četvrtak, 04.03.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
ponedeljak, 29.01.2018. u 22:00 Danijela Davidov-Kesar

Ja­či udar gri­pa tek dolazi

Dok u nekim zemlja­ma ovaj virus odnosi veliki broj žrtava, u Sr­biji se i dalje beleži niska aktiv­nost obo­levanja. – Najmlađi najčešći pacijenti
Фото Пиксабеј

Grip je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji od­neo 149 ži­vo­ta, a pro­ce­ne struč­nja­ka po­ka­zu­ju da je simp­to­me bo­le­sti sa­mo u to­ku jed­ne ne­de­lje u ovoj ze­mlji ima­lo čak 8,3 mi­li­o­na Bri­ta­na­ca. I u su­sed­noj Hr­vat­skoj grip od­no­si pr­ve žr­tve. Do sa­da su zbog vi­ru­sa u ovoj dr­ža­vi pre­mi­nu­la 23 gra­đa­ni­na, od če­ga je tro­je bi­lo mla­đe od 50 go­di­na.

Po­ja­va gri­pa je za­ka­sni­la u mno­gim ze­mlja­ma po­put Austra­li­je. Po za­vr­šet­ku zi­me ove go­di­ne na ju­žnoj he­mis­fe­ri u sep­tem­bru se­zo­na gri­pa je ume­sto da bu­de u opa­da­nju, do­ži­ve­la vr­hu­nac, što je naj­ve­ća za­be­le­že­na pan­de­mi­ja još od 2009. go­di­ne. Iako se na­vo­di da sa­ma in­fek­ci­ja ni­je bi­la ozbilj­ni­ja u od­no­su na pret­hod­ne, za­be­le­žen je ve­ći broj smrt­nih slu­ča­je­va. Kao glav­ni kri­vac za ta­kvo sta­nje na­vo­di se ne­e­fi­ka­snost vak­ci­ne pro­tiv gri­pa jer je do­šlo do mu­ta­ci­je vi­ru­sa, či­me je efi­ka­snost ce­pi­va znat­no sma­nje­na. Pret­po­sta­vlja se da će ova se­zo­na gri­pa sa­mo u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji bi­ti naj­go­ra u pro­te­kle če­ti­ri go­di­ne. 

Ka­ko is­ti­če prim. dr Le­po­sa­va Ga­ro­tić Ilić, epi­de­mi­o­log be­o­grad­skog Za­vo­da za jav­no zdra­vlje, uko­li­ko se pra­ti si­tu­a­ci­ja u evrop­skom re­gi­o­nu, i kod nas se mo­že oče­ki­va­ti ve­ći broj obo­le­lih od gri­pa. Vi­so­ka ak­tiv­nost ovog vi­ru­sa tre­nut­no se be­le­ži u Ir­skoj, Vel­su, Luk­sem­bur­gu i u Švaj­car­skoj. U Be­o­gra­du je do sa­da kod pa­ci­je­na­ta utvr­đe­no po­sto­ja­nje gri­pa ti­pa B, dok je u Sr­bi­ji za­be­le­že­no obo­le­va­nje i od vi­ru­sa AH1.

– U od­no­su na pro­te­klu ne­de­lju, za 50 od­sto ima­mo ve­ći broj obo­le­lih lju­di od obo­lje­nja slič­nih gri­pu. Me­đu obo­le­li­ma u pre­sto­ni­ci ima naj­vi­še de­ce škol­skog uz­ra­sta. Od­la­skom de­ce na škol­ski ras­pust broj obo­le­lih mo­že da stag­ni­ra. Ka­da je reč o vre­men­skim pri­li­ka­ma, tre­ba zna­ti da vi­rus bo­lje „pre­ži­vlja­va” ka­da je hlad­no vre­me. To­plo vre­me nas šti­ti od vi­ru­sa. Naj­bo­lja pre­ven­ci­ja je vak­ci­na­ci­ja, a osim to­ga va­žno je odr­ža­va­nje lič­ne hi­gi­je­ne, če­sto pra­nje ru­ku, iz­be­ga­va­nje kon­tak­ta s obo­le­lom oso­bom, ume­re­no ba­vlje­nje fi­zič­kim ak­tiv­no­sti­ma, re­dov­no pro­ve­tra­va­nje pro­sto­ri­ja, iz­be­ga­va­nje bo­rav­ka u za­tvo­re­nim pro­sto­ri­ma sa mno­go lju­di – is­ta­kla je dr Ga­ro­tić Ilić.

Pro­fe­sor dr Zo­ran Ra­do­va­no­vić, epi­de­mi­o­log, na­gla­ša­va da je mno­ge na ju­žnoj he­mis­fe­ri iz­ne­na­dio vi­rus H3N2 jer je pro­me­nio svo­ju struk­tu­ru. Ovaj tip još ni­je izo­lo­van u Sr­bi­ji, ali će ve­ro­vat­no bi­ti, sma­tra dr Ra­do­va­no­vić. Pro­blem je što vak­ci­na od nje­ga mo­že da za­šti­ti sve­ga 10 od­sto. 

– Oso­ba, ka­da ki­ja, to tre­ba da ura­di ta­ko što će ki­nu­ti u la­kat, a ne da ko­ri­sti stal­no jed­nu istu ma­ra­mi­cu. Ne tre­ba, bez pre­ke po­tre­be, ići po zdrav­stve­nim usta­no­va­ma jer čo­vek ode zbog jed­nog pro­ble­ma, a mo­že da ga su­stig­ne dru­gi, po­put gri­pa. Lju­di ko­ji ko­ri­ste grad­ski pre­voz ne tre­ba istom ru­kom ko­jom su se dr­ža­li za šip­ku da do­di­ru­ju nos, usta, oči jer se vi­rus pre­no­si i do­di­rom i ka­pljič­nim pu­tem – po­ja­snio je dr Ra­do­va­no­vić.

U Sr­bi­ji je do sa­da re­gi­stro­va­no 52.686 obo­le­lih od obo­lje­nja slič­nih gri­pu, a naj­ve­ća uče­sta­lost obo­le­va­nja re­gi­stru­je se kod de­ce do če­tvr­te go­di­ne. Pre­ma pri­sti­glim pri­ja­va­ma, do sa­da su po­tvr­đe­ni slu­ča­je­vi gri­pa s te­ri­to­ri­je gra­da Be­o­gra­da, Ju­žno­bač­kog, Se­ver­no­bač­kog, Srem­skog, Ni­šav­skog, Šu­ma­dij­skog, Ma­čvan­skog, Zla­ti­bor­skog, Se­ver­no­ba­nat­skog, Sred­nje­ba­nat­skog, Ko­lu­bar­skog i Po­mo­rav­skog okru­ga. 

– U cir­ku­la­ci­ji je po­tvr­đen vi­rus gri­pa tip V i pod­tip A(H1N1). Ovo­go­di­šnja se­zo­na gri­pa ima uobi­ča­je­ni tok. Re­gi­stru­je se ni­zak in­ten­zi­tet ak­tiv­no­sti vi­ru­sa gri­pa i ši­ro­ka ge­o­graf­ska ras­pro­stra­nje­nost. Imu­ni­za­ci­ja pro­tiv gri­pa je naj­bo­lja i naj­e­fi­ka­sni­ja me­ra pre­ven­ci­je. Ove se­zo­ne be­le­ži se po­ve­ćan od­ziv na vak­ci­na­ci­ju pro­tiv gri­pa u po­re­đe­nju sa pret­hod­nim se­zo­na­ma. Do sa­da je utro­še­no oko 95 od­sto od ukup­no obez­be­đe­nih 242.546 do­za vak­ci­ne pro­tiv gri­pa. Vak­ci­na­ci­ja se spro­vo­di od ok­to­bra 2017. go­di­ne i još tra­je – ka­že prim. dr Dra­ga­na Di­mi­tri­je­vić, epi­de­mi­o­log In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje Sr­bi­je „Dr Mi­lan Jo­va­no­vić Ba­tut”.

Uko­li­ko oso­ba ima bla­gi ob­lik bo­le­sti, po­ja­šnja­va dr Dra­ga­na Di­mi­tri­je­vić, pre­po­ru­ču­je se izo­la­ci­ja i ne­ga kod ku­će do opo­rav­ka, uz mak­si­mal­no ogra­ni­ča­va­nje svih kon­ta­ka­ta. Simp­to­mat­ska te­ra­pi­ja pod­ra­zu­me­va mi­ro­va­nje, na­dok­na­du teč­no­sti, upo­tre­bu an­ti­pi­re­ti­ka (le­ko­va za sni­že­nje po­vi­še­ne te­le­sne tem­pe­ra­tu­re), a upo­tre­ba an­ti­vi­ru­snih le­ko­va spro­vo­di se sa­mo po pre­po­ru­ci le­ka­ra. An­ti­bi­o­ti­ci ni­su de­lo­tvor­ni u le­če­nju ove bo­le­sti. Kod sva­kog po­gor­ša­nja kli­nič­ke sli­ke bo­le­sti neo­p­hod­no je obra­ti­ti se le­ka­ru. 

Komеntari3
f1981
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Sotir Gardačić
Imao sam konstanto temperaturu 3 dana koju nisam mogao da oborim! Ovaj grip me bas smlatio!
Osman Avramović
И вакцина против грипа је противприродна. Да је бог хтео да се људи не разбољевају не би измислио грип и остале "радости" савремене цивилизације. Према томе маните се разних вакцинација, па ко (ако) преживи имаће о чему да прича.
nela jovanovic
U mom okruzenju ima dosta obolelih od gripa,i moja malenkost.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja