četvrtak, 13.12.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 12:40

Špijuni u Londonu

Autor: Miroslav Lazanskinedelja, 08.04.2018. u 09:05

Či­tam re­dov­no za­gre­bač­ki list „7 Dnev­no”, no­vi­ne ko­je kri­ti­ku­ju sko­ro sva­ku vlast u Hr­vat­skoj, na­pa­da­ju i HDZ, pro­zi­va­ju do­ma­će taj­ku­ne i lo­po­ve svih vr­sta, pro­zi­va­ju sve biv­še i sa­da­šnje pri­pad­ni­ke Ud­be. Ima­ju do­sta eks­trem­no de­sni­čar­skih tek­sto­va, plju­ju po Sr­bi­ma i Ju­go­slo­ve­ni­ma, JNA i SFRJ, plju­ju po Ti­tu, ve­li­ča­ju usta­še i An­tu Pa­ve­li­ća, pi­šu da je Ja­se­no­vac bio „kamp za iz­be­gli­ce”, uda­ra­ju po Ame­ri­kan­ci­ma, ali Ru­se, ru­sku spolj­nu po­li­ti­ku i ru­sku voj­nu moć hva­le iz bro­ja u broj na sva usta.

Što bi re­kli sta­ri Za­grep­ča­ni „za ne vje­ro­va­ti”, ili ku­mi­ce na Dol­cu: „Go­spi­ca, go­spi­ca kaj bu Ru­si do­šli?” Ili je to sa­mo re­likt sta­re Pa­ve­li­će­ve te­ze „da je bo­lja i cr­ve­na, ne­za­vi­sna, Hr­vat­ska, ne­go Hr­vat­ska u Ju­go­sla­vi­ji”. Mo­je ko­le­ge iz Za­gre­ba mi ka­žu. „Šta se ču­diš, pa to ti je list Ud­be.” Pri­zna­jem, ni­sam znao da Ud­ba u Hr­vat­skoj i da­lje po­sto­ji. Ud­ba, na­ša sud­ba...

Ipak, i da­lje me kop­ka ta na­klo­nost Hr­va­ta pre­ma Ru­si­ma, uosta­lom to po­ka­zu­ju i naj­no­vi­je an­ke­te u Hr­vat­skoj, dok je eli­ta zva­nič­no stro­go pro­za­pad­na. U oba­ve­štaj­nom kon­tek­stu, Za­greb je za Ru­se uvek bio va­žni­ji od Be­o­gra­da, jer eto Sr­bi pri­rod­no vo­le Ru­se, a za lju­bav Hr­va­ta tre­ba se iz­bo­ri­ti. A tu lju­bav ilu­stru­je jed­na isti­ni­ta pri­ča.

Ka­pe­tan fre­ga­te Zlat­ko Ja­zbin­šek, iz ma­tič­ne voj­ne po­šte 1122-6 Be­o­grad, bio je u no­vem­bru 1990. go­di­ne voj­ni iza­sla­nik Ju­go­sla­vi­je u Lon­do­nu, a ka­pe­tan pr­ve kla­se Dra­go Mar­ka­no­vić, iz iste voj­ne po­šte, nje­gov je po­moć­nik. Obo­ji­ca su Hr­va­ti, čla­no­vi SKJ, od­lič­ni ofi­ci­ri, do­bri voj­ni oba­ve­štaj­ci. U am­ba­sa­di SFRJ u Lon­do­nu či­ta­ju svu mo­gu­ću na­šu i bri­tan­sku štam­pu. Za­bri­nu­ti su, na pr­vim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma u ma­ju me­se­cu u Hr­vat­skoj su po­be­di­li HDZ i Fra­njo Tuđ­man. Ipak, Ja­zbin­šek i Mar­ka­no­vić ni­su si­gur­ni da će to ta­ko i da osta­ne. Na ko­ju stra­nu da se opre­de­le i ka­ko da u Lon­do­nu us­po­sta­ve kon­takt sa „pra­vom” stra­nom?

Ka­pe­tan fre­ga­te Ja­zbin­šek od­lu­ču­je se za sa­mo­sta­lan i cen­tra­li u Be­o­gra­du ne­pri­ja­vljen kon­takt sa So­vje­ti­ma, pret­po­sta­vlja­ju­ći da nji­hov Ge­ne­ral­ni kon­zu­lat u Bo­san­skoj uli­ci u Za­gre­bu ima i naj­bo­lje pro­ce­ne po­li­tič­kih do­ga­đa­ja u Hr­vat­skoj. U pi­smu, ko­je je uba­cio u kuć­ni po­štan­ski san­du­čić sa­vet­ni­ka so­vjet­ske am­ba­sa­de Pa­ve­la Be­smert­ni­ka, ina­če ge­ne­ra­la KGB-a ko­ji je iz Va­šing­to­na do­šao na ne­ko­li­ko me­se­ci re­kre­a­tiv­nog ra­da u Lon­don, Ja­zbin­šek je pred­lo­žio si­stem ko­mu­ni­ka­ci­je ko­ji bi tre­ba­lo da ga za­šti­ti od ra­do­zna­lih oči­ju i uši­ju bri­tan­ske slu­žbe MI-5. Kao do­kaz svo­je ozbilj­no­sti po­nu­dio je u sle­de­ćim kon­tak­ti­ma de­ta­lje o go­spo­đi­ci Ju­li­ji Šarp, agen­tu bri­tan­ske taj­ne slu­žbe MI-6 ta­da na ra­du u bri­tan­skom konzulatu u Ka­zah­sta­nu.

Ju­go­slo­ven­ski voj­ni iza­sla­nik napisao je ge­ne­ra­lu KGB-a da će u mu­škom to­a­le­tu na pr­vom spra­tu bi­o­sko­pa „Aka­de­mi”, u Oks­ford stri­tu, u ka­ni­ste­ru za­le­plje­nom is­pod vo­do­ko­tli­ća, pro­na­ći mi­kro­film sa pi­ta­nji­ma za So­vje­te, ali i nje­go­vom pro­ce­nom si­tu­a­ci­je. Ako ge­ne­ral KGB pri­hva­ti kon­takt, mo­ra to i da po­ka­že ta­ko što će na vrh de­snog kan­de­la­bra na iz­la­zu iz me­tro sta­ni­ce sa pe­ro­na 3 i 4 li­ni­je Pi­ka­di­li da za­bo­de rajs­ne­dlu bi­lo ko­je bo­je.

Ka­da Ja­zbin­šek ugle­da rajs­ne­dlu, on će osta­vi­ti svoj mi­kro­film u to­a­le­tu bi­o­sko­pa „Aka­de­mi” i ja­vi­će so­vjet­skom oba­ve­štaj­cu no­vim zna­kom da je osta­vio film: za­le­pi­će pla­vu le­plji­vu tra­ku na ži­ci ko­ja po­ve­zu­je slu­ša­li­cu sa te­le­fo­nom u pr­voj jav­noj te­le­fon­skoj go­vor­ni­ci u uli­ci Adam i Eva. To će zna­či­ti da će mi­kro­film bi­ti osta­vljen is­pod vo­do­ko­tli­ća pr­vog sle­de­ćeg po­ne­delj­ka iz­me­đu 12 i 15 sa­ti. Ako ga ni­ko ta­da ne pre­u­zme bi­će od­ne­sen po­sle 16 ča­so­va istog da­na.

Ja­zbin­šek je sle­de­ćeg da­na po­sma­trao vrh kan­de­la­bra na iz­la­zu iz me­troa na tr­gu Pi­ka­di­li, ali ni­je bi­lo rajs­ne­dle. Za­klju­čio je da So­vje­ti okle­va­ju, pa se od­lu­čio na dru­go pi­smo u po­štan­skom san­du­či­ću so­vjet­skog oba­ve­štaj­ca. Sa­da je pred­lo­žio da „mr­tvi san­du­čić” bu­de na pe­šač­koj sta­zi ko­ja ide uz uli­cu Hor­sen­den lajn u Grin­for­du – tač­no me­sto bi­lo je po­sto­lje jed­nog stu­ba za sve­tilj­ku. U pi­smu je do­dao da go­spo­đi­ca Ju­li­ja Šarp, ko­ja ima 28 go­di­na i di­plo­mi­ra­la je lin­vi­sti­ku na Oks­for­du, a kurs ru­skog je­zi­ka za­vr­ši­la u Vo­ro­nje­žu, upra­vo pro­u­ča­va ko­li­ko nu­kle­ar­nih bo­je­vih gla­va Mo­skva još kon­tro­li­še u Ka­zah­sta­nu.

Ja­zbin­šek je pred­lo­žio, da ako So­vje­ti pri­hva­ta­ju po­nu­du, on­da bi uz sve­tilj­ku, na ploč­ni­ku, tre­ba­lo da se na­đe ze­le­na li­men­ka pi­va „karls­berg”, u ko­joj bi se na­la­zio mi­kro­film. Rus će po­tvr­di­ti da sve to shva­ta ozbilj­no ta­ko što će svoj auto par­ki­ra­ti sle­de­ćeg da­na u 12 sa­ti na se­ver­noj stra­ni tr­ga Ha­no­ver. 

Ni na ovu po­nu­du Rus ni­je od­go­vo­rio, pa je Ja­zbin­šek i tre­ći put osta­vio pi­smo u kuć­nom po­štan­skom san­du­či­ću so­vjet­skog di­plo­ma­te. Pred­lo­žio je no­vi si­stem sig­na­la, pr­vo te­le­fon­ski po­ziv u pr­vi sle­de­ći pe­tak uju­tro u 8.05, iz jav­ne go­vor­ni­ce sa lo­zin­kom ko­ja gla­si: „Ka­da će Mo­skov­ski ba­let go­sto­va­ti u Lon­do­nu?”

Tog da­na u ozna­če­no vre­me Ja­zbin­šek je zvao, ali ni­ko ni­je od­go­vo­rio na te­le­fon­ski po­ziv. So­vje­ti su mi­sli­li da ih to MI-5 pro­vo­ci­ra, ili da ima­ju po­sla sa lu­da­ci­ma. Sed­mog av­gu­sta 1991. ju­go­slo­ven­ski voj­ni iza­sla­nik u Lon­do­nu, ka­pe­tan fre­ga­te Zlat­ko Ja­zbin­šek i nje­gov po­moć­nik Dra­go Mar­ka­no­vić na­pu­šta­ju  am­ba­sa­du SFRJ i ne­sta­ju u ne­po­zna­tom prav­cu uzev­ši iz ka­se u am­ba­sa­di oko 50.000 fun­ti, a iz slu­žbe­nih sta­no­va sav in­ven­tar. U ka­si su osta­vi­li po­ru­ku: „Pa­žlji­vo pri­slu­šku­je­mo ka­ko nas pri­slu­šku­je­te da vas pri­slu­šku­je­mo!”

 


Komentari61
cae88
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Dusan T
I Nemci gaje naklonost prema Rusima, narocito nemacki poslovni krugovi, pa bi bilo neobicno da ta osecanja nemaju odjeka u nemackim kolonijama, ma koliko zabace, periferne i nebitne bile.
Mika Mis
Stvarno ne vidim sta bi trebalo da bude iznenadjujuce u odnosima Hrvata I Rusa.Znate li koliko je para Zber banka dala Agrokoru?! Ima li mozda jos nekoga u Srbiji kome treba pomoc u razumevanju gradiva?!
Леон Давидович
Какве симпатије хрватских екстремиста за Русију? Зар нису пре неки дан демонстрирали у Загребу са обележјима усташа, при то нодили слику Трампа и њему клицали. Зар се данас није орило у Сплиту из свег гласа : "За дом спремни". И такви ће гајити симпатије за Русију? Каните се утопијских размишљања.
Бранислав Станојловић
Шалом Ари! Удба је чинила услугу Хрватима прогонећи Србе. Први пут на мору средином 50их, био сам запањен католичким литијама кроз град, а са балкона на ћошку Светосавске Удбаши су сликали ко доводи децу на Врбицу.
Preporučujem 8
Петар Бушић
То није баш тако било. Није ни толико пара однешено као што је наведено. Препричавање делимичне истине.
Alisa
a kako je tacno bilo?
Preporučujem 0
Игор Г.
Као и обично када су у питању Руси, пренапухано.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna / Pogledi /

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub Pravila o privatnosti

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja