utorak, 22.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 16:19

Povećati broj klubova za penzionere

Ne sme da pro­đe ova go­di­na, a da se ne uki­ne Za­kon o pri­vre­me­nom uma­nje­nju pen­zi­ja, ka­že Va­si­li­je Be­lo­br­ko­vić, pred­sed­nik GOP-a
Autor: Dejan Spalovićpetak, 16.02.2018. u 11:00
Ва­си­ли­је Бе­ло­бр­ко­вић (Фо­то ГОП)

Pred­sed­nik Par­ti­je uje­di­nje­nih pen­zi­o­ne­ra Sr­bi­je i mi­ni­star u Vla­di Sr­bi­je Mi­lan Kr­ko­ba­bić u raz­go­vo­ri­ma sa pen­zi­o­ne­ri­ma Be­o­gra­da po­dr­žao je sve pred­lo­ge i zah­te­ve pen­zi­o­ne­ra iz glav­nog gra­da. To je raz­log za­što je Grad­ska or­ga­ni­za­ci­ja pen­zi­o­ne­ra Be­o­gra­da (GOP)  od­lu­či­la da 4. mar­ta na iz­bo­ri­ma za Skup­šti­nu gra­da Be­o­gra­da po­dr­ži ko­a­li­ci­o­nu li­stu „Alek­san­dar Vu­čić – Za­to što vo­li­mo Be­o­grad”. Pred­sed­nik GOP-a Va­si­li­je Be­lo­br­ko­vić re­kao je da je za­do­vo­ljan što PUPS, kao ko­a­li­ci­o­ni part­ner sa SNS, mo­že da re­ši mno­ga go­ru­ća pi­ta­nja pen­zi­o­ne­ra Sr­bi­je i Be­o­gra­da. U raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku” ka­že da su sa PUPS-om sklo­pi­li do­go­vor sa ja­snim pred­lo­zi­ma o po­bolj­ša­nju ži­vot­nog stan­dar­da i kva­li­te­ta ži­vo­ta pen­zi­o­ne­ra.

Na pi­ta­nje ko­ji su kon­kret­ni pred­lo­zi i zah­te­vi čla­no­va GOP-a ko­jih ima oko 128.000 čla­no­va od ukup­no 400.000 su­gra­đa­na sta­ri­jih od 65 go­di­na u Be­o­gra­du, Be­lo­br­ko­vić od­go­va­ra da „ne sme da pro­đe ova go­di­na, a da se ne uki­ne Za­kon o pri­vre­me­nom uma­nje­nju pen­zi­ja i vra­te od­red­be Za­ko­na o PIO o uskla­đi­va­nju pen­zi­ja sa kre­ta­njem tro­ško­va ži­vo­ta dva pu­ta go­di­šnje”. „To je su­šti­na na­šeg do­go­vo­ra sa PUPS-om. Oče­ku­jem da od­bor­ni­ci PUPS-a u Skup­šti­ni gra­da Be­o­gra­da i po­sla­ni­ci u Skup­šti­ni Sr­bi­je po­kre­nu pi­ta­nje o re­for­mi Re­pu­blič­kog fon­da za pen­zij­sko-in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje”, ob­ja­šnja­va Be­lo­br­ko­vić. 

Od Gra­da Be­o­gra­da, pred­sed­nik GOP-a oče­ku­je pro­me­ne za­ko­na ko­je su u nad­le­žno­sti re­pu­bli­ke, da mo­že da po­kre­ne ini­ci­ja­ti­vu za re­for­mu Re­pu­blič­kog fon­da PIO. „Red je da se taj fond osa­vre­me­ni i uskla­di sa naj­bo­ljim is­ku­stvi­ma Evro­pe i sve­ta, ali i  pre­ma ma­te­ri­jal­nim i dru­gim mo­guć­no­sti­ma Sr­bi­je”, ka­že Be­lo­br­ko­vić.

Me­đu osta­lim zah­te­vi­ma GOP-a su, ka­ko na­vo­di, da se po­ve­ća broj klu­bo­va pen­zi­o­ne­ra, ali i da se pro­ši­ri nji­ho­va de­lat­nost: „Na pri­mer, mo­ra­ju se stvo­ri­ti uslo­vi da se u nji­ma na­đu pe­ri­o­ni­ce sa pe­gla­njem ve­ša i dru­ge uslu­ge, či­me bi se vi­še po­mo­glo pre sve­ga naj­sta­ri­jim, bo­le­snim i iz­ne­mo­glim pen­zi­o­ne­ri­ma Be­o­gra­da. Za­la­že­mo se ta­ko­đe da se pro­ši­ri tek za­po­če­ti pro­ces otva­ra­nja dnev­nih cen­ta­ra za pen­zi­o­ne­re što je od iz­u­zet­nog zna­ča­ja za sve za­po­sle­ne ko­ji ima­ju sta­re ro­di­te­lje i ko­ji se pla­še da ih osta­ve sa­me u ku­ći ili da sa­mi osta­nu dok su oni na po­slu.” 

Be­lo­br­ko­vić ka­že da je po­treb­no da broj ge­ron­to-do­ma­ći­ca bu­de ve­ći, jer su one odav­no po­lo­ži­le „is­pit zre­lo­sti” u od­no­su na nji­hov rad i bri­gu za sta­re i iz­ne­mo­gle pen­zi­o­ne­re. „Ta­ko­đe neo­p­hod­no je da se po­mog­nu sport­sko re­kre­a­tiv­ne ak­tiv­no­sti, pre­ven­tiv­na i zdrav­stve­na za­šti­ta i ra­zno­vr­sni ob­li­ci kul­tur­nih de­ša­va­nja ko­je or­ga­ni­zu­ju udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra i GOP”, do­da­je Be­lo­br­ko­vić.

Bes­pla­tan pre­voz za sta­ri­je od 65 godina je ci­vi­li­za­cij­ska te­ko­vi­na

Po­treb­no je oču­va­ti ci­vi­li­za­cij­sku te­ko­vi­nu o bes­plat­nom pre­vo­zu za su­gra­đa­ne sta­ri­je od 65 go­di­na i ni­ka­ko se ne sme do­zvo­li­ti nje­no uki­da­nje, po­ru­ču­je Va­si­li­je Be­lo­br­ko­vić na pi­ta­nje ka­ko oce­nju­je to što se ne­ke po­li­tič­ke par­ti­je za­la­žu da se uki­ne bes­pla­tan pre­voz za gra­đa­ne sta­ri­je od 65 go­di­na. Ko­men­ta­ri­šu­ći či­nje­ni­cu da su pre ne­ko­li­ko go­di­na pen­zi­o­ne­ri sla­bi­jeg ma­te­ri­jal­nog sta­nja do­bi­ja­li 13. pen­zi­ju, pred­sed­nik GOP-a ka­že da se ta or­ga­ni­za­ci­je za­la­že se da se ona po­no­vo vra­ti za naj­u­gro­že­ni­je pen­zi­o­ne­re Be­o­gra­da. „Ona ko­li­ko svo­jim obi­mom još vi­še ge­stom gra­da po­ma­že ar­mi­ji pen­zi­o­ne­ra ko­ji ima­ju pen­zi­je ma­nje od 20.000 di­na­ra”, na­vo­di Be­lo­br­ko­vić.


Komentari8
574ff
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

milan ćurić
Predsednik GOP-a kaže da ne sme da prođe ova godina, a da se ne ukine Zakon o umanjenju penzija, iako zna da od toga nema ništa. Ova priča je potegnuta u predizbornoj kampanji, a GOP je već stao na stranu vladajuće koalicije. Da je GOP decidno tražio od PUPS-a da njihov najjači koalicioni partner pre ovih izbora ukine Zakon o umanjenju penzija, onda bi ova priča pila vodu. Ovako sročena podrška listi "Zato što volimo BGD - AV" pokazuje da "vođe penzionera" Srbije i dalje ne vode suštinsku borbu za bolji život najstarijih, već se sa penzionerima i dalje manipuliše.
zoran
Ulizicki , jeftin komentar, bez ozbiljne analize !
milos
Malo manje osmeha ,a mnogo vise brige o penzionerskim dzepovima i velikoj imovini PIO fonda o kojoj se cuti , neophodno je ! Da li uopste znate sta je danas imovina PIO fonda i zasto se o tome gotovo ni malo ne govori ? O tome brinite , postovani gospodine !
MилeK
А шта држава преузима за нас младе? Ништа.
gdjaRadovanka
Dok su ovakvi na politickoj sceni,dotle ce da nam bude ovako. Nazalost,mentalitetski nivo nasih gradjana je takav da niti znaju,niti umeju da ovakve oteraju. Doduse i podmecu ih jer vide kakve glasace imaju .

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja