nedelja, 19.01.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 20:06

Vitlište umesto Jovanovca, ali kad

Kragujevac mora što pre da se formira novu deponiju, ili će se smeće odlagati u komšiluku
Autor: Brane Kartalovićnedelja, 11.03.2018. u 11:33
Одлагање комуналног и индустријског отпада у Јовановцу (Фото Б. Кар­та­ло­вић)

Kra­gu­je­vac – Za po­la ve­ka ko­li­ko po­sto­ji, na de­po­ni­ji u Jo­va­nov­cu od­lo­že­no je go­to­vo tri mi­li­o­na kub­nih me­ta­ra ot­pa­da. Ni­je od­la­gan sa­mo ko­mu­nal­ni, već i in­du­strij­ski ot­pad, za šta ova de­po­ni­ja ni­je bi­la pred­vi­đe­na ka­da je po­če­la sa ra­dom še­zde­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka. Nje­ni ka­pa­ci­te­ti su odav­no pre­op­te­re­će­ni i tre­ba­lo je još pre de­set go­di­na da bu­de sa­ni­ra­na i re­kul­ti­vi­sa­na. Tim pre što se na­la­zi na sve­ga če­ti­ri ki­lo­me­tra od cen­tra Kra­gu­jev­ca. Do za­tva­ra­nja de­po­ni­je u Jo­va­nov­cu, me­đu­tim, ni­je do­šlo, jer grad ni­je imao gde dru­gde da od­la­že ot­pad.

Za­to je ak­tu­el­na grad­ska vlast iz­va­di­la „iz naf­ta­li­na” pro­je­kat de­po­ni­je u Vi­tli­štu, star če­tvrt ve­ka, i po­kre­nu­la ini­ci­ja­ti­vu za iz­ra­du pla­na de­talj­ne re­gu­la­ci­je ovog po­te­za ko­ji se na­la­zi na tro­me­đi se­la Mar­šić, Kor­man i Gor­nje Ko­ma­ri­ce. Pi­ta­nje je sa­mo ko će i ka­ko fi­nan­si­ra­ti iz­grad­nju de­po­ni­je u Vi­tli­štu. Grad­ski bu­džet je ta­nak, a for­mi­ra­nje jed­ne mo­der­ne re­gi­o­nal­ne de­po­ni­je, sa re­ci­kla­žnim cen­trom i či­ta­vom in­fra­struk­tu­rom, pre­ma pr­vim pro­ce­na­ma, ko­šta­lo bi oko 30 mi­li­o­na evra.

O to­me ka­ko će se ini­ci­ja­ti­va Grad­skog ve­ća, po­kre­nu­ta 13. fe­bru­a­ra, da­lje raz­vi­ja­ti, po­ku­ša­li smo da sa­zna­mo od nad­le­žnih u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, ali nam je iz in­for­ma­tiv­ne slu­žbe po­ru­če­no da ova te­ma „tre­ba da sa­če­ka” dok se o to­me ne iz­ja­sni grad­ska skup­šti­na.

No, čak i da Skup­šti­na gra­da br­zo ami­nu­je ini­ci­ja­ti­vu grad­ske vla­de, na iz­grad­nju de­po­ni­je u Vi­tli­štu če­ka­lo bi se si­gur­no ne­ko­li­ko go­di­na. 

Zbog ne­sprem­no­sti ne­ko­li­ko pret­hod­nih po­li­tič­kih gar­ni­tu­ra na vla­sti da se uhva­te uko­štac sa ve­ro­vat­no naj­ve­ćim pro­ble­mom u gra­du, Kra­gu­je­vac je ušao u cajt­not, zbog če­ga bi, u skla­du sa evrop­skim pra­vi­li­ma o tret­ma­nu ot­pa­du, mo­gao da pla­ća i pe­na­le. Da­kle, ili će se br­zo kre­nu­ti u iz­grad­nju no­ve de­po­ni­je u Vi­tli­štu, ili će kra­gu­je­vač­ki ot­pad mo­ra­ti da poč­ne da se od­la­že na ne­koj od su­sed­nih de­po­ni­ja ko­je su stra­ne kom­pa­ni­je već for­mi­ra­le u obli­žnjem La­po­vu, od­no­sno u ne­što uda­lje­ni­joj Ja­go­di­ni.

Ali i ta­kvo re­še­nje bi stvo­ri­lo fi­nan­sij­ske pro­ble­me gra­du, jer bi tran­sport ot­pa­da na de­po­ni­je ko­je ni­su u vla­sni­štvu ov­da­šnje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve sa­svim si­gur­no po­ve­ćao ce­nu sa­ku­plja­nja sme­ća ko­ja je i sa­da pre­vi­so­ka za mno­ge Kra­gu­jev­ča­ne. O to­me sve­do­či dug gra­đa­na pre­ma „Či­sto­ći”, ko­ji je već go­di­na­ma oko 200 mi­li­o­na di­na­ra.

Ina­če, pred­no­sti de­po­ni­je „Vi­tli­šte” u od­no­su na de­po­ni­ju „Jo­va­no­vac” su vi­še­stru­ke. 

Pr­vo, lo­ka­ci­ja ko­ju su svo­je­vre­me­no od­re­di­li struč­nja­ci ne­ka­da­šnje Di­rek­ci­je za ur­ba­ni­zam uda­lje­na je de­vet ki­lo­me­ta­ra od cen­tra gra­da, a za­do­vo­lja­va i sve dru­ge kli­mat­ske i ge­o­graf­ske uslo­ve ko­ji od­re­đu­ju me­sto iz­grad­nje jed­ne mo­der­ne de­po­ni­je, za­ključ­no sa ta­ko­zva­nim vi­zu­el­nim ba­ri­je­ra­ma pre­ma na­se­lje­nim me­sti­ma u oko­li­ni. 

Ta­ko­đe, okvir­na po­vr­ši­na par­ce­la u Vi­tli­štu je ne­ko­li­ko pu­ta ve­ća od one u Jo­va­nov­cu. Reč je o 110 hek­ta­ra, dok se de­po­ni­ja „Jo­va­no­vac” pro­sti­re na 15 hek­ta­ra.

I ot­pad­ne vo­de ve­li­ki pro­blem

Po­stro­je­nje kra­gu­je­vač­kog pred­u­ze­ća „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja” za pre­ra­du ot­pad­nih vo­da u Cve­to­jev­cu, usko­ro će mo­ra­ti da bu­de uskla­đe­no sa evrop­skim stan­dar­di­ma. Zbog to­ga je lo­kal­na vlast sa kon­zor­ci­ju­mom „Bruks Ha­nas i part­ne­ri” pot­pi­sa­la me­mo­ran­dum o iz­ra­di stu­di­je tret­ma­na ot­pad­nih vo­da. Pro­je­kat ko­ji po­dr­ža­va na­še Mi­ni­star­stvo za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne će fi­nan­si­ra­ti Šved­ska.


Komentari0
f08b9
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja