subota, 08.05.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
petak, 02.02.2018. u 22:00 Aleksandra Petrović

Su­dije tra­že povla­čenje amand­mana na Ustav

Pred­loženim rešenjem bio bi usposta­vljen patro­nat izvršne vla­sti nad pra­vosuđem, zaklju­čile sudije Apelacio­nog suda u Kragujevcu
Пр­ви окру­гли сто о из­ме­на­ма Уста­ва у обла­сти пра­во­су­ђа би­ће одр­жан у по­не­де­љак у Кра­гу­јев­цу (Фото Б. Карталовић)

Su­di­je Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu tra­ži­će u po­ne­de­ljak na jav­noj ras­pra­vi po­vla­če­nje iz pro­ce­du­re rad­nog tek­sta amand­ma­na Mi­ni­star­stva prav­de na Ustav Sr­bi­je, sa­zna­je „Po­li­ti­ka”. Na­i­me, pr­va u ni­zu ras­pra­va o tek­stu ustav­nih amand­ma­na ko­ji se od­no­se na pra­vo­su­đe, za­ka­za­na je za 5. fe­bru­ar u Kra­gu­jev­cu. Zbog to­ga je ju­če odr­ža­na sed­ni­ca svih su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu, ko­ji su jed­no­gla­sno do­ne­li za­klju­čak da će tra­ži­ti po­vla­če­nje amand­ma­na, sa­zna­je­mo od pred­sed­ni­ce ovog su­da Du­brav­ke Da­mja­no­vić. 

– Za­ključ­ke će­mo iz­ne­ti usme­no na jav­noj ras­pra­vi. Tra­ži­će­mo da se po­vu­ku amand­ma­ni na Ustav, jer bi ta­kvim amand­ma­ni­ma bio us­po­sta­vljen pa­tro­nat iz­vr­šne vla­sti nad pra­vo­su­đem, a sud­ska vlast bi se pot­pu­no iz­gu­bi­la kao jed­na od tri rav­no­prav­ne gra­ne vla­sti. Za­ključ­ke će­mo de­talj­no obra­zlo­ži­ti u po­ne­de­ljak na okru­glom sto­lu – ka­že za „Po­li­ti­ku” Da­mja­no­vi­će­va.

Na in­ter­net saj­tu Ape­la­ci­o­nog su­da u Kra­gu­jev­cu bi­će ob­ja­vljen kom­ple­tan tekst za­klju­ča­ka i obra­zlo­že­nja ko­je su su­di­je ju­če usvo­ji­le. I su­dij­ski po­moć­ni­ci kra­gu­je­vač­ke ape­la­ci­je odr­ža­li su sa­sta­nak i do­ne­li slič­ne za­ključ­ke. 

Oče­ku­je se da će okru­glom sto­lu pri­su­stvo­va­ti ve­li­ki broj su­di­ja i su­dij­skih po­moć­ni­ka iz Kra­gu­jev­ca, kao i pred­stav­ni­ci Dru­štva su­di­ja, Udru­že­nja tu­ži­la­ca, ko­ji su u me­di­ji­ma već iz­ne­li kri­ti­ke na tekst rad­ne ver­zi­je amand­ma­na. 

Ras­pra­ve će bi­ti odr­ža­ne u or­ga­ni­za­ci­ji Mi­ni­star­stva prav­de, ko­je je na svom saj­tu ob­ja­vi­lo ras­po­red okru­glih sto­lo­va „u sklo­pu na­stav­ka kon­sul­ta­tiv­nog pro­ce­sa ko­je je mi­ni­star­stvo po­kre­nu­lo u ve­zi sa iz­me­na­ma Usta­va u de­lu ko­ji se od­no­si na pra­vo­su­đe”. 

Po­sle Kra­gu­jev­ca, sle­de­ći okru­gli sto bi­će odr­žan 19. fe­bru­a­ra u No­vom Sa­du, a na­red­ni 26. fe­bru­a­ra u Ni­šu i na kra­ju 5. mar­ta u Be­o­gra­du. 

Udru­že­nje su­dij­skih i tu­ži­lač­kih po­moć­ni­ka (USTP) ka­te­go­rič­ki se pro­ti­vi uvo­đe­nju Pra­vo­sud­ne aka­de­mi­je u Ustav, ta­ko što će pr­vi iz­bor za su­di­ju i za­me­ni­ka tu­ži­o­ca bi­ti uslo­vljen obu­kom na toj aka­de­mi­ji. 

– Ti­me se pot­pu­no uki­da po­sao su­dij­skih i tu­ži­lač­kih po­moć­ni­ka, ko­jih ima dve hi­lja­de u ce­loj Sr­bi­ji i ko­ji ra­de po­sao su­di­ja i tu­ži­la­ca. To su lju­di ko­ji no­se ce­lo­kup­no pra­vo­su­đe, sa vi­še­go­di­šnjim is­ku­stvom, a sa­da se osta­vlja­ju na ce­di­lu, bez mo­guć­no­sti da bu­du bi­ra­ni za su­di­je i za­me­ni­ke tu­ži­la­ca ako se ne upi­šu na Pra­vo­sud­nu aka­de­mi­ju – ka­že Je­le­na Ga­jić, pred­sed­ni­ca USTP. 

Uko­li­ko bi ova­kvi ustav­ni amand­ma­ni bi­li usvo­je­ni, Ga­ji­će­va oce­nju­je da će naj­ve­ći broj su­dij­skih i tu­ži­lač­kih sa­rad­ni­ka na­pu­sti­ti pra­vo­su­đe, jer ne­će ima­ti ni­ka­kvu per­spek­ti­vu. 

– Va­žno mi je da gra­đa­ni shva­te da se mi sa­da ne bo­ri­mo za se­be, već za pra­vo­su­đe. Pi­ta­mo se ko će su­tra gra­đa­ni­ma su­di­ti, ka­kav će bi­ti taj ka­dar. Onaj ko po­sta­ne su­di­ja mo­ra da bu­de kva­li­te­tan, a kva­li­tet se sti­če ra­dom i is­ku­stvom, a ne obu­kom – ka­že Je­le­na Ga­jić.

Pred­sed­nik Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da i VSS Dra­go­mir Mi­lo­je­vić re­kao je me­di­ji­ma da pred­lo­že­ne iz­me­ne Usta­va pred­sta­vlja­ju ko­rak una­zad i da bi ulo­ga su­di­ja u bu­du­ćem VSS bi­la sve­de­na na obez­be­đe­nje kvo­ru­ma. 

Struč­nja­ci uka­zu­ju da je uti­caj po­li­ti­ke na sa­stav Vi­so­kog sa­ve­ta sud­stva i Dr­žav­nog ve­ća tu­ži­la­ca sa­mo pri­vid­no is­klju­čen u pred­lo­gu amand­ma­na. Na­rod­na skup­šti­na, po tom pred­lo­gu, ne­će bi­ra­ti su­di­je, kao što je sa­da slu­čaj, ali će ima­ti zna­čaj­nu ulo­gu u iz­bo­ru „is­tak­nu­tih prav­ni­ka” ko­ji će či­ni­ti čak pet čla­no­va VSS i Vi­so­kog sa­ve­ta tu­ži­la­ca, ka­ko su amand­ma­ni pre­i­me­no­va­li DVT. 

Mi­ni­star­ka prav­de Ne­la Ku­bu­ro­vić ju­če je iz­ja­vi­la da ve­ru­je da će na­crt amand­ma­na na Ustav pre­tr­pe­ti od­re­đe­ne ko­rek­ci­je i pod­se­ti­la da će ko­nač­ni pred­log amand­ma­na bi­ti upu­ćen Ve­ne­ci­jan­skoj ko­mi­si­ji. 

Udru­že­nje su­dij­skih i tu­ži­lač­kih po­moć­ni­ka jav­no je po­sta­vi­lo pi­ta­nje ko je uče­stvo­vao u pi­sa­nju amand­ma­na, a mi­ni­star­ka je re­kla da su tekst na­cr­ta ra­di­li za­po­sle­ni u Mi­ni­star­stvu prav­de ko­ji se ba­ve nor­ma­tiv­nim po­slo­vi­ma i da je ona lič­no bi­la uklju­če­na u iz­ra­du na­cr­ta, kao i ode­lje­nje za evrop­ske in­te­gra­ci­je. 

Pre­ci­zi­ra­la je da je na iz­me­na­ma pre sve­ga ra­dio po­moć­nik mi­ni­stra Če­do­mir Bac­ko­vić i nje­go­vo ode­lje­nje ko­je je bi­lo za­du­že­no da pra­vi upo­red­ne ana­li­ze ustav­nih re­še­nja, ne sa­mo u ze­mlja­ma u re­gi­o­nu, već i u ze­mlja­ma Evrop­ske uni­je. 

Mi­ni­star­ka je iz­ra­zi­la uve­re­nje da će gra­đa­ni ovim ustav­nim amand­ma­ni­ma do­bi­ti efi­ka­sni­je pra­vo­su­đe i su­đe­nja u ra­zum­nom ro­ku, a da će su­di­je i tu­ži­o­ci ima­ti ve­ći ste­pen od­go­vor­no­sti za svoj rad. 

Iz­ve­sno je, me­đu­tim, da će rad­na ver­zi­ja mo­ra­ti da se me­nja, jer su i su­di­je i tu­ži­o­ci i nji­ho­vi po­moć­ni­ci ja­sno uka­za­li gde se kri­ju zam­ke u pred­lo­že­nom tek­stu amand­ma­na. O to­me će pre­ci­zno go­vo­ri­ti na okru­glim sto­lo­vi­ma, naj­pre u Kra­gu­jev­cu. 

Komеntari0
4bfaa
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja