utorak, 15.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 21:15
PRIVATNI DOMOVI U SRBIJI

Zakon koči smeštaj ugroženih

Oko 800 najstarijih, koji čekaju mesto u državnom domu, moglo bi da bude smešteno u nekom od 187 privatnih domova o trošku države, ali je potrebno izmeniti zakon
Autor: Marija Brakočevićponedeljak, 26.02.2018. u 20:20
За по­моћ нај­у­гро­же­ни­ји­ма у бу­џе­ту опре­де­ље­но 204 ми­ли­о­на ди­на­ра (Фото Д. Жарковић)

Dr­ža­va je sprem­na da poč­ne da sub­ven­ci­o­ni­še sme­štaj ma­te­ri­jal­no ugro­že­nih gra­đa­na bez bli­žih srod­ni­ka u li­cen­ci­ra­ne pri­vat­ne do­mo­ve za sta­re. Za tu na­me­nu u bu­dže­tu je opre­de­lje­no 204 mi­li­o­na di­na­ra. Svo­ja vra­ta ho­će da otvo­re i pri­vat­ni­ci ko­ji bi, ka­ko je za­mi­šlje­no, tre­ba­lo da pri­hva­te sve oso­be sa li­ste če­ka­nja za me­sto u dr­žav­nom do­mu. Tre­nut­no ih je oko 800. Da bi sve to bi­lo mo­gu­će po­treb­no je da dr­ža­va ras­pi­še kon­kurs na ko­jem će pri­vat­ni do­mo­vi mo­ći da po­nu­de svo­je slo­bod­ne ka­pa­ci­te­te za sub­ven­ci­o­ni­sa­ni sme­štaj sta­ri­jih. Zo­ran Đor­đe­vić, mi­ni­star za rad, uve­ra­va da će taj kon­kurs ubr­zo bi­ti ras­pi­san.  

– Čim se pri­vat­ni do­mo­vi bu­du oda­zva­li po­zi­vu dr­ža­ve kan­di­da­ti sa li­ste če­ka­nja mo­ći će da se sme­ste u ne­ki od pri­vat­nih do­mo­va ko­ji ima­ju li­cen­cu za rad. Nji­ho­va po­pu­nje­nost je oko 50 pro­ce­na­ta, što zna­či da i te ka­ko te­že da ima­ju vi­še ko­ri­sni­ka, jer i oni pla­ća­ju stru­ju, vo­du, gre­ja­nje... 

Ne­do­sta­tak ko­ri­sni­ka je za njih ve­li­ki tro­šak ta­ko da dr­ža­va že­li da im pru­ži iste uslo­ve kao što to već funk­ci­o­ni­še u dr­žav­nim ku­ća­ma. Mo­žda oni­ma ko­ji ima­ju vi­sok ni­vo sme­šta­ja naš kon­kurs ne­će bi­ti pre­vi­še pri­ma­mljiv, ali tre­ba svi da raz­mi­sle jer kre­vet je ipak naj­sku­plji ka­da je pra­zan – ka­že mi­ni­star Đor­đe­vić za „Po­li­ti­ku”.    

U mi­ni­star­stvu do­da­ju i da se ovim po­te­zom isto­vre­me­no pred­u­pre­đu­je po­tre­ba za iz­grad­njom no­vih sme­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta ko­ji bi se fi­nan­si­ra­li iz bu­dže­ta. 

– Stva­ra­njem za­kon­ske mo­guć­no­sti spre­či­la bi se i po­ja­va da sta­ri­ji ko­ri­ste uslu­ge sme­šta­ja da­le­ko od svo­jih po­ro­di­ca či­me ki­da­ju us­po­sta­vlje­ne so­ci­jal­ne ve­ze, a omo­gu­ći­lo bi im se i oču­va­nje po­ro­dič­nih i dru­gih so­ci­jal­nih po­ve­za­no­sti. Ti­me bi se stvo­ri­li uslo­vi za pot­pu­no iz­jed­na­ča­va­nje pri­vat­nih i dr­žav­nih do­mo­va za sta­ri­je – na­po­mi­nju u Mi­ni­star­stvu ra­da. 

U Udru­že­nju pri­vat­nih usta­no­va so­ci­jal­ne za­šti­te, ko­je je la­ne po­kre­nu­lo ini­ci­ja­ti­vu o sub­ven­ci­o­ni­sa­nju, pod­se­ća­ju da je kon­kurs tre­ba­lo da bu­de ras­pi­san još pre ne­ko­li­ko me­se­ci, ali ni­je jer po­sto­je pro­ble­mi u pro­ce­du­ri. Ra­do­slav Mi­lo­va­no­vić, pred­sed­nik udru­že­nja, tvr­di da, da bi se do­ne­la od­lu­ka i ras­pi­sao kon­kurs, za to mo­ra da po­sto­ji pot­po­ra u Za­ko­nu o so­ci­jal­noj za­šti­ti ko­je za­sad ne­ma. 

– Da bi taj ten­der mo­gao da uspe mo­ra da po­sto­ji raz­li­či­tost u po­nu­di, na osno­vu ko­je bi ko­mi­si­ja mo­gla da iza­be­re naj­bo­lju. U na­šem slu­ča­ju raz­li­či­tih po­nu­da pru­ža­la­ca uslu­ga ne mo­že da bu­de, jer svi mi nu­di­mo istu uslu­gu, u istom ti­pu usta­no­ve, po is­toj ce­ni. To se on­da ne mo­že na­zva­ti kon­kur­som, pa ni jav­nom na­bav­kom, a za­kon ipak tra­ži da to bu­de jav­na na­bav­ka. Zbog to­ga je po­treb­no da se do­pu­ni i iz­me­ni po­sto­je­ći za­kon, jer kon­kurs ne mo­že tek ta­ko da se ras­pi­še, po­seb­no ne bez za­kon­ske pot­po­re, bez čla­na za­ko­na u ko­jem se nig­de ne spo­mi­nje reč kon­kurs – ob­ja­šnja­va Mi­lo­va­no­vić i do­da­je da su nad­le­žni iz mi­ni­star­stva ra­ni­je obe­ća­li da će iz­me­na i do­pu­na Za­ko­na o so­ci­jal­noj za­šti­ti bi­ti ura­đe­na do ju­na.

– Oče­ku­je­mo da će do­tad si­tu­a­ci­ja bi­ti re­še­na, ali ipak ne mo­gu da pre­ci­zi­ram ka­da će u de­lo bi­ti spro­ve­de­na ide­ja o sme­šta­ju sta­ri­jih ugro­že­nih gra­đa­na o tro­šku dr­ža­ve – na­po­mi­nje pred­sed­nik udru­že­nja.  

Za sa­da je si­gur­no da će, ka­da za to do­đe vre­me, dr­ža­va sno­si­ti tro­ško­ve sme­šta­ja ugro­že­nih u pri­vat­ne do­mo­ve. Ka­da Fond PIO bu­de is­pla­ći­vao pen­zi­ju, u isto vre­me sti­za­će i do­pu­na nov­ca od Mi­ni­star­stva za rad za sva­ku ugro­že­nu oso­bu po­je­di­nač­no. U ime ugro­že­nih, do­da­je Mi­lo­va­no­vić, dr­ža­va će do­da­va­ti ono­li­ko nov­ca ko­li­ko je neo­p­hod­no i to će bi­ti in­di­vi­du­al­na stvar. 

– Ce­lu ak­ci­ju ipak mo­ra da spro­ve­de cen­tar za so­ci­jal­ni rad. Sred­stva iz bu­dže­ta već su obez­be­đe­na, ali taj no­vac i da­lje ne­gde ta­vo­ri, če­ka da bu­de utro­šen – pod­se­ća Ra­do­slav Mi­lo­va­no­vić.

Do do­ma pre­ko sub­ven­ci­je 

Po­sto­je če­ti­ri po­ve­ri­o­ca: sta­ri, ko­ji­ma tre­ba da se pru­ži uslu­ga, cen­tar za so­ci­jal­ni rad, či­ji je za­da­tak da ih pre­po­zna i na­pra­vi spi­sak so­ci­jal­no ugro­že­nih, pri­vat­ni pru­ža­o­ci uslu­ga, i na kra­ju Mi­ni­star­stvo za rad, ko­je sve to tre­ba da pla­ti.

Krug po­či­nje od sta­ri­je oso­be, ko­ja ima po­tre­bu i že­lju da se sme­sti u dom. Cen­tar za so­ci­jal­ni rad tre­ba da je pre­po­zna kao so­ci­jal­no ugro­že­nu oso­bu, ko­ja ne­ma do­volj­no sred­sta­va da se sa­mo­stal­no sme­sti u dom. Do­no­si re­še­nje o nje­nom sme­šta­ju, pa oso­ba pot­pi­su­je ugo­vor sa ne­kim pri­vat­nim do­mom. Nje­na pri­ma­nja se pre­ba­cu­ju na usta­no­vu u ko­ju će se sme­sti­ti, a osta­tak nov­ca na osno­vu ugo­vo­ra o sme­šta­ju u pri­vat­ni dom Mi­ni­star­stvo za rad is­pla­ću­je pru­ža­o­cu uslu­ge, od­no­sno licenciranom pri­vat­nom do­mu za sta­re. 

Pa­ra­le­la

– 187 pri­vat­nih li­cen­ci­ra­nih do­mo­va za sta­re

– 5.000 kre­ve­ta u pri­vat­nim do­mo­vi­ma

– 40 dr­žav­nih do­mo­va za sta­re

– 8.966 kre­ve­ta u dr­žav­nim do­mo­vi­ma

– od 30.000 do 46.000 di­na­ra sme­štaj u dr­žav­nom do­mu 

–od 300 do 700 evra sme­štaju pri­vat­nom do­mu 


Komentari0
aeae0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna / Društvo /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja