sreda, 29.01.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 08:26
68. BER­LI­NA­LE

Nova trka za „Zlatnog medveda”

U Berlinu takmičarski dvojac Nedeljković–Majdak u programu Ge„neracija”, Milan Marić u ruskom, Goran Radaković u rumunsko-kanadskom filmu, u „Forumu” pred publikom kultni film Živojina Žike Pavlovića
Autor: Dubravka Lakićčetvrtak, 15.02.2018. u 10:00
Бер­ли­на­ле на Потс­да­мер пла­цу (Фо­то Прес-слу­жба Бер­лин­ског фе­сти­ва­ла)

Ber­lin – Du­go­me­tra­žnim ani­mi­ra­nim fil­mom „Ostr­vo pa­sa” ame­rič­kog re­di­te­lja Ve­sa An­der­so­na ve­če­ras po­či­nje 68. Ber­li­na­le, po­pu­lar­ni me­đu­na­rod­ni film­ski fe­sti­val na ko­jem će do 25. fe­bru­a­ra bi­ti pri­ka­za­no čak 400 no­vih film­skih na­slo­va.

Ne­za­u­sta­vlji­vo po­ve­ća­nje fe­sti­val­skog kvan­ti­te­ta če­sto na uštrb kva­li­te­ta to­kom ovih 16 go­di­na di­rek­tor­skog man­da­ta Di­te­ra Ko­sli­ka odav­no iri­ti­ra i do­ma­će i me­đu­na­rod­ne film­ske po­sle­ni­ke ko­ji pri­lje­žno pra­te Ber­li­na­le i iz go­di­ne u go­di­nu sve­do­če o pa­du nje­go­vog zna­ča­ja u od­no­su na Kan­ski i Ve­ne­ci­jan­ski fe­sti­val. Da je „do­go­re­lo do no­ka­ta” uka­zu­ju i od­je­ci na otvo­re­no pi­smo sa pot­pi­si­ma 80 ne­mač­kih re­di­te­lja, sa zah­te­vom za te­melj­nu ob­no­vu Ber­li­na­la. Ne­za­do­volj­nim film­skim stva­ra­o­ci­ma i do­ma­ćoj i ino­stra­noj film­skoj jav­no­sti, kao ne­ka vr­sta od­go­vo­ra, ne­dav­no je sti­glo sa­op­šte­nje Mi­ni­star­stva kul­tu­re Ne­mač­ke u ko­jem se ka­že da će Ko­slik na­pu­sti­ti di­rek­tor­sku funk­ci­ju u ma­ju 2019. go­di­ne, „po is­ti­ca­nju ugo­vo­ra i po­sle ne­ko­li­ko pri­med­bi re­di­te­lja na or­ga­ni­za­ci­ju fe­sti­va­la”. U sa­op­šte­nju se na­vo­di i to da „Di­ter Ko­slik vi­še ne­će bi­ti na ras­po­la­ga­nju po is­te­ku man­da­ta”. Da­kle, tek na­red­no, 69. iz­da­nje Ber­li­na­la bi­će po­sled­nje sa Ko­sli­ko­vim pot­pi­som...

***

Što se ovo­go­di­šnjeg iz­da­nja ti­če, na sa­mom fe­sti­val­skom po­čet­ku naj­vi­še pa­žnje pri­vla­či či­nje­ni­ca da se u glav­nom pro­gra­mu na­la­zi 24, a da se za „Zlat­nog me­dve­da” tak­mi­či 19 fil­mo­va (pred­sed­nik ži­ri­ja je ne­mač­ki re­di­telj Tom Ti­kver) me­đu ko­ji­ma su če­ti­ri ne­mač­ka i sve­ga dva ame­rič­ka. Pred­stav­ni­ci ame­rič­ke ki­ne­ma­to­gra­fi­je u glav­nom tak­mi­čar­skom pro­gra­mu su fil­mo­vi „Da­ma” bra­će Dej­vi­da i Nej­ta­na Zel­ne­ra sa Mi­jom Va­si­kov­skom i „Ne bri­ni, ne­će on pe­ške da­le­ko sti­ći” Ga­sa van Sen­ta sa Žo­a­ki­nom Fe­nik­som u glav­noj ulo­zi. Ne­mač­ki tak­mi­ča­ri su To­mas Štu­ber („In den Gan­gen”), Kri­sti­jan Pe­cold („Tran­zit”), Fi­lip Gre­ning („Moj brat se zo­ve Ro­bert i on je idi­ot”) i Emi­li Atlef („Tri da­na u Kvi­be­ro­nu”). 

Uoč­lji­vo je da će u glav­nom tak­mi­čar­skom pro­gra­mu do­mi­ni­ra­ti fil­mo­vi o ži­vo­ti­ma umet­ni­ka. Re­ci­mo, Van Sen­tov film je o strip-cr­ta­ču Džo­nu Ka­la­ha­nu pri­ko­va­nom za in­va­lid­ska ko­li­ca, film Atle­fo­ve o glu­mi­ci Ro­mi Šnaj­der, „Po­sta­ti Astrid” dan­ske re­di­telj­ke Per­ni­le Fi­šer Kri­sten­sen o naj­ra­ni­jim da­ni­ma autor­ke „Pi­pi Du­ge Ča­ra­pe” Astrid Lind­gren, dok je nor­ve­ški film „Uto­ja, 22. jul” Eri­ka Po­pea pri­ča o te­ro­ri­stič­kom či­nu An­der­sa Brej­vi­ka. Bi­o­graf­ski je i ru­ski film „Do­vla­tov” Alek­se­ja Ger­ma­na ju­ni­o­ra ko­ji je ra­đen i u ko­pro­duk­ci­ji sa Sr­bi­jom (pro­du­cent­ska ku­ća Mi­ro­sla­va Mi­še Mo­go­ro­vi­ća), te otu­da na­slov­nu ulo­gu igra srp­ski glu­mac Mi­lan Ma­rić. Ger­ma­nov film se ba­vi ži­vo­tom slav­nog so­vjet­skog pi­sca Ser­ge­ja Do­vla­to­va i le­njin­grad­skom knji­žev­nom sce­nom to­ga do­ba.

 Me­đu fil­mo­vi­ma ko­ji se tak­mi­če za „Zlat­nog me­dve­da” su i polj­ski film „Li­ce” Mal­gor­ža­te Šu­mov­ske, ita­li­jan­ski „Mo­ja ćer­ka” La­u­re Bi­spu­ri, fi­li­pin­ski „Se­zo­na đa­vo­la” La­va Di­ja­za (ovaj Di­ja­zov film tra­je sa­mo tri sa­ta, za raz­li­ku od nje­go­vih pret­hod­nih osmo­ča­sov­nih), mek­sič­ki „Mu­zej” Ru­i­za Pa­la­si­o­sa, kao i dva fil­ma sa pot­pi­som fran­cu­skih re­di­te­lja Se­dri­ka Ka­na („Pro­po­ved­nik”) i Be­noa Ža­koa („Eva”)...

***

Osim glum­ca Mi­la­na Ma­ri­ća i pro­du­cen­ta Mo­go­ro­vi­ća ko­ji će pred­sta­vlja­ti bo­je film­ske Sr­bi­je u glav­nom tak­mi­čar­skom pro­gra­mu za­hva­lju­ju­ći uče­šću u ru­skom fil­mu, srp­ska ki­ne­ma­to­gra­fi­ja ima na 68. Ber­li­na­lu još svo­jih zna­čaj­nih pred­stav­ni­ka. U pa­ra­lel­nom tak­mi­čar­skom pro­gra­mu „Ge­ne­ra­ci­ja” svet­sku pre­mi­je­ru ima krat­ki film „Ne­pu­to­va­nja” ani­ma­tor­skog re­di­telj­skog pa­ra Ane Ne­delj­ko­vić i Ni­ko­le Maj­da­ka ju­ni­o­ra, dvoj­ca ko­ji je ov­de pre pet go­di­na osvo­jio po­bed­nič­kog „Kri­stal­nog me­dve­da” za ani­mi­ra­ni film „Ra­bi­tlend”.

U ugled­nom pro­gra­mu „Pa­no­ra­ma”, na ve­li­koj sce­ni pu­bli­ci će se po­klo­ni­ti i srp­ski glu­mac Go­ran Ra­da­ko­vić kao je­dan od va­žnih ju­na­ka ru­mun­sko-ka­nad­skog fil­ma „Li­mu­na­da” Jo­a­ne Uri­ka­ru, či­ji je pro­du­cent slav­ni ru­mun­ski re­di­telj Kri­sti­jan Mun­đi­ju. Ra­da­ko­vić tu­ma­či lik ame­rič­kog advo­ka­ta srp­skog po­re­kla ko­ji mla­doj maj­ci Ru­mun­ki po­ma­že u bor­bi sa ame­rič­kom ad­mi­ni­stra­ci­jom i sud­skim si­ste­mom po­vo­dom na­sta­lih pro­ble­ma ve­za­nih za do­bi­ja­nje du­go sa­nja­ne „ze­le­ne kar­te”.

U pro­gra­mu „Fo­rum” čak tri pro­jek­ci­je ima­će kult­ni film­ski kla­sik Ži­vo­ji­na Ži­ke Pa­vlo­vi­ća „Kad bu­dem mr­tav i beo”, či­ja je ko­pi­ja ne­dav­no re­sta­u­ri­ra­na u okvi­ru pro­jek­ta za­šti­te film­ske ba­šti­ne „Vip Ki­no­te­ka”...

***

I Ber­lin­ski fe­sti­val se pri­klju­ču­je ne­dav­no u Ame­ri­ci po­kre­nu­toj de­ba­ti „#Me Too”, o sek­su­al­noj dis­kri­mi­na­ci­ji u film­skoj in­du­stri­ji. Di­ter Ko­slik ka­že da će ova te­ma igra­ti ve­li­ku ulo­gu na fe­sti­va­lu, da će bi­ti or­ga­ni­zo­va­ne di­sku­si­je i da će po­se­ti­o­ci Ber­li­na­la ko­ji su po­go­đe­ni sek­su­al­nim uz­ne­mi­ra­va­njem mo­ći bes­plat­no i ano­nim­no da do­bi­ju sa­vet. Sve to pod mo­tom „Ne dis­kri­mi­na­ci­ji”. Pots­da­mer plac, Ber­li­na­le pa­last i okol­ni bi­o­skop­ski kom­plek­si i dvo­ra­ne ši­rom Ber­li­na, pot­pu­no su sprem­ni za ve­če­ra­šnji po­če­tak ve­li­kog film­skog pra­zni­ka.


Komentari0
7c802
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja