četvrtak, 17.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:56
46. FEST

Potraga za dostojanstvom u životu

Sa Miladom Alamijem o pobedničkom filmu „Šarmer” u kojem otvara i pitanja rasa, klasa i prava na ravnopravnu borbu za bolji život
Autor: Dubravka Lakićnedelja, 04.03.2018. u 22:00
Ми­лад Ала­ми, по­бед­ник 46. Фе­ста (Фо­то Д. Ла­кић)

Lju­di se pla­še ono­ga što je stra­no i što ne raz­u­me­ju i ovaj strah od ne­po­zna­tog je ne­što sa čim smo se igra­li pri­li­kom pi­sa­nja sce­na­ri­ja – iz­ja­vio je još je­se­nas za „Po­li­ti­ku” dan­ski re­di­telj iran­skog po­re­kla Mi­lad Ala­mi, ko­ji je za­jed­no sa In­ge­borg Top­se na­pi­sao pri­ču po­bed­nič­kog fil­ma „Šar­mer”.

Ovim fil­mom Ala­mi je kao re­di­telj de­bi­to­vao u for­mi du­go­me­tra­žnog igra­nog fil­ma (ina­če je autor ne­ko­li­ko na­gra­đi­va­nih krat­kih  i do­ku­men­tar­nih fil­mo­va), na­met­nuv­ši se in­ter­na­ci­o­nal­noj film­skoj sce­ni na 65. San Se­ba­sti­jan fe­sti­va­lu oda­kle je, za­hva­lju­ju­ći na­gra­di Fe­de­o­re, i sti­gla pre­po­ru­ka za Glav­ni tak­mi­čar­ski pro­gram 46. Fe­sta, či­ji je i po­bed­nik. Ala­mi­jev „Šar­mer” osvo­jio je na­gra­du „Be­o­grad­ski po­bed­nik” za naj­bo­lji film i na­gra­du za naj­bo­lji sce­na­rio pre­ma od­lu­ci ži­ri­ja ko­jim je pred­se­da­vao Mil­čo Man­čev­ski, pre­po­znav­ši je ovaj film kroz „uver­lji­vu pri­ču i slo­že­nog glav­nog li­ka har­mo­ni­zo­vao sve aspek­te film­ske este­ti­ke” i da nje­gov sce­na­rio od­li­ku­ju „uver­lji­ve si­tu­a­ci­je, neo­če­ki­va­ni pre­o­kre­ti i pre­ci­zno iz­ra­že­na psi­ho­lo­gi­ja glav­nog li­ka”.

Mi­lad Ala­mi, ko­ji je sa šest go­di­na kao imi­grant sti­gao u Šved­sku da bi ka­sni­je za­vr­šio film­sku aka­de­mi­ju u Dan­skoj, gle­da­o­ci­ma je po­nu­dio uz­bu­dlji­vu i in­ten­ziv­nu psi­ho­lo­šku dra­mu o mla­dom Iran­cu Esma­i­lu, ko­ji očaj­ni­či po­ku­ša­va da ostva­ri lju­bav­ne ve­ze sa Dan­ki­nja­ma, za­rad osi­gu­ra­va­nja bo­ra­vi­šne vi­ze i spre­ča­va­nja de­por­ta­ci­je. Ovaj dram­ski okvir Ala­mi ko­ri­sti za otva­ra­nje te­ma ra­sa, kla­sa i pra­va na bor­bu za bo­lji ži­vot, ali i za su­če­lja­va­nje dva raz­li­či­ta kul­tu­ro­lo­ška pod­ne­blja. Upra­vo kroz in­te­li­gent­no vo­đe­nu stu­di­ju kul­tu­ro­lo­ških raz­li­či­to­sti i po­ro­dič­nih vred­no­sti, pri­ka­zao je vi­še ono što lju­de spa­ja ne­go raz­dva­ja i ta­ko dao svež po­gled na je­dan od naj­ve­ćih iza­zo­va u da­na­šnjoj Evro­pi – na ak­tu­el­nu mi­grant­sku kri­zu.

– Na­ša pri­ča je­ste ve­o­ma dra­ma­tič­na, ali je is­pri­ča­na dru­ga­či­je od kla­sič­ne pri­če o imi­grant­skom be­ža­nju od re­pre­si­je. Mo­že se čak re­ći da dra­ma­tič­nost ra­ste sa sve ve­ćim upo­zna­va­njem glav­nog li­ka, nje­go­ve slo­že­no­sti i nje­go­vih ma­na. Ka­ko pred­ra­su­de sve vi­še pa­da­ju u vo­du ta­ko sve vi­še gle­da­lac mo­že da se ve­že za lik Ar­da­le­na Esma­i­li­ja, ko­ji je oso­ba ko­ja tra­ga za do­sto­jan­stvom u ži­vo­tu – re­kao je u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku” Mi­lad Ala­mi.

 Od­go­va­ra­ju­ći ta­da i na pi­ta­nje ka­ko ka­ko skan­di­nav­ske ze­mlje u ko­ji­ma ži­vi, re­a­gu­ju na ti­ši­nu ko­ja naj­če­šće pra­ti fil­mo­ve o imi­gran­ti­ma  Ala­mi je od­go­vo­rio:

– Mi­slim da ne mo­že­mo go­vo­ri­ti o skan­di­nav­skim ze­mlja­ma kao ce­li­ni, jer se si­tu­a­ci­ja raz­li­ku­je od de­la do de­la po­je­di­ne ze­mlje. Ja sam u Šved­sku do­šao kao de­te, od­ra­stao na kraj­njem se­ve­ru i ose­ćao sam se pri­hva­će­nim. Po­ne­kad pri­hva­ta­nje do­la­zi sa ce­nom. Mno­gi lju­di ko­ji su na­pu­sti­li svo­ju do­mo­vi­nu te­ško se ukla­pa­ju u no­vu sre­di­nu, što  ni­je bio moj slu­čaj, ali što sam sta­ri­ji vi­še se osvr­ćem na svo­ju isto­ri­ju i kul­tu­ru ze­mlje ko­ju sam osta­vio. Vi­še se osvr­ćem na taj aspekt sa­mog se­be ko­ji je du­bo­ko za­ko­pan...

 Pri­ma­ju­ći glav­nu na­gra­du na 46. Fe­stu Mi­lad Ala­mi ni­je krio sre­ću. Va­žan je, ka­ko ka­že, ovo za nje­ga pod­sti­caj. U raz­go­vo­ru sa njim do­zna­jem da bi ve­o­ma vo­leo ka­da bi nje­gov „Šar­mer” do­bio i srp­skog di­stri­bu­te­ra ka­ko bi film i u Sr­bi­ji imao svoj re­dov­ni bi­o­skop­ski ži­vot. Ako se to ne de­si, Mi­lad ka­že da bi mu bi­lo ve­o­ma žao, jer se i lič­no uve­rio da srp­ska pu­bli­ka vo­li i od­lič­no raz­u­me nje­gov film...

Po­čast Ne­di Ar­ne­rić i Ka­re­nu Šah­na­za­ro­vu

U ve­če­ri do­de­le na­gra­da naj­bo­ljim ino­stra­nim fil­mo­vi­ma na Fe­stu, na­šoj film­skoj, po­zo­ri­šnoj i te­le­vi­zij­skoj glu­mi­ci Ne­di Ar­ne­rić uru­čen je spe­ci­jal­ni be­o­grad­ski Po­bed­nik za iz­u­ze­tan do­pri­nos film­skoj umet­no­sti. Umet­ni­ca je uz za­hval­nost na­gra­du pro­ko­men­ta­ri­sa­la re­či­ma: „Ne ose­ćam se po­bed­ni­kom jer mi se či­ni da ja svo­ju ži­vot­nu i pro­fe­si­o­nal­nu tr­ku još ni­sam is­tr­ča­la. U ne­če­mu sam ipak po­bed­nik – kao glu­mi­ca tra­jem u kon­ti­nu­i­te­tu vi­še od 50 go­di­na...”.

  Uz grom­ki apla­uz pu­bli­ke i ru­skom re­di­te­lju Ka­re­nu Šah­na­za­ro­vu uru­čen je po­ča­sni „Po­bed­nik”, i to za sve­u­kup­nu ka­ri­je­ru. Iz­ja­viv­ši da je po­ča­stvo­van na­gra­dom jer ga za Fest i Be­o­grad ve­že mno­go to­ga, Šah­na­za­rov se pre sve­ga za­hva­lio pu­bli­ci po­ru­čiv­ši: „Mi fil­mo­ve pra­vi­mo za vas i ako ne­ko ka­že da sni­ma fil­mo­ve iz dru­gih raz­lo­ga i za svo­je uske kru­go­ve, znaj­te da to ni­je isti­na...”.


Komentari1
49d2b
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Sasa Trajkovic
FEST možda nema glamur HOLIWOODA ali ima dušu onu lepu humanu dimenziju kojim mali filmovi skromne produkcije i BEZ velikih glumačkih zvezda nalaze svoj put do ljudskog srca. Umetnost je duboko humana a umetnici poput sveštenika propovedaju ideologiju ljubavi i ljudskog u nama i svetu upravo ono što specijalni efekti HOLIWWODSKIH filmova nemaju DUŠU.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja