sreda, 25.11.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 26.03.2018. u 21:21 M. Di­mi­tri­je­vić

Monografija o Marku Čelebonoviću

Delo koje objedinjuje tekstove pet autora, uz 449 reprodukovanih radova, biće prestavljeno javnosti u utorak uveče u Muzeju savremene umetnosti Beograd
„Акт с ле­ђа”, уље на плат­ну, 1924 , при­ват­но вла­сни­штво

Vi­še od 350 stra­na re­zer­vi­sa­nih sa­mo za re­pro­duk­ci­je ra­do­va jed­nog od na­ših naj­u­pe­ča­tlji­vi­jih sli­ka­ra in­ti­mi­zma – i to 449 ulja na plat­nu, pa­ste­la i cr­te­ža – već na pr­vi po­gled go­vo­re zna­ti­želj­nom či­ta­o­cu, ko­ji u ru­ka­ma ima no­vu mo­no­gra­fi­ju o Mar­ku Če­le­bo­no­vi­ću (Ga­le­ri­ja Ri­ma, 2017), da je reč o ozbilj­nom iz­da­vač­kom po­du­hva­tu.

Da­lje li­sta­nje sa­mo po­tvr­đu­je ovaj ini­ci­jal­ni uti­sak jer je pr­vi put u pu­bli­ka­ci­ji o ovom zna­čaj­nom umet­ni­ku oku­plje­no pe­to­ro auto­ra: Je­ša De­ne­gri, Li­di­ja Me­re­nik, Ne­ve­na Mar­ti­no­vić, Ana Bog­da­no­vić i So­fi­ja Mi­len­ko­vić, ko­ji iz raz­li­či­tih struč­nih, ge­ne­ra­cij­skih i lič­nih per­spek­ti­va ana­li­zi­ra­ju Če­le­bo­no­vi­ća, i či­ji su tek­sto­vi upot­pu­nje­ni de­talj­nim bi­o­graf­skim po­da­ci­ma i obi­ljem ar­hiv­skih i po­ro­dič­nih fo­to­gra­fi­ja.

Iz ovog šti­va za­i­sta se o jed­nom od naj­i­stak­nu­ti­jih auto­ra na­šeg mo­der­nog sli­kar­stva mo­že sa­zna­ti go­to­vo sve, a is­crp­ni­je o to­me šta je to sve mo­že se ču­ti u utorak, u 19 sa­ti, u Mu­ze­ju sa­vre­me­ne umet­no­sti Be­o­grad, gde će bi­ti jav­no­sti pred­sta­vlje­no ovo de­lo. 

Je­ša De­ne­gri svo­ja gle­di­šta na­slo­vio je sa „Mar­ko Če­le­bo­no­vić i pa­ra­dig­ma umet­ni­ka kao pro­gre­siv­nog gra­đa­ni­na”, ana­li­zu Li­di­je Me­re­nik ob­je­di­nju­je sin­tag­ma „Pro­sto­ri vre­me­na i vre­me pro­sto­ra, frag­men­ti o de­lu Mar­ka Če­le­bo­no­vi­ća”, dok se Ne­ve­na Mar­ti­no­vić fo­ku­si­ra­la na je­dan deo nje­go­vog stva­ra­la­štva u tek­stu „Pa­ste­li Mar­ka Če­le­bo­no­vi­ća: od od­ra­za do oslon­ca stva­ra­lač­kog iden­ti­te­ta”. Ana Bog­da­no­vić autor je seg­men­ta „Ne­ko­li­ko raz­mi­šlja­nja o po­gle­du pred­me­ta u sli­kar­stvu Mar­ka Če­le­bo­no­vi­ća”, dok je pri­kaz „Tri porodice” o tri Če­le­bo­no­vi­će­ve istoimene slike pri­lo­ži­la So­fi­ja Mi­len­ko­vić. 

Va­žno je na­po­me­nu­ti da se im­po­zan­tan broj re­pro­du­ko­va­nih de­la od­no­si na ra­do­ve iz čak 14 dr­žav­nih i mu­zej­skih zbir­ki, vi­še pri­vat­nih ko­lek­ci­ja iz ze­mlje i ino­stran­stva i one u vla­sni­štvu na­sled­ni­ka iz po­ro­di­ce bra­će Če­le­bo­no­vić – Mar­ka i Alek­se, što na­vo­di na za­klju­čak da je reč o je­din­stve­nom pri­ka­zu nje­go­vog opu­sa ko­ji se mo­že oka­rak­te­ri­sa­ti kao sve­o­bu­hva­tan.   

Pod­se­ti­mo, po­nu­đe­ne ana­li­ze i tu­ma­če­nja do­dat­no osve­tlja­va­ju auto­ra ko­ji je bio đak An­to­a­na Bur­de­la, ko­ji je ob­je­di­nio pa­ri­sku i be­o­grad­sku ško­lu, ko­ji je bio pr­ven­stve­no ko­lo­ri­sta, ali i vir­tu­o­zni cr­tač, ka­ko je to pri­me­će­no u ka­ta­lo­gu „Aka­de­mi­ci – li­kov­ni umet­ni­ci” Srp­ske aka­de­mi­je na­u­ka i umet­no­sti, či­ji je Če­le­bo­no­vić (Be­o­grad, 1902 – Sen Tro­pe, 1986) od 1958. bio pr­vo do­pi­sni, a od 1968. i re­dov­ni član. Ško­lo­vao se u Ci­ri­hu, Oks­for­du i Pa­ri­zu, pr­vi put je iz­la­gao 1925. u Sa­lo­nu Ti­lje­ri u fran­cu­skoj pre­sto­ni­ci, a sa­mo­stal­no 1926. u Ga­le­ri­ji Kam­panj. 

Dru­gi svet­ski rat pro­veo je u Fran­cu­skoj (gde je i ži­veo od 1925, sa kra­ćim pre­ki­di­ma), uče­stvu­ju­ći u Po­kre­tu ot­po­ra, a na­kon za­vr­šet­ka oru­ža­nih su­ko­ba pre­da­vao je u dva na­vra­ta na Aka­de­mi­ji li­kov­nih umet­no­sti u Be­o­gra­du i bio je i je­dan od pot­pred­sed­ni­ka Me­đu­na­rod­nog udru­že­nja li­kov­nih umet­ni­ka pri Une­sku. Bio je član gru­pa „Ob­lik” (1929), „Dva­na­e­sto­ri­ca” (1938) i „Sa­mo­stal­ni” (1953), uče­stvo­vao je na broj­nim po­stav­ka­ma i pred­sta­vljao je na­šu umet­nost na in­ter­na­ci­o­nal­nim iz­lo­žba­ma u Pa­ri­zu 1937, To­ki­ju 1957, Bri­se­lu 1958, Nju Del­hi­ju 1967… Do­bit­nik je mno­go­broj­nih na­gra­da i pri­zna­nja.

Komentari1
e259e
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Sasa Trajkovic
Divno, Marko Čelebonović je intelektualac među slikarima, aristokratskog stila, erudita, nosioc modernog na našoj likovnoj sceni. Ovo je nadam se " renesansa" na našoj likovnoj sceni i kulturnoj politici koja je decenijama degradirana u ovom zapuštenom društvu NE ukusa, kiča i šunda.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja