petak, 22.01.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
petak, 02.03.2018. u 22:00 Dubravka Lakić

„Po­litikina” nagra­da „Mi­lutin Čo­lić” Ko­sti Ri­sti­ću

„Banditi u potra­zi za mamom” osvojio i Pri žirija, a dečak Kristi­jan Ga­rip nagra­du za najbolju debitantsku ulo­gu. – Be­o­gradski pobed­nik i još tri nagra­de filmu „Eder­lezi rajzing”
Дубравка Лакић, Коста Ристић, Горан Паскаљевић и Бојан Вулетић (Фото Жељко Синобад)

46. FEST

Mla­di sce­na­ri­sta i re­di­telj Ko­sta Ri­stić, autor de­bi­tant­skog du­go­me­tra­žnog igra­nog fil­ma „Ban­di­ti u po­tra­zi za ma­mom“, jed­no­gla­snom od­lu­kom ži­ri­ja u či­jem su ra­du uče­stvo­va­li re­di­te­lji Go­ran Pa­ska­lje­vić i Bo­jan Vu­le­tić, i film­ski kri­ti­čar – pot­pi­sni­ca ovih re­do­va, osvo­jio je „Po­li­ti­ki­nu“ na­gra­du „Mi­lu­tin Čo­lić“ za naj­bo­lji srp­ski film na 46. Fe­stu.

Nje­gov fi­ni ma­li film do­ku­men­tar­no-igra­ne struk­tu­re, ne­gde na tra­gu fil­mo­va Že­li­mi­ra Žil­ni­ka, na spon­tan a ube­dljiv na­čin pri­ča pri­ču sa di­rekt­nom ve­zom sa na­šom stvar­no­šću. Pri­ču či­ji su ju­na­ci na­pu­šte­na i od­ba­če­na rom­ska de­ca sa be­o­grad­skih uli­ca, od či­jeg pri­su­stva če­sto okre­će­mo gla­vu. U obra­zlo­že­nju „Po­li­ti­ki­nog“ ži­ri­ja o Ri­sti­će­vom fil­mu se ka­že: „U vre­me­ni­ma ka­da žu­di­mo za slo­bo­dom go­vo­ra, mi­šlje­nja, iz­bo­ra, pra­šta­nja, is­ka­zi­va­nja emo­ci­ja; za slo­bo­dom dru­že­nja, lju­blje­nja, žr­tvo­va­nja, sme­ja­nja; za slo­bo­dom bor­be za lju­bav ko­ju svi že­li­mo i ko­ja svi­ma tre­ba, po­ja­vio se film ko­ji ple­ni slo­bo­dom.“

Ži­ri na­šeg li­sta po­seb­no je is­ta­kao i sle­de­će:

„Ri­sti­ćev film bez kal­ku­li­sa­nja, i slo­bod­no i hra­bro, spa­ja do­ku­me­ta­ri­zam i igra­nu struk­tu­ru, ’na­rod­nja­ke’ i bluz i rok, vo­zo­ve i pod­zem­ne pro­la­ze, bo­gat­stvo i si­ro­ma­štvo, ko­me­di­ju i se­tu, si­rij­ske iz­be­gli­ce i tran­sve­sti­te, de­lin­kven­te i pri­pad­ni­ke MUP-a, de­cu sa mar­gi­na i nas ko­ji ih ne pri­me­ću­je­mo. Spa­ja i re­di­te­lja i nje­go­vu kre­a­tiv­nu eki­pu sa­sta­vlje­nu od hra­brih že­na, umet­ni­ca, ko­je vo­le film i ko­ji­ma ni­je va­žno da li je do­ku­men­ta­ran ili igra­ni. Jer, su­šti­na fil­ma je­ste u emo­ci­ja­ma. A ovaj film, ko­ji sa fi­nom spon­ta­no­šću do­ča­ra­va i ose­ćaj ne­pri­pad­ni­šta­va okru­že­nju i od­ba­če­nost od naj­vo­lje­ni­jeg bi­ća – maj­ke, upra­vo tu i ta­kvu su­šti­nu ima.”

Da Ri­sti­će­vi „Ban­di­ti...“ ni­su osta­vi­li rav­no­du­šnim ni Fe­stov ži­ri na či­jem je če­lu bio re­di­telj Lor­dan Za­fra­no­vić po­sve­do­či­lo se si­noć na ce­re­mo­ni­ji do­de­le na­gra­da u Sa­va cen­tru ka­da je obe­lo­da­nje­no da je ovaj film osvo­jio Pri ži­ri­ja jer je de­lo „ko­je ima do­ku­men­tar­nu for­mu, ne­pre­ten­ci­o­zan kon­cept, od­li­čan rad sa na­tur­šči­ci­ma i ko­ji iza­zi­va is­kre­ne emo­ci­je“. Za­fra­no­vi­ćev ži­ri umeo je da pro­ce­ni da su de­ca-na­tur­šči­ci u Ri­sti­će­vom fil­mu pra­vi glu­mač­ki bi­se­ri, te je ta­ko glav­nom glum­cu, de­ča­ku Kri­sti­ja­nu Ga­ri­pu uru­če­na na­gra­da za naj­bo­lju de­bi­tant­sku ulo­gu, sa obra­zlo­že­njem da „na jed­no­sta­van i sup­ti­lan na­čin no­si film svo­jim ume­ćem, šar­mom i ha­ri­zmom“.

Ap­so­lut­ni po­bed­nik 46. Fe­sta u se­lek­ci­ji Srp­ski film sa čak če­ti­ri osvo­je­ne na­gra­de pre­ma od­lu­ci Za­fra­no­vi­će­vog ži­ri­ja je­ste film „Eder­le­zi raj­zing“ La­za­ra Bo­dro­že. Nje­mu je pri­pao Be­o­grad­ski po­bed­nik za naj­bo­lji film jer je to „žan­rov­ski ino­va­ti­van i hra­bar is­ko­rak u srp­skom fil­mu, pre­ci­zan u re­a­li­za­ci­ji, pro­fe­si­o­nal­no vo­đen od po­čet­ka do kra­ja“.

Uz glav­nu Fe­sto­vu na­gra­du La­zar Bo­dro­ža je osvo­jio i na­gra­du za naj­bo­lju re­ži­ju jer je „po­ka­zao spo­sob­nost da kon­se­kvent­no spro­ve­de kon­cept fu­tu­ri­stič­kog fil­ma a pri to­me, uz vi­zu­el­ni spek­takl, gle­da­o­ca do­ve­de do stvar­ne mi­ste­ri­je od­no­sa že­ne i mu­škar­ca“. A li­ko­ve že­ne i mu­škar­ca u Bo­dro­ži­nom fil­mu tu­ma­če Stoya – ame­rič­ka zve­zda fil­mo­va za od­ra­sle srp­skog po­re­kla i Se­ba­sti­jan Ka­va­ca po­zna­ti slo­ve­nač­ki glu­mac, ko­ji su i do­bit­ni­ci na­gra­de za naj­bo­lju žen­sku i naj­bo­lju mu­šku ro­lu. U obra­zlo­že­nju na­gra­de Stoyi se ka­že: „ona je na sa­vr­še­no kon­tro­li­san na­čin, mi­ni­mal­nim sred­stvi­ma us­pe­la da do­ča­ra lik Ni­ma­ni, pra­te­ći tač­no vi­zi­ju auto­ra i nad­gra­div­ši lik svo­jom pre­ci­znom glu­mač­kom eks­pre­si­jom, lič­no­šću i ha­ri­zmom“, dok je Ka­va­ca „mi­ni­mal­nim ali sna­žnim glu­mač­kim sred­stvi­ma ote­lo­tvo­rio ulo­gu ar­he­tip­skog mu­škar­ca Mi­lu­ti­na, stvo­riv­ši lik mi­stič­nog an­ti­he­ro­ja“.

Glav­ni fe­sti­val­ski ži­ri u se­lek­ci­ji Srp­ski film za­pa­zio je i no­vi, cr­no-be­li dis­to­pij­ski, film De­ja­na Ze­če­vi­ća „Iz­gred­ni­ci“. Na­gra­da za naj­bo­lji sce­na­rio pri­pa­la auto­ru Đor­đu Mi­lo­sa­vlje­vi­ću za pri­ču u „Iz­gred­ni­ci­ma“, jer na „in­tri­gan­tan na­čin ana­li­zi­ra ka­ko ha­os uti­če na na­še ži­vo­te, a u ši­rem kon­tek­stu, otva­ra re­le­vant­na pi­ta­nja mla­de ge­ne­ra­ci­je i nji­ho­ve per­spek­ti­ve“, a spe­ci­jal­na na­gra­da ži­ri­ja uru­če­na je i Mi­la­di­nu Čo­la­ko­vi­ću, di­rek­to­ru fo­to­gra­fi­je u ovom fil­mu, jer je „svo­jom fo­to­gra­fi­jom uskog for­ma­ta stvo­rio kla­u­stro­fo­bič­nu dis­to­pi­ju i is­ta­kao ar­hi­tek­tu­ru kao je­dan od glav­nih li­ko­va u ovom ostva­re­nju“.

Na­gra­de za naj­bo­lje fil­mo­ve u me­đu­na­rod­noj se­lek­ci­ji Glav­ni pro­gram bi­će po­zna­te ve­če­ras, ka­da će ži­ri na či­jem je če­lu bio ma­ke­don­sko-ame­rič­ki re­di­telj Mil­čo Man­čev­ski obe­lo­da­ni­ti svo­je od­lu­ke na ce­re­mo­ni­ji u dvo­ra­ni Sa­va cen­tra. 

Komеntari0
93eb9
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja