sreda, 30.09.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
subota, 17.02.2018. u 22:00 Ana Vuković

Dobar brak nije slučajnost, on se gradi

Bračnu zajednicu prošle godine osnovalo je više od 8.000 parova, dok je rešenje o razvodu stiglo na oko 2.000 adresa
Про­сеч­на ста­рост мла­до­же­ње је 32,4 го­ди­не, а мла­де 29,8 го­ди­на (Фотодокументација „Политика”)
Фотодокументација „Политика”
Поред љубави и верности, веома важно је да супружници деле исти систем вредности, да су спремни и способни да решавају конфликте, да међу њима постоји сексуална интимност...(Фо­то Д. Јевремовић)

Brak se ure­đu­je za­ko­nom sa­mo on­da kad ne mo­že druk­či­je. Zbog to­ga ne do­zvo­li­te da vam za­kon ure­đu­je brak. Ure­di­te ga sa­mi, lep­še i hu­ma­ni­je ne­go što bi­lo ko­ji za­kon to mo­že da pred­vi­di.” Uz ove re­či Du­ška Ra­do­vi­ća, plo­vid­bu brač­nim vo­da­ma pro­šle go­di­ne za­po­če­lo je vi­še od 8.000 be­o­grad­skih pa­ro­va.  Sep­tem­bar je, pre­ma pr­vim po­da­ci­ma Sek­to­ra sta­ti­sti­ke grad­skog Se­kre­ta­ri­ja­ta za upra­vu, bio naj­ve­se­li­ji me­sec jer je ta­da bur­me raz­me­ni­lo ukup­no 3.052 mla­di­ća i devojaka, a ma­ti­ča­ri su pu­ne ru­ke po­sla ima­li i u ma­ju ka­da se na več­nu lju­bav za­ve­to­va­lo 1.106 pa­ro­va. Svad­be­na zvo­na naj­ti­ša su bi­la u ja­nu­a­ru jer je u to­ku ovog me­se­ca „da” iz­go­vo­ri­lo tek 286 pa­ro­va.

„Sta­ti na lu­di ka­men” ili do­ve­ka uži­va­ti u slo­bo­di? Mno­go je mla­dih ko­ji raz­mi­šlja­ju ko­ja je od ovih op­ci­ja za njih pra­va. Brak je, ka­žu sta­ri­ji i mu­dri­ji, po­put „tam­nog vi­la­je­ta” – jer ko uzme su­pru­žni­ka, ka­ja­će se, ko ga ne uzme, ka­ja­će se.

Od od­lu­ke da li po­de­li­ti lju­bav i bri­ge sa ži­vot­nim part­ne­rom i sve to „ove­ri­ti” kod ma­ti­ča­ra, ili kroz ži­vot ko­ra­ča­ti sam, mo­žda je je­di­no te­ža ona o iz­bo­ru bu­du­ćeg su­pru­žni­ka. Ve­ro­vat­no za­to Be­o­gra­đa­ni sve ka­sni­je re­ša­va­ju da na ru­ku sta­ve bur­mu. Za raz­li­ku od pe­ri­o­da kad su mla­di već u ra­nim dva­de­se­tim na­zi­va­ni „use­de­li­ca­ma” i „ne­že­nja­ma” jer od­la­žu stu­pa­nje u brak, da­nas je sa­svim nor­mal­no da se ta od­lu­ka do­ne­se ka­sni­je – kad se na­đe pra­vi ili pra­va, za­vr­ši fa­kul­tet, na­đe po­sao, ma­te­ri­jal­no obez­be­di po­ro­di­ca… Ta­ko je u 2016. go­di­ni pro­seč­na sta­rost mla­do­že­nje bi­la 32,4 go­di­ne, a mla­de 29,8 go­di­na.

– Če­sto se lju­di pi­ta­ju ko je pra­va oso­ba za brak, ali va­žno je da pr­vo upi­ta­ju sa­mi se­be „da li sam ja pra­va oso­ba za brak”. Mo­ra­ju se za­pi­ta­ti da li su sprem­ni, zre­li, sve­sni od­go­vor­no­sti, mo­gu li fi­nan­sij­ski da se bri­nu za po­ro­di­cu, da li mo­gu da sa oso­bom su­prot­nog po­la raz­vi­ju zdra­vu ve­zu za­sno­va­nu na lju­ba­vi, po­ve­re­nju, po­sve­će­no­sti... – upo­zo­ra­va Ne­boj­ša Sa­vić, brač­ni sa­vet­nik i je­dan od or­ga­ni­za­to­ra „Ne­de­lje bra­ka” ko­ja je tra­ja­la od 7. fe­bru­a­ra pa do Da­na za­lju­blje­nih. 

Do­bar brak, do­da­je on, ni­je slu­čaj­nost. On se gra­di i za­to je po­red lju­ba­vi i ver­no­sti ve­o­ma va­žno da su­pru­žni­ci de­le isti si­stem vred­no­sti, da su sprem­ni i spo­sob­ni da re­ša­va­ju kon­flik­te, da me­đu nji­ma po­sto­ji sek­su­al­na in­tim­nost...

Gor­da­na Zo­rić, ču­ve­na be­o­grad­ska ma­ti­čar­ka pred ko­jom su se če­tvrt ve­ka mla­den­ci za­kli­nja­li na več­nu lju­bav, od­u­vek je, ka­že, zna­la, ko od pa­ro­va ima šan­se da uspe, a či­ja ve­za baš i ni­je „ma­te­ri­jal” za več­nost.

– Ne­mam za­vr­še­nu psi­ho­lo­gi­ju, ali imam ne­ko še­sto ču­lo ko­je mi je uvek go­vo­ri­lo či­ja će lju­bav po­tra­ja­ti. Ako sam za bi­lo ko­ga od njih ima­la ne­ku sum­nju, obič­nom olov­kom sam je­dva vi­dlji­vo, po­red nji­ho­vih ime­na sta­vlja­la znak pi­ta­nja. Uvek se is­po­sta­vi­lo da po­sle ne­kog vre­me­na za te lju­de stig­ne i re­še­nje o raz­vo­du – pri­se­ća se Zo­rić­ka.

Sa ma­tič­nom knji­gom u ru­ci sti­za­la je na ra­zna me­sta. Ven­ča­va­la je mla­den­ce u avi­o­nu, zo­o­lo­škom vr­tu, po­ro­di­li­štu, na za­ve­ja­nom pro­plan­ku na Ko­šut­nja­ku... Sklo­pi­la je brak iz­me­đu dvo­je ro­ni­la­ca ko­ji su ba­lo­ni­ma pu­šte­nim iz vo­de od­go­vo­ri­li ču­ve­no „da”, a do jed­nog pa­ra u Le­de­noj ha­li „Pi­o­nir” sti­gla je i na kli­zalj­ka­ma. Bi­lo je ipak i onih ma­nje le­pih uspo­me­na.

– Na jed­nom ven­ča­nju mla­da je to­li­ko po­be­sne­la da je za­lu­pi­la ge­pek i mla­do­že­nji ot­ki­nu­la prst. Isti dan su se raz­ve­li. A jed­nom sam pla­ka­la za­jed­no sa mla­dom. Njen iza­bra­nik, po­sle 12 go­di­na za­ba­vlja­nja od­u­stao je i ni­je se po­ja­vio na za­ka­za­noj svad­bi – ka­že Gor­da­na Zo­rić.

Go­di­ne ko­je ne­ko pro­ve­de za­jed­no u ve­zi, ka­že Sa­vić, uop­šte ni­su ga­ran­ci­ja za uspeh brač­ne lju­ba­vi. Sta­ti­sti­ka po­ka­zu­je da se sve če­šće raz­vo­de mla­di ko­ji ži­ve za­jed­no pre ne­go što pot­pi­šu ven­ča­ni list, od­no­sno ima­ju ne­ku vr­stu pri­pre­me za brak.  

– Raz­li­či­ti su mo­ti­vi skla­pa­nja bra­ka. De­ša­va se da uzrok za brak bu­de ne­pla­ni­ra­na trud­no­ća, ili fi­nan­sij­ski in­te­res, sta­tus ili uspeh part­ne­ra. Ima­li smo slu­čaj že­ne ko­ja je pri­zna­la da se uda­la sa­mo za­to što je muž do­bro slu­ša. U ta­kvim od­no­si­ma po­sto­ji lju­bav, ali ona ni­je pri­mar­na. Emo­ci­je su tu, ali su ne­do­volj­no ja­ke da bi se iz­dr­ža­li ži­vot­ni te­sto­vi – ka­že Sa­vić.

Mit je i da de­ca učvr­šću­ju bra­ko­ve. Ako je ne­ki od­nos sta­bi­lan i do­bar, do­la­zak be­be na svet su­pru­žni­ke će do­dat­no zbli­ži­ti. Ali, ako je brak kli­mav i pun na­pe­to­sti, su­ko­bi će još vi­še iza­ći na po­vr­ši­nu. 

– Če­sto de­ca odr­ža­va­ju bra­ko­ve, ali pri­me­ćen je po­rast raz­vo­da lju­di ko­ji su za­jed­no vi­še od 25 go­di­na. To se de­ša­va ka­da se de­ca osa­mo­sta­le i odu od ku­će, a oni osta­nu sa­mi i shva­te da ne­ma vi­še „lep­ka” ko­ji ih po­ve­zu­je i da za­pra­vo ne­ma­ju ni­šta za­jed­nič­ko – ob­ja­šnja­va Sa­vić.

Na je­dan od naj­va­žni­jih te­sto­va u brač­nom ži­vo­tu, od­no­sno pro­ve­ru da li će im de­te učvr­sti­ti ili osla­bi­ti brak, u to­ku pro­šle go­di­ne sta­vlje­ni su ro­di­te­lji 17.269 no­vo­ro­đe­nih ma­li­ša­na. Ro­de su do­ne­le vi­še de­ča­ka, 8.872, dok je na svet do­šlo 8.397 de­voj­či­ca. Pro­šla zi­ma, pre­ma me­te­o­ro­lo­zi­ma i jed­na od naj­o­štri­jih, su­pru­žni­ke je do­dat­no zbli­ži­la, pa je ta­ko naj­vi­še be­ba ro­đe­no u ok­to­bru, 1.635 (naj­vi­še de­ča­ka), i u av­gu­stu, 1.595 (naj­vi­še de­voj­či­ca). Po­što je i ge­ne­ral­no „pra­vi­lo” da se de­ca naj­če­šće ra­đa­ju s je­se­ni, mo­gu­će da se, baš dok či­ta­te ovaj tekst, u ne­kom be­o­grad­skom do­mu stva­ra je­dan no­vi ži­vot.

U sta­ti­stič­kim po­da­ci­ma na­la­ze se broj­ke ko­je sve­do­če i o svim onim pa­ro­vi­ma ko­ji­ma ni­je us­pe­lo da za­gr­lje­ni ko­ra­ča­ju kroz ži­vot, če­ka­ju­ći da se ostva­ri za­kle­tva ko­ju su po­lo­ži­li pred ma­ti­ča­rem i sve­šte­ni­kom – da će bi­ti za­jed­no „dok ih smrt ne ra­sta­vi”. Me­đu­tim, po­što bra­ko­ra­zvod­ne par­ni­ce mo­gu po­tra­ja­ti i vi­še go­di­na, po­da­ci ko­je ob­ra­đu­je grad­ski Sek­tor za sta­ti­sti­ku od­no­se se sa­mo na bra­ko­ve ko­ji su pro­šle go­di­ne do­bi­li re­še­nje o raz­vo­du. Po ovim po­da­ci­ma, u de­vi­zu „bo­lje do­bar raz­vod ne­go loš brak” po­ve­ro­va­la su 2.372 pa­ra ko­ji su raz­ve­de­ni pro­šle go­di­ne. Tač­ku na kraj brač­nog ži­vo­ta, ka­že sta­ti­sti­ka, naj­če­šće sta­vlja­ju oni ko­ji su u za­jed­ni­ci pro­ve­li iz­me­đu 11 i 20 go­di­na bra­ka.

Komentari14
ce397
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Stefan Petkovic
Ogromne pare bacene u predstavu za javnost i u mladine devojacke hirove o diznijevskom vencanju.
Darko L.
Ову тему су одлично обрадили и у више својих радова представили поштовани др Владета Јеротић и др Зоран Миливојевић. Препоручујем те радове/ чланке јер до детаља описују како емотивна незрелост, трауме од брачног живота из детињства, оптерећеност физичком лепотом, новцем и друштвеном славом утиче на дужину и стaбилност брака. "Свако жели да је неко, нико не жели да порасте".
Nikola Kiric
Brak je zatvor za ljubav i slobodu. Kome sloboda i ljubav nisu bitni? Kladicu se da svi ovi, koji se zale na previse slobode, ljubomorno gledaju na one koji nisu vjencani i usput ih zeza Stokholm sindrom. Sto se mene tice; Da je nisam ozenio, mozda bi me jos voljela....Salim se, naravno da ne bi
Jovan Petrovic
Statistika je neumoljiva Rezultati veoma losi To je prosto i jednostavno zakljuciti Uzroci su malo slozeniji Sasa je neke stvari lepo rekao Da ne ponavljam Naveo bih samo liberalizam Mnogo se popularisu slobode Koliko puta sam cuo za neke kad kazu da se nisu vencali jer im to papirce nista ne znaci Dobro Sto ga onda nemaju kad je tako Izbegavaju se obaveze po svaku cenu Stupa u seksualne odnose kad hoce i skim hoce Cak se ni zaraza ne bojimo i problemi svakojaki A dobar brak se gradi Tu smatram da ste potpuno u pravu
Sasa Trajkovic
Mi očigledno živimo u šizofrenom društvu koja luta iz krajnosti u krajnost... prihvatanjem tog neo liberalnog koncepta društva koje počiva na kapitalističkom materijalističkom shvatanju i propagira se ne porodica i društvo već INDIVIDUALAC i takozvane SLOBODE a kao rezultat imao EGOISTIČNOG neodgovornog pojedinca, prateći modu i do emancipacije žene što je sve skupa dovelo i do destrukcije BRAKA koji nije u modi a destrukcijom braka i do raspada društva u kojem još uvek ima više razvoda od brakova. Propagirajući feminizam i te pomodarske tendencije koje uvozimo sa zapada imaćemo istopolne brakove tek da se popravi statistika. Ko to nevidi neka promeni dioptriju.
Jovan Milanovic
Kako moze biti vise razvoda nego brakova, dovoljan je bar jedan brak koji je opstao. Naravno ne mislim na jedan stari aforizam da svaki brak tragicno zavrsi...
Анка
@Marija, ја не пишем о мени или вама, већ о томе коко је свијет изгледао и како сада изгледа. Србија није цијела земаљска кугла. Отворите очи. Не можете живјети изоловано. То што се дешава код вас у Србији сада, у другом дијелу свијета се десило прво 50 година. Точак не можете зауставити. Срећа је индивидуална ствар.
Prikaži još odgovora

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja