ponedeljak, 26.10.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 05.03.2018. u 09:00 Branko Pejović

Sarma i musaka na luksuznim brodovima na Rajni

Драган Ђорђевић (с малом тортом у руци) на броду који плови Рајном (Фото лична архива)
У бродској кухињи

Uži­ce – Pre de­ce­ni­ju je Uži­ča­nin Dra­gan Đor­đe­vić (41) ta­da, ka­ko za se­be ka­že, ku­var ama­ter sa stra­šću pre­ma ku­li­nar­skom po­slu, od­lu­čio da u sve­tu uspe i pri­stoj­no za­ra­di za svo­ju po­ro­di­cu. Oti­snuo se pre­ko oke­a­na, u da­le­ki Ma­ja­mi. Po­čeo da ku­va na pre­ko­o­ke­an­skim bro­do­vi­ma kru­ze­ri­ma, pet go­di­na to ra­dio i svet­skim mo­ri­ma plo­vio. Po­tom, uz stal­no na­pre­do­va­nje u ku­hi­nji, s do­brim po­zna­va­njem en­gle­skog, pre­šao je na bo­lje pla­će­ni kon­ti­nen­tal­ni po­sao – već pe­tu go­di­nu še­fu­je u ku­hi­nja­ma luk­su­znih put­nič­kih bro­do­va ko­ji plo­ve Du­na­vom, Raj­nom i Maj­nom. 

– Uvod u mo­ju in­ter­nci­o­nal­nu ku­var­sku ka­ri­je­ru zbio se 2008. ka­da je u Be­o­gra­du bio kon­kurs in­ter­vju za po­moć­ni­ke ku­va­ra na bro­do­vi­ma. Pri­ja­vio sam se i pro­šao. Pr­vo oti­šao u Ma­ja­mi, gde sam u na­red­nih šest me­se­ci na jed­nom pre­ko­o­ke­an­skom bro­du, ko­jim je po Ka­ri­bi­ma plo­vi­lo oko 4.000 lju­di, šest me­se­ci ra­dio naj­pro­sti­je ku­li­nar­ske po­slo­ve. Po­tom bio i na dru­gim kru­ze­ri­ma, po še­sto­me­seč­nim ugo­vo­ri­ma. Po­slo­ve u ve­li­kim brod­skim ku­hi­nja­ma u in­ter­na­ci­o­nal­nim eki­pa­ma oba­vljao sam upor­no, po 10 sa­ti dnev­no, na raz­li­či­tim po­zi­ci­ja­ma: od sec­ka­nja po­vr­ća za sa­la­te i sre­đi­va­nja me­sa i ri­be do slo­že­ni­jih. Uvek sam imao am­bi­ci­ju da se usa­vr­ša­vam i na­pre­du­jem, učio od vr­hun­skih ku­va­ra i iz li­te­ra­tu­re. Pre sve­ga sa že­ljom da na vi­šim ku­li­nar­skim po­zi­ci­ja­ma za­ra­dim bo­lju pla­tu i vi­še nov­ca po­ša­ljem su­pru­zi i si­nu u Uži­ce – pri­ča nam Dra­gan.

Na po­čet­ku je, se­ća se, imao še­fa Ita­li­ja­na, ko­ji je pri­me­tio ka­da je Dra­gan, sti­ca­jem ne­kih okol­no­sti, sam mo­rao da oba­vlja po­slo­ve i za se­be i za jed­nog ko­le­gu Mek­si­kan­ca, što se še­fu do­pa­lo. 

– On me je s me­sta tre­ćeg pre­ba­cio u zva­nje dru­gog ku­va­ra. Po­čeo sam sa­mo­stal­no da spre­mam, od pred­je­la i sa­la­ta do glav­nih je­la s me­som. U dru­gom po­lu­go­di­šnjem ugo­vo­ru na istom bro­du na­pre­du­jem da­lje. Do­gu­rao sam već ta­da do po­treb­nih zna­nja šta da spre­mam za brod­ski re­sto­ran s pet zve­zdi­ca, je­dan od naj­e­lit­ni­jih na kru­ze­ri­ma. Spe­ci­ja­li­zo­vao sam ita­li­jan­sku ku­hi­nju. Ali zov ko­re­na je uvek jak, pa kad bi mi slo­bod­no vre­me do­zvo­li­lo sku­vao bih ka­kav čor­bast srp­ski pa­sulj sa su­vim re­bri­ma, da po­ča­stim ko­le­ge ku­va­re iz ce­log sve­ta.

Po­stao je po­tom Dra­gan pr­vi ku­var na bro­do­vi­ma od­go­vo­ran za rad sed­mo­ri­ce ko­le­ga, pro­me­nio tri ame­rič­ka bro­da. Mno­go je­la iz ce­log sve­ta na­u­čio da spre­ma, ste­kao bo­ga­ta is­ku­stva. Shva­tio da je vr­hun­ska od­go­vor­nost, lju­bav pre­ma po­slu, strast ka pro­fe­si­ji, pa i ma­lo sre­će po­treb­no za uspeh u ku­li­nar­stvu. Pri­tom, do­bar deo sve­ta je oplo­vio u tih pr­vih pet go­di­na: od Evro­pe, Alja­ske, Ka­na­de i Ame­ri­ke do Ka­ri­ba. 

– Obič­no bih ra­dio po­la go­di­ne na kru­ze­ru, pa ne­ko­li­ko me­se­ci bio na od­mo­ru u Uži­cu, i ta­ko re­dom, uz od­lič­nu pla­tu za na­še poj­mo­ve. Ali otvo­ri­la se pri­li­ka da pre­đem u Evro­pu, na reč­ne bro­do­ve. To je bo­lje pla­ćen po­sao, a i bli­že sam ku­ći. Po od­ra­đi­va­nju pe­tog ugo­vo­ra na pre­ko­o­ke­an­skim, naj­pre sam pre­šao na reč­ni luk­su­zni brod ko­ji plo­vi Du­na­vom od Pa­sa­ua do Bu­dim­pe­šte, a po­tom na dru­gi re­kom Raj­nom. To su ma­nji bro­do­vi, do 200 put­ni­ka, s vr­hun­skom hra­nom i uslu­gom. Vred­na is­ku­stva iz pret­hod­nog ra­da, kao i no­vo­ste­če­na zna­nja o ne­mač­koj, ho­land­skoj i fran­cu­skoj ku­hi­nji, omo­gu­ći­la su mi da i ov­de na­pre­du­jem. Po­stao sam pro­šle go­di­ne „šef de­par­ti”, što je po­zi­ci­ja ko­ja po­ka­zu­je da sam pro­šao sve se­lek­ci­je: od spre­ma­nja do­ruč­ka, to­ple i hlad­ne ku­hi­nje, kom­plet­nog ruč­ka i ve­če­re, so­se­va, sa­la­ta, pre­ra­de me­sa i ri­be do po­sla­sti­čar­skih zna­nja. Sa­mo­stal­no sve pri­pre­mam, od pro­stih je­la do naj­bo­lje tor­te. Ta po­zi­ci­ja je ve­o­ma od­go­vor­na, na njoj ne sme da se po­gre­ši, pr­va je do čel­nog me­sta u ku­hi­nji na bro­du – ob­ja­šnja­va Đor­đe­vić, do­da­ju­ći da se ni na evrop­skim re­ka­ma ne od­ri­če pri­pre­me srp­skih spe­ci­ja­li­te­ta: – U Evro­pi spre­mam sar­mu, mu­sa­ku, ba­kla­ve i dru­go, ali sa­mo za po­sa­du, i svi su odu­še­vlje­ni. Po­vre­me­no, naj­du­že to­kom zi­me, do­la­zim u Uži­ce, da po­ro­di­ci bu­dem pri ru­ci, a s pri­ja­te­lji­ma od­i­gram ka­kav ša­hov­ski tur­nir.

Dra­ga­no­vo ume­će se i kod nas pro­ču­lo, pa je do­la­ze­ći u rod­ni grad če­sto do­bi­jao po­zi­ve od vla­sni­ka ho­te­la i re­sto­ra­na u ovom kra­ju da im po­mog­ne u obu­ci ku­li­nar­skog oso­blja za evrop­ska i mo­der­na je­la. 

– Ob­u­ča­vao sam ku­va­re u naj­bo­ljim zla­ti­bor­skim ho­te­li­ma i užič­kim re­sto­ra­ni­ma, na­sto­jao da taj­ne svet­ske ku­hi­nje spo­zna­ju i u ovom kra­ju. Vi­deo sam da i kod nas ima ta­len­to­va­nih ku­li­na­ra ko­ji su sprem­ni da ra­de na se­bi, te da bi oni mo­gli da us­pe­ju u raz­vi­je­nom sve­tu. Ali po­sto­ji pro­blem: uglav­nom su ov­de oslo­nje­ni sa­mi na se­be, ne­ma ne­ke ku­li­nar­ske aso­ci­ja­ci­je ko­ja bi oku­pi­la naj­bo­lje i po­mo­gla im da se usa­vr­še, o nji­ma da se ču­je van gra­ni­ca Sr­bi­je. Za­to pred­la­žem da se osnu­je udru­že­nje ku­li­na­ra Zla­ti­bo­ra i Uži­ca, ko­je je iz­u­zet­no tu­ri­stič­ko pod­ruč­je sa sve ve­ćim bro­jem tu­ri­sta iz sve­ta, ka­ko bi se una­pre­di­la ova stru­ka i ga­stro­nom­ski sprem­no do­če­ka­li stra­ni go­sti. Spre­man sam da tom udru­že­nju bes­plat­no po­mog­nem svo­jim sa­ve­ti­ma i is­ku­stvom, pa oče­ku­jem tu­ri­stič­ke i ugo­sti­telj­ske po­sle­ni­ke ovog kra­ja da tu ne­što pre­du­zmu. Sa­ku­pio bih ve­ći broj ku­va­ra, or­ga­ni­zo­vao nji­ho­vu obu­ku, tak­mi­če­nja, dru­že­nja, po­nu­dio ino­stra­nu pro­mo­ci­ju nji­ho­vog ra­da – ka­že naš sa­go­vor­nik.

Komentari2
2dcff
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Muradin Rebronja
Честитам уваженом колеги Драгану на успеху који је постигао. То вам је то, од прања суђа и помоћног кувара до креативног шефа кухиње. Нема лаже нема преваре. Златиборски шефови кухиња би требали максимално да искористе његово искуство и савете. Да их упути на прави пут, пут трендова у кулинарству који се заснива на потребама конкретних гостију (националне, верске, здравствене...). Да, шефови кухиња на бродовима врше анализу гостију. Ко су? Одакле су? Које је њихово старосно доба...? и своју понуду заснивају на томе. Потпуно исто треба да раде и шефови кухиња златиборских хотела. Потпуно исту потребу имају и сви гости. Храна мора бити безбедна и здрава за јело а онда и укусна, "за цара и султана", како би то био гастрономски доживљај за памћење. Да буду гости мисионари те да свима препоручују и приповедају о томе. Такозвана реклама од уста до уста. Најбоља и најјефтинија реклама.
Djordje
Mnogi od ovih luksuznih brodova samo prolaze Dunavom pored Novog Sada, Beograda i Smedereva. Steta je sto ne uspevamo da ih zadrzimo nekoliko sati da njihovi putnici posete nase znamenitosti (Petrovaradin i Kalimegdan) i restorane.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja