sreda, 16.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 11:45
46. FEST

Šarena i različita filmska scena

Od futurizma pa do iskrenih pogleda na sadašnjost kreću se tematske preokupacije srpskih filmova na Festu
Autor: Dubravka Lakićponedeljak, 26.02.2018. u 22:00
Из срп­ског фил­ма „Eder­le­zi Ri­sing” (Фо­то Прес слу­жба 46. Фе­ста)

Pr­vi vi­kend be­o­grad­skog Fe­sta do­neo je na glav­nu fe­sti­val­sku sce­nu (Sa­va cen­tar) ja­ke „igra­če“, fil­mo­ve ko­ji su po­put „3 bil­bor­da...“, „Lady Bird“ (bu­ba­ma­ra), „Kva­dra­ta“ ili „Skri­ve­ne lju­ba­vi“ osvo­ji­li no­mi­na­ci­je za ovo­go­di­šnjeg Oska­ra. Na toj glav­noj sce­ni vi­đen je i pr­vi od pet do­ma­ćih fil­mo­va ko­ji se ove go­di­ne tak­mi­če u se­lek­ci­ji Srp­ski film.

Sa fil­mom „Eder­le­zi raj­zing“ („Eder­le­si Ri­sing“), uz­bu­dlji­vom na­uč­no­fan­ta­stič­nom pri­čom či­ja se rad­nja do­ga­đa u sve­mi­ru u bli­skoj bu­duć­no­sti, u for­mi du­go­me­tra­žnog igra­nog fil­ma de­bi­tu­je re­di­telj La­zar Bo­dro­ža (1983), ko­ji je do sa­da već sni­mio je­dan uspe­šni in­ter­ak­tiv­ni film i je­dan na­gra­đi­va­ni krat­ki film. Sce­na­rio za Bo­dro­žin film na­pi­sao je Di­mi­tri­je Voj­nov pre­ma pri­po­vet­ki Zo­ra­na Ne­ško­vi­ća, a u fil­mu igra­ju: Dže­si­ka Sto­ja­no­vić Stoya – ame­rič­ka zve­zda fil­mo­va za od­ra­sle (u li­ku an­dro­i­da), po­zna­ti slo­ve­nač­ki glu­mac Se­ba­sti­jan Ka­va­ca (srp­ski ko­smo­na­ut) i Ma­ru­ša Ma­jer.

Go­vo­re­ći o svom fil­mu na Fe­stu Bo­dro­ža iz­me­đu osta­log ka­že: „Ide­ja nam je bi­la da is­pri­ča­mo jed­nu me­ta­fo­rič­nu, sno­li­ku lju­bav­nu pri­ču i da na­pra­vi­mo vi­zu­el­no eks­pre­si­van film, u osno­vi du­bo­ko me­lo­dram­ski, sa dis­to­pij­skim kon­tek­stom u ri­gid­noj bu­duć­no­sti na­lik ra­di­ka­li­zo­va­noj ver­zi­ji ki­ne­skog kor­po­ra­tiv­nog ko­mu­ni­zma“, dok oda­bir Stoye za tu­ma­ča glav­ne žen­ske ro­le ob­ja­šnja­va „kon­cep­tu­al­no ide­al­nim re­še­njem“. Stoya je, ka­že Bo­dro­ža, još u pro­ce­su pri­pre­ma i pro­ba za sni­ma­nje fil­ma „na­met­nu­la svoj istin­ski ta­le­nat i po­ka­za­la se kao ne­ko ko u se­bi no­si uver­lji­vost na­tur­šči­ka i ha­ri­zmu ozbilj­nog film­skog glum­ca“...

***

Od fu­tu­ri­zma pa do is­kre­nih po­gle­da na sa­da­šnjost kre­ću se te­mat­ske pre­o­ku­pa­ci­je srp­skih fil­mo­va na Fe­stu. Na sa­da­šnji tre­nu­tak od­go­va­ra sce­na­ri­sta i re­di­telj Ko­sta Ri­stić svo­jim di­plom­skim ma­ster fil­mom „Ban­di­ti u po­tra­zi za ma­mom“. De­jan Ze­če­vić, ina­če naj­i­sku­sni­ji od svih re­di­te­lja u ovom tak­mi­če­nju, vo­di svoj film „Iz­gred­ni­ci“ kao tri­ler za­sno­van na te­o­ri­ji ha­o­sa i pri­ča o ne­u­mit­nom na­za­do­va­nju ljud­ske pri­ro­de od re­da do anar­hi­je. Pe­tar Pa­šić u fil­mu „O bu­bi­ca­ma i he­ro­ji­ma“ do­vi­tlji­vo pro­go­va­ra o sve­tu lju­di pu­nom stra­ha i ne­do­sti­žnih lju­ba­vi i pod­zem­nom sve­tu bu­ba ko­je pro­la­ze kroz bor­bu za lju­bav. Sce­na­ri­sta i re­di­telj Sve­ti­slav Dra­go­mi­ro­vić u fil­mu „Ho­ri­zon­ti“ jed­nu ve­li­ku laž uvla­či u na­iz­gled obič­nu se­o­sku po­ro­di­cu i na taj na­čin svo­ju pri­ču do­vo­di i do ubi­stva i do tra­ge­di­je...

Do­ma­ći fil­mo­vi na Fe­stu su uglav­nom sa pot­pi­si­ma mla­đe ge­ne­ra­ci­je na­ših film­skih stva­ra­la­ca, uka­zu­ju na ne­ke dru­ga­či­je ve­tro­ve u srp­skoj ki­ne­ma­to­gra­fi­ji i na pla­nu este­ti­ke i na pla­nu te­mat­skih in­te­re­so­va­nja, bli­ski­jih ino­stra­nom, ne­go do­ma­ćem film­skom tr­ži­štu. Bi­će za­ni­mlji­vo ču­ti ka­kve će oce­ne do­bi­ti od zva­nič­nog ži­ri­ja ko­jim pred­se­da­va sta­ri film­ski vuk Lor­dan Za­fra­no­vić, a čla­no­ve još či­ne i po­zna­ti slo­ve­nač­ki re­di­telj Da­mjan Ko­zo­le, hr­vat­ski kom­po­zi­tor Alen Sin­ka­uz i srp­ski glu­mac Mi­loš Ti­mo­ti­je­vić. Svi ovi fil­mo­vi tak­mi­če se i za „Po­li­ti­ki­nu“ na­gra­du „Mi­lu­tin Čo­lić“...

***

Ve­če­ras na Fe­stu ne bi tre­ba­lo pro­pu­sti­ti ni bri­tan­sko-ame­rič­ki film „Za­i­sta ni­ka­da ni­si bio ov­de“ škot­ske re­di­telj­ke Lin Rem­zi, sa Ho­a­ki­nom Fe­nik­som u glav­noj ulo­zi sa ko­jom je na 70. Kan­skom fe­sti­va­lu osvo­jio „pal­mu“ za naj­bo­lju mu­šku ro­lu. U ulo­zi osvet­ni­ka, ina­če pla­će­nog ubi­ce, a za­pra­vo tra­u­ma­ti­zo­va­nog ame­rič­kog rat­nog ve­te­ra­na, Ho­a­kin Fe­niks bli­sta.

I ovo je osvet­nič­ki film, bru­ta­lan i na­si­lan, ali je ve­o­ma pri­vlač­no to što Rem­zi­je­va ni­jed­nog tre­nut­ka ne pri­ka­zu­je sam čin na­si­lja, već sa­mo po­sle­di­ce – na­o­ko­lo raz­ba­ca­ne le­še­ve zlo­či­na­ca, pri­pad­ni­ka du­gač­kog lan­ca pe­do­fi­li­je ko­ji vo­di do sa­mog vr­ha ame­rič­ke vla­sti, do sa­mih kon­gre­sme­na...

„Po­li­ti­ki­na” Na­gra­da „Mi­lu­tin Čo­lić” 

I ove go­di­ne na be­o­grad­skom Fe­stu bi­će uru­če­na „Po­li­ti­ki­na“ na­gra­da „Mi­lu­tin Čo­lić“ i to re­di­te­lju naj­bo­ljeg fil­ma ko­ji se tak­mi­či u na­ci­o­nal­noj se­lek­ci­ji Srp­ski film.

Čla­no­vi ži­ri­ja za do­de­lu ove na­gra­de su: Go­ran Pa­ska­lje­vić, naš slav­ni re­di­telj i pro­du­cent, Bo­jan Vu­le­tić, sce­na­ri­sta i re­di­telj, pro­šlo­go­di­šnji la­u­re­at na­gra­de „Mi­lu­tin Čo­lić“ za film „Re­kvi­jem za go­spo­đu J“ i Du­brav­ka La­kić, film­ski kri­ti­čar na­šeg li­sta.

 „Po­li­ti­ki­na“ na­gra­da na Fe­stu bi­će sve­ča­no uru­če­na do­bit­ni­ku 2. mar­ta u dvo­ra­ni Sa­va cen­tra...K. R.


Komentari0
7b68c
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja