sreda, 23.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 17:49

„Po­litikina” nagra­da „Mi­lutin Čo­lić” Ko­sti Ri­sti­ću

„Banditi u potra­zi za mamom” osvojio i Pri žirija, a dečak Kristi­jan Ga­rip nagra­du za najbolju debitantsku ulo­gu. – Be­o­gradski pobed­nik i još tri nagra­de filmu „Eder­lezi rajzing”
Autor: Dubravka Lakićpetak, 02.03.2018. u 22:00
Дубравка Лакић, Коста Ристић, Горан Паскаљевић и Бојан Вулетић (Фото Жељко Синобад)

46. FEST

Mla­di sce­na­ri­sta i re­di­telj Ko­sta Ri­stić, autor de­bi­tant­skog du­go­me­tra­žnog igra­nog fil­ma „Ban­di­ti u po­tra­zi za ma­mom“, jed­no­gla­snom od­lu­kom ži­ri­ja u či­jem su ra­du uče­stvo­va­li re­di­te­lji Go­ran Pa­ska­lje­vić i Bo­jan Vu­le­tić, i film­ski kri­ti­čar – pot­pi­sni­ca ovih re­do­va, osvo­jio je „Po­li­ti­ki­nu“ na­gra­du „Mi­lu­tin Čo­lić“ za naj­bo­lji srp­ski film na 46. Fe­stu.

Nje­gov fi­ni ma­li film do­ku­men­tar­no-igra­ne struk­tu­re, ne­gde na tra­gu fil­mo­va Že­li­mi­ra Žil­ni­ka, na spon­tan a ube­dljiv na­čin pri­ča pri­ču sa di­rekt­nom ve­zom sa na­šom stvar­no­šću. Pri­ču či­ji su ju­na­ci na­pu­šte­na i od­ba­če­na rom­ska de­ca sa be­o­grad­skih uli­ca, od či­jeg pri­su­stva če­sto okre­će­mo gla­vu. U obra­zlo­že­nju „Po­li­ti­ki­nog“ ži­ri­ja o Ri­sti­će­vom fil­mu se ka­že: „U vre­me­ni­ma ka­da žu­di­mo za slo­bo­dom go­vo­ra, mi­šlje­nja, iz­bo­ra, pra­šta­nja, is­ka­zi­va­nja emo­ci­ja; za slo­bo­dom dru­že­nja, lju­blje­nja, žr­tvo­va­nja, sme­ja­nja; za slo­bo­dom bor­be za lju­bav ko­ju svi že­li­mo i ko­ja svi­ma tre­ba, po­ja­vio se film ko­ji ple­ni slo­bo­dom.“

Ži­ri na­šeg li­sta po­seb­no je is­ta­kao i sle­de­će:

„Ri­sti­ćev film bez kal­ku­li­sa­nja, i slo­bod­no i hra­bro, spa­ja do­ku­me­ta­ri­zam i igra­nu struk­tu­ru, ’na­rod­nja­ke’ i bluz i rok, vo­zo­ve i pod­zem­ne pro­la­ze, bo­gat­stvo i si­ro­ma­štvo, ko­me­di­ju i se­tu, si­rij­ske iz­be­gli­ce i tran­sve­sti­te, de­lin­kven­te i pri­pad­ni­ke MUP-a, de­cu sa mar­gi­na i nas ko­ji ih ne pri­me­ću­je­mo. Spa­ja i re­di­te­lja i nje­go­vu kre­a­tiv­nu eki­pu sa­sta­vlje­nu od hra­brih že­na, umet­ni­ca, ko­je vo­le film i ko­ji­ma ni­je va­žno da li je do­ku­men­ta­ran ili igra­ni. Jer, su­šti­na fil­ma je­ste u emo­ci­ja­ma. A ovaj film, ko­ji sa fi­nom spon­ta­no­šću do­ča­ra­va i ose­ćaj ne­pri­pad­ni­šta­va okru­že­nju i od­ba­če­nost od naj­vo­lje­ni­jeg bi­ća – maj­ke, upra­vo tu i ta­kvu su­šti­nu ima.”

Da Ri­sti­će­vi „Ban­di­ti...“ ni­su osta­vi­li rav­no­du­šnim ni Fe­stov ži­ri na či­jem je če­lu bio re­di­telj Lor­dan Za­fra­no­vić po­sve­do­či­lo se si­noć na ce­re­mo­ni­ji do­de­le na­gra­da u Sa­va cen­tru ka­da je obe­lo­da­nje­no da je ovaj film osvo­jio Pri ži­ri­ja jer je de­lo „ko­je ima do­ku­men­tar­nu for­mu, ne­pre­ten­ci­o­zan kon­cept, od­li­čan rad sa na­tur­šči­ci­ma i ko­ji iza­zi­va is­kre­ne emo­ci­je“. Za­fra­no­vi­ćev ži­ri umeo je da pro­ce­ni da su de­ca-na­tur­šči­ci u Ri­sti­će­vom fil­mu pra­vi glu­mač­ki bi­se­ri, te je ta­ko glav­nom glum­cu, de­ča­ku Kri­sti­ja­nu Ga­ri­pu uru­če­na na­gra­da za naj­bo­lju de­bi­tant­sku ulo­gu, sa obra­zlo­že­njem da „na jed­no­sta­van i sup­ti­lan na­čin no­si film svo­jim ume­ćem, šar­mom i ha­ri­zmom“.

Ap­so­lut­ni po­bed­nik 46. Fe­sta u se­lek­ci­ji Srp­ski film sa čak če­ti­ri osvo­je­ne na­gra­de pre­ma od­lu­ci Za­fra­no­vi­će­vog ži­ri­ja je­ste film „Eder­le­zi raj­zing“ La­za­ra Bo­dro­že. Nje­mu je pri­pao Be­o­grad­ski po­bed­nik za naj­bo­lji film jer je to „žan­rov­ski ino­va­ti­van i hra­bar is­ko­rak u srp­skom fil­mu, pre­ci­zan u re­a­li­za­ci­ji, pro­fe­si­o­nal­no vo­đen od po­čet­ka do kra­ja“.

Uz glav­nu Fe­sto­vu na­gra­du La­zar Bo­dro­ža je osvo­jio i na­gra­du za naj­bo­lju re­ži­ju jer je „po­ka­zao spo­sob­nost da kon­se­kvent­no spro­ve­de kon­cept fu­tu­ri­stič­kog fil­ma a pri to­me, uz vi­zu­el­ni spek­takl, gle­da­o­ca do­ve­de do stvar­ne mi­ste­ri­je od­no­sa že­ne i mu­škar­ca“. A li­ko­ve že­ne i mu­škar­ca u Bo­dro­ži­nom fil­mu tu­ma­če Stoya – ame­rič­ka zve­zda fil­mo­va za od­ra­sle srp­skog po­re­kla i Se­ba­sti­jan Ka­va­ca po­zna­ti slo­ve­nač­ki glu­mac, ko­ji su i do­bit­ni­ci na­gra­de za naj­bo­lju žen­sku i naj­bo­lju mu­šku ro­lu. U obra­zlo­že­nju na­gra­de Stoyi se ka­že: „ona je na sa­vr­še­no kon­tro­li­san na­čin, mi­ni­mal­nim sred­stvi­ma us­pe­la da do­ča­ra lik Ni­ma­ni, pra­te­ći tač­no vi­zi­ju auto­ra i nad­gra­div­ši lik svo­jom pre­ci­znom glu­mač­kom eks­pre­si­jom, lič­no­šću i ha­ri­zmom“, dok je Ka­va­ca „mi­ni­mal­nim ali sna­žnim glu­mač­kim sred­stvi­ma ote­lo­tvo­rio ulo­gu ar­he­tip­skog mu­škar­ca Mi­lu­ti­na, stvo­riv­ši lik mi­stič­nog an­ti­he­ro­ja“.

Glav­ni fe­sti­val­ski ži­ri u se­lek­ci­ji Srp­ski film za­pa­zio je i no­vi, cr­no-be­li dis­to­pij­ski, film De­ja­na Ze­če­vi­ća „Iz­gred­ni­ci“. Na­gra­da za naj­bo­lji sce­na­rio pri­pa­la auto­ru Đor­đu Mi­lo­sa­vlje­vi­ću za pri­ču u „Iz­gred­ni­ci­ma“, jer na „in­tri­gan­tan na­čin ana­li­zi­ra ka­ko ha­os uti­če na na­še ži­vo­te, a u ši­rem kon­tek­stu, otva­ra re­le­vant­na pi­ta­nja mla­de ge­ne­ra­ci­je i nji­ho­ve per­spek­ti­ve“, a spe­ci­jal­na na­gra­da ži­ri­ja uru­če­na je i Mi­la­di­nu Čo­la­ko­vi­ću, di­rek­to­ru fo­to­gra­fi­je u ovom fil­mu, jer je „svo­jom fo­to­gra­fi­jom uskog for­ma­ta stvo­rio kla­u­stro­fo­bič­nu dis­to­pi­ju i is­ta­kao ar­hi­tek­tu­ru kao je­dan od glav­nih li­ko­va u ovom ostva­re­nju“.

Na­gra­de za naj­bo­lje fil­mo­ve u me­đu­na­rod­noj se­lek­ci­ji Glav­ni pro­gram bi­će po­zna­te ve­če­ras, ka­da će ži­ri na či­jem je če­lu bio ma­ke­don­sko-ame­rič­ki re­di­telj Mil­čo Man­čev­ski obe­lo­da­ni­ti svo­je od­lu­ke na ce­re­mo­ni­ji u dvo­ra­ni Sa­va cen­tra. 


Komentari0
d203a
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja