sreda, 30.09.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
subota, 17.02.2018. u 21:41 Đ. Đu­kić

Žene bolje pregovaraju o miru

Godišnje priznanje u oblasti ravnopravnosti polova dobila Stojanka Lekić, poslanica u Skupštini Vojvodine
Сто­јан­ка Ле­кић на кон­фе­рен­ци­ји о без­бед­но­сти же­на у Не­па­лу (Фо­то из лич­не ар­хи­ве)

Zre­nja­nin – Rod­na rav­no­prav­nost ne pod­ra­zu­me­va da že­ne ra­de sve što ra­de mu­škar­ci, ili obr­nu­to da mu­škar­ci ra­de sve što ra­de že­ne, što nam se če­sto po­tu­ra kao na­ša te­za. Na­pro­tiv rod­na rav­no­prav­nost pod­ra­zu­me­va da ima­mo iste mo­guć­no­sti, od­no­sno iste uslo­ve da se ba­vi­mo onim što že­li­mo i što mo­že­mo u skla­du s obra­zo­va­njem. Ovo ka­že Sto­jan­ka Le­kić Zre­nja­nin­ka ko­joj je pred­sed­nik Po­kra­jin­ske vla­de Igor Mi­ro­vić kao po­kra­jin­skoj po­sla­ni­ci ne­dav­no uru­čio go­di­šnje pri­zna­nje u obla­sti rav­no­prav­no­sti po­lo­va.

Sto­jan­ka Le­kić je na­gra­du do­bi­la za ak­ti­vi­zam u for­mi­ra­nju Žen­ske par­la­men­tar­ne mre­že u Skup­šti­ni AP Voj­vo­di­ne, ak­tiv­no­sti na osna­ži­va­nju že­na iz raz­li­či­tih dru­štve­nih gru­pa, kao i za us­po­sta­vlja­nje i pro­mo­vi­sa­nje me­ha­ni­za­ma rod­ne rav­no­prav­no­sti u lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma. 

–Una­pre­đe­nje po­lo­ža­ja že­na i kva­li­te­ta nji­ho­vog ži­vo­ta pod­ra­zu­me­va eko­nom­sko osna­ži­va­nje že­na, bor­bu pro­tiv svih ob­li­ka po­ro­dič­nog na­si­lja, u okvi­ru to­ga bor­bu pro­tiv na­si­lja nad sta­ri­ma, že­na­ma i de­com, ta­ko­zva­nog vr­šnjač­kog na­si­lja, a po­se­ban ak­ce­nat u svom ra­du sta­vljam na ve­će uče­šće že­na u po­li­ti­ci. Tim pre što mno­gi mi­sle da že­na­ma tu ni­je me­sto, a to je sva­ka­ko još jed­na od pred­ra­su­da ko­je op­te­re­ću­je od­no­se u na­šem dru­štvu – ka­že ak­ti­vist­ki­nja ko­ja se odav­no bo­ri za pra­va že­na, a na tom po­lju je po­seb­no an­ga­žo­va­na ka­da je 2012. go­di­ne po­sta­la pred­sed­ni­ca Od­bo­ra Skup­šti­ne APV za rav­no­prav­nost po­lo­va. 

Pre­ma nje­nim re­či­ma dru­štvo u ko­me u jav­no­sti de­lu­je vi­še že­na ni­je vi­še žen­sko dru­štvo, ono je vi­še ljud­sko, od­no­sno hu­ma­no. Pri to­me je neo­p­hod­no ve­će uče­šće že­na i u pri­vre­di, od­no­sno u kom­pa­ni­ja­ma, gde ih vla­sni­ci ne­ra­do an­ga­žu­ju jer one ima­ju ve­će po­ro­dič­ne oba­ve­ze, bez ob­zi­ra na to što ima­ju ade­kvat­no obra­zo­va­nje.

Du­go smo sve­do­ci sta­nja, u ko­me, ako ga osli­ka­mo pi­ra­mi­dom, što smo vi­še vr­hu ima sve ma­nje že­na, ka­že Sto­jan­ka Le­kić. Ona kon­sta­tu­je da da­nas kod nas ima znat­nih po­ma­ka u ovoj obla­sti, ali i da mo­ra još mno­go da se ra­di, na­ro­či­to na raz­bi­ja­nju pred­ra­su­da u ve­zi sa ulo­gom že­na.

– Reč je o ste­re­o­ti­pi­ma ko­ji su stvo­re­ni du­go­traj­nim na­vi­ka­ma i obi­ča­ji­ma gde je že­na skraj­nu­ta. Iz­u­zet­no je loš njen po­lo­žaj u me­di­ji­ma i tu ima mno­go zlo­u­po­tre­ba. Na pri­mer ka­da je reč o na­si­lju nad že­na­ma. Osim što ga one pre­tr­pe ne­ki me­di­ji ih raz­vla­če po na­slov­nim stra­na­ma i iz­mi­šlje­nim pri­ča­ma one se još zlo­u­po­tre­blja­va­ju i na­kon na­si­lja ko­me su bi­le iz­lo­že­ne u po­ro­di­ci – na­vo­di zre­nja­nin­ska ak­ti­vist­ki­nja. 

On na­gla­ša­va još jed­nu pred­ra­su­du po ko­joj sa­mo na­še že­ne tr­pe zbog pa­tri­jar­hal­nog od­no­sa u dru­štvu. 

– Ni­je nam to ve­li­ka ute­ha, ali dis­kri­mi­na­ci­ja že­na po­sto­ji u ce­lom sve­tu. Pro­tiv nje se svi bo­re, ne­gde su po­stig­nu­ti bo­lji re­zul­ta­ti od na­ših, a ne­gde lo­ši­ji. Mi u po­sled­nje vre­me na za­šti­ti i afir­ma­ci­ji že­na mno­go ra­di­mo i ima­mo sve vi­še uspe­ha – na­po­mi­nje Sto­jan­ka Le­kić. 

Ona se upra­vo vra­ti­la iz Kat­man­dua u Ne­pa­lu, sa kon­fe­ren­ci­je o bez­bed­no­sti že­na.

– To je ve­li­ko is­ku­stvo, a na me­ne je uti­sak osta­vi­la jed­na od glav­nih po­ru­ka da se u mno­gim ze­mlja­ma ko­je su bi­le u kon­flik­tu ulo­ga že­ne po­ka­za­la ve­o­ma va­žnom, pre sve­ga u mi­rov­nim pre­go­vo­ri­ma, ali i u pre­ven­ci­ji uop­šte, kao i u opo­rav­ku po­sle kon­flik­ta – kon­sta­tu­je zre­nja­nin­ska ak­ti­vist­ki­nja.

Komentari1
ca7ec
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Stefan Petkovic
Naravno da ne podrazumeva jer zene nece da rade sve sto rade muskarci vec samo fine i udobne poslove. Dakle, ne radi se borbi za ravnopravnost vec za privilegije. Tako se dolazi do "pozitivne diskriminacije" pri zaposljavanju u korist zena.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja