petak, 23.10.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 21.02.2018. u 11:00 Sla­vi­ca Stu­pa­ru­šić

Baterijama nije mesto u kesi sa smećem

Onaj ko ih baci u kontejner rizikuje da ga komšija prijavi Ministarstvu za zaštitu životne sredine jer je reč o opasnom otpadu. Mada je u njihovu cenu uračunato i „zbrinjavanje posle upotrebe” toga ima samo u nekim supermarketima
(Фото Пиксабеј)

Sta­ti­sti­ča­ri ra­ču­na­ju da sva­ki sta­nov­nik Sr­bi­je go­di­šnje upo­tre­bi ki­lo­gram ba­te­ri­ja i ba­ci ih „gde im na­đe zgod­no me­sto” a to zna­či u sme­će, iako one ka­da se is­tro­še po­sta­ju opa­san ot­pad jer sa­dr­že olo­vo, kad­mi­jum, pa i ži­vu, do­du­še u ma­lim ko­li­či­na­ma, ali s ob­zi­rom na ve­li­ku po­tro­šnju pred­sta­vlja­ju i te ka­ko zna­čaj­nu pret­nju ži­vot­noj sre­di­ni i zdra­vlju lju­di. U Sr­bi­ji se kroz sa­ku­pljač­ku mre­žu i re­ci­kla­žu na si­gur­nom me­stu na­đe oko 98 od­sto sta­rih aku­mu­la­to­ra, ali ve­ći­na ba­te­ri­ja ko­je se ko­ri­ste u do­ma­ćin­stvi­ma za­vr­še bez po­seb­nog zbri­nja­va­nja, s tim da one ko­je se to­kom ko­ri­šće­nja pu­ne po­put ba­te­ri­ja u mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma još pro­na­la­ze kup­ce. 

Glav­ni pro­blem za pra­vil­no od­la­ga­nje ba­te­ri­ja pred­sta­vlja ne­po­sto­ja­nje sa­ku­pljač­ke mre­že kao i či­nje­ni­ca da Sr­bi­ja ne­ma cen­tar za nji­ho­vu re­ci­kla­žu, pa se one uglav­nom iz­vo­ze, a to ko­šta. Ta­ko da je, kon­sta­tu­ju re­ci­kle­ri, iz­o­sta­nak fi­nan­sij­ske po­dr­ške glav­ni kri­vac za ne­do­volj­no pri­ku­plja­nje ba­te­ri­ja u Sr­bi­ji. Iz Mi­ni­star­stva za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne pod­se­ća­ju da je re­ci­kla­ža ba­te­ri­ja i aku­mu­la­to­ra re­gu­li­sa­na Za­ko­nom o upra­vlja­nju ot­pa­dom, kao i Pra­vil­ni­kom o na­či­nu i po­stup­ku upra­vlja­nja is­tro­še­nim ba­te­ri­ja­ma i aku­mu­la­to­ri­ma.

– U skla­du s pra­vil­ni­kom oba­ve­za je tr­go­va­ca da u pro­daj­nom pro­sto­ru na vid­nom me­stu is­tak­nu oba­ve­šte­nje, od­no­sno in­for­ma­ci­ju za kraj­njeg ko­ri­sni­ka o me­stu i na­či­nu sa­ku­plja­nja is­tro­še­nih ba­te­ri­ja i aku­mu­la­to­ra – po­ru­ču­ju iz mi­ni­star­stva. Me­đu­tim, ka­da su u pi­ta­nju ba­te­ri­je, pri­me­na pra­vil­ni­ka do­ne­ta 2010. go­di­ne je sa­mo u jed­nom krat­kom raz­do­blju za­ži­ve­la.

– Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va je kroz raz­vi­ja­nje odvo­je­nog sa­ku­plja­nja opa­snog ot­pa­da iz do­ma­ćin­sta­va i iz­grad­nju re­ci­kla­žnih cen­ta­ra ta­ko­đe u oba­ve­zi da or­ga­ni­zu­ju pre­u­zi­ma­nje odvo­je­no sa­ku­plje­nih ba­te­ri­ja iz ko­mu­nal­nog ot­pa­da – ka­žu u mi­ni­star­stvu uz na­po­me­nu da pred­u­ze­će ko­je bi pre­u­ze­lo tu vr­stu ot­pa­da mo­že da po­tra­žu­je sred­stva od bu­džet­skog fon­da ako „vr­ši re­ci­kla­žnu pre­ra­du” na te­ri­to­ri­ji Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. Iz­gle­da da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ni­je baš naj­bo­lje raz­u­me­la svo­ju oba­ve­zu ili pak ne­ma mo­guć­no­sti za to, tek ba­te­ri­je „idu” pra­vo na de­po­ni­je sa osta­lim ot­pa­dom iz do­ma­ćin­sta­va.

Isti­na, za ba­te­ri­je, ko­je je­su ve­li­ki za­ga­đi­va­či, pro­pi­sa­na je od dr­ža­ve eko­lo­ška tak­sa ko­ja je uklju­če­na u ce­nu no­vih ba­te­ri­ja. Da­kle, sva­ki put ka­da ku­pi­mo ba­te­ri­je deo nov­ca bi­va na­me­njen nji­ho­vom sa­ku­plja­nju, od­la­ga­nju i re­ci­kla­ži ka­da jed­nog da­na po­sta­nu ot­pad. Gde taj di­nar od eko­lo­ške tak­se za­vr­ši kad ba­te­ri­je bu­du u ke­si sa đu­bre­tom iz do­ma­ćin­stva, sa lju­ska­ma od krom­pi­ra i lu­ka, te­ško je re­ći.

– Pro­blem ba­te­ri­ja u Sr­bi­ji je iz­ra­žen jer se kod nas re­ci­kla­žom ba­vi sa­mo jed­na fir­ma i to ot­pad­nih „pb” ba­te­ri­ja (one iz mo­bil­nih te­le­fo­na) i mo­žda jed­na fir­ma ko­ja se ba­vi ta­ko­zva­nim nicd ba­te­ri­ja­ma. Za sve dru­ge vr­ste ba­te­ri­ja ne po­sto­ji u Sr­bi­ji ni or­ga­ni­zo­va­no sa­ku­plja­nje ni­ti zbri­nja­va­nje – re­klo nam je ne­ko­li­ko re­ci­kle­ra ot­pa­da.

– Za raz­vi­ja­nje sa­ku­pljač­ke mre­že za ovu vr­stu ot­pa­da neo­p­hod­na su pod­sti­caj­na sred­stva dr­ža­ve, njih ni­ko ni­ka­da ni­je do­bio bez ob­zi­ra na to što po­sto­ji Ured­ba o ba­te­ri­ja­ma – ob­ja­snio nam je Zo­ran Ni­ko­lić, iz­vr­šni di­rek­tor „SET re­ci­kla­že” i iz­ra­zio sum­nju da će se u sko­ri­joj bu­duć­no­sti na­pra­vi­ti si­stem sa­ku­plja­nja ba­te­ri­ja od gra­đa­na i prav­nih li­ca. 

I on­da pri­jat­no iz­ne­na­đe­nje, u be­o­grad­skom ser­vi­su „Vi­de­o­fon” po­sta­vlje­na je spe­ci­jal­na po­su­da gde svi mo­gu bes­plat­no da osta­ve is­tro­še­ne ba­te­ri­je. Mno­gi će se se­ti­ti da je pre če­ti­ri-pet go­di­na bi­la po­kre­nu­ta ak­ci­ja pri­ku­plja­nja is­tro­še­nih ba­te­ri­ja ta­ko što su gra­đa­ni mo­gli da ih do­ne­su i od­lo­že na za to pred­vi­đe­na me­sta, me­đu ko­ji­ma su bi­le i sa­mo­po­slu­ge. Kom­pa­ni­ja „De­lez Sr­bi­ja” je ta­da po­sta­vi­la ku­ti­je u vi­še od 80 svo­jih rad­nji, i u nji­ma i da­nas po­tro­ša­či mo­gu da osta­ve is­tro­še­ne ba­te­ri­je. Sa­mo u 2017. go­di­ni, po re­či­ma Ni­ko­le Pap­ka iz po­me­nu­te kom­pa­ni­je, sa­ku­plje­no je oko 1,4 to­ne is­tro­še­nih ba­te­ri­ja. 

Is­po­sta­vi­lo se na kra­ju da je ras­pi­ti­va­nje za sud­bi­nu is­tro­še­nih ba­te­ri­ja re­zul­ti­ra­lo mno­go vi­še pi­ta­nja ne­go kon­kret­nih od­go­vo­ra, jer su grad­ske slu­žbe, eko­lo­zi i jav­no ko­mu­nal­no pred­u­ze­će, iz­gle­da, za sa­da di­gli ru­ke od ak­ci­je, a to zna­či da ba­te­ri­je ne­kon­tro­li­sa­no do­spe­va­ju na de­po­ni­je. Sr­bi­ja, ko­ja je u naj­ve­ćoj me­ri re­ši­la pro­blem pri­ku­plja­nja sta­rih aku­mu­la­to­ra, gu­ma, elek­tron­skog i elek­trič­nog ot­pa­da, mo­že da re­ši i pi­ta­nje pra­vil­nog tret­ma­na ba­te­ri­ja, a do ta­da osta­je na sa­ve­sti sva­kog po­je­din­ca šta će sa nji­ma da ura­di.

Komentari8
bf5e7
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Joke
Resenje je jednostavno: da bi kupili novu bateriju uvesti da se mora vratiti istrosena ili platiti visoka kaucija.
Михаило Јовановић
А мени су се сви смејали кад сам пре 10 година батерије бацао у кофу, која се временом напунила, и чим се појавило то у Темпу однео сам и напунио ону њихову канту скоро до врха. Неће никога комшија пријавити, јер имамо погрешно стање свести. То мислим да никада нећемо променити. Нема тих казни, једино да уведу оно “око за око...”, па да буде доста ампутираних... Довољно је погледати, прочитати, на сваком производу лепо стоји да ли је за рециклажу, ако јесте, не сме у комунални отпад, него дај да га прерадимо и поново употребимо. Само кренути од најмлађих, и за две генерације (60ак година) ето нам чистије државе...
Даца Васић
У Ср. Митровици мислим да једино MAXI сакупља празне батерије, и хвала им на томе. Ако грешим, нека ме неко исправи.
MилeK
Радо ћу се одазвати овом позиву да рециклирам, када република буде одредила минималац са којим може пристојно да се живи. До тада, сав отпад бацам у велике црне вреће, па у контејнер. За ових 28 година да немамо рециклажне центре је велика срамота, а толико ђубрета може да се преради.
Djordje
U Nemackoj i Austriji, svi koji prodaju nove baterije imaju zakonsku obavezu da preuzimaju stare.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja