subota, 29.02.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 14:36

„Drumska strela” brža od „formule 1”

Nova, moderna, lakša i brža formula broj sedam, koju su konstruisali studenti osam prestoničkih fakulteta, biće prikazana u maju
Autor: Dragana Jokić-Stamenkovićsubota, 17.02.2018. u 22:00
Екипа „Друм­ске стре­ле”: најтеже је обезбедити новац за одлазак на такмичења (Фо­то Тим „Друм­ска стре­ла”)

Br­ža, lak­ša i mo­der­ni­ja od pro­šlo­go­di­šnje. Ovih da­na pro­jek­to­va­na je no­va „drum­ska stre­la”, sed­ma, naj­sa­vre­me­ni­ja for­mu­la stu­de­na­ta Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, s ko­jom će na le­to od­me­ri­ti sna­ge i zna­nje s aka­dem­skom po­pu­la­ci­jom iz ce­log sve­ta. Stu­den­ti­ma osam pre­sto­nič­kih fa­kul­te­ta u pro­jek­to­va­nju još bo­ljeg vo­zi­la po ugle­du na „for­mu­lu 1”, ovog pu­ta po­ma­ga­li su i pi­tom­ci Voj­ne aka­de­mi­je. Svi s ne­str­plje­njem iš­če­ku­ju okon­ča­nje iz­ra­de de­lo­va u do­ma­ćim fa­bri­ka­ma, pre­ma na­cr­ti­ma ko­je su im po­sla­li, a on­da će na Ma­šin­skom fa­kul­te­tu za­jed­no pri­o­nu­ti na sa­sta­vlja­nje for­mu­le, pre­po­zna­tlji­ve po cr­ve­no-be­lo-pla­voj bo­ji.

„For­mu­la stu­dent” je, u stva­ri, naj­br­že vo­zi­lo na sve­tu, ob­ja­šnja­va Vu­kan Ba­bić, ko­or­di­na­tor i vo­zač srp­skog aka­dem­skog ti­ma jer je eki­pa iz Švaj­car­ske 2016. po­sta­vi­la re­kord, i ubr­za­nje od nu­le do 100 ki­lo­me­ta­ra na čas po­sti­gla za 1,5 se­kun­di.

– Ti­me su na­še ko­le­ge do­ka­za­le da stu­den­ti vo­ze, pra­ve i pro­jek­tu­ju vo­zi­la br­ža od ču­ve­ne „for­mu­le 1”, ko­ja po­me­nu­to ubr­za­nje po­sti­že za dve se­kun­de, što je po­la se­kun­de iza aka­dem­skog re­zul­ta­ta. Ni­ma­lo se ne pla­šim da vo­zim na­šu for­mu­lu, po­no­san sam što to či­nim i ta­ko pred­sta­vljam Sr­bi­ju. Ose­ćam se si­gur­no u njoj jer sam je, s ko­le­ga­ma, pra­vio da bu­de pot­pu­no bez­bed­na. I naj­sit­ni­ji deo pro­jek­tu­je­mo s mi­šlju da će ne­ko od nas vo­zi­ti tu for­mu­lu ne­ve­ro­vat­nom br­zi­nom – ob­ja­šnja­va ne­u­stra­ši­vi Vu­kan i do­da­je da je, ipak, pro­seč­no ubr­za­nje stu­dent­ske for­mu­le če­ti­ri se­kun­de.

Dok po­no­sno po­ka­zu­ju pret­hod­ne mo­de­le for­mu­la na­sta­le na be­o­grad­skom „Ma­šin­cu”, pred­stav­ni­ci ti­ma „Drum­ska stre­la” ot­kri­va­ju nam „ča­rob­ne sa­stoj­ke” no­vog mo­de­la for­mu­le.

Pr­vo ta­kvo vo­zi­lo, na­pra­vlje­no 2012. go­di­ne, te­ži­lo je 308 ki­lo­gra­ma, pro­šlo­go­di­šnja „drum­ska stre­la” ima­la je 233 kg, a ove se­zo­ne srp­sko vo­zi­lo na pi­stu će iza­ći još br­že i lak­še, na­ja­vlju­ju. For­mu­la iz se­zo­ne 2018. ima­će sa­svim nov di­zajn aero-pa­ke­ta, što zna­či da će kri­la, kao i se­di­šte, bi­ti ma­nje ma­se, pre­ma ugle­du na „for­mu­lu 1”, i bi­će pot­pu­no ruč­no iz­ra­đe­na od sku­pih i la­ga­nih kar­bon­skih vla­ka­na. I kon­struk­ci­ja ša­si­je je ja­ča, a lak­ša, dok će ekran ko­ji vo­za­ču pri­ka­zu­je br­zi­nu i broj obr­ta­ja pr­vi put bi­ti di­gi­tal­ni.

On sa­da mo­že da mu slu­ži i kao mo­bil­ni te­le­fon sa spi­ker­fo­nom, ka­ko bi u to­ku vo­žnje bio u kon­tak­tu sa ko­le­ga­ma iz bok­sa kraj sta­ze. U taj ure­đaj ulo­ži­li su sa­mo 150 evra, a soft­ver su iz­ra­di­li sa­mi, ušte­dev­ši oko 1.400 evra. 

– For­mu­lu broj se­dam pri­ka­za­će­mo u ma­ju. Ce­nu još ne zna­mo, jer jef­ti­ne de­lo­ve iz­ra­đu­je­mo sa­mi, što ži­ri na tak­mi­če­nji­ma ve­o­ma ce­ni, a sku­pe de­lo­ve oče­ku­je­mo od spon­zo­ra. Ka­da ih ne do­bi­je­mo, ko­ri­sti­mo pro­šlo­go­di­šnje. Ta­ko smo mo­tor, ko­ji je i naj­sku­plji, ko­ri­sti­li od 2013. go­di­ne, pa nam je ot­ka­zao u to­ku pro­šlo­go­di­šnje tr­ke u Ita­li­ji. Je­dva smo us­pe­li da na­đe­mo no­vac za nje­gov re­mont. U fa­bri­ci je, na­da­mo se da će da ga po­pra­ve, pa će­mo ga po­no­vo ko­ri­sti­ti, jer dru­gi ne­ma­mo – ob­ja­šnja­va Ma­ri­na Va­sić, stu­dent Teh­no­lo­ško-me­ta­lur­škog fa­kul­te­ta (TMF), u ti­mu za­du­že­na za od­no­se sa jav­no­šću.

Ka­ko bi se raz­u­me­le ve­li­ke raz­li­ke u bu­dže­ti­ma ko­ji­ma ras­po­la­žu na­ši i stu­den­ti iz raz­vi­je­nih ze­ma­lja, po­put SAD, Izra­e­la, Ru­si­je, do­volj­no je sa­mo po­gle­da­ti fej­sbuk sta­ni­cu jed­nog od sto ne­mač­kih ti­mo­va ko­ji uče­stvu­ju na „For­mu­la stu­dent” tak­mi­če­nji­ma. Oni po­zi­va­ju ko­le­ge da im se pri­dru­že u iz­ra­di for­mu­le za ko­ju je iz­dvo­jen bu­džet od mi­li­on evra.

– Dok mi sa­nja­mo o re­zer­vnim de­lo­vi­ma i ne mo­že­mo da pro­na­đe­mo spon­zo­re ko­ji će nam da­ti no­ve za tak­mi­če­nja, oni pred sva­ku se­zo­nu svo­je de­lo­ve te­sti­ra­ju do ot­ka­zi­va­nja, pro­ve­ra­va­ju­ći gra­ni­ce iz­dr­žlji­vo­sti for­mu­la i on­da ih ba­ca­ju, jer ih ima­ju ko­li­ko po­že­le. Ima­ju i sop­stve­ne tr­kač­ke sta­ze, a mi mo­li­mo „Be­o­grad­ski sa­jam” da nam do­zvo­li da ma­lo ve­žba­mo na nji­ho­vom par­ki­ra­li­štu – is­ti­če port­pa­rol­ka „Drum­ske stre­le”.

Naj­te­že im je, ka­že, da pri­ku­pe no­vac za od­la­zak na tak­mi­če­nje, jer im spon­zo­ri uglav­nom da­ju de­lo­ve. Ovo­go­di­šnji tim sa­sto­ji se od 56 stu­de­na­ta, a na tr­ke ih od­la­zi dva­de­se­tak. Za pe­to­dnev­no pu­to­va­nje, ko­ti­za­ci­ju, hra­nu i sme­štaj na jed­nom tak­mi­če­nju, uz pre­voz for­mu­le i ve­o­ma skro­man ži­vot, po­tro­še oko 10.000 evra, što je oko 500 evra po stu­den­tu. 

– Spa­va­mo u ša­to­ri­ma, pa smo se pro­šlog av­gu­sta smr­zli na naj­ve­ćem tak­mi­če­nju na ko­me do sa­da smo bi­li. Bez pre­stan­ka je li­la ki­ša na toj sta­zi „for­mu­le 1” u ne­mač­kom Ho­ken­haj­mu. Ipak, to je bi­lo ogrom­no is­ku­stvo, do­šle su naj­ja­če stu­dent­ske eki­pe, od ko­jih smo po­ku­pi­li mno­štvo ide­ja ka­ko da usa­vr­ši­mo na­šu for­mu­lu – iskre­na je Ma­ri­na.

Ma­nje pa­ra od fa­kul­te­ta – ma­nje tak­mi­če­nja

Za­pa­ziv­ši do­bre re­zul­ta­te „Drum­ske stre­le”, ame­rič­ki tim ju je po­zvao u go­ste, uz obez­be­đen sme­štaj, na ovo­go­di­šnje stu­dent­sko tak­mi­če­nje u Tek­sa­su. Na­ši aka­dem­ci is­ti­ču da je­dva sku­plja­ju no­vac za pu­to­va­nja auto­bu­som po Evro­pi, pa ne­ma šan­se da pla­te avi­on­ske kar­te do SAD i pre­voz for­mu­le. 

– Ove go­di­ne fa­kul­te­ti su nam da­li ma­nje nov­ca, pa ni­smo us­pe­li da upla­ti­mo ko­ti­za­ci­ju od 1.000 evra za tre­će pla­ni­ra­no tak­mi­če­nje u Ma­đar­skoj, već će­mo na­stu­pi­ti sa­mo u Ita­li­ji i Če­škoj – ob­ja­šnja­va Ma­ri­na Va­sić.

Fa­kul­te­ti ko­ji su iz­ne­dri­li tim „Drum­ske stre­le” su Ma­šin­ski, Elek­tro­teh­nič­ki, Ar­hi­tek­ton­ski, Ma­te­ma­tič­ki, TMF, Sa­o­bra­ćaj­ni, Eko­nom­ski i Fa­kul­tet or­ga­ni­za­ci­o­nih na­u­ka. 


Komentari3
93b8e
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Nikola
Svaka cast. Javite nam ako mozemo da doniramo novac za ovaj projekat
Petar
Možete nas kontaktirati putem našeg sajta.
Preporučujem 6
Бобан
И ја сам за то да се помогне овој Златној Деци! А могла би Политика да им буде од помоћи ако стално буде писала о њиховим пројектима.
Preporučujem 13

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja