utorak, 26.05.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 12:13

Doktorat (ni)je porodič­na stvar

Sin kra­guje­vač­kog pro­fesora Ne­bojše Ar­senije­vića je dok­torirao, nad­ležni organi utvrdiće da li po zakonu ili ne. – Ko­deks pro­fesio­nal­ne eti­ke kaže da čla­novi uni­ver­zitet­ske zajednice ne sme­ju svo­jim srodnicima da obezbeđu­ju povla­šće­ne položaje
Autor: Branislav Radivojšaponedeljak, 29.01.2018. u 22:00
Ректорат Универзитета у Крагујевцу (Фото Б. Карталовић)

Mi­ni­star pro­sve­te Mla­den Šar­če­vić iz­ja­vio je da su „alar­mi­ra­ne” Agen­ci­ja za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je i Ko­mi­si­ja za etič­ka pi­ta­nja Uni­ver­zi­te­ta, ka­ko bi se re­šio pro­blem u ve­zi sa spor­nim dok­to­ra­tom si­na rek­to­ra Uni­ver­zi­te­ta u Kra­gu­jev­cu. 

– In­spek­ci­ji je na­lo­že­no da se za­dr­ži na uni­ver­zi­te­tu i is­tra­ži šta još mo­že – re­kao je mi­ni­star, a po­je­di­ni me­di­ji su ovih da­na iz­ve­sti­li da je rek­tor Ne­boj­ša Ar­se­ni­je­vić omo­gu­ćio svom si­nu da upi­še dok­to­rat pre ne­go što je di­plo­mi­rao i da ga je na­vod­no i za­po­slio na fa­kul­te­tu.

Šta je od to­ga isti­na utvr­di­će nad­le­žni or­ga­ni, ali po­što se o ra­znim slu­ča­je­vi­ma ne­po­ti­zma na na­šim uni­ver­zi­te­ti­ma ne go­vo­ri ta­ko ret­ko, pi­ta­mo pred­sed­ni­ka Ko­mi­si­je za pro­fe­si­o­nal­nu eti­ku Uni­ver­zi­te­ta u Kra­gu­jev­cu pro­fe­so­ra Dra­ga­na Bo­ško­vi­ća za­što ko­mi­si­ja ni­je re­a­go­va­la po­vo­dom ovog slu­ča­ja. Bo­ško­vić ka­že da je pro­ce­du­ra ta­kva da se ovo te­lo sa­sta­je tek kad mu ne­ko upu­ti do­pis.

 

– For­mi­ra­ni smo pre go­di­nu da­na i u tom pe­ri­o­du ni­smo odr­ža­li ni­jed­nu sed­ni­cu, jer ni­je bi­lo ni­jed­nog zah­te­va ni žal­be po­vo­dom kr­še­nja etič­kih prin­ci­pa. Da smo do­bi­li zah­tev, mi bi­smo se sa­sta­li – ka­že ovaj pro­fe­sor, ko­ji je i pro­rek­tor za na­u­ku kra­gu­je­vač­kog uni­ver­zi­te­ta.

Na pi­ta­nje da li je kr­še­nja etič­kih prin­ci­pa bi­lo u slu­ča­ju dok­to­ra­ta si­na rek­to­ra Uni­ver­zi­te­ta, Bo­ško­vić od­go­va­ra da ko­mi­si­ja ne za­ka­zu­je sed­ni­ce na osno­vu čar­šij­skih i dru­gih pri­ča, ne­go sa­mo na osno­vu do­pi­sa.

Po­zna­va­o­ci ko­dek­sa pro­fe­si­o­nal­ne eti­ke na uni­ver­zi­te­ti­ma po­vo­dom naj­no­vi­jeg kra­gu­je­vač­kog slu­ča­ja upo­zo­ra­va­ju da se ne mo­že sva­ki iz­bor ro­đa­ka pro­fe­so­ra uni­ver­zi­te­ta sma­tra­ti ne­za­ko­ni­tim, pa čak ni u si­tu­a­ci­ja­ma ka­da je reč o iz­bo­ru si­na ili ćer­ke na­stav­ni­ka na istom fa­kul­te­tu. Etič­ki ko­deks Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, do­du­še, go­vo­ri o su­ko­bu in­te­re­sa ko­je su čla­no­vi uni­ver­zi­tet­ske za­jed­ni­ce du­žni da iz­be­ga­va­ju, i da se taj su­kob svo­di na pri­vat­ni in­te­res.

Ko­deks po­mi­nje i li­ca po­ve­za­na po krv­nom srod­stvu i slič­no, ali ovaj pro­pis go­vo­ri i o oba­ve­zi ne­di­skri­mi­na­ci­je bi­lo ko­ga. Kad smo pro­fe­so­ra Dra­go­ra Hi­be­ra, pred­sed­ni­ka Od­bo­ra za pro­fe­si­o­nal­nu eti­ku Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, pi­ta­li u ko­jem je slu­ča­ju za­po­šlja­va­nje si­na pro­fe­so­ra na istom fa­kul­te­tu ne­po­ti­zam, on nam je po­me­nuo za­ni­mljiv slu­čaj sa svog, Prav­nog fa­kul­te­ta.

Sin jed­nog vr­lo uva­že­nog pro­fe­so­ra, pen­zi­o­ni­sa­nog de­se­tak go­di­na ra­ni­je, pri­mljen je za asi­sten­ta na tom fa­kul­te­tu. – Mi smo tim po­vo­dom is­tra­ži­li sve pro­pi­se i na­ša ko­mi­si­ja utvr­di­la je da ne­ma do­ku­men­ta ko­ji is­klju­ču­je mo­guć­nost nje­go­vog iz­bo­ra. I po­red to­ga, etič­ku stra­nu od­lu­ke pre­pu­sti­li smo sva­kom čla­nu Na­stav­no-na­uč­nog ve­ća, da sam pro­ce­ni ka­ko će da gla­sa, iako je reč o kan­di­da­tu či­ja je pro­seč­na oce­na 10,00.

A ka­ko re­a­go­va­ti u si­tu­a­ci­ja­ma kad je ta­kvih ro­đač­kih slu­ča­je­va vi­še? Hi­ber ka­že da je to „lo­še”, ma­da, ako ne­ma po­vre­de pro­pi­sa, ne­ma ni for­mal­nih raz­lo­ga za za­u­sta­vlja­nje ta­kvih od­lu­ka. Svi smo mi po usta­vu rav­no­prav­ni, pa i de­ca pro­fe­so­ra, i ako se is­po­sta­vi da za­do­vo­lja­va­ju kri­te­ri­ju­me iz­bo­ra vi­še ne­go dru­gi, on­da ni­ko ne­ma osno­va za pri­go­vor.

Na pri­med­bu da Ko­deks pro­fe­si­o­nal­ne eti­ke go­vo­ri o to­me da čla­no­vi uni­ver­zi­tet­ske za­jed­ni­ce ne sme­ju svo­jim srod­ni­ci­ma da obez­be­đu­ju po­vla­šće­ne po­lo­ža­je, pro­fe­sor Hi­ber ka­že da onaj ko sma­tra da ima ta­kvih ne­do­zvo­lje­nih rad­nji tre­ba u sva­kom kon­kret­nom slu­ča­ju da pod­ne­se pri­ja­vu fa­kul­tet­skom od­bo­ru, pa ako ni­je za­do­vo­ljan od­lu­kom tog od­bo­ra, mo­že da se ža­li uni­ver­zi­tet­skom. Ali ako se is­po­sta­vi da srod­nik u po­stup­ku iz­bo­ra ni­je po­vla­šćen, on­da ni­ko ne mo­že da mu to pra­vo ospo­ra­va, jer on­da je reč o nje­go­voj dis­kri­mi­na­ci­ji, na­vo­di ovaj pro­fe­sor.

U ve­zi s ak­tu­el­nim kra­gu­je­vač­kim slu­ča­jem be­le­ži­mo i sa­svim su­prot­nu prak­su Elek­tro­teh­nič­kog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du, o ko­joj nam go­vo­ri v. d. de­ka­na dr Mi­lo To­ma­še­vić. Na ETF-u se, na­i­me, do­sled­no po­štu­je ne­pi­sa­na od­lu­ka da se de­ca na­stav­ni­ka sa ovog fa­kul­te­ta ne pri­ma­ju u rad­ni od­nos. Pro­fe­sor To­ma­še­vić ka­že da od­lu­ka ima i lo­še po­sle­di­ce, jer de­ša­va­lo se da ve­o­ma kva­li­tet­ni mla­di lju­di ni­su mo­gli da osta­nu na fa­kul­te­tu sa­mo zbog svo­jih rod­bin­skih ve­za, ali na ETF-u se pro­ce­nju­je da „nji­ho­vo ne­za­po­šlja­va­nje stva­ra ma­nju šte­tu od si­tu­a­ci­je ka­da se ne­po­ti­zam us­po­sta­vi kao je­dan od na­či­na za­po­šlja­va­nja”.

– Ne­po­ti­zam ima ne­že­lje­ne po­sle­di­ce jer se stru­ka za­tva­ra u uske kru­go­ve. Na uni­ver­zi­tet se ta­da ne do­la­zi pre­ma spo­sob­no­sti­ma, ne­go pre­ma ro­đač­kim ve­za­ma – na­po­mi­nje To­ma­še­vić, a na pri­med­bu da po­ro­dič­nih lo­za ima i me­đu glum­ci­ma, le­ka­ri­ma, pa čak i spor­ti­sti­ma, ka­že da su te lo­ze ne­kad ra­zu­mlji­ve, jer de­ca uče od svo­jih ro­di­te­lja, u po­ro­dič­nom kru­gu, ali ta­kve mo­guć­no­sti se če­sto zlo­u­po­tre­blja­va­ju, i te zlo­u­po­tre­be su pro­blem.

 

Di­plo­mirao posle roka za pri­ja­vu

Mi­nistarstvo pro­sve­te ju­če je oba­vesti­lo Sa­vet Univer­ziteta u Kragujevcu da su inspekcijskim nad­zorom nad Fa­kul­tetom medicin­skih nau­ka utvrđe­ne nepra­vil­nosti u radu i da, u skladu sa čla­nom 127 Za­kona o visokom obrazovanju i mišlje­njem nad­ležnog sek­tora, nalaže samostalnoj visokoškolskoj ustanovi da poništi javnu ispra­vu i ste­čena nastavno-naučna zva­nja stu­den­tu Alek­san­dru Ar­senije­viću.

Po­vodom ove odluke navedeno je da je Alek­san­dar Ar­senije­vić upi­san na dok­tor­ske stu­dije i da je rok za pri­ja­vu bio 12. oktobar 2012, dok je u diplo­mi od 9. decem­bra 2012. Univer­ziteta u Kragujevcu Fa­kul­teta Me­dicin­skih nau­ka navedeno da je Ar­senije­vić ste­kao visoko obrazovanje i struč­ni naziv dok­tora medicine 31. oktobra 2012, odnosno posle roka za pri­ja­vu na kon­kurs za upis na dok­tor­ske stu­dije.

Mi­nistarstvo uka­zuje čla­novima Sa­veta i na prvoste­penu meru javnog obja­vlji­vanja pre­poruke za raz­rešenje sa javne funkcije rek­tora Univer­ziteta Ne­bojše Ar­senije­vića, koju je donela Agen­cija za bor­bu pro­tiv korup­cije.


Komentari21
21f3b
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Vesna Tihomirovic
Ljudi sa kragujevackog univerziteta su preplaseni.... posle svih audio snimaka zakljucite zasto...
Milos
Ovo je lakrdija! Ministar ga kao osudjuje, a juce se objavljena lista odobrenih bilateralnih projekata sa Kinom sa fondom kakav u ovoj zemlji odavno nije bio. Ko je jedan od 6 dobitnika? Ovaj isti rektor!!!! Pa, kako to? Ima li neko da obrati paznju?
Misa Stojicevic
Gde su profesori ostalih fakulteta i univerziteta i akademici da se oglase po ovom pitanju? Da li cutanje znaci odobravanje? Ili… bolje da ne talasaju… jer su i sami ogrezli u kriminal. Analiziracu ovu konstataciju: "Сви смо ми по уста­ву рав­но­прав­ни, па и де­ца про­фе­со­ра, и ако се ис­по­ста­ви да за­до­во­ља­ва­ју кри­те­ри­ју­ме из­бо­ра ви­ше не­го дру­ги, он­да ни­ко не­ма осно­ва за при­го­вор". Sta se desava u slucaju da se na konkurs prijavi bolji kandidat a da komisija izabere goreg (dete nekog uticajnog roditelja)? Mozda niste upuceni, ali to je gotovo uobicajena praksa. Zasto ni u jednom pravilniku ne pise da se na konkursu prima najbolji po rangu i merljivim rezultatima definisanim po kriterijumima ministarstva, vec se komisiji daje sloboda da pod pritiskom ili "diskreciono" prima katastrofalne kandidate. Da li ste svesni cinjenice da se konkursi podesavaju za osobe sa prosecnom ocenom 7.20? Kako je moguce da neko zavrsi osnovne sa 7.0 a "bolonjske doktorske" sa 10.00?
Marijam
Vrana vrani oci ne izvadi!
Pedja
Nije sporan samo doktorat sina. Sporan je doktorat i njegove svalerke. Pa cak kazu i da su njegov doktorat i naucni radovi sumnjivi. Finansijske malverzacije, fondovi, nezakonite plate, otkazi, vredjanje, ponizavanje. Ovom coveku nista nije sveto. On sada trazi podrsku od studenata i profesora fakulteta, koju je odmah dobio od, zamislite, bas Pravnog Fakulteta gde i dalje rade profesori iz afere "Indeks". Ako ovakvo ponasanje prodje nekaznjeno, pravi, posteni studenti NEMAJU STA DA TRAZE U KRAGUJEVCU!!! I to je cinjenica!

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja