petak, 23.04.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
nedelja, 04.03.2018. u 22:00 Miroslava Derikonjić

Da li je obest žandarma koštala života Ranka Panića

Istražnim organima trebalo je sedam godina da otkriju ko je ovog mladića na mitingu toliko snažno udario u stomak da je on od zadobijenih povreda desetak dana kasnije preminuo
Жандарми туку учеснике протеста 29. ју­ла 2008. у Београду (Фото Танјуг)
Ранко Панић (Фото МУП)

Se­dam go­di­na bi­lo je po­treb­no is­tra­žnim or­ga­ni­ma da ot­kri­ju ko je Ran­ka Pa­ni­ća, mla­di­ća iz Mla­de­nov­ca, 29. ju­la 2008. go­di­ne, na mi­tin­gu po­dr­ške ha­škom op­tu­že­ni­ku Ra­do­va­nu Ka­ra­dži­ću u Be­o­gra­du, to­li­ko sna­žno uda­rio u sto­mak da je on od za­do­bi­je­nih po­vre­da de­se­tak da­na ka­sni­je pre­mi­nuo. Po­sle pred­is­tra­žnog, a po­tom i is­tra­žnog po­stup­ka, Vi­še jav­no tu­ži­la­štvo u Be­o­gra­du je po­čet­kom no­vem­bra 2015. go­di­ne po­di­glo op­tu­žni­cu pro­tiv Ni­ki­ce Ri­sti­ća, pri­pad­ni­ka ni­škog od­re­da Žan­dar­me­ri­je.

Od uda­ra­ca ko­je je za­do­bio no­gom u sto­mak Pa­nić, ina­če pri­sta­li­ca Srp­ske ra­di­kal­ne stran­ke u či­joj or­ga­ni­za­ci­ji je pro­test­ni mi­ting i or­ga­ni­zo­van, umro je 15. av­gu­sta 2008. go­di­ne u Ur­gent­nom cen­tru. Na­la­zi ob­duk­ci­je po­ka­za­li su da mu je od si­li­ne uda­ra­ca pu­klo de­be­lo cre­vo ko­je je pro­u­zro­ko­va­lo za­pa­lje­nje i pu­ca­nje tr­bu­šne ma­ra­mi­ce. Sve to ubr­zo je do­ve­lo do sep­se, od­no­sno op­šte krv­ne za­ra­ze, što je na kra­ju pro­u­zro­ko­va­lo smrt.

Pre­ma iz­ja­vi Ran­ko­ve pri­ja­te­lji­ce Mir­ja­ne La­lić, mla­dić je u nje­noj i prat­nji ne­ven­ča­ne su­pru­ge Mir­ja­ne Vu­ja­čić dan po­sle mi­tin­ga, u 4.30 za­tra­žio po­moć u mla­de­no­vač­kom do­mu zdra­vlja zbog bo­lo­va u sto­ma­ku i na­go­na za po­vra­ća­nje. Po­sle pre­gle­da kon­sta­to­va­no je da je Pa­nić za­do­bio po­vre­de dan ra­ni­je, oko 21.30 ča­so­va na de­mon­stra­ci­ja­ma u Be­o­gra­du. O Pa­ni­će­vom obra­ća­nju le­ka­ri su oba­ve­sti­li PS u Mla­de­nov­cu, ali po­vre­đe­ni mla­dić ni­je sa­če­kao po­li­ci­ju.

Na­kon to­ga, ume­sto ko­li­ma hit­ne po­mo­ći, Ran­ka je pri­ja­telj svo­jim put­nič­kim vo­zi­lom za­jed­no sa Vu­ji­či­će­vom pre­ve­zao u hit­nu slu­žbu u UC u Be­o­gra­du gde je de­se­tak da­na ka­sni­je pre­mi­nuo. 

Pa­nić je na Pre­o­bra­že­nje sa­hra­njen na Raj­ko­vač­kom gro­blju u Mla­de­nov­cu uz pri­su­stvo ne­ko­li­ko sto­ti­na lju­di. Po­sled­njem is­pra­ća­ju pri­su­stvo­va­li su go­to­vo svi ta­da­šnji od­bor­ni­ci SRS-a, sa Alek­san­drom Vu­či­ćem na če­lu ko­ji je u to vre­me bio ge­ne­ral­ni se­kre­tar stran­ke, a me­đu oku­plje­ni­ma bio je i Lu­ka Ka­ra­džić, brat Ra­do­va­na Ka­ra­dži­ća.

I ta­da i mno­go pu­ta ka­sni­je, čla­no­vi po­ro­di­ce Ran­ka Pa­ni­ća, a na­ro­či­to nje­go­va ne­ven­ča­na su­pru­ga Mir­ja­na, go­vo­ri­li su da se ne­će smi­ri­ti dok se ne ot­kri­je ubi­ca nji­ho­vog naj­bli­žeg.

Pre­ma pi­sa­nju po­je­di­nih me­di­ja, da je u kon­kret­nom slu­ča­ju in­ter­ve­ni­sao ne­ko od ni­ških žan­dar­ma, ot­kri­ve­no je za­hva­lju­ju­ći opi­su ode­će ko­ju je Pa­nić to­ga da­na no­sio. Sa­da po­koj­ni, mla­dić pre­po­znat je vi­deo-snim­ci­ma na ko­ji­ma se vi­di da su oko nje­ga pri­pad­ni­ci ni­ške žan­dar­me­ri­je. Kao do­dat­ni do­kaz, is­tra­žni or­ga­ni ko­ri­sti­li su i Pa­ni­će­vu iz­ja­vu ko­ju je dao po­li­caj­ci­ma po pri­je­mu u Ur­gent­ni cen­tar ka­da je re­kao da su ga bru­tal­no tu­kla dvo­ji­ca pri­pad­ni­ka Žan­dar­me­ri­je. Da­ljom is­tra­gom utvr­đe­no je da je te­ške te­le­sne po­vre­de Pa­ni­ću na­neo Ni­ki­ca Ri­stić.

Ubr­zo po­što je op­tu­žni­ca po­sta­la pra­vo­sna­žna (25. de­cem­bra 2015) su­di­ja je za­ka­za­la pr­vo pri­prem­no ro­či­šte (7. apri­la 2016.), za­tim dru­go i tre­će. Do sa­da su­di­ja je za­ka­zao de­set glav­nih pre­tre­sa, od ko­jih je šest odr­ža­no. Okri­vlje­ni Ni­ki­ca Ri­stić ni­je že­leo da iz­no­si od­bra­nu. Is­ko­ri­stio je, ka­ko je re­kao pred sud­skim ve­ćem, svo­je za­kon­sko pra­vo da se bra­ni ću­ta­njem.

Ve­ći­ni pre­tre­sa pri­su­stvo­va­la je i Smilj­ka Pa­nić, maj­ka po­koj­nog Ran­ka. Čak je i sa­slu­ša­va­na kao sve­dok.

– Ni­je mi ja­sno ko osam go­di­na za­ta­ška­va isti­nu o smr­ti mog si­na. Ne znam mno­go o sa­mom do­ga­đa­ju, ali znam da je to ura­dio ne­ki du­šma­nin. Ne znam da li je to čo­vek ko­ji se­di ov­de ili ne. Od vas tra­žim da du­šma­nin ko­ji mi je ubio si­na od­go­va­ra. Na va­ma je da utvr­di­te da li je to on – re­kla je obra­ća­ju­ći se sud­skom ve­ću Smilj­ka Pa­nić.

Na dan ka­da joj je sin bru­tal­no pre­bi­jen ona je, ka­ko je po­sve­do­či­la, bi­la u Hr­vat­skoj, oda­kle je sa si­nom iz­be­gla to­kom „Olu­je”. U Be­o­grad se vra­ti­la tri da­na po­sle odr­ža­nog mi­tin­ga.

– Oti­šla sam kod si­na u bol­ni­cu, ali je on bio u ko­mi. Ču­va­la ga je po­li­ci­ja i ni­je mo­gao da go­vo­ri, krat­ko se pri­se­ti­la Smilj­ka svog po­sled­njeg su­sre­ta sa si­nom.   

Po­sle nje, pred sud­skim ve­ćem Vi­šeg su­da, sa­slu­ša­no je vi­še sve­do­ka: pri­pad­ni­ci Žan­dar­me­ri­je, Pa­ni­će­vi pri­ja­te­lji.

Ra­di­ša Velj­ko­vić, vla­snik ka­fa­ne u Mla­de­nov­cu u ko­ju je Pa­nić svra­tio po­sle mi­tin­ga, re­kao je da je Ran­ku ru­ka bi­la kr­va­va, da je za­di­zao ma­ji­cu i da je na le­đi­ma bi­lo uoč­lji­vo ve­li­ko cr­ve­ni­lo. Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, Ran­ko mu je re­kao da ga je po­li­ci­ja tu­kla i da se be­že­ći sa­pleo o žar­di­ni­je­ru po­sle če­ga je pao i da ga je, dok je le­žao na ze­mlji, ne­ko šut­nuo.  

Na­sta­vak su­đe­nja za­ka­zan je za 23. april.

Komеntari3
9bd7d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

miroslav
Koja strašna i tužna priča, naši žandarmi ubili mladića. Ubili ga jer je razmišljao drugačije od zvanične politike. Priča je još tužnija, jer je ta porodica izbegla iz RH, izbegla, proterana da bi sačuvala živu glavu i onda im naši žandarmi u Otadžbini nogama premlate dete, koje umre od posledica premlaćivanja. Tu se upetljao i sud, pa odugovlači, možda pokušava sakriti činjenice, možda imaju nameru predmet vući do zastare? Ako je ovo fotka premlaćivanj Ranka Panića, čemu se postavlja pitanje " Da li je obest žandarma koštala života Ranka Panića"? Na fotki zandarmi mogu sebe sami prepoznati, mogu priznati da su oni ti što nogama plemlaćuju čoveka, mogu priznati ko im je izdao naređenje da mlate, mogu svojim priznanjem skratiti sudski proces? Priznanjem i kajanjem mogu ublažiti svoju kaznu? Ako priznanja nema, država može ako želi, svakog od njih prepoznati i radikalno kazniti? Možda premlaćivanje želi zataškati "haški tribunal" uz pomoć lokalnih poslušnika i agresivnih žandarma?
Lazevski Mile
-Niko i nista ne moze majci da zameni sina.Gospodjo Smiljka, ja sam svestan da za Vas nema utehe.Budite jaki i izdrzite! -Kao gradjansko lice ja trazim od odgovornih u R.Srbiji da preduzmu sve neophodno u otkrivanju i kaznjavaju ovih nekoliko do zuba naoruzanih monstruma koji sutiraju bespomocnog coveka koji lezi na zemlji . Njihova uniforma da bude otezavajuca ,a ne olaksavajuca okolnost (radni zadatak)pri ovom pokusaju ubistva coveka na zemlji.Da ih odgovorni u R.Srbiji pronadju i primereno kazne, da se ubijanje vishe nikada ne ponovi!
Boris
Treba ga momentalno skinutui iz sluzbe I kazniti da ceo zivot izdrzava familiju nesrecnog mladica pok. Panica .

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja