nedelja, 19.01.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 16:51

Kratki vodič kroz 46. Fest

O filmovima koji nisu za propuštanje: američkom „Tri bilborda...”, libanskom „Uvreda” i nemačkom „Niotkuda”
Autor: Dubravka Lakićčetvrtak, 08.02.2018. u 11:33
Из ли­бан­ског фил­ма „Увре­да” (Фо­то 46. Фест)

Da je be­o­grad­ski Fest još uvek naj­o­mi­lje­ni­ja i naj­po­se­će­ni­ja film­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja u Sr­bi­ji po­tvr­đu­ju i gu­žve pred tek otvo­re­nim bla­gaj­na­ma, na ko­ji­ma se pro­da­ju kom­ple­ti i po­je­di­nač­ne ula­zni­ce za ovo­go­di­šnje pro­jek­ci­je 116 no­vih fil­mo­va i 10 kla­si­ka.

Pre­ma tra­di­ci­ji, naj­ve­će in­te­re­so­va­nje vla­da za fil­mo­ve ko­ji će se pri­ka­zi­va­ti u ter­mi­nu od 19 sa­ti u ve­li­koj dvo­ra­ni Sa­va cen­tra. U tom ter­mi­nu 23. fe­bru­a­ra pri­ka­zu­je se i film otva­ra­nja – „Tri bil­bor­da iz­van Ebin­ga u Mi­su­ri­ju” Mar­ti­na Mek­do­na­ga, vi­še­stru­ko no­mi­no­va­nog za na­gra­de Oskar.

S osme­hom i gle­da­lač­kom sre­ćom go­vo­ri­lo se o ovom fil­mu još to­kom 74. Ve­ne­ci­jan­skog fe­sti­va­la gde je imao svet­sku pre­mi­je­ru i gde je za­po­če­la nje­go­va oska­rov­ska tr­ka. Ovaj ho­li­vud­ski film bri­tan­skog sce­na­ri­ste i re­di­te­lja, ali i oska­rov­ca („In Bru­ges”), ot­kri­va nje­go­vu „in­fi­ci­ra­nost” Ta­ran­ti­nom, Be­ke­tom i Me­me­tom, ali i bra­ćom Ko­en. Jer, pri­ča iz „Tri bil­bor­da...” i sam na­čin pri­ča­nja pri­če, kao da su iza­šli iz spi­sa­telj­ske ra­di­o­ni­ce tvo­ra­ca kult­nog „Far­ga” na ko­ji na sim­pa­ti­čan na­čin i pod­se­ća.

Mo­žda naj­vi­še zbog to­ga što je nje­go­va glav­na ju­na­ki­nja Mil­dred, u tu­ma­če­nju iz­vr­sne Fren­sis Mek­dor­mand, ne­ka vr­sta re­in­kar­ni­ra­nog li­ka po­li­caj­ke Mardž ko­ji je Meg­dor­man­do­va svo­je­vre­me­no ta­ko sjaj­no od­i­gra­la u „Far­gu”. 

Mek­do­na­gov film je oku­pio sve sa­mu oska­rov­sku glu­mač­ku eli­tu. Uz Dor­man­do­vu ko­ja igra gru­bu, a očaj­nu maj­ku si­lo­va­ne i ubi­je­ne ćer­ke, tu su i Vu­di Har­le­son kao Vi­lug­bi, šef po­li­cij­ske sta­ni­ce u oma­le­nom Ebin­gu u dr­ža­vi Mi­su­ri i Sem Ro­kvel kao ne­zre­li po­li­ca­jac i ve­li­ki „ma­ma­roš” Dik­son, ti­pič­ni be­li ra­si­sta što mr­zi i ge­je­ve. Ta­ko­đe tra­di­ci­o­nal­no na Fe­stu, zna­ča­jan deo pa­žnje usme­ren je upra­vo na fil­mo­ve sa osvo­je­nim no­mi­na­ci­ja­ma za Oska­ra (do­de­la 90. Oska­ra ove go­di­ne je od­mah po­sle Fe­sta). Su­ge­ri­šem gle­da­o­ci­ma da se ne ve­zu­ju sa­mo za ame­rič­ke no­mi­no­va­ne fil­mo­ve. No­mi­no­va­ni za Oska­ra (u ka­te­go­ri­ji naj­bo­ljeg stra­nog fil­ma) su i je­dan ne­mač­ki i je­dan li­ban­ski film. Oba­ve­zno za­vi­ri­te i u Glav­ni tak­mi­čar­ski pro­gram jer se tu pri­ka­zu­je i je­dan od naj­bo­ljih fil­mo­va na ovo­go­di­šnjem Fe­stu – film „Uvre­da” (The In­sult) li­ban­skog sce­na­ri­ste i re­di­te­lja Zi­ja­da Du­e­i­ri­ja. 

Zi­jad Du­e­i­ri je te­melj­no i de­li­kat­no u svom fil­mu po­sta­vio pi­ta­nje opro­sta me­đu lju­di­ma, za­ro­niv­ši du­bo­ko, do naj­sit­ni­jih po­ra, u or­ga­ni­zam ze­mlje iz­ra­nja­va­ne gra­đan­skim ra­tom Li­ba­na, gra­da Bej­ru­ta, u ko­jem i da­nas ne­pre­sta­no var­ni­či me­đu li­ban­skim hri­šća­ni­ma i pa­le­stin­skim mu­sli­ma­ni­ma. To ka­ko je Du­e­i­ri is­pri­čao pri­ču o jed­noj na­iz­gled bes­po­treb­noj sva­đi iz­me­đu mla­dog li­ban­skog hri­šća­ni­na, ži­vot­nim pro­ble­mi­ma i bu­du­ćim očin­stvom op­te­re­će­nog To­ni­ja i skrom­nog i vred­nog gra­đe­vi­na­ra Ja­se­ra, pa­le­stin­skog iz­be­gli­ce, traj­nog sta­nov­ni­ka bej­rut­skog iz­be­glič­kog kam­pa u sr­cu gra­da, i na­čin na ko­ji je či­tav do­ga­đaj do­veo do ap­sur­da, osta­će ve­o­ma du­go upam­će­no. U eks­klu­ziv­nom in­ter­vjuu za „Po­li­ti­ku” Du­e­i­ri je to­kom Ve­ne­ci­jan­skog fe­sti­va­la po­tvr­dio da se nje­gov glav­ni po­kre­tač­ki mo­tiv za na­sta­nak ovog moć­nog fil­ma mo­že pro­na­ći u re­či­ma „iz­vi­ni“ i „žao mi je“, ko­je su naj­sku­plje re­či na Bli­skom is­to­ku. „Uvre­da“ je iz­vr­stan film, vi­zu­el­no, ali i glu­mač­ki ube­dljiv go­to­vo do sa­vr­šen­stva. 

Za Oska­ra je no­mi­no­van i od­li­čan ne­mač­ki film „Ni­ot­ku­da” (Aus dem nichts/In the Fa­de) slav­nog Fa­ti­ha Aki­na (pro­gram Fest 46), uz­bu­dlji­va, pro­vo­ka­tiv­na i moć­na pri­ča o Ka­tji (Da­jan Kru­ger), Ne­mi­ci uda­toj za Tur­či­na, ko­ja je iz­gu­bi­la si­na i mu­ža u eks­plo­zi­ji bom­be pod­met­nu­te od stra­ne pri­pad­ni­ka neo­na­ci­sta. Aki­nov film je i pri­ča o na­ra­sta­ju­ćem be­su i na­si­lju u Evro­pi, o ra­si­zmu, o maj­ka­ma i že­na­ma iz me­šo­vi­tih ne­mač­ko-tur­skih bra­ko­va i sud­bi­na­ma onih ko­je su u te­ro­ri­stič­kim na­pa­di­ma osta­li bez pri­li­ke za po­sled­nji po­lju­bac svo­jim naj­mi­li­ji­ma, jer su nji­ho­va te­la raz­ne­ta na ko­ma­de. Ovo je i po­li­tič­ki ja­sno od­re­đen film. Film ko­ji otva­ra i pi­ta­nja ne­sa­vr­še­no­sti sud­skog si­ste­ma, ali i pi­ta­nja pra­va pre­u­zi­ma­nja prav­de u sop­stve­ne ru­ke...

Sva tri su­ge­ri­sa­na fil­ma, u ovom krat­kom „Po­li­ti­ki­nom” vo­di­ču kroz 46. Fest, ni­su za pro­pu­šta­nje. Na­rav­no, tre­ba ima­ti u vi­du da se ovaj iz­bor „Po­li­ti­ki­nog” film­skog kri­ti­ča­ra mo­že sma­tra­ti i su­bjek­tiv­nim. Na na­šim či­ta­o­ci­ma i gle­da­o­ci­ma Fe­sta je da sa­da na­pra­ve svoj. 


Komentari0
c6364
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja