četvrtak, 02.04.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 15:38
46. FEST

Sloboda je tamo gde je mama

Želeli smo da napravimo filmsku bajku – kaže Kosta Ristić, reditelj filma „Banditi u potrazi za mamom”, dobitnik „Politikine” nagrade „Milutin Čolić”
Autor: Mirjana Sretenovićsubota, 03.03.2018. u 22:00
Ко­ста Ри­стић (Фо­то Д. Ла­кић)

Po­li­ti­ki­na na­gra­da „Mi­lu­tin Čo­lić”, ko­ja no­si ime po du­go­go­di­šnjem kri­ti­ča­ru na­šeg li­sta i osni­va­ču Fe­sta, pri­pa­la je Ko­sti Ri­sti­ću za film „Ban­di­ti u po­tra­zi za ma­mom”. Jed­no­gla­snu od­lu­ku do­neo je ži­ri u sa­sta­vu: Go­ran Pa­ska­lje­vić, re­di­telj, Du­brav­ka La­kić, film­ski kri­ti­čar „Po­li­ti­ke” i Bo­jan Vu­le­tić, re­di­telj. 

– Mno­go mi je dra­ga „Po­li­ti­ki­na” na­gra­da. „Po­li­ti­ka” se či­ta u mo­joj ku­ći i nje­na ulo­ga je va­žna u iz­grad­nji na­šeg mo­der­nog dru­štva. Ta­ko­đe, Fest je za me­ne uvek bio pra­znik u či­je vre­me sam tra­žio oprav­da­ne iz­o­stan­ke iz ško­le – ka­že za naš list Ko­sta Ri­stić (1990, Kra­gu­je­vac).

Nje­go­va so­ci­jal­na dra­ma o od­ra­sta­nju pra­ti tro­ji­cu bra­će i se­stru iz rom­ske po­ro­di­ce Ga­rip (Kri­sti­jan, Emran, Edi i Su­ni­ta), ko­ji zbog kom­pli­ko­va­nih po­ro­dič­nih od­no­sa ži­ve tom­so­je­rov­skim de­tinj­stvom; be­že iz ško­le i ži­ve na uli­ca­ma i za­bi­ti­ma Be­o­gra­da. Ka­da upad­nu u lo­še dru­štvo, de­ve­to­go­di­šnji Kri­sti­jan bi­va pri­mo­ran da tra­ži maj­ku ko­ja ih je osta­vi­la, ne bi li bra­ću i se­stru iz­veo iz Do­ma...

– To usa­mlje­no de­te je u po­tra­zi za lju­ba­vlju, za svo­jim me­stom pod sun­cem, a sve to sim­bo­li­zu­je ma­ma. Lju­bav je gde je ma­ma, slo­bo­da je na kra­ju ta­mo gde je ma­ma. Upo­znao sam Kri­sti­ja­na u knji­ža­ri „Ba­ra­ba” na Dor­ćo­lu, gde se on mo­tao i po­če­li smo da se dru­ži­mo, a da­nas se svi mo­ji dru­ga­ri dru­že sa njim. On i nje­go­va bra­ća idu u ško­lu i ima­ju svo­ju ku­ću. Ipak, zbog ne­kih si­tu­a­ci­ja skli­znu na mar­gi­nu dru­štva. Pri­ka­za­li smo uzrok ko­ji mo­že da pre­ra­ste u pro­blem, ali ne mo­ra, u za­vi­sno­sti od to­ga ka­ko će dru­štvo da re­a­gu­je, po­seb­no kad se vi­di ko­li­ko su to div­na i ta­len­to­va­na de­ca – ka­že Ko­sta Ri­stić, do­da­ju­ći da su „in­ve­sti­to­ri” sru­ši­li nji­ho­vu ku­ći­cu na Dor­ćo­lu i da ju­na­ci fil­ma da­nas ži­ve u kon­tej­ne­ru bez stru­je i vo­de.

– Film ni­je do­ku­men­tar­ni da bi­smo mo­gli da do­ba­ci­mo ma­lo da­lje, da bi­smo oti­šli u baj­ku a ne sa­mo da kon­sta­tu­je­mo sta­nje. Dru­ži­li smo se sa ovom po­ro­di­com ce­lo le­to, igra­li sa nji­ma fud­bal, ku­pa­li na Sa­vi. Od­jed­nom se nji­ho­va ma­ma po­ja­vi­la i od­ve­la ih na Ko­so­vu kod bra­ta na svad­bu. Po­sle dva da­na Kri­sti­jan me je po­zvao i re­kao da su osta­li bez pa­ra i pi­tao da do­đem po njih. To sam i uči­nio. Mi zna­mo i ozbilj­no da pri­ča­mo i da iza­đe­mo uve­če. Pra­tim nji­ho­vu si­tu­a­ci­ju. Tre­ba da se ško­lu­ju i raz­vi­ja­ju. Mo­ra­ju da bu­du ne­za­vi­sni. Ne­što smo i žr­tvo­va­li u fil­mu, mo­žda ne­ku atrak­tiv­nost da bi iskra ko­ju ima­ju osta­la ka­kva je­ste – ka­že Ko­sta Ri­stić.  

U fil­mu, do­da­je, ima sa­mo jed­na sce­na ko­ja se ba­vi rom­skim na­či­nom ži­vo­ta. „Tre­ti­ra­li smo ih kao obič­nu, si­ro­ma­šnu de­cu. Naj­dra­že mi je kad mi lju­di ka­žu da ih je film pod­se­tio na de­tinj­stvo. Me­ni baš to ne­do­sta­je: igra­nje fud­ba­la iza zgra­de, avan­tu­re, upa­da­nje u pro­ble­me. Re­kao mi je drug: Pa oni su kao ja! Hteo sam da is­pri­čam i ne­ku svo­ju pri­ču”, ka­že re­di­telj.

Naš sa­go­vor­nik je svo­je­vre­me­no pi­sao o pri­va­ti­za­ci­ji Ava­la fil­ma i uče­stvo­vao u od­bra­ni bi­o­sko­pa „Zve­zda”. Ka­že da smo kroz isto­ri­ju po­ka­za­li da mo­že­mo mno­go da ura­di­mo i ne­ve­ro­vat­no mu je da sad ne mo­že­mo vi­še kad ima­mo bo­lje teh­nič­ke mo­guć­no­sti. „Ne­mo­gu­će je da su na­ši pre­ci s kram­pom i pri­mi­tiv­nim kom­baj­nom mo­gli vi­še od nas, ka­da mi sve to mo­že­mo 20 pu­ta br­že. Sa­mo je stvar u raz­je­di­nje­no­sti”, sma­tra Ri­stić. 

Go­vo­re­ći o sa­da­šnjoj si­tu­a­ci­ji u ki­ne­ma­to­gra­fi­ji, ka­že: „Ne bih da se ža­lim, Film­ski cen­tar ra­di pu­nom pa­rom. Sve je bo­lji sva­ke go­di­ne i sve je vi­še nov­ca za fil­mo­ve. Va­žni­je je da ja­ča­mo udru­že­nja, film­sku za­jed­ni­cu, da pra­vi­mo no­va te­la za di­stri­bu­ci­ju fil­mo­va. Umet­ni­ci ko­ji su stvo­ri­li ki­ne­ma­to­gra­fi­ju uči­ni­li su to uz en­tu­zi­ja­zam. Mo­že­mo da ku­ka­mo, ali to je vi­še do­sad­no. Haj­de da se udru­že­nja ne ba­ve sa­mo so­ci­jal­nim pi­ta­nji­ma, ne­go da ima­ju re­pre­zen­ta­tiv­nost i u svo­jim sta­vo­vi­ma”. 

U svet umet­no­sti Ko­sta je ušao za­hva­lju­ju­ći de­di Mi­ro­sla­vu Mi­ki Ri­sti­ću, knji­žev­ni­ku, uprav­ni­ku i re­di­te­lju po­zo­ri­šta u Ja­go­di­ni. 

– De­da je kao 19- go­di­šnjak bio na Go­lom oto­ku. Ta­mo je sa dru­gim za­ro­blje­ni­ci­ma igrao u po­zo­ri­šnim pred­sta­va­ma. Ka­da je iza­šao, di­plo­mi­rao je knji­žev­nost. Na­pi­sao je knji­gu „Go­li” (Na­rod­na knji­ga), o oto­ku ko­ji je bio tra­ge­di­ja i za one ko­ji su uhap­še­ni i za one ko­ji su hap­si­li... De­da je hteo da idem na audi­ci­ju u dram­sku sek­ci­ju, a ka­ko sam se ba­vio ko­šar­kom i ma­te­ma­ti­kom (ka­sni­je i u Ma­te­ma­tič­koj gim­na­zi­ji), ni­sam hteo da idem na audi­ci­ju, jer sam imao tre­ning. De­da i ma­ma su po­sla­li dru­ga­ri­cu da me iz­vu­če sa tre­nin­ga i ta­ko sam za­vr­šio u dram­skom stu­di­ju. Ta­ko je sve po­če­lo i da­nas je film moj iz­bor – ka­že Ri­stić, či­ji de­bi­tant­ski film usko­ro ide na deč­je fe­sti­va­le u Če­škoj i Ita­li­ji. „Oče­ku­ju nas i dru­gi fe­sti­va­li, ra­di­mo u tom smi­slu stra­te­gi­ju sa Film­skim cen­trom Sr­bi­je.”


Komentari0
c4184
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja