utorak, 29.09.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 14.02.2018. u 22:00 Lj. Vu­jić

Sveopšta selidba Kineza za Novu godinu

Očekuje se da će oko 1,4 milijarde Kineza putovati tri milijarde puta tokom praznika
(Фото Бета/АП)

Ki­ne­ska no­va go­di­na, go­di­na psa u nji­ho­vom zo­di­ja­ku, ot­po­či­nje da­nas, ozna­ča­va­ju­ći po­če­tak ve­li­kog Pro­leć­nog fe­sti­va­la, sed­mo­dnev­nog na­ci­o­nal­nog pra­zni­ka. Ce­la Ki­na je u po­kre­tu. Za­pra­vo, na no­ga­ma su već de­se­tak da­na. Ovaj va­žan tra­di­ci­o­nal­ni do­ga­đaj sla­ve u kru­gu po­ro­di­ce, zbog če­ga se oče­ku­je da će vo­zo­vi­ma, auto­bu­si­ma i avi­o­ni­ma to­kom ovog i u pr­vih de­se­tak da­na sle­de­ćeg me­se­ca ostva­ri­ti čak tri mi­li­jar­de pu­to­va­nja. Ako se u ob­zir uzmu i tu­re auto­mo­bi­li­ma, broj pu­to­va­nja ra­ste na još oko 700 mi­li­o­na. 

Reč je o naj­ve­ćoj svet­skoj go­di­šnjoj mi­gra­ci­ji, a raz­me­re kre­ta­nja lju­di ši­rom Ki­ne, a i po ino­stran­stvu – za­pa­nju­ju­će su. 

Da bi, pri­me­ra ra­di, Uje­di­nje­no Kra­ljev­stvo do­sti­glo ovaj uči­nak, bi­lo bi po­treb­no da sva­ki Bri­ta­nac ove go­di­ne kre­ne na put 45 pu­ta. 

Ki­ne­ska no­vo­go­di­šnja tu­ri­stič­ka se­zo­na tra­je već dve ne­de­lje, ot­ka­da gra­đa­ni ko­ji ra­de i stu­di­ra­ju u ve­li­kim gra­do­vi­ma idu u svo­ja rod­na me­sta da sa naj­bli­ži­ma pro­sla­ve va­žan pra­znik. Ko­fe­re pa­ku­je 1,4 mi­li­jar­de lju­di, ko­ji će se na­kon od­mo­ra vra­ti­ti oda­kle su i kre­nu­li.   

Agen­ci­ja Blum­berg pre­no­si da ki­ne­ski me­di­ji ra­ču­na­ju da će sa­mo že­le­znič­kim sa­o­bra­ća­jem za 40 da­na pro­ći oko 390 mi­li­o­na put­ni­ka – što je vi­še od ce­le po­pu­la­ci­je SAD ili šet pu­ta vi­še od bro­ja sta­nov­ni­ka Uje­di­nje­nog Kra­ljev­stva. Vr­hu­nac na ši­na­ma oče­ku­je se su­tra. 

Pe­king, Šan­gaj i Šen­žen, glav­ni gra­do­vi sa zna­čaj­nim bro­jem rad­ni­ka, za­be­le­ži­će naj­ve­će mi­gra­ci­je u ze­mlji. 

Ru­ta ko­jom se naj­če­šće pu­tu­je du­ga je 550 ki­lo­me­ta­ra i pro­te­že se od Šan­ga­ja do pro­vin­ci­je Lu­an An­hu­ej, ko­jom će se vo­zi­ti pri­bli­žno po­lo­vi­na put­ni­ka vo­znog sa­o­bra­ća­ja. Po­re­đe­nja ra­di, to je kao da ovog me­se­ca pru­ga Be­o­grad–Bar pre­ve­ze 195 mi­li­o­na lju­di.  

Na­rav­no, u Ki­ni ovaj na­čin od­la­ska ku­ći ne zna­či ujed­no i du­gu vo­žnju vo­zom. Ki­ne­ska že­le­znič­ka mre­ža br­zo se ši­ri. „Forbs” pi­še da se ne­ko­li­ko no­vih li­ni­ja spu­šta kroz pla­ni­ne i ne­rav­ne te­re­ne u za­pad­nom de­lu ze­mlje skra­ću­ju­ći vre­me pu­to­va­nja na po­la ili čak tre­ći­nu u od­no­su na ra­ni­je re­dov­ne vo­zne ter­mi­ne. Dr­žav­ni že­le­znič­ki ope­ra­te­ri ka­žu da će no­ve pru­ge ko­je po­ve­zu­ju is­tok i za­pad ze­mlje ras­te­re­ti­ti mre­žu to­kom se­zo­na po­put ove. Ujed­no, ki­ne­ski naj­mo­der­ni­ji vo­zo­vi di­zaj­ni­ra­ni su ta­ko da idu br­zi­nom i do 400 ki­lo­me­ta­ra na čas. 

Pri­tom su na ši­na­ma i do­dat­ne lo­ko­mo­ti­ve – oko 4.500 dnev­no ka­ko bi obez­be­di­li me­sta svim put­ni­ci­ma i spre­či­li pre­op­te­re­će­nost na sta­ni­ca­ma. 

Na­rav­no, pred­u­pre­đe­ni su i dru­gi pro­ble­mi. Re­ci­mo, re­kord­no kre­ta­nje lju­di u jed­nom me­se­cu ne pod­ra­zu­me­va i du­go če­ka­nje u re­do­vi­ma za ku­po­vi­nu ka­ra­ta ili re­zer­va­ci­ju tu­ri­stič­kih aran­žma­na. Teh­no­lo­gi­ja se po­bri­nu­la da se u go­di­šnjem ri­tu­a­lu spa­ja­nja po­ro­di­ca sve obez­be­di od ku­će – ta­ble­ti­ma i plat­nim kar­ti­ca­ma. 

Sa­mo avi­o­nom pu­to­va­će oko 65 mi­li­o­na Ki­ne­za dok, na pri­mer, to­kom Da­na za­hval­no­sti pu­tu­je ukup­no oko 51 mi­li­on Ame­ri­ka­na­ca. 

Ki­ne­ska no­va go­di­na ozna­ča­va po­če­tak lu­nar­nog ka­len­da­ra. To je naj­va­žni­ji pra­znik u ovoj dr­ža­vi i ujed­no šan­sa mno­gi­ma da jed­nom go­di­šnje odu svo­jim do­mo­vi­ma i pro­sla­ve vred­no­sti je­din­stva i po­ro­dič­nih ve­za. Gra­đa­ni do­bi­ja­ju sed­mo­dnev­ni od­mor ko­ji ne­ki ko­ri­ste da po­se­te to­pli­je kra­je­ve. Naj­po­pu­lar­ni­ja de­sti­na­ci­ja su ta­ko­zva­ni ki­ne­ski Ha­va­ji, trop­sko me­sto Haj­nan.

Ki­ne­zi će, tra­di­ci­o­nal­no, u ovo vre­me bi­ti i naj­broj­ni­ji ino­stra­ni tu­ri­sti u Ja­pa­nu, Austra­li­ji, Ame­ri­ci, gde će u na­red­nih se­dam da­na oti­ći njih oko se­dam mi­li­o­na.  

I bez­bed­nost je na vi­so­kom ni­vou. Si­stem je uigran, a je­di­no ban­ke stre­pe jer ogro­man ta­las po­di­za­nja go­to­vi­ne ovih da­na do­vo­di u pi­ta­nje sta­nje li­kvid­no­sti.

Komentari1
fd4df
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Joca Dobric
Prijateljima KINEZIMA iskrene cestike povodom njihovog velikog vaznog praznika , zelim - mo svijetlu buducnost I mnogo uspjeha ,,

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja