četvrtak, 04.06.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 31.01.2018. u 20:20 Marija Brakočević

Usamljeni seniori dobili svoje ministarstvo

Velika Britanija rešava problem izolovanosti s kojom se tamo suočava svaka deseta osoba, dok se u Srbiji o tome za sada i ne razmišlja
Уса­мље­ност је пла­не­тар­ни про­блем (Фото Р. Крстинић)

Sa­mo­ća sta­ri­jih u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji to­li­ko je ve­li­ki pro­blem da su vre­me­šni gra­đa­ni ove ostrv­ske ze­mlje ne­dav­no do­bi­li svo­je mi­ni­star­stvo. Te­re­za Mej, bri­tan­ska pre­mi­jer­ka, ime­no­va­la je pr­vog mi­ni­stra za usa­mlje­nost ka­ko bi se na­sta­vio rad ubi­je­ne la­bu­ri­stič­ke za­stup­ni­ce Džo Koks i re­šio pro­blem izo­lo­va­no­sti s ko­jom se su­o­ča­va go­to­vo sva­ka de­se­ta oso­ba u toj ze­mlji.

Ob­zna­nje­no je da će ovu funk­ci­ju, uz već po­sto­je­ći po­sao, oba­vlja­ti Trej­si Kro­uč, ta­mo­šnja mi­ni­star­ka spor­ta, na­sle­đa i tu­ri­zma. 

Kro­u­čo­va će, ka­ko je na­ja­vlje­no, ima­ti za­da­tak da osmi­sli stra­te­gi­ju za re­ša­va­nje ovog pro­ble­ma za ko­ji na­uč­ni­ci tvr­de da je po­ve­zan sa de­men­ci­jom, ra­nim mor­ta­li­te­tom i vi­so­kim krv­nim pri­ti­skom.

Pre­ma ne­dav­no ob­ja­vlje­nim is­tra­ži­va­nji­ma, vi­še od de­vet mi­li­o­na lju­di se uvek ili če­sto ose­ća usa­mlje­no, oko 200.000 sta­ri­jih lju­di vi­še od me­sec da­na ni­je raz­go­va­ra­lo sa pri­ja­te­ljem ili ro­đa­kom, ali i čak 85 od­sto mla­dih oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, od 18 do 34 go­di­na sta­ro­sti, kon­sta­tu­je izo­lo­va­nost.

– Za pre­vi­še lju­di je usa­mlje­nost tu­žna re­al­nost sa­vre­me­nog ži­vo­ta. Že­lim da se su­o­či­mo sa ovim iza­zo­vom na­šeg dru­štva – re­kla je Me­je­va.

Po­da­ci po­ka­zu­ju i da ve­ći­na Bri­ta­na­ca sta­ri­jih od 75 go­di­na ži­vi sa­ma, dok le­ka­ri u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji sva­kog da­na pri­me iz­me­đu jed­nog i pet pa­ci­je­na­ta ko­ji tra­že po­moć, jer su usa­mlje­ni, upo­zo­ra­va­ju mre­že ko­je se ba­vi re­ša­va­njem ovog pro­ble­ma. 

Ko­mi­si­ju za raz­ma­tra­nje tog ne­mi­log pro­ble­ma osno­va­la je upra­vo Džo Koks i to ne­po­sred­no pre ne­go što je ubi­je­na, po­zvav­ši iz­vr­šnu vlast da ime­nu­je mi­ni­stra ko­ji bi se ba­vio ovom te­mom. Džo Koks je, pod­se­ti­mo, ubi­je­na pre dve go­di­ne i to na­sred uli­ce u Bir­sta­lu, u svom okru­gu na se­ve­ru En­gle­ske. Par­la­men­tar­nu za­stup­ni­cu usmr­tio je no­žem i pi­što­ljem To­mas Me­ir, čo­vek ko­ji se za­la­gao za et­nič­ki či­stu Bri­ta­ni­ju.

Da je usa­mlje­nost pla­ne­tar­ni pro­blem bez ob­zi­ra na to ka­kav je stan­dard ži­vlje­nja, ni­vo obra­zo­va­nja, po­ro­dič­ni sta­tus ili pol, pod­se­ća so­ci­o­log Rad­mi­la Uro­še­vić.

– To je pro­blem svih ge­ne­ra­ci­ja. Sta­ri­ji su sa­mo ne­ka­ko ne­moć­ni­ji i osta­vlje­ni­ji u od­no­su na mla­đe, jer ce­lo­kup­ni si­stem dru­ga­či­je funk­ci­o­ni­še za pri­pad­ni­ke raz­li­či­tih ge­ne­ra­ci­ja – ka­že Uro­še­vi­će­va.

U Udru­že­nju „Sna­ga pri­ja­telj­stva – Ami­ti” pod­se­ća­ju da je na­ša ze­mlja za­pra­vo ze­mlja sta­ri­jih, jer go­to­vo sva­ka pe­ta oso­ba u Sr­bi­ji ima vi­še od 65 go­di­na. Sve je ve­ći broj lju­di ko­ji ži­ve sa­mi i ose­ća­ju se usa­mlje­no, a ima i onih ko­je ti­šte ta­kva ose­ća­nja a ži­ve u za­jed­nič­kom do­ma­ćin­stvu, sa mla­đim čla­no­vi­ma po­ro­di­ce. 

– Bez ob­zi­ra na sve to, ne ve­ru­jem da bi si­tu­a­ci­ju po­pra­vi­lo ime­no­va­njem mi­ni­stra za usa­mlje­nost, jer mi smo ipak si­ro­ma­šna ze­mlja, a već ima­mo i pre­vi­še mi­ni­sta­ra za broj sta­nov­ni­ka u ze­mlji. 

Po­sto­ji mno­go to­ga što mo­že­mo da ura­di­mo i u okvi­ru sa­da­šnje struk­tu­re vla­sti – uve­ra­va Na­de­žda Sa­ta­rić, iz „Ami­ti­ja”.

Ka­ko on­da re­ši­ti pro­blem usa­mlje­no­sti ov­da­šnjih se­ni­o­ra? 

Sa­ta­ri­će­va sma­tra da je po­treb­no stvo­ri­ti bo­lje pret­po­stav­ke za sa­mo­or­ga­ni­zo­va­nje sta­ri­jih u gru­pe za po­moć i sa­mo­po­moć, za nji­hov vo­lon­ter­ski an­ga­žman, gde bi lju­di sa 60 i 70 go­di­na, ko­ji su zdra­vi­ji, vo­lon­ter­ski po­ma­ga­li i obi­la­zi­li svo­je vr­šnja­ke ili još sta­ri­je ko­ji ži­ve sa­mi i ne­ma­ju po­ro­di­cu. 

– Tre­ba­lo bi ra­di­ti i na us­po­sta­vlja­nju ve­će me­đu­ge­ne­ra­cij­ske so­li­dar­no­sti, ka­ko bi de­ca ima­la od­nos po­što­va­nja i uva­ža­va­nja pre­ma sta­ri­ji­ma. Mo­že­mo se po­za­ba­vi­ti i ukla­nja­njem ar­hi­tek­ton­skih ba­ri­je­ra da bi sta­ri­ji, po­seb­no oni u ur­ba­nim sre­di­na­ma i u so­li­te­ri­ma, mo­gli da iza­đu iz sta­na i uče­stvu­ju u ži­vo­tu lo­kal­ne za­jed­ni­ce. Re­ci­mo, na No­vom Be­o­gra­du, pre­ma na­šem naj­no­vi­jem is­tra­ži­va­nju, 17 od­sto lju­di iz sta­rač­kih do­ma­ćin­sta­va ne iz­la­zi iz sta­na u vi­še­sprat­ni­ci ka­da se lift po­kva­ri. Sre­li smo i lju­de ko­ji po če­ti­ri-pet go­di­na ni­su iza­šli iz sta­na, jer ko­ri­ste in­va­lid­ska ko­li­ca – pri­se­ća se Sa­ta­ri­će­va i do­da­je da je po­treb­no ra­di­ti i na edu­ka­ci­ji sa­mih sta­ri­jih, na na­čin da im se po­dig­ne svest o zna­ča­ju in­di­vi­du­al­ne bor­be pro­tiv usa­mlje­no­sti. Za­to tre­ba pro­mo­vi­sa­ti ak­tiv­no sta­re­nje, jer usa­mlje­nost de­fi­ni­tiv­no, na­uč­ni­ci ka­žu, do­pri­no­si so­ci­jal­noj izo­la­ci­ji, a ona ima uti­caj na ri­zik od pre­ra­ne smr­ti, kao i mno­gih fi­zič­kih obo­lje­nja. 

– Ovo mo­gu ra­di­ti i zdrav­stve­ne slu­žbe. To ra­di­mo i mi, ak­ti­vi­sti or­ga­ni­za­ci­ja ci­vil­nog dru­štva – po­ru­ču­je Na­de­žda Sa­ta­rić.

Skraj­nu­ti i u sop­stve­noj ku­ći

Pre­ma Po­pi­su sta­nov­ni­štva iz 2011, od ukup­nog bro­ja do­ma­ćin­stva u Sr­bi­ji sta­rač­ka či­ne 17,5 od­sto. Da­nas je taj broj si­gur­no i znat­no ve­ći, ali za­sad ni­su ura­đe­ne pro­ce­ne. Baš zbog to­ga tre­ba ima­ti u vi­du da po­sto­je si­tu­a­ci­je i ka­da sta­ri­ji ži­ve u za­jed­nič­kom do­ma­ćin­stvu sa mla­đi­ma, ali se ipak ose­ća­ju pra­zno i ne­is­pu­nje­no, emo­ci­o­nal­no usa­mlje­no, jer sa nji­ma ceo dan ni­ko od mla­đih čla­no­va do­ma­ćin­stva ne pro­go­vo­ri ni reč. 

Oni su skraj­nu­ti, pod­se­ća Na­de­žda Sa­ta­rić, čak i u sop­stve­noj ku­ći, dok je si­tu­a­ci­ja ozbilj­ni­ja kod onih sa 75 ili 80 i vi­še go­di­na, jer oni uglav­nom osta­nu i bez su­pru­žni­ka, po­mru im i pri­ja­te­lji, kom­ši­je se od­se­le...

Komentari1
1e349
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

gile
Nasi jos uvek ne razmisljaju o tome,ali dobro znaju kako da oduzmu od penzija. Vidi se briga.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja