četvrtak, 17.01.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 23:33
INTERVJU: NEBOJŠA ŽUGIĆ, nosilac liste Zelena stranka Srbije

Beograd da postane beo grad

Jedan od prioriteta je da se obezbedi renoviranje fasada, ali ne samo šmin„kanje”
Autor: Branka Vasiljevićnedelja, 11.02.2018. u 22:00
(Фото Д. Жарковић)

Iz­gle­da da je „ze­le­ni ta­las” za­hva­tio Sr­bi­ju i da se od­ra­zio na po­li­tič­ku sce­nu na ko­joj se u po­sled­nje vre­me po­ja­vi­lo ne­ko­li­ko stra­na­ka s ovom bo­jom u ime­nu. Me­đu nji­ma je i Ze­le­na stran­ka Sr­bi­je, či­ji je no­si­lac li­ste na be­o­grad­skim iz­bo­ri­ma Ne­boj­ša Žu­gić. U pro­gra­mu stran­ke, za­če­te 2008. go­di­ne u Ko­va­či­ci, pi­še da je usme­re­na na pred­sta­vlja­nje, za­šti­tu i una­pre­đe­nje pra­va slo­vač­ke na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne, ali je ak­ce­nat na in­si­sti­ra­nju na so­ci­jal­noj prav­di, de­mo­kra­ti­ji, ži­vot­noj sre­di­ni, ze­le­noj po­ljo­pri­vre­di...

Ot­kud že­lja stran­ke iz Ko­va­či­ce da se oku­ša na iz­bo­ri­ma u pre­sto­ni­ci?

Ide­ju za osni­va­nje stran­ke dao je Jan Pa­ul. Ka­ko u Ko­va­či­ci uglav­nom ži­ve Slo­va­ci, stran­ka je bi­la ori­jen­ti­sa­na na nji­ho­va pra­va, ali i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne. Ka­sni­je su se stran­ci pri­klju­či­li sim­pa­ti­ze­ri iz dru­gih de­lo­va Sr­bi­je gde je ži­vot­na sre­di­na ugro­že­na, pa sad par­ti­ju či­ne or­ga­ni­za­ci­je iz La­za­rev­ca, Obre­nov­ca, Kr­nja­če, Sur­či­na, No­vog Be­o­gra­da... Mi ni­smo kla­sič­na po­li­tič­ka stran­ka or­ga­ni­zo­va­na po prin­ci­pu me­snih od­bo­ra, već vi­še funk­ci­o­ni­še­mo kao ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja. Sad smo u ko­a­li­ci­ji s Cr­no­gor­skom par­ti­jom.

Ko­je su va­še ide­je za raz­voj Be­o­gra­da? 

Za raz­li­ku od osta­lih po­li­tič­kih op­ci­ja ko­je će raz­go­va­ra­ti o kla­sič­nom raz­vo­ju in­fra­struk­tu­re, na­ma je u pr­vom pla­nu po­bolj­ša­nje ener­get­ske efi­ka­sno­sti. Grad ima ve­li­ki pro­blem s objek­ti­ma či­ja je izo­la­ci­ja ve­o­ma lo­ša. Je­dan od na­ših pri­o­ri­te­ta je da se uz sub­ven­ci­o­ni­sa­nje obez­be­di re­no­vi­ra­nje fa­sa­da. Ali ne sa­mo da se ra­di nji­ho­vo „šmin­ka­nje” već da se pre to­ga po­sta­vi izo­la­ci­ja. 

To je skup pro­je­kat, ka­ko ga fi­nan­si­ra­ti?

Na nje­mu bi tre­ba­lo da se an­ga­žu­ju je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, a fi­nan­sij­ska sred­stva po­ti­ca­la bi iz bu­dže­ta za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne, ko­ji se pu­ni tak­sa­ma od na­kna­da za ko­ri­šće­nje ze­mlji­šta i od za­ga­đi­va­ča. Je­dan od kon­kret­nih pred­lo­ga za raz­voj gra­da je iz­grad­nja bi­ci­kli­stič­kih sta­za i bajs par­ko­va. Tre­ba ulo­ži­ti ma­li na­por da se one po­ve­žu na evrop­sku tra­su ko­ja se zo­ve Evro­ve­lo 6 i pri­vla­či ve­li­ki broj bi­ci­kli­sta iz ce­log sve­ta. Na taj na­čin se pro­mo­vi­še ovaj zdrav vid tran­spor­ta i tu­ri­zam.

Ka­ko iz­la­zi­te na iz­bo­re, ima­ju­ći u vi­du va­šu ve­zu sa Slo­va­ci­ma i Cr­no­gor­ci­ma?

Kao stran­ka ko­ja pred­sta­vlja ma­nji­nu.

Ko­ja ime­na su va­še glav­ne uzda­ni­ce?

Na li­sti imao 37 ime­na, ali ne že­li­mo ne­ko­ga po­seb­no da iz­dva­ja­mo. Iz­la­zi­mo kao tim, svi smo jed­na­ki. Ho­će­mo da ra­di­mo, a ne da se sli­ka­mo. Na li­sti ima­mo me­na­dže­re, pro­fe­so­re, eko­no­mi­ste, lju­de ko­ji su do­ka­za­ni u svo­jim pro­fe­si­ja­ma i mo­gu da pre­u­zmu bi­lo ko­ju funk­ci­ju i oba­vlja­ju je s pu­nom od­go­vor­no­šću.

U slu­ča­ju da po­sta­ne­te gra­do­na­čel­nik, šta bi­ste vi ura­di­li?

U jav­no­sti se stva­ra mi­šlje­nje da su ovo iz­bo­ri za gra­do­na­čel­ni­ka. Ni­su, ovo su iz­bo­ri za od­bor­ni­ke, ko­ji po­tom bi­ra­ju gra­do­na­čel­ni­ka. Ali, ako po­sta­nem gra­do­na­čel­nik, uči­ni­ću sve da bla­go­de­ti eko­lo­gi­je ose­ti sva­ki gra­đa­nin gra­da. Omo­gu­ćio bih su­gra­đa­ni­ma va­u­če­re za le­to­va­nje, ulo­žio bih u obra­zo­va­nje. Jed­na od stva­ri na ko­ji­ma bih in­si­sti­rao je da se pri­li­kom jav­nih na­bav­ki da­je pred­nost po­nu­đa­či­ma ko­ji po­štu­ju kri­te­ri­ju­me ener­get­ske efi­ka­sno­sti i eko­lo­ške za­šti­te. Po­za­ba­vio bih se pro­ble­mom za­ga­đe­nog va­zdu­ha, ve­li­ke in­sti­tu­ci­je iz­me­stio bih iz cen­tra ka­ko bi se ras­te­re­tio od sa­o­bra­ća­ja. Omo­gu­ćio bih ve­ću ga­si­fi­ka­ci­ju uz sub­ven­ci­je, or­ga­ni­zo­vao pri­hva­ti­li­šta za pse lu­ta­li­ce i dra­kon­ski po­ve­ćao ka­zne za ne­sa­ve­sne vla­sni­ke ko­ji ih pu­šta­ju na uli­cu, po­za­ba­vio bih se pi­ta­njem am­bro­zi­je.

S kim će va­ša stran­ka raz­go­va­ra­ti po­sle iz­bo­ra?

Sa svi­ma ko­ji po­dr­ža­va­ju naš eko­lo­ški pro­gram. 

Šta bi­ste na­sta­vi­li što je po­sto­je­ća vlast već us­po­sta­vi­la?

Pro­ši­re­nje pe­šač­ke zo­ne i oze­le­nja­va­nje cen­tra gra­da. In­ve­sti­ra­nje u eko-pre­voz. Re­gu­li­sa­nje ot­pad­nih vo­da, pre sve­ga mi­slim na le­vu oba­lu Du­na­va i pro­blem ka­na­li­za­ci­je. Na­sta­vi­li bi­smo sa ide­ja­ma jav­no-pri­vat­nog part­ner­stva.

A šta bi­ste uki­nu­li?

Po­sto­je­će kon­tej­ne­re. Ume­sto njih bi­smo po­sta­vi­li po­je­di­nač­ne po­su­de, u ko­je bi se ba­cao već raz­vr­stan ot­pad.

U slu­ča­ju da do­bi­je­te man­dat, ka­ko bi­ste vo­le­li da grad iz­gle­da po­sle va­šeg od­la­ska?

Vo­leo bih da vi­dim Be­o­grad ka­ko je­dan beo grad, da bu­de u skla­du sa svo­jim ime­nom i da se na­đe na ma­pi eko-gra­do­va u Evro­pi.


Komentari4
35e6c
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Popić Milenko
Pažljivo sa korišćenjem tuđih iskustava! Njemački "zeleni" su u politiku ušli kao već veoma snažan ekološki pokret, da bi kasnije stigli do Joške Fišera kao ministra vanjskih poslova. Ovdje se, nasuprot, ekologija uzima kao ulaznica u dio političkog prostora, bez ijednog ozbiljnijeg prethodno ostvarenog ekološkog pokušaja, a kamoli pažnje vrijednog rezultata. Šta je onda tu cilj? Čista, nezagađena, potomcima u nasljeđe ostavljena zaštićena Tvorevina ili politički uspon kao osnova za politički benefit? Rezimirano, politika neće očistiti Srbiju, koja je njome kontaminirana koliko i plastičnim flašama.
belen
Beograd je prljav iz razloga što ima značajan deo populacije koja.......mogao bih za taj deo stanovništva da upotrebim odgovarajuće epitete ali ne bi prošao komentar, a i ovako mi je svaki komentar upitan. Beograd je u svojoj osnovi orijentalno-cincarska varoš i tu bi moglo da se kaže još ponešto ....ali. Da budem malo ironičan mislim da je rasizam reći da Beograd treba da postane beo grad! Zar nije divno što u njemu imamo takvo multikulturno šarenilo, to je pravo bogatstvo, čuo sam da se hvale time na TV! On sve više postaje afrikanizovan, arabizovan, turkizovan, romizovan, pogledajte naše "emancipovane" dame sa kim sve više idu, uskoro ćemo postati deo Afrike i Azije-Beograd je svet!
Marko Lopušina
Ekolozi su ko zadušne babe, samo kukaju. Beograd je pristojno prljav grad iz najmanje dva razloga. Prvi je nedostatak sveti kod građana koji ga priljaju i drugi je nedostatak rada kod vlasti, koje ga ne čiste. Mi jako dobro znamo kako je čista Ženeva ili Petograd, u kome nisam video nijedan pikavac na trotoarau. A u našoj prestonici dnevno se baci milion opušaka. Potrebna je snažna i dugotrajna tv reklama, napad na pušače kao zavisnike i bolesnike, a potom na ostale koji bacaju smeće ili švrljaju po javnim površinama. Ekolozi treba da drže ulične tribine o čistoći na autobuskim stajalištima i da prozivaju vlast. Da konkretno pokažu kako dve zgrade na Zelenom vencu stoje kao ruglo već godinama, i kao deponija, a da niko ne radi, pa ni njihovi vlasnici, da budu čiste. Za jednu se priča da će biti ozidana i okićena živim drvećem, ali ta mi je priča poznate i završava se uzrečicom - ne lipši magarče do zelene grane !
Djordje Djuknić
Poštovani , pre nego napišete komentar ,dođite u goste u Lazarevac-pa nam onda recite da kukamo kao babe,-
Preporučujem 8

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub Pravila o privatnosti

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja