do­bro ra­de to je je­di­no re­še­nje”, na­vo­di Pa­vlo­vić. 

Di­sić sma­tra da be­ne­fi­ci­je za za­po­šlja­va­nje ovih rad­ni­ka ni­su do­volj­ne jer se ov­da­šnji pred­u­zet­ni­ci bo­re sa uslo­vi­ma za­ra­da u ino­stran­stvu ko­ji­ma se od­vla­či ov­da­šnja rad­na sna­ga. Ipak na li­sti Na­ci­o­nal­ne slu­žbe za za­po­šlja­va­nje u Se­ver­no­bač­kom okru­gu po­sao tra­ži 29 te­sa­ra, 23 zi­da­ra, 15 elek­tro­in­sta­la­te­ra i 29 elek­tro­me­ha­ni­ča­ra. Me­đu ne­za­po­sle­ni­ma je i osam auto­li­ma­ra, i 19 auto­e­lek­tri­ča­ra. Me­đu­tim, ne­zva­nič­no se mo­že ču­ti da je reč o sta­ri­jim rad­ni­ci­ma ko­ji pred­u­zet­ni­ci ne­volj­no pri­ma­ju, a me­đu nji­ma ima i onih ko­ji zbog te­ških uslo­va ra­da bi­ra­ju ne­ke lak­še po­slo­ve. 


Komentari11
991a1
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Nenad
Zakon ponude i traznje. A ko ce da leci Srbe kad i poslednji doktor ode u Nemacku .Problem je generalan mora se ceo sistem izmenuti. Pisem iz USA. Zavrsio sam masinski fakultet sa prosekom 8.90 za manje od 4 godine. Dakle prilicno dobar student. Ovde radim kao CNC Programer najviseg nivoa . Plata solidna . Ali kada sam pocinjao plata nije bila ovolika . Prvi sam morao da probijam razne barijere . Jer pre mene ako si hteo veliku platu morao si biti "menadzer" . Polako se i to menja . A tako ce i ove gazde shvatiti da dokle god Nemci usisavaju sve inzenjere, doktore i zanatlije nece imati iste kod kuce. Osim ako im plate ne ispeglaju do primamljive visine . Jer neko ce i za pola Nemacke plate i te kako ostati , ali za desetinu nece ni da razmislja. Zar nije to prosto . E pa politicari izvolte , kusajte corbu koju ste zakuvali . Vi ste sebe obezbedili pa to isto zele i zanatlije za svoje najmilije i sebe. Pozdrav
Neša
Ovo je država koja ne ceni talenat, znanje, stručnost, iskustvo i rad. Caruju lažni stručnjaci neradnici. Sem toga, privatni sektor ima status niže vrste. Sve u svemu, ovde je sve naopako i nikada se neće promeniti jer takav je sistem kojim se sve uništava u tuđem interesu.
Milos
Iz ove zemlje ce ljudi odlaziti sve dok budemo imali evropske cene a nase plate.Moracemo da dignemo plate na evopski nivo ili da snizimo cene koje mozemo da placamo.
Neša
@Slobodam Milanovic. Skup život u Srbiji čini i bezbroj načina otimanja novca od građana čega u normalnim državama nema. Srbija je eldorado za poresku upravu, banke, državna preduzeća, javne službe, operatere, provajdere... to što se u njoj može retko gde postoji. Cena stanovanja je manji problem.
Preporučujem 7
Slobodam Milanovic
Ako vam plate podignu na evropski nivo onda treba i stanarine da podignu na evropski nivo.Prosecan kvalifikovan radnik sa suprugom i dvoje dece u Nemackoj mora da odvoji 1000€ za stanarinu.
Preporučujem 8
Radovan
Mozda ne bi bilo lose nekoga iz vlasti obavestiti o ovome. U moru nasih uspeha nasli bi oni neko resenje. Ja im predlazem da pod hitno,kao i one programere sa kursom od 6 meseci,izstancuju i ove struke. Samo posto ovde ne treba matematika,znanje programskih jezika...itd, ovo bi moglo i za 15 dana.
Vidoje
E, moj Zorane, ... pa, PLATI IH DOVOLJNO, ... pa ces da vidis kako 'problemi sa dobrim majstorima' prestaju preko noci! Izgleda kako se previse njih, poput Zorana i ekipe, navadilo na vuciceve garantovane minimalce za koje radi pola Srbije i pokusavaju da to beznadje uz prateci ocaj iz vucicevih azijskih znojara i motaonica, naplate i od ostatka Srbije?! ... E, pa nece moci vise ... !!!

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja