četvrtak, 28.01.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
nedelja, 18.02.2018. u 22:02 Toma Todorović
PREKO PUNE LINIJE

Rekordi i uspešni rezultati na nišanu

Иако бе­ле­жи ре­кор­дан број пут­ни­ка и оства­ру­је од­лич­не при­хо­де, Аеро­дром „Кон­стан­тин Ве­ли­ки” из­не­на­да не­ко­ме мно­го сме­та (Фо­то Т. Тодоровић)

Niš – Pri­li­kom sva­kog bo­rav­ka u Ni­šu i na ju­gu Sr­bi­je, i kao pre­mi­jer i pred­sed­nik dr­ža­ve, Vu­čić go­vo­rio je o po­tre­ba­ma da se što vi­še raz­vi­ja ovaj deo na­še ze­mlje. Uvek je na­gla­ša­vao neo­p­hod­nost stva­ra­nja bo­ljih uslo­va za iz­grad­nju no­vih fa­bri­ka i otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta, za do­vo­đe­nje ja­kih in­ve­sti­to­ra, una­pre­đe­nje sa­o­bra­ćaj­ne in­fra­struk­tu­re i stva­ra­nja vr­hun­skih uslo­va za zdrav­stve­nu za­šti­tu sta­nov­ni­ka i po­bolj­ša­nje ži­vo­ta i stan­dar­da gra­đa­na. Ka­da je go­vo­rio o sa­o­bra­ća­ju, po­red osta­log, Alek­san­dar Vu­čić je u pr­vi plan is­ti­cao zna­čaj i po­tre­bu osa­vre­me­nji­va­nja uslu­ga na Aero­dro­mu „Kon­stan­tin Ve­li­ki”.

Ni­ška va­zdu­šna lu­ka tre­ba da bu­de je­dan od po­kre­ta­ča pri­vred­nog, tu­ri­stič­kog i sve­op­šteg pro­spe­ri­te­ta ju­žne i ju­go­i­stoč­ne Sr­bi­je – da omo­gu­ći još ve­ći raz­voj tu­ri­stič­kih cen­ta­ra na Ko­pa­o­ni­ku, Sta­roj pla­ni­ni i u ba­nja­ma, efi­ka­sni­ju ko­mu­ni­ka­ci­ju pred­stav­ni­ka stra­nih kom­pa­ni­ja do no­vih po­go­na sa­gra­đe­nih u na­šoj ze­mlji i da po­ve­že ma­ti­cu Sr­bi­ju s ve­li­kim bro­jem na­ših gra­đa­na u di­ja­spo­ri.

U su­per­la­ti­vu o ni­škom aero­dro­mu uvek go­vo­ri i pot­pred­sed­ni­ca Vla­de Sr­bi­je i mi­ni­star­ka za sa­o­bra­ćaj Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić, ko­ja je, pre sa­mo de­se­tak da­na u Grad­skoj ku­ći u Ni­šu uru­či­la ru­ko­vod­stvu JP „Aero­drom Niš”, ope­ra­te­ru „Kon­stan­ti­na Ve­li­kog”, ser­ti­fi­kat Di­rek­to­ra­ta ci­vil­nog va­zdu­ho­plov­stva, bu­du­ći da je pred­u­ze­će do­sti­glo naj­vi­še EASA (Euro­pian Avi­a­tion Sa­fety Agency) stan­dar­de i is­pu­nja­va sve uslo­ve za upra­vlja­nje aero­dro­mom u skla­du s naj­no­vi­jim pro­pi­si­ma RS i Ured­be ko­mi­si­je Evrop­ske uni­je, od­no­sno po­se­du­je pu­nu bez­bed­nost. Isto­ga da­na u Grad­skoj ku­ći pot­pred­sed­ni­ca Vla­de RS re­kla je da će dr­ža­va iz­dvo­ji­ti još 7,5 mi­li­o­na evra za raz­voj ovog aero­dro­ma i kon­tro­le le­ta. 

Ni­ški aero­drom je u 2017. imao re­kord­nih 331.580 put­ni­ka i po ostva­re­nom ra­stu dru­gi je u Evro­pi, a pro­met put­ni­ka i ro­be (re­kord­nih 2.550 to­na) u po­sled­nje tri go­di­ne na „Kon­stan­ti­nu Ve­li­kom” po­ras­tao sko­ro ne­ve­ro­vat­nih 24.800 pro­ce­na­ta i ube­dlji­vo je naj­ve­ći na Sta­rom kon­ti­nen­tu. Tre­nut­no tri kom­pa­ni­je „Viz er”, „Ra­ja­ner” i „Svis in­ter­ne­še­nel” s 22 le­ta ne­delj­no po­ve­zu­ju Niš s 12 de­sti­na­ci­ja, a pro­seč­na po­pu­nje­nost avi­o­na je čak 88 od­sto.  Pr­vi put po­sle tri de­ce­ni­je po­sto­ja­nja ovo pred­u­ze­će vi­še ni­je na bu­dže­tu gra­da.

Na op­šte iz­ne­na­đe­nje, po­sled­njih da­na ospo­ra­va­ju se i ne­gi­ra­ju do­bri re­zul­ta­ti. Čak se i iz po­je­di­nih seg­me­na­ta dr­žav­ne upra­ve i or­ga­na kri­ti­ku­ju ni­ska tak­sa (od tri evra) ko­ja se na­pla­ću­je od avio-kom­pa­ni­ja po put­ni­ku i tra­ži se po­ve­ća­nje ove tak­se čak sto od­sto. Tvr­di se „da bi pri­ho­di bi­li isti iako bi broj put­ni­ka bio upo­la ma­nji” jer, a to je naj­čud­ni­je ob­ja­šnje­nje ko­je se mo­glo ču­ti, „u tom slu­ča­ju bi­lo bi po­treb­no i upo­la ma­nje za­po­sle­nih na aero­dro­mu, upo­la ma­nje tro­ško­va za pla­te rad­ni­ka”. Ukrat­ko, ne­ko po­ku­ša­va da do­ka­že ka­ko bi „uz du­plo po­ve­ća­nje tak­se (na šest evra) do­šlo do sma­nje­nja bro­ja put­ni­ka, ali da bi bi­lo i upo­la ma­nje ra­da, a du­plo vi­še pri­ho­da”. 

Za­me­ra se JP „Aero­drom Niš” i na ni­skoj tak­si, ali i na to­me što je ovo pred­u­ze­će s grad­skim ru­ko­vod­stvom i RRA sa­mo do­go­va­ra­lo do­la­zak no­vih avio-kom­pa­ni­ja u Niš i otva­ra­nje no­vih li­ni­ja. Ili, bo­lje re­če­no, ni­je pi­ta­lo ni­ko­ga da li to tre­ba ura­di­ti.

Ko­me to i za­što sme­ta­ju re­kor­di i iz­u­zet­ni po­slov­ni re­zul­ta­ti Aero­dro­ma „Kon­stan­tin Ve­li­ki”? Če­mu raz­go­vo­ri o va­tri, ako va­tre uop­šte ne­ma?

Či­nje­ni­ca je, ci­ti­ra­će­mo Jo­va­na Du­či­ća, „da lju­di ko­ji mno­go go­vo­re ško­de i se­bi i dru­gi­ma”, ali u kon­kret­nom pri­me­ru i „da pa­ra (in­te­res) ni­ka­da ne mu­či, ne­go bu­či”.

Ovaj na­rod na ju­gu i ju­go­i­sto­ku Sr­bi­je na­vi­kao je „da ži­vi mu­ci u inat” i si­gur­no da će pre­ži­ve­ti i ovu kam­pa­nju. Ali, otvo­re­no se pi­ta da li je prav­da sa­mo ono što je ko­ri­sno ja­čem. Iako je prav­da op­šte do­bro.

Komеntari3
ffb46
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Дејан
Grad Beograd je ogromna sredstva (višemilijonska) uložio u promociju grada kao turističke destinacije, a (siromašnom) Nišu se zamera što nije uložio iz budžeta, već je jednostavno smanjio aerodromsku taksu.
CVETANOVIC Slobodan
Bravo Sasa, Vi ste potpuno u pravu i nadam se da ce neko iz vlade procitati komentar. Niski aerodrom bi lako mogao postati vazna evropska aeroraskrsnica jer ima velike potecijalne mogucnosti. Iz mog iskustva, na mnogim evriopskim ( a i svetskim) aerodromima je mnogo komlikovanije i ovom prilikom mogu samo da pohavalim osoblje niskog aerodroma za ekspeditivnost i kontrolom sigurnosti, sto nije uvek slucaj sa osobljem cesto "naduvanim", aerodroma Nikola Tesla. Bravo jos jedom Sasi a i kolektivu aerodromu KONSTANTIN VELIKI. SCV
Saša
Lak odgovor..Beogradski monopol koji vlada Srbijom 100 godina u svim sferama života pa i u aviosaobraćaju ...Činnjenica je da Niški aerodrom i sa ovakvim brojkama je daleko od odonoga što bi trebalo da bude a to je glavna vazdušna luka u ovom delu evrope sa milion putnika godišnje i redovnim linijama sa svim evorpskim destinacijama ...To se može postići samo radom i borbom sa onima gore u Beogradu koji će po svaku cenu možda čak i fizičkom silom to pokušati da spreče

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja