subota, 23.01.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
utorak, 13.03.2018. u 22:00 Olga Janković

Komšije nesvesne da im je ugroženo zdravlje

Kanisteri i burad bez poklopaca, kante sa izmešanim emulzijama, korišćenim uljem skladišteni među njivama, porodičnim kućama u naselju Misa i tunelima stare ciglane u selu Bavanište
Комшијска живина кљуца међу бурићима са отровним материјама (Фото О. Јанковић)

Pan­če­vo – Jed­na od tri lo­ka­ci­je u Pan­če­vu i se­lu Ba­va­ni­šte, u su­sed­noj op­šti­ni Ko­vin, na ko­ji­ma je ot­kri­ve­no vi­še od 100 to­na ne­pro­pi­sno sme­šte­nog i po­ten­ci­jal­no opa­snog ot­pa­da na­la­zi se u re­đe na­se­lje­nom de­lu no­vo­se­ljan­skog pu­ta ka Vr­šcu, za­vu­če­na me­đu ora­ni­ce.

U pro­sto­ru na­iz­gled na­pu­šte­nog sa­la­ša, na pla­cu uz sa­mu me­đu­na­rod­nu pru­gu ka Ru­mu­ni­ji, raz­ba­ca­no, ali i na­sla­ga­no, pa pla­stič­nim ce­ra­da­ma za­ma­ski­ra­no na de­se­ti­ne ve­ćih i ma­njih ka­ni­ste­ra i in­du­strij­skih me­tal­nih bu­ra­di, za­tvo­re­nih i bez po­klo­pa­ca, ko­fe i kan­te sa iz­me­ša­nim emul­zi­ja­ma, ko­ri­šće­nim uljem i ma­zut po­pu­ni­lo je či­tav plac, uz ne­ko­li­ko te­ret­nih vo­zi­la, uto­va­ri­va­ča i pri­ko­li­ca, a me­tal­nim bu­ra­di­ma is­pu­njen je čak i sta­ri am­bar, ko­ji do­mi­ni­ra pro­sto­rom. 

Una­o­ko­lo su na­sla­ga­ni dža­ko­vi i na­pra­vlje­no br­da­šce od pi­lje­vi­ne, dok je na ne­kim me­sti­ma i raz­ba­ca­na da sku­pi ma­sne tra­go­ve, te sa­da ta­ko­đe pred­sta­vlja opa­san ot­pad. 

U neo­be­zbe­đe­nom pro­sto­ru od ne­ko­li­ko ari na­la­zi se i ve­li­ka pri­ko­li­ca sa apa­ra­tu­rom, ko­ja bi mo­gla da po­slu­ži kao me­ša­o­na za teč­ni opa­sni ot­pad u ne­ka­kvo go­ri­vo ili ener­gent. Pr­vi kom­ši­ja pre­ko pu­ta je no­va ben­zin­ska pum­pa, a uz ovu ovu opa­snu i ve­li­ku „de­po­ni­ju” je i ne­ko­li­ko ku­ća sa eko­nom­skim dvo­ri­šti­ma. Na de­se­ti­ne po­su­da i kan­ti sa bo­jom i za­u­lje­nim ta­lo­gom pro­te­glo se i na okuć­ni­cu pr­vog kom­ši­je na bro­ju 94.

– Pri­me­tio sam da je do­vla­če­nje tih stva­ri po­če­lo pre go­di­nu da­na. Ne znam šta je tu osta­vlje­no, ali me­ni do sa­da ni­je sme­ta­lo. Gle­dam svo­ja po­sla. Mi ov­de ima­mo ba­šti­cu i ma­li voć­njak, vo­du vu­če­mo iz ko­pa­nog bu­na­ra, a na­ša ži­vi­na za­la­zi i ta­mo – ka­že za naš list sre­do­več­ni čo­vek, ko­ji na na­še pi­ta­nje da li je za­bri­nut sa­da ka­da je sa­znao da se kraj nje­go­ve ku­će skla­di­šte opa­snih ma­te­ri­ja i da je pre­po­ru­če­no da se vo­da ne ko­ri­sti do da­ljeg, do­da­je da ni­je i da ni­ka­kvih zdrav­stve­nih pro­ble­ma on u su­pru­ga ne­ma­ju.     

Pr­ve kom­ši­je iz­gle­da ni­su ču­le iz­ja­vu mi­ni­stra za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne Go­ra­na Tri­va­na, ko­ji se na­šao na li­cu me­sta sa eko­tok­si­ko­lo­zi­ma be­o­grad­skog Za­vo­da za jav­no zdra­vlje, osnov­nog jav­nog tu­ži­o­ca, po­kra­jin­skih, re­pu­blič­kih in­spek­to­ra eko­lo­gi­je i in­spek­to­ra Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va. Ovo ot­kri­će na­zvao je skan­da­lo­znim uz oprav­da­nu pret­po­stav­ku da ono mo­že bi­ti opa­sno po ži­vot­nu sre­di­nu i zdra­vlje lju­di, do­da­ju­ći da ova lo­ka­ci­ja opa­snog ot­pa­da, ka­ko pr­vi re­zul­ta­ti is­tra­ge po­ka­zu­ju, pri­pa­da pred­u­ze­ću „Eko 21” re­gi­stro­va­nom za oba­vlja­nje de­lat­no­sti skla­di­šte­nja i tret­ma­na opa­snog ot­pa­da, a da vla­snik te fir­me tre­nut­no ni­je do­stu­pan dr­žav­nim or­ga­ni­ma. Po­me­nu­ta fir­ma je, ina­če, već po­zna­ta Po­kra­jin­skom se­kre­ta­ri­ja­tu za ur­ba­ni­zam i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne, ko­ji je još u apri­lu 2017. go­di­ne pro­tiv nje pod­neo kri­vič­nu pri­ja­vu zbog ne­za­ko­ni­tog skla­di­šte­nja opa­snog ot­pa­da.

Po­red ovog lo­ka­li­te­ta i u pot­pu­no ur­ba­ni­zo­va­nom pan­če­vač­kom na­se­lju Mi­sa, me­đu po­ro­dič­nim ku­ća­ma ot­kri­ven je i oba­vljen uvi­đaj na još jed­nom od­la­ga­li­štu po­ten­ci­jal­no opa­snog ot­pa­da. U Kaj­mak­ča­lan­skoj uli­ci, u zi­dom ogra­đe­nom pro­sto­ru na­la­zi se ma­nja ko­li­či­na ovog ot­pa­da u ka­ni­ste­ri­ma uz no­vo­i­zgra­đe­ni obje­kat. U Pan­če­vu je ta­ko ukup­no ot­kri­ve­no oko 60 to­na, dok je na lo­ka­ci­ji u se­lu Ba­va­ni­šte, u tu­nel­skim pe­ći­ma sta­re ci­gla­ne sa­kri­ve­no oko 40 to­na po­ten­ci­jal­no opa­snog ot­pa­da la­ge­ro­va­nog u bu­ra­di­ma. 

„Ovo je po­no­vo zlo­čin naj­go­re vr­ste, pre­ma sop­stve­noj dr­ža­vi i na­ma sa­mi­ma. Pro­blem ne­za­ko­ni­tog ot­pa­da tra­je vi­še go­di­na, ali to­me mo­ra do­ći kraj. Pre­i­spi­ta­će­mo rad svih pred­u­ze­ća ko­ja ima­ju do­zvo­le za upra­vlja­nje ot­pa­dom, jer je oči­gled­no da se ne­ka od njih ne pri­dr­ža­va­ju pro­pi­sa. Uko­li­ko ne­ko ne po­štu­je pro­pi­se, do­zvo­le će bi­ti od­u­ze­te”, ka­zao je mi­ni­star Tri­van..        

Za­vod za jav­no zdra­vlje iz Be­o­gra­da uzeo je uzor­ke sa pr­vog lo­ka­li­te­ta i u na­red­nim ne­de­lja­ma će se sa­zna­ti o ka­kvom opa­snom ot­pa­du se ra­di, a is­tra­ga će po­ka­za­ti i nje­go­vo po­re­klo. Za eko­lo­ški kri­mi­nal, po sa­da­šnjem za­ko­no­dav­stvu, ka­zne se kre­ću od šest me­se­ci do pet go­di­na za­tvo­ra za ugro­ža­va­nje bi­o­di­ver­zi­te­ta i zdra­vlja i ži­vo­ta lju­di. 

Bi­lo je i hap­še­nja 

„Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat za ur­ba­ni­zam i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne je pre go­di­nu da­na pod­neo kri­vič­ne pri­ja­ve za kri­vič­no de­lo iz čla­na 266. Kri­vič­nog za­ko­na RS ko­ji se od­no­si na ne­za­ko­ni­to tre­ti­ra­nje, od­no­sno od­la­ga­nje opa­snog ot­pa­da. Od ta­da do da­nas ope­ra­te­ru „Eko 21” su od­u­ze­te do­zvo­le za rad. Reč je o do­zvo­la­ma za sta­ci­o­nar­na po­stro­je­nja za pre­ra­du opa­snog ot­pa­da, ko­ja su u nad­le­žno­sti APV, dok su mo­bil­na po­stro­je­nja u nad­le­žno­sti Mi­ni­star­stva za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne. 

U pro­te­klom pe­ri­o­du bi­lo je i hap­še­nja po kri­vič­nim pri­ja­va pre­ma dru­gim ope­ra­te­ri­ma i li­ci­ma za ko­je je utvr­đe­no da su na ne­le­ga­lan na­čin ba­ra­ta­li opa­snim ot­pa­dom, dok vla­snik pred­u­ze­ća „Eko 21” ni­je do­stu­pan or­ga­ni­ma. Ne ja­vlja se na po­zi­ve za sa­slu­ša­nja po na­šim kri­vič­nim pri­ja­va­ma, a ima­mo sa­zna­nja da se na­la­zi u ino­stran­stvu. U me­đu­vre­me­nu, ovu ak­ci­ju smo po­kre­nu­li na­kon me­đu­re­sor­nih in­for­ma­ci­ja i oba­ve­šte­nja i do­ja­va od stra­ne po­li­ci­je”, ogo­va­ra Vla­di­mir Ga­lić na pi­ta­nja „Po­li­ti­ke”, ka­kve sank­ci­je je tr­pe­la fir­ma „Eko 21”, od ka­da je po­kra­jin­ski Se­kre­ta­ri­jat na či­jem je če­lu pod­neo kri­vič­ne pri­ja­ve.  

Br­na­bi­će­va: Ko­nač­no re­ša­vamo pro­blem opa­snog ot­pa­da

Po­ja­vlji­va­nje lo­ka­ci­ja sa opa­snim ot­pa­dom go­vo­ri sa­mo u pri­log či­nje­ni­ci da je taj pro­blem ko­nač­no po­čeo da se re­ša­va, iz­ja­vi­la je pred­sed­ni­ca Vla­de Sr­bi­je Ana Br­na­bić. Na­rav­no, sa­mim tim, to će­mo kre­nu­ti i kre­nu­li smo da re­ša­va­mo”, re­kla je Br­na­bi­će­va no­vi­na­ri­ma.

Pr­vo, ka­ko ka­že, na red mo­ra da do­đe re­ša­va­nje pro­ble­ma isto­rij­skog ot­pa­da i tu će, ka­ko is­ti­če, Vla­da Sr­bi­je mo­ra­ti da odvo­ji bu­džet, da to re­ši, ta­ko­đe, na­po­mi­nje da će kon­tro­le bi­ti „mno­go ja­če”, da se to u bu­duć­no­sti ne bi de­ša­va­lo. 

Komеntari1
1b641
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

stevan
Tko je u Pancevu prvi covek zaduzen i odgovoran za zastitu zivotne stredine,s kojim bi trebalo upriliciti razgovor,da doznamo malo vise detalja o ovom problemu opstine.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja