sreda, 19.06.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:21

Dobru predstavu svi hoće da gledaju

Naša publika je „vrli novi svet” koji ne pristaje na gotove stvari, već postavlja pitanja i traži adekvatne odgovore, kaže Miloš Latinović povodom 29. rođendana Bitef teatra
Autor: B. G. Tre­bje­ša­ninutorak, 27.02.2018. u 21:44
Битеф театар (Фото архива Битеф театра)

Bi­tef te­a­tar kao da ne zna za pre­dah. Ove go­di­ne svo­joj pu­bli­ci pred­sta­vi­će dve ple­sne pro­duk­ci­je i tri dram­ske pred­sta­ve. Ple­sna pred­sta­va „Pro­stor za re­vo­lu­ci­ju”, pre­ma ko­re­o­graf­skoj ide­ji Isi­do­re Sta­ni­šić bi­će iz­ve­de­na u su­bo­tu 3. mar­ta na dan ka­da Bi­tef te­a­tar sla­vi 29. ro­đen­dan. Sle­di dra­ma „Nord-ost” Tor­ste­na Buh­štaj­ne­ra u re­ži­ji Ja­ne Ma­ri­čić, za­tim će to­kom le­ta pre­mi­jer­no ra­di­ti Šek­spi­rov „San let­nje no­ći” u ko­re­o­gra­fi­ji Ma­će­ja Ku­zmin­skog (Polj­ska).

Reč je o za­jed­nič­koj pro­duk­ci­ja sa Bi­te­fo­vim du­go­go­di­šnjim part­ne­rom Kul­tur­nim cen­trom Ti­vat. Sle­de dve je­se­nje pre­mi­je­re, „Spro­vod u Te­re­zin­bur­gu” Mi­ro­sla­va Kr­le­že u re­ži­ji An­đel­ke Ni­ko­lić a u ko­pro­duk­ci­ji sa Po­zo­ri­štem „Ko­sto­la­nji” iz Su­bo­ti­ce. Za kraj go­di­ne na sce­ni Bi­tef te­a­tra bi­će upri­zo­re­na i no­va dra­ma­ti­za­ci­ja (Go­ra­na Ba­lan­če­vić) ro­ma­na „Po­lju­bac že­ne pa­u­ka” Ma­nu­e­la Pu­i­ga, a re­ži­ra­će je Tea Pu­ha­rić.

– Ve­ru­jem da će to­kom ove go­di­ne i pred­sta­ve ko­je sa uspe­hom iz­vo­di­mo u na­šem te­a­tru po­put „No­vog do­ba”, „Car­stva ne­be­skog” „Mag­be­ta” i ple­sne pred­sta­ve za de­cu „Pe­pe­lju­ga” bi­ti vi­še na re­per­to­a­ru te­a­ta­ra u Sr­bi­ji i re­gi­o­nu jer za njih po­sto­ji ve­li­ko in­te­re­so­va­nje – ka­že Mi­loš La­ti­no­vić, di­rek­tor Bi­tef te­a­tra, ob­ja­šnja­va­ju­ći da ve­ru­je da je Bi­tef te­a­tar iz­bor onih lju­di ko­ji „tra­ga­ju­ći za sop­stve­nim iden­ti­te­tom ob­li­ku­ju i iden­ti­tet na­šeg vre­me­na”. 

– To je „vr­li no­vi svet” spre­man da se su­o­či sa „čo­ve­ko­vim bes­kraj­nim ape­ti­tom za za­ba­vom” – do­da­je on. – Na­ša pu­bli­ka ne pri­sta­je na go­to­ve, jed­nom za svag­da vred­no­va­ne, de­fi­ni­tiv­ne stva­ri, ne­go po­sta­vlja pi­ta­nja i tra­ži ade­kvat­ne od­go­vo­re. Od dru­štva, te­a­ta­ra, nas, se­be... U Bi­tef te­a­tar ne do­la­ze oni ko­ji če­ka­ju da se „ne­bo otvo­ri” ili da ih „po­gle­da sre­ća” za ma­lo pa­ra. Sre­će­mo lju­de ko­ji ne oče­ku­ju ni­šta od dru­go­ga, a za se­be ima­ju vi­so­ke ci­lje­ve, „skrom­ni su i tra­že ne­mo­gu­će”. Obra­zo­va­ni, hra­bri, vas­pi­ta­ni, dru­ga­či­ji. Oni ko­ji la­ko pre­po­zna­ju pod­va­lu, ko­ji se gnu­ša­ju jef­ti­nih umet­nič­kih tri­ko­va, ne pri­hva­ta­ju osred­njo­sti, to su oni ko­ji ne­ma­ju po­tre­bu da la­ska­ju, ne­go sa­op­šte sve i od­mah u li­ce. Ta pu­bli­ka, pu­bli­ka Bi­tef te­a­tra, a vi­đam ih i na ne­kim dru­gim me­sti­ma gde na­sta­je umet­nost, si­gu­ran sam pred­sta­vlja bu­duć­nost ove ze­mlje. Bez ob­zi­ra na to što je ma­lo­broj­na i mo­žda tre­nut­no mar­gi­na­li­zo­va­na, ali ona po­sto­ji i nje­na je bu­duć­nost. Ti­me su i na­še oba­ve­ze kao umet­ni­ka ve­će.

Bi­tef te­a­tar su to­kom pro­te­kle go­to­vo tri de­ce­ni­je pred­vo­di­li mno­gi zna­čaj­ni lju­di na­šeg te­a­tra i kul­tu­re: Ar­se­ni­je Jo­va­no­vić, Iva­na Vu­jić, Ne­nad Pro­kić, Ni­ki­ta Mi­li­vo­je­vić, Je­le­na Kaj­go...

– Ve­ru­jem da su či­ni­li mno­go do­brih stva­ri sa že­ljom da ova te­a­tar­ska ku­ća ostva­ru­je uspeh. Ima­mo iz­u­ze­tan re­spekt pre­ma ono­me što se de­ša­va­lo za ovih 29 go­di­na u or­ga­ni­za­ci­o­nom, a po­seb­no u umet­nič­kom smi­slu. Ve­ru­jem da ni­smo pro­koc­ka­li ime­tak, ka­že La­ti­no­vić i ob­ja­šnja­va u ka­kvim uslo­vi­ma funk­ci­o­ni­še ovo je­din­stve­no po­zo­ri­šte, od­no­sno ka­ko pri­do­bi­ja­ju pu­bli­ku. 

– Bi­tef te­a­tar u gra­đe­vin­skom smi­slu ni­ka­da ni­je do­vr­šen, ili ako to ni­je tač­no, on­da ni­je do­bro pla­ni­ran, jer ka­da po­zo­ri­šte ne­ma ni je­dan cug, ven­ti­la­ci­ju i te­ret­ni lift, a sce­na se na­la­zi na pr­vom spra­tu, on­da ne po­sto­ji dru­go ob­ja­šnje­nje. Bi­tef te­a­tar bez ob­zi­ra na sve funk­ci­o­ni­še ona­ko ka­ko su to osni­va­či za­mi­sli­li, ma­da taj, uslov­no je­din­stven mo­del, ne­ka­da iza­zi­va iz­u­zet­ne na­po­re i pro­ble­me. Či­ni mi se da se da­nas u sve­tu, pa i kod nas, svi su­vi­še tru­de da „umet­nič­ki pro­iz­vod” po­nu­de pu­bli­ci, da pro­da­ju umet­nost – pri­me­ću­je La­ti­no­vić.

Naš sa­go­vor­nik na­gla­ša­va da ne­ka­da ima uti­sak da se pred­sta­ve, knji­ge sli­ke, nu­de po si­ste­mu: ako ku­pi­te pra­šak za veš do­bi­će­te bes­plat­no i omek­ši­vač. 

– Ne­ko nas je pre­va­rio sa tom pri­čom da mo­ra­mo bi­ti bli­zu tr­ži­šta. Da nu­di­mo i po­slu­je­mo kao na ber­zi. Mi­slim da to ipak ni­je naš po­sao i zbog to­ga sam ube­đen, a ta­kav stav pro­is­ti­če iz is­ku­stva, da je za pri­do­bi­ja­nje pu­bli­ke je­di­na va­žna stvar do­bra pred­sta­va. Do­bru pred­sta­vu svi ho­će da gle­da­ju. I bez po­seb­ne po­nu­de. Pu­bli­ku tre­ba pri­pre­ma­ti, u vr­ti­ću, ško­li, u ku­ći i ta­ko pri­pre­mlje­ni oni ko­ji do­đu u te­a­tar bi­će spo­sob­ni i od­lu­či­će, bez pra­ška i omek­ši­va­ča, da li im se pred­sta­va do­pa­da. Ne tre­ba ju­ri­ti pu­bli­ku, obe­ća­va­ti i la­ga­ti, po­put va­šar­skog ilu­zi­o­ni­ste, da je ne­što po­god­no za nju za­to što je ula­zni­ca za do­ga­đaj jef­ti­na, po­pust zgo­dan, a pred­sta­va hit ko­ji se ne sme pro­pu­sti­ti. Mo­žda ta­kva po­li­ti­ka pu­ni ka­su, i Han­svur­stov sto­mak, ali ta­ko „osvo­je­na” pu­bli­ka ni­ka­da ne­će do­ći bez ba­če­nog mam­ca. To ipak ni­je cilj umet­no­sti – za­klju­ču­je La­ti­no­vić. 


Komentari1
6cccf
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Dr.Sreten Bozic -Wongar
Da li je u Bitef teatru ikada prikazan drama od nekog pisca iz Srpske diaspore ?

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja