nedelja, 20.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 21:55

Neko zarađuje na lavovima, neko na tarantulama

U sve­tu po pro­ce­na­ma In­ter­po­la, go­di­šnja vred­nost ile­gal­ne tr­go­vi­ne di­vljim vr­sta­ma, od ko­je ni­je iz­u­ze­ta ni Sr­bi­ja, do­stig­ne go­to­vo 10 mi­li­jar­di do­la­ra
Autor: Slavica Stuparušićsubota, 03.03.2018. u 21:41
Нови Пазар, заплена и транспорт лавова (Фотографије Министарство за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не)
Макакији пронађени на Хорогошу

U Sr­bi­ji, kao i u sve­tu, šver­cu­ju sve, ali je tr­go­vi­na ret­kim i sku­pim ži­vo­ti­nja­ma jed­na od na­ju­no­sni­jih. Ko bi oče­ki­vao na spi­sku za­ple­nje­nih dva la­va ili šest maj­mu­na? A i oni su se na­šli u ru­ka­ma po­li­ci­je i ca­ri­ni­ka na­kon uspe­šnih ak­ci­ja. Na Hor­go­šu – sim­pa­tič­ni ma­ka­ki­ji, a la­vo­vi po­sle pu­te­še­stvi­ja od gra­ni­ce ot­kri­ve­ni su u No­vom Pa­za­ru. U dža­ku za krom­pir na gra­nič­nom pre­la­zu Bač­ki Vi­no­gra­di ni­je bi­lo kr­to­la ali je­ste 11 pa­pa­ga­ja, od ko­jih je pet pri­me­ra­ka pri­pa­da­lo vr­sta­ma za­šti­će­nim Ci­tes kon­ven­ci­jom. A tek šta re­ći o ugro­že­noj vr­sti pa­u­ka ta­ran­tu­li na­đe­noj u – po­štan­skoj po­šilj­ci iz Ma­đar­ske, ko­ja ni­je sti­gla na ozna­če­nu adre­su u Sr­bi­ji jer je bi­la pre­vi­še raz­li­či­ta od osta­lih i slu­žbe­no je otvo­re­na na ca­ri­ni. Pri­me­ra je mno­go...

– Ne­za­ko­ni­to sa­ku­plja­nje, kri­vo­lov, ile­gal­na tr­go­vi­na i kri­jum­ča­re­nje, pred­sta­vlja­ju naj­o­zbilj­ni­je pret­nje po op­sta­nak sve ve­ćeg bro­ja ugro­že­nih vr­sta u di­vlji­ni, od­mah po­sle gu­bit­ka pri­rod­nog sta­ni­šta – upo­zo­ri­lo je Mi­ni­star­stvo za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne po­vo­dom Svet­skog da­na di­vljih vr­sta.

Obe­le­ža­va­nje Svet­skog da­na di­vljih vr­sta po­du­da­ra se sa da­tu­mom ka­da je 1973. go­di­ne pr­vi put pot­pi­sa­na Kon­ven­ci­ja o me­đu­na­rod­noj tr­go­vi­ni ugro­že­nim vr­sta­ma di­vlje fa­u­ne i flo­re (Ci­tes) ko­ja re­gu­li­še pro­met i tr­go­vi­nu oko 5.800 vr­sta ži­vo­ti­nja i 30.000 vr­sta bi­lja­ka, uklju­ču­ju­ći nji­ho­ve de­lo­ve i de­ri­va­te. 

Sr­bi­ja je, po­tvr­đi­va­njem kon­ven­ci­je 2001. go­di­ne, pre­u­ze­la oba­ve­zu pra­će­nja le­gal­nog me­đu­na­rod­nog pro­me­ta, ali i spre­ča­va­nja, od­no­sno sank­ci­o­ni­sa­nja ile­gal­ne tr­go­vi­ne ugro­že­nim di­vljim vr­sta­ma. Či­nje­ni­ca da se na­la­zi na jed­nom od naj­fre­kvent­ni­jih ko­ri­do­ra za pro­met ro­be u ovom de­lu Evro­pe, Sr­bi­ju isto­vre­me­no sta­vlja na ključ­no me­sto u bor­bi pro­tiv kri­jum­ča­re­nja di­vljih vr­sta.

In­spek­ci­ja za za­šti­tu pri­ro­de, gra­nič­na ve­te­ri­nar­ska i fi­to­sa­ni­tar­na in­spek­ci­ja, ca­ri­na, kao i gra­nič­na i kri­mi­na­li­stič­ka po­li­ci­ja, oba­vlja­ju kon­tro­lu i nad­zor spro­vo­đe­nja kon­ven­ci­je i na­ci­o­nal­nih pro­pi­sa. Od 2010. go­di­ne, nad­le­žni nad­zor­ni or­ga­ni Sr­bi­je za­ple­ni­li su vi­še od 2.000 ži­vih pri­me­ra­ka di­vljih vr­sta ži­vo­ti­nja. Naj­broj­ni­ji su gmi­zav­ci i pti­ce, ali su i krup­ni si­sa­ri po­put la­vo­va, me­dve­da, vu­ko­va i maj­mu­na po­ne­kad „pred­me­ti za­ple­na”, na­vo­de iz Mi­ni­star­stva za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne. 

Ži­vo­ti­nje za­ple­nje­ne na gra­ni­ci, za­tim one ko­je su ile­gal­no une­te ili su od­u­ze­te, kao i one ko­je su dr­ža­ne u ne­le­gal­nim uslo­vi­ma – sme­šta­ju od­mah u pri­hva­ti­li­šta. Jed­no od njih je u Zo­o­lo­škom vr­tu na Pa­li­ću, gde je Svet­ski dan di­vljih vr­sta obe­le­žen po­sta­vlja­njem ta­bli ko­je je iz­ra­dio Pa­vle Jo­va­no­vić  is­pred Ci­tes kan­ce­la­ri­je.

Ve­li­ki pro­blem u bor­bi pro­tiv kri­jum­ča­re­nja za­šti­će­nih di­vljih ži­vo­ti­nja pred­sta­vlja če­sto iz­ri­ca­nje bla­gih ka­zni po­či­ni­o­ci­ma pre­kr­ša­ja ili kri­vič­nog de­la. Kri­jum­ča­ri se naj­če­šće sank­ci­o­ni­šu od­u­zi­ma­njem pri­me­ra­ka, nov­ča­nom ka­znom i u slu­ča­ju da se ra­di o kri­vič­nom de­lu, uslov­nom za­tvor­skom ka­znom.

Ne­le­gal­na tr­go­vi­na za­šti­će­nim vr­sta­ma di­vlje flo­re i fa­u­ne vr­lo je ras­pro­stra­nje­na, a pre­ma pro­ce­na­ma In­ter­po­la nje­na go­di­šnja vred­nost na glo­bal­nom ni­vou je čak 10 mi­li­jar­di do­la­ra, što je svr­sta­va me­đu pr­vih pet ile­gal­nih ak­tiv­no­sti po pro­fi­ta­bil­no­sti u sve­tu. 

Ove go­di­ne se to­kom obe­le­ža­va­nja Svet­skog da­na di­vljih vr­sta po­sve­ću­je po­seb­na pa­žnju ve­li­kim mač­ka­ma, po­put ti­gro­va, la­vo­va, le­o­par­da, ja­gu­a­ra, ri­se­va. 

Di­vlje po­pu­la­ci­je ve­li­kih ma­ča­ka opa­da­ju alar­mant­nom br­zi­nom zbog gu­bit­ka sta­ni­šta i ple­na, su­ko­ba s lju­di­ma, ali sve če­šće i zbog kri­vo­lo­va i ile­gal­ne tr­go­vi­ne nji­ho­vim kr­znom, i dru­gim de­lo­vi­ma te­la ko­ja se ko­ri­ste u azij­skoj tra­di­ci­o­nal­noj me­di­ci­ni. 

– Po­pu­la­ci­ja ti­gro­va je u po­sled­njih 100 go­di­na opa­la 95 od­sto, a po­pu­la­ci­ja afrič­kih la­vo­va 40 od­sto za sa­mo 20 go­di­na. Sve ove alar­mant­ne broj­ke po­zi­va­ju na za­jed­nič­ke ak­ci­je i sa­rad­nju na za­šti­ti ugro­že­nog di­vljeg sve­ta – na­vo­di se u sa­op­šte­nju Mi­ni­star­stva za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne. 

Od slo­no­va­če do me­dve­đe žu­či 

Šta je šver­ce­ri­ma „po­slov­no in­te­re­sant­no” i  ve­ro­vat­no is­pla­ti­vo zbog če­ka ži­vo­ti­nje pla­te gla­vom? To su  slo­no­va­ča, rog no­so­ro­ga, ko­sti ti­gra, vu­na ći­ru an­ti­lo­pe, me­dve­đa žuč, eg­zo­tič­ne pti­ce i gmi­zav­ci. Uop­šte­no go­vo­re­ći, po­tra­žnja za ret­kim bilj­nim i ži­vo­tinj­skim vr­sta­ma svo­di se na tri ka­te­go­ri­je: za po­tre­be tra­di­ci­o­nal­ne azij­ske me­di­ci­ne, kao ko­mer­ci­jal­ni pro­iz­vo­di i kao eg­zo­tič­ni kuć­ni lju­bim­ci.

Ce­ne za­šti­će­nih vr­sta na cr­nom tr­ži­štu naj­vi­še za­vi­se od ret­ko­sti pri­me­ra­ka i po­tra­žnje na tr­ži­štu. Ma­ka­ki maj­mun na cr­nom tr­ži­štu do­sti­že vred­nost od oko 2.300 evra, dok se za od­re­đe­ne iz­u­zet­no ret­ke vr­ste pa­pa­ga­ja pla­ća i od 30.000 evra po pri­mer­ku! I ov­de va­ži pra­vi­lo „što je re­đe, to je i sku­plje” i zbog to­ga se če­sto za po­je­di­ne pri­mer­ke iz­dva­ja­ju ogrom­ne svo­te nov­ca, što kri­mi­nal­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma da­je do­volj­no jak mo­tiv da se ba­ve ile­gal­nom tr­go­vi­nom za­šti­će­nim vr­sta­ma bi­lja­ka i ži­vo­ti­nja. Me­đu­tim, ve­ći­na ži­vih ži­vo­ti­nja ko­je se kri­jum­ča­re ugi­ne u to­ku tran­spor­ta.


Komentari0
79f03
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja