sreda, 20.01.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
subota, 20.01.2018. u 21:41 Branko Pejović

Buđenje turizma na Zlataru

Atrakcija je noćno skijanje na stazi koja se s brda spušta do Nove Varoši
(Фото ТСЦ Златар)

Zla­tar – Ne­kad s raz­vi­je­nim tu­ri­zmom, pa po­tom u du­gom za­sto­ju, pla­ni­na Zla­tar po­sled­njih go­di­na po­no­vo pri­vla­či go­ste. Sa­da su ov­de i kom­for­ni ho­te­li, ski­ja­li­šta sa ve­štač­kim osne­ža­va­njem, za­tvo­re­ni ba­zen, bo­ga­ti­ja po­nu­da, a od­u­vek je bla­go­tvor­ni va­zduh Zla­ta­ra go­dio vi­sin­skim pri­pre­ma­ma spor­ti­sta i bio pri­rod­ni lek za umor­ne od br­zog tem­pa sva­ko­dne­vi­ce. 

– Na­kon zna­čaj­nih ula­ga­nja u tu­ri­stič­ku in­fra­struk­tu­ru tu­ri­stič­ki pro­met na Zla­ta­ru u po­sled­nje tri go­di­ne be­le­ži rast. I ove zi­me ov­de ima tu­ri­sta. Sa 285 sun­ča­nih da­na u go­di­ni i go­to­vo če­ti­ri me­se­ca pod sne­gom, sa oko če­ti­ri ki­lo­me­tra ure­đe­nih ski-sta­za opre­mlje­nih si­ste­mom za ve­štač­ko osne­ža­va­nje i ži­ča­ra­ma, Zla­tar je pla­ni­na po­god­na za od­mor, re­kre­a­ci­ju i uži­va­nje u pri­ro­di – ka­že za naš list Ro­sa Ja­ko­vlje­vić, di­rek­tor­ka Tu­ri­stič­ko-sport­skog cen­tra Zla­tar.

I dok se, na­rav­no, zla­tar­ska ski­ja­li­šta po du­ži­ni i opre­mlje­no­sti ne mo­gu po­re­di­ti sa ve­ćim ko­pa­o­nič­kim i zla­ti­bor­skim, ipak ima­ju po­seb­nost: je­di­no ov­de je ski-sta­za ko­ja sa pla­nin­skog uz­vi­še­nja vo­di mal­te­ne do cen­tra gra­da, tik iz­nad No­ve Va­ro­ši. 

– Na ski­ja­li­štu Zla­tar su dve re­kre­a­tiv­ne ski-sta­ze du­ži­ne 1.000 me­ta­ra i 450 me­ta­ra, ko­je op­slu­žu­je lift ka­pa­ci­te­ta 800 ski­ja­ša na sat. Za ume­šni­je ski­ja­še pri­pre­mlje­na je ski-sta­za Bre­žđa, ko­ja se spu­šta do sa­mog gra­da, du­ži­ne 1.200 me­ta­ra sa če­tvo­ro­sed­nom ži­ča­rom ka­pa­ci­te­ta 1.560 ski­ja­ša na sat. Osve­tlje­na je ce­lom du­ži­nom, pa je po­seb­na atrak­ci­ja za noć­no ski­ja­nje – na­vo­di di­rek­tor­ka, do­da­ju­ći da su go­sti­ma ov­de na ras­po­la­ga­nju i ure­đe­ne pe­šač­ke sta­ze i iz­le­ti. Po­lu­pan­si­on u ho­te­li­ma je od 2.600 do 3.800 di­na­ra, le­žaj u pri­vat­nim apart­ma­ni­ma oko 10 evra. 

Tre­nut­no na Zla­ta­ru ima oko 1.000 le­ža­je­va za iz­da­va­nje: tu su če­ti­ri ho­te­la, dva mo­te­la, šest ko­na­či­štva, dva re­sto­ra­na s pre­no­ći­štem, 57 obje­ka­ta u do­ma­ćoj ra­di­no­sti. Ključ­ni po­tez za raz­voj na­pra­vi­la je op­šti­na No­va Va­roš kad je pre ne­ko­li­ko go­di­na uze­la na de­se­to­go­di­šnji za­kup ov­da­šnji ho­tel „Pa­no­ra­mu”. Ulo­ži­la je zna­čaj­na sred­stva u re­no­vi­ra­nje ho­te­la po ko­me se pla­ni­na pre­po­zna­va­la, na­pra­vljen je adre­na­lin park, ure­đen za­tvo­re­ni ba­zen... Broj no­će­nja u „Pa­no­ra­mi” po­ve­ćan je za 11.000, pri­hod za 15 mi­li­o­na di­na­ra. Ni­kli su u bli­zi­ni i ma­nji no­vi ho­te­li, pri­vat­ne vi­le i pan­si­o­ni, go­sti su po­no­vo ot­kri­li jef­tin i za­ni­mljiv Zla­tar.

A kad se do­đe ov­de, upu­ću­ju nas tu­ri­stič­ki rad­ni­ci, oba­ve­zno va­lja vi­de­ti ov­da­šnje oso­be­no­sti: me­an­dre Uv­ca iz­nad ko­jih le­ti be­lo­gla­vi sup, pro­ba­ti zla­tar­ski sir i helj­do­pi­tu, ču­ti iz­vor­no pe­va­nje „iz vi­ka”, po­sma­tra­ti tri je­ze­ra, se­lo na­rod­nog gra­di­telj­stva Štit­ko­vo, cr­kve brv­na­re u Ku­ća­ni­ma i Ra­di­je­vi­ći­ma, ma­na­sti­re u Ru­to­ši­ma, Bo­že­ti­ći­ma i u Vo­de­noj Po­lja­ni, Kaj­ma­ka­mi­ju, Le­de­nu pe­ći­nu, Sre­tenj­ski noć­ni sla­lom, Zla­tar­sku ša­ra­ni­ja­du i dru­go ret­ko, a vred­no.

Bu­đe­nje tu­ri­zma na Zla­ta­ru od zna­ča­ja je za ceo no­vo­va­ro­ški kraj, ali i za tu­ri­stič­ki raz­vi­je­nu ju­go­za­pad­nu Sr­bi­ju u ko­joj su i Zla­ti­bor, Ta­ra, Ka­me­na Go­ra, Go­li­ja... Di­rek­tor TO re­gi­je za­pad­na Sr­bi­ja Mi­ro­slav Ra­đen po­zdra­vlja ovaj is­ko­rak Zla­ta­ra: 

– Po­sle du­go­go­di­šnje stag­na­ci­je pa i na­za­do­va­nja, pla­ni­na Zla­tar da­nas je pra­vi bi­ser u tu­ri­stič­koj po­nu­di za­pad­ne Sr­bi­je. Ula­ga­nja u tu­ri­stič­ku in­fra­struk­tu­ru i sme­štaj­ne ka­pa­ci­te­te, kao i osmi­šlje­ne pro­mo­tiv­ne ak­tiv­no­sti do­ve­le su do to­ga da se na Zla­ta­ru ove i pro­šle go­di­ne tra­ži kre­vet vi­še. Ka­da ka­že­mo da je Zla­tar „fa­bri­ka cr­ve­nih krv­nih zr­na­ca” to ni­je sa­mo fra­za, jer bo­ra­vak na Zla­ta­ru bla­go­tvor­no de­lu­je na zdra­vlje lju­di, a od­mor u ne­tak­nu­toj pri­ro­di san je svih ko­ji že­le da po­beg­nu iz grad­ske vre­ve. Za sa­da, isti­na, još uvek ne ra­di za­tvo­re­ni RH cen­tar „Zla­tar”, ali se na­da­mo da bi pro­blem s njim mo­gao bi­ti re­šen, te da će se po­nov­nim otva­ra­njem tog ne­kad vr­lo po­se­će­nog RH cen­tra upot­pu­ni­ti po­nu­da pla­ni­ne – is­ti­če Ra­đen. 

Komеntari5
42eb5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Muradin Rebronja
РХ центар "Златар" да држава одреши кесу и да се модернизује (технологија, производи, менаџмент и запослени) и у старту намени за лечење једне од највећих пошасти богатих земаља, Америке, Канаде, ЕУ, Емираћана, Саудијаца..прекомерне гојазности, "мајке" многих знаних и незнаних болести. Не медицином већ Хипократовим начелом да им храна буде лек а лек храна. Не гладовањем него уношењем нискокалоричне здраве и свеже хране (пуно воћа, поврћа, салата, интегралних житарица, посног млека и млечних прозивода...и што више физичких активности (гимнастика, пливање, брзо ходање..)као и испијање што више здраве планинске воде на празан желудац да испере унутрашње органе и избаци масноћу и прљавштину. Гарантовано и проверено, за три недеље се скида десетак килогрма. А оно што је највжније, научи се како се треба здраво хранити и здраво живети. Изузетно погодно за пензионере поменутих земаља. Нема пансион него се продају собе засебно а засебно храна (може на рачун собе). Мањи рачуни али већа зарада.
Jeremija
A sada, kad navale beogradski investotori.....to će ličiti na sve osim na planinu.
ВлаДо
Само да се пази да се преостале планине лепотице не упропасте као што су већ упропашћене Златибор и Копаоник.На Златибору се између сваке две зграде зида и трећа.Зидају се самостојеће куће (колико земљишта толики објект).Наслањају кућу на кућу а ако удаље није размак већи од два метра.На све стране ничу осмоспратнице које околним зградама заклањају светлост,сунце и поглед. На улицама нема тротоара.Туристи немају где да шетају са децом и гурају колица.Пешачка зона је искњучиво само око језера.Ако возите уском улицом низбрдо онај има предност који иде узбрдо.Како да му дате предност када немате где да се склоните.И тако редом из године у годину ситуација све гора.Држава ратује са општином Чајетина и док двоје ратују трећи користи а то је невлашће,јавашлук,корупција и све остало под једним именом беззакоње.
Radovan
Upravo sam se vratio sa Zlatibora i sve sto pise VlaDo je apsolutno tacno. Nisam tamo bio dve sezone pa sam se sokirao kada sam video da se na mestima gde su nekada bila javna sankalista za malu decu, nikle visespratnice a priroda unistena.
Srdjan B
Bio sam vise puta divno se odmorio .Ljudi su ljubazni hoteli dobri skipas jeftini i dobre staze.Leti imaju dosta jezera za kupanej koje su prave oaze.Svaka preporuka

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja