utorak, 26.05.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 11:03

Počinje trka za kragujevačkog rektora

Za sada je je­dino izvesno da će se za mesto prvog čoveka Univer­ziteta u Kragujevcu ponovo kan­didovati aktuelni rek­tor Ne­bojša Ar­senije­vić
Autor: Brane Kartalovićutorak, 16.01.2018. u 22:00
Ректората Универзитета у Крагујевцу (Фото Б.Карталовић)

Kra­gu­je­vac – Sa­vet Uni­ver­zi­te­ta u Kra­gu­jev­cu po­kre­nuo je po­stu­pak za iz­bor rek­to­ra ove vi­so­ko­škol­ske usta­no­ve ko­ja u svom sa­sta­vu ima 12 fa­kul­te­ta, šest u Kra­gu­jev­cu i isto to­li­ko u dru­gim gra­do­vi­ma cen­tral­ne Sr­bi­je. Za sa­da je je­di­no iz­ve­sno da će se za me­sto pr­vog čo­ve­ka Uni­ver­zi­te­ta u Kra­gu­jev­cu po­no­vo kan­di­do­va­ti ak­tu­el­ni rek­tor Ne­boj­ša Ar­se­ni­je­vić, ko­ji je na tu funk­ci­ju pr­vi put stu­pio 2015. go­di­ne. 

Rek­tor se bi­ra na tri go­di­ne, a na tom me­stu mo­že osta­ti naj­vi­še dva man­da­ta, s tim da se po no­vom za­ko­nu, ko­ji je na sna­gu stu­pio kra­jem pro­šle go­di­ne, pret­hod­ni man­dat ne ra­ču­na. To zna­či da prof. dr Ar­se­ni­je­vić mo­že bi­ti rek­tor i na­red­nih šest go­di­na uko­li­ko za taj svoj na­um bu­de imao po­dr­šku ko­le­ga, to jest na­stav­no-na­uč­nih ve­ća fa­kul­te­ta ko­ja pred­la­žu kan­di­da­te za ovu vi­so­ku funk­ci­ju. 

Iz­bor pr­vog čo­ve­ka kra­gu­je­vač­kog uni­ver­zi­te­ta, sa­svim je iz­ve­sno, ne­će pro­te­ći bez tr­za­vi­ca, ima­ju­ći, pre sve­ga, u vi­du vi­še­me­seč­ni su­kob gru­pe ov­da­šnjih pro­fe­so­ra sa ak­tu­el­nim rek­to­rom ko­ji se ni­ka­ko ne sti­ša­va. Ar­se­ni­je­vić je i pred aka­dem­skim in­sti­tu­ci­ja­ma Re­pu­bli­ke Sr­bi­je i pred or­ga­ni­ma pra­vo­su­đa op­tu­žen za kr­še­nje za­ko­na, ne­po­ti­zam i mo­bing za­po­sle­nih na Rek­to­ra­tu Uni­ver­zi­te­ta u Kra­gu­jev­cu. 

Sa dru­ge stra­ne, Ar­se­ni­je­vić je u vi­še na­vra­ta za „Po­li­ti­ku” iz­ja­vlji­vao da se u sve­mu pri­dr­ža­vao za­ko­na ko­ji mu da­je za pra­vo da bi­ra i po­sta­vlja naj­bli­že sa­rad­ni­ke. U iz­ja­vi za naš list, on je po­tvr­dio da će se po­no­vo kan­di­do­va­ti za rek­to­ra. 

Pre­ma sa­zna­nji­ma „Po­li­ti­ke”, Ar­se­ni­je­vi­će­vi pro­tiv­ni­ci još ni­su do­ne­li od­lu­ku ko će mu se su­prot­sta­vi­ti, a vre­me­na ima­ju do 14. fe­bru­a­ra ka­da Ko­mi­si­ja za spro­vo­đe­nje po­stup­ka o iz­bo­ru rek­to­ra Se­na­tu Uni­ver­zi­te­ta tra­ba da do­sta­vi iz­ve­štaj o kan­di­da­ti­ma. 

Na­stav­no-na­uč­na ve­ća kra­gu­je­vač­kih fa­kul­te­ta ima­ju pra­vo da pred­lo­že sa­mo jed­nog kan­di­da­ta za rek­to­ra ko­ji se bi­ra iz re­da re­dov­nih pro­fe­so­ra ko­ji su u stal­nom rad­nom od­no­su sa pu­nim rad­nim vre­me­nom, to jest na­stav­ni­ka iza­bra­nih na neo­d­re­đe­no vre­me. 

Sed­ni­ca Se­na­ta Uni­ver­zi­te­ta na ko­joj će se utvr­di­ti li­sta kan­di­da­ta bi­će odr­ža­na naj­ka­sni­je 28. fe­bru­a­ra. Ko­nač­nu od­lu­ku, po­sle ne ta­ko jed­no­stav­ne pro­ce­du­re, do­no­si Sa­vet Uni­ver­zi­te­ta na sed­ni­ci ko­ja mo­ra bi­ti odr­ža­na naj­ka­sni­je do sed­mog mar­ta. Iza­bra­ni rek­tor stu­pa na funk­ci­ju pr­vog sep­tem­bra ove go­di­ne, a uko­li­ko pred­lo­že­ni kan­di­dat ne do­bi­je ve­ći­nu gla­so­va, či­tav po­stu­pak mo­ra­će da se po­no­vi. 

Pre do­la­ska na me­sto rek­to­ra, Ar­se­ni­je­vić je bio di­rek­tor Kli­nič­kog cen­tra „Kra­gu­je­vac” i de­kan Fa­kul­te­ta me­di­cin­skih na­u­ka, a ra­ni­je je vo­dio i ov­da­šnji In­sti­tut za jav­no zdra­vlje. Ro­đen je 1958. go­di­ne, stu­di­je me­di­ci­ne je za­vr­šio u Be­o­gra­du, a za uže na­uč­ne obla­sti je oda­brao mi­kro­bi­o­lo­gi­ju i imu­no­lo­gi­ju. No­si­lac je vred­nih na­uč­nih i dru­štve­nih pri­zna­nja, a do­bit­nik je i Đur­đev­dan­ske na­gra­de gra­da Kra­gu­jev­ca. 

Na me­stu rek­to­ra, 2015, za­me­nio je ro­đe­nog bra­ta Slo­bo­da­na Ar­se­ni­je­vi­ća, ko­ji je tu funk­ci­ju oba­vljao šest go­di­na. U in­ter­vjuu ko­ji je ta­da dao za naš list, ko­men­ta­ri­šu­ći me­ša­nje po­li­tič­kih par­ti­ja u rad aka­dem­ske za­jed­ni­ce, iz­ja­vio je da „ni­je sve i sva­ko na pro­da­ju”. Iako je do­vo­đen u ve­zu sa ne­kim stran­ka­ma, Ne­boj­ša Ar­se­ni­je­vić je u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku” na­veo da je član sa­mo Srp­skog le­kar­skog dru­štva. 

Kra­gu­je­vač­ki uni­ver­zi­tet se ne­dav­no, pr­vi put u svo­joj isto­ri­ji, na­šao na Šan­gaj­skoj li­sti 500 naj­bo­ljih vi­so­ko­škol­skih usta­no­va u sve­tu. Ran­gi­ran je za oblast ma­te­ma­ti­ke, za­hva­lju­ju­ći do­stig­nu­ći­ma ov­da­šnjeg Pri­rod­no-ma­te­ma­tič­kog fa­kul­te­ta. 

Upr­kos ovom ne­sum­nji­vom uspe­hu, deo ov­da­šnje, ali i srp­ske na­uč­ne jav­no­sti ne pre­sta­je da po­sta­vlja pi­ta­nje ka­ko je u jed­nom de­mo­krat­skom si­ste­mu ko­ji pod­ra­zu­me­va sme­nji­vost vla­sti mo­gu­će da ro­đe­na bra­ća či­ta­vu de­ce­ni­ju upra­vlja­ju kra­gu­je­vač­kom aka­dem­skom za­jed­ni­com u ko­joj su, vre­me­nom, me­sto na­šli broj­ni čla­no­vi po­ro­di­ce Ar­se­ni­je­vić, za­po­sle­ni uglav­nom na ov­da­šnjem Fa­kul­te­tu me­di­cin­skih na­u­ka.


Komentari8
97a79
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Protiv Nepotizma
Nista nije bolji izbor nastavnika i saradnika na tom univerzitetu. Konkursi se obicno prilagodjavaju prema zeljenom kandidatu. Najbolji kandidati pisu prigovore i ne mogu da se izbore sa tiranijom pojedinaca, pocev od katedre preko dekanata do rektorata. Tacno je da je zaposlio pola familije, ali nista bolja situacija nije ni sa redovnim profesorima drugih fakulteta koji svoju decu zele da udome. Zasto niko ne napravi analizu zaposlenih i objavi je?
Bojan
Samo u mucenoj Srbiji, kandidat za najvisu akademsku funkciju na Univeryitetu moze biti kandidat koji je pravosnazno osudjen od strane Agencije za borbu protiv korupcije. Samo u Srbiji rektor moze imati resenje da je kriv zbog nepotizma i biti i dalje na funkciji.
Александар Предојевић
Пре Арсенијевићеве кандидатуре би требало испитати законитост запошљавања чланова породице Арсенијевић на крагујевачке факултете. Ту има толико кршења закона, криминалних радњи које потпуно морално дисквалификују оба брата.
Janko Đ
Ne može dr Arsenijević nikoga da tuži za plagijat kad je još 2001. god. plagirao poglavlje u Opštoj bakteriologiji. Čovek uzeo stranu knjigu i počeo da prepisuje. Mi smo imali Resavce u školi, ali oni nisu ni fakultet mogli da završe. Inače, to je i jedino na(pre)pisano poglavlje knjige u čitavoj karijeri ovog nastavnika. Ko sve može da bude rektor. Bruka i sramota za akademsku zajednicu Kragujevca i Srbije. Da ne pominjem kako je doktorirao.....
Јулија
Пошто за ректора не може бити изабрано лице које прекрши Кодекс професионалне етике, против Арсенијевића треба покренути поступак пред Одбором за професионалну етику и тражити изрицање најтеже санкције за његов непотизам и друге видове неакадемског понашања ... наравно уз очекивање да ће чланови Одбора смети да га осуде

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja