petak, 22.01.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
ponedeljak, 05.02.2018. u 21:15 Dragana Jokić-Stamenković

Uče geografiju sa školskog bloga

Прак­тич­на при­ме­на са­др­жа­ја са бло­га на ча­су ге­о­гра­фи­је у ОШ „Иво Ан­дрић” на Ка­на­ре­вом бр­ду (Фо­то Ге­о­граф­ски блог ОШ „Иво Ан­дрић”)

Raz­go­va­ra­ju­ći sa đa­ci­ma iz nji­ma ne­po­zna­te ze­mlje uče­ni­ci še­stog če­ti­ri ode­lje­nja be­o­grad­ske OŠ „Ivo An­drić” po­ku­ša­va­ju da po­go­de o ko­joj je dr­ža­vi reč, po­sta­vlja­ju­ći o njoj vr­šnja­ci­ma pi­ta­nja na en­gle­skom je­zi­ku. Po­de­lje­ni u šest gru­pa, ne­ki pi­šu na ta­bli, dru­gi u atla­si­ma tra­že tu ze­mlju, tre­ći na osno­vu pi­ta­nja i od­go­vo­ra eli­mi­ni­šu dr­ža­ve dok ne na­đu re­še­nje, če­tvr­ti o sve­mu sa­sta­vlja­ju iz­ve­štaj za škol­ski blog... Ta­ko iz­gle­da je­dan od ča­so­va ge­o­gra­fi­je u ovoj osmo­let­ki na Ka­na­re­vom br­du, za­hva­lju­ju­ći mla­doj na­stav­ni­ci tog pred­me­ta Ta­nji Pa­re­za­no­vić. 

Upo­zna­ju­ći do ta­da ne­po­zna­te dru­ga­re iz Če­ške i upi­ja­ju­ći pu­tem skaj­pa zna­nje o nji­ho­voj ze­mlji, ovi pre­sto­nič­ki đa­ci uče evrop­ske ge­o­graf­ske poj­mo­ve i us­put se za­ba­vlja­ju, pa čak i ža­le što ča­so­vi ni­su du­ži i ne­ma ih vi­še. „Od­lič­no smo se pro­ve­li i ra­do bi­smo po­no­vi­li ovo is­ku­stvo”, je­dan je od ko­men­ta­ra uče­ni­ka na­pi­san na ge­o­graf­skom blo­gu po­sle ne­u­o­bi­ča­je­nih ča­so­va na­stav­ni­ce Ta­nje.

Ko­ri­šće­nje VR na­o­ča­ra, ko­je đa­ke vo­de u svet vir­tu­el­ne re­al­no­sti, pra­vo na de­sti­na­ci­je o ko­ji­ma uče, igra­nje igri­ca na­pra­vlje­nih na osno­vu gra­di­va, upo­zna­va­nje ge­o­graf­skih poj­mo­va uz ko­ri­šće­nje in­ter­ne­ta, iz­ra­da pre­zen­ta­ci­ja i pi­sa­nje po­sto­va uz uče­nje gra­di­va, na­sta­va na da­lji­nu i slu­ša­nje škol­skih lek­ci­ja od ku­će pu­tem sa­dr­ža­ja po­sta­vlje­nih na blo­gu. Sve su to ne­sva­ki­da­šnje na­stav­ne me­to­de, iz­gra­đe­ne uz mno­go tru­da i že­lje da ge­o­gra­fi­ju pri­bli­ži in­ter­net ge­ne­ra­ci­ja­ma da­na­šnji­ce, po ko­ji­ma se ova na­stav­ni­ca iz­dva­ja od svo­jih ko­le­ga. 

Nje­no za­la­ga­nje ne­dav­no su pre­po­zna­li i pred­stav­ni­ci Vla­de Sr­bi­je, od­no­sno Za­vo­da za una­pre­đi­va­nje obra­zo­va­nja i vas­pi­ta­nja (ZU­OV). Za­to su je ovih da­na sta­vi­li na če­lo spi­ska na­gra­đe­nih rad­ni­ka uče­nič­kih do­mo­va, vr­ti­ća, osnov­nih i sred­njih ško­la ko­ji su naj­u­spe­šni­je spro­ve­li u prak­su zna­nja ste­če­na na ne­kom od odo­bre­nih se­mi­na­ra za za­po­sle­ne u pro­sve­ti. Na­stav­ni­ca Ta­nja je pr­vo­na­gra­đe­na za­hva­lju­ju­ći naj­bo­ljem pre­ta­ka­nju zna­nja ste­če­nog na se­mi­na­ru „Blog, ’Tvi­ter’ i ’Fej­sbuk’ u na­sta­vi” na čas ge­o­gra­fi­je, što je i pred­sta­vi­la u svom ra­du „Blog, sred­stvo za re­a­li­za­ci­ju ide­ja”.

Ona ka­že da je se­mi­nar od­slu­ša­la pro­šle go­di­ne i da je od­mah in­te­ziv­no kre­nu­la da ure­đu­je škol­ski ge­o­graf­ski blog ka­ko bi svo­jim đa­ci­ma na pri­jem­čiv na­čin pred­sta­vi­la sa­dr­ža­je iz ge­o­gra­fi­je. 

– Po­red za­ni­mlji­vih ge­o­graf­skih čla­na­ka, na blo­gu se na­la­zi i elek­tron­ski udž­be­nik za pe­ti raz­red ko­ji sam sa­ma na­pi­sa­la, kao i ve­li­ki broj igri­ca za lak­še sa­vla­da­va­nje raz­me­šta­ja ge­o­graf­skih poj­mo­va. Ono što ovaj blog iz­dva­ja od osta­lih je­ste či­nje­ni­ca da je pot­pu­no na­me­njen uče­ni­ci­ma, pa na nje­mu mo­gu uvek da po­se­ću­ju pre­zen­ta­ci­je sa ča­so­va, kao i da se in­for­mi­šu o do­ma­ćim za­da­ci­ma – ob­ja­sni­la je Pa­re­za­no­vi­će­va i do­da­la da se na­da­la da će ne­ko ce­ni­ti njen trud i za­la­ga­nje da đa­ci­ma gra­di­vo uči­ni za­ni­mlji­vi­jim, ali da ni­je oče­ki­va­la da do­bi­je pr­vu na­gra­du na kon­kur­su ZU­OV-a.

Na­gla­ša­va da joj, kao mla­dom na­stav­ni­ku, pri­zna­nje mno­go zna­či i mo­ti­vi­še je da na­sta­vi da re­a­li­zu­je ide­je ko­je do­pri­no­se osa­vre­me­nji­va­nju i una­pre­đe­nju na­sta­ve. 

Kon­kurs ZU­OV-a, na­zvan „Sa­zna­li na se­mi­na­ru, pri­me­ni­li u prak­si”, u ob­zir je uzeo sva pri­me­nje­na zna­nja ste­če­na u to­ku obu­ka ko­je je Za­vod odo­brio u po­sled­njih pet go­di­na. Na nje­ga su pri­sti­gla 82 ra­da, od ko­jih je 31 uvr­šten u ba­zu onih ko­ji, sa naj­bo­ljim ra­do­vi­ma iz pret­hod­nih go­di­na, slu­že kao pri­mer do­bre prak­se za sve na­stav­ni­ke, vas­pi­ta­če i struč­ne sa­rad­ni­ke u Sr­bi­ji. Od to­ga je de­set ra­do­va pred­lo­že­no za na­gra­du, a po­red tro­je pr­vo­na­gra­đe­nih, još tro­je kan­di­da­ta do­bi­će pri­zna­nja na sve­ča­noj do­de­li ko­ja će bi­ti pri­re­đe­na 12. fe­bru­a­ra, u okvi­ru obe­le­ža­va­nja Da­na ZU­OV-a. Pr­vo­na­gra­đe­na na­stav­ni­ca Ta­nja do­bi­će lap­top ra­ču­nar, dru­go­na­gra­đe­nom na­stav­ni­ku Zo­ri­ci Kon­dić iz OŠ „Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj” u No­vom Sa­du bi­će po­klo­njen ta­blet, a na­gra­da za tre­će me­sto – mo­bil­ni te­le­fon, na­me­nje­na je Bra­ni­sla­vi Iv­ko­vić, pro­fe­sor­ki Eko­nom­sko-tr­go­vin­ske ško­le u Be­če­ju. Sim­bo­lič­nim na­gra­da­ma i pri­zna­nji­ma dr­ža­va na­sto­ji da po­dr­ži na­stav­ni­ke i vas­pi­ta­če ko­ji una­pre­đu­ju prak­tič­ni obra­zov­ni rad.

Komеntari0
df02c
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja