ponedeljak, 23.04.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 18:34

Oživela najveća farma Šumadije

Kompanija „Tera produkt 61” puni tovilište u Mrčajevcima i već ima ugovoren izvoz govedine u Italiju, ali i Tursku po halal standardu
Autor: Gvozden Otaševićnedelja, 15.04.2018. u 10:30
Ра­ди­ша Јев­то­вић на фар­ми (Фо­то Г. Ота­ше­вић)

Mr­ča­jev­ci – U naj­ve­ćoj far­mi Šu­ma­di­je po­no­vo se, po­sle osam go­di­na ti­ši­ne, ču­la sta­ra do­bra pe­sma – ri­ka no­vih sta­nov­ni­ka. To­vi­li­šte u Mr­ča­jev­ci­ma, ko­je je ne­kad bi­lo na svet­skom gla­su pri­mi­lo i 2010. ob­u­sta­vi­lo sva­ku de­lat­nost, oži­ve­lo je i pu­ni­će se iz da­na u dan.

– Upra­vo smo do­ve­zli pr­vu par­ti­ju od 50 gr­la ko­li­ko sta­je u je­dan ka­mi­on. To su ju­ni­ce od oko 300 ki­lo­gra­ma iz oko­li­ne Va­lje­va či­je će me­so, kad do­stig­nu 500 ili 600 ki­lo­gra­ma, da bu­de iz­ve­ze­no u Ita­li­ju – ka­že za „Po­li­ti­ku” Ra­di­ša Jev­to­vić (74), di­rek­tor kom­pa­ni­je „Te­ra pro­dukt” ko­ja je no­vi vla­snik ovog uz­ga­ja­li­šta.

Reč je o me­šo­vi­tom srp­sko-azer­bej­džan­sko-tur­skom dru­štvu, ko­je je ku­pi­lo za­klju­ča­nu far­mu jer be­še pa­la u ste­čaj, i kre­nu­lo sa ula­ga­njem sred­sta­va u ob­no­vu. Jev­to­vić ne že­li da ob­ja­šnja­va s ka­kvim se ne­da­ća­ma su­o­čio u me­đu­vre­me­nu i za­što je pr­va par­ti­ja go­ve­da do­ve­ze­na tek ju­če („To je na­ša, srp­ska pri­ča”), već je okre­nut da­ni­ma ko­ji do­la­ze.

– Mi već iz­vo­zi­mo u Ita­li­ju za po­zna­tog kup­ca, zna­mo kri­te­ri­ju­me tog tr­ži­šta, op­ti­mi­sti smo i tu za nas ne­ma za­go­net­ki. Me­đu­tim, već sle­de­ća par­ti­ja bi­će mu­ška gr­la za Tur­sku a tu je ob­ra­da sa­svim dru­ga­či­ja. Tur­ski zah­te­vi čak su stro­ži ne­go za ze­mlje Evrop­ske uni­je, kla­nje i ob­ra­da mo­ra­ju se oba­vi­ti po ha­lal stan­dar­du sa ko­jim do sa­da, srp­ske kla­ni­ce ko­je ra­de za nas, ni­su ima­le is­ku­stva. Na­da­mo se da će­mo i to pre­bro­di­ti. Za­to sam zah­te­vao da tur­ska in­spek­ci­ja kon­tro­li­še rad u na­šoj kla­ni­ci ko­ju oda­be­re­mo, a an­ga­žo­va­li smo i rad­ni­ke iz Tur­ske za taj po­sao ka­ko bi­smo lak­še is­pu­ni­li sve za­dat­ke.

Re­ša­va­ju­ći us­put­ne pro­ble­me, Jev­to­vić ni­je se­deo skr­šte­nih ru­ku. Ot­ku­pio je i na far­mu sme­stio si­la­žu za dve go­di­ne una­pred, osla­nja­ju­ći se na zna­nje ra­ta­ra ovog de­la Sr­bi­je, ko­ji se go­di­na­ma kao znal­ci ba­ve pri­pre­mom hra­ne za sto­ku. Far­ma je, ina­če, osam­de­se­tih pod na­zi­vom „Sto­čar” bi­la ma­tič­na ku­ća za čak 10.000 to­vlje­ni­ka u jed­nom tur­nu­su, ra­ču­na­ju­ći i ko­o­pe­ran­te iz okol­nih se­la. Sa­mo to­vi­li­šte u Mr­ča­jev­ci­ma mo­že od­jed­nom da pri­mi 2.300 gr­la.

– Mi će­mo ići do 1.500 gr­la u jed­nom tur­nu­su, ko­ji tra­je šest me­se­ci – pla­ni­ra Jev­to­vić.

On je sa du­žno­sti di­rek­to­ra „Ge­neks agra­ra” osam­de­se­tih po­sta­vljen za za­me­ni­ka di­rek­to­ra „Ge­nek­so­vog” pred­u­ze­ća „Cen­tro­pro­dukt” u Mi­la­nu, na­kon če­ga je če­ti­ri go­di­ne bio i pr­vi čo­vek di­rek­ci­je „Ge­neks agra­ra”. Po­sle sank­ci­ja, bom­bar­do­va­nja i pro­ble­ma u po­slo­va­nju „Ge­nek­sa” de­lat­nost je pro­du­žio u Mi­la­nu, gde i da­nas ži­vi sa po­ro­di­com. „Cen­tro­pro­dukt” je, ina­če, bio jed­na od naj­ve­ćih „Ge­nek­so­vih” mno­go­broj­nih fir­mi u ino­stran­stvu, sa 142 za­po­sle­na i cen­tra­lom u Mi­la­nu, i pred­stav­ni­štvi­ma u Tr­stu, Ri­mu i Ba­ri­ju. Vi­še od 60 od­sto ju­go­slo­ven­skog spolj­no­tr­go­vin­skog po­slo­va­nja sa Ita­li­jom išlo je pre­ko „Cen­tro­pro­duk­ta”. Ova „Ge­nek­so­va” fir­ma je 1990. bi­la čak na 14. me­stu po obi­mu spolj­no­tr­go­vin­skog pro­me­ta na Ape­ni­ni­ma, a u to do­ba ju­go­slo­ven­ski iz­voz u Ita­li­ju ob­u­hva­tao je 17 šle­pe­ra ju­ne­ćeg me­sa sva­ke sed­mi­ce.

Za­hva­lju­ju­ći tom is­ku­stvu i tra­di­ci­ji, po­sao iz­vo­za me­sa sa na­ših pro­sto­ra u Ita­li­ju bio je, ali sa­mo na krat­ko, pre­ki­dan za vre­me bom­bar­do­va­nja, bo­le­sti sli­nav­ke i ša­pa, i to­kom sank­ci­ja. Uz en­tu­zi­ja­zam ne­ko­li­ci­ne sa­rad­ni­ka, Jev­to­vić je odr­žao taj po­sao, ko­ji se i da­lje od­vi­ja ne­pre­ki­nu­to, ali reč je o dra­stič­no ma­njim ko­li­či­na­ma. Me­đu­tim, Sr­bi­ja i da­lje u ovom po­slu ima svo­ju rob­nu mar­ku – na­še me­so po­zna­to je po iz­u­zet­nom kva­li­te­tu, 90 od­sto pla­sma­na za­vr­ša­va u To­ska­ni a u toj re­gi­ji su naj­po­zna­ti­ji svet­ski me­sa­ri. U tom de­lu Ita­li­je srp­sko me­so, kao iz­van­red­no, pro­da­je se u bu­ti­ci­ma a ko­ri­sti za iz­ra­du po­zna­tih od­re­za­ka „fi­o­ren­ti­na”. 

– Iz­voz u Tur­sku, za­ni­mlji­vo je, ve­o­ma do­bro se do­pu­nju­je sa po­slom pre­ma Ita­li­ji, jer ta dva tr­ži­šta zah­te­va­ju raz­li­či­te ob­ra­de i kva­li­te­te. Ita­li­ja­ni to­va­re sa­mo zad­nje če­tvr­ti če­re­ka, a Tur­ci i zad­nje, pa mo­gu da pri­hva­te ono što pre­o­sta­ne po­sle ot­pre­me u Ita­li­ju. 

„Te­ra pro­dukt 61” iz Le­u­ši­ća ku­pi­la je far­mu po­čet­kom ju­na 2015. za 28 mi­li­o­na di­na­ra su­o­čiv­ši se sa bez­broj pro­ble­ma ko­ji i ni­su neo­bič­ni za srp­ske pri­li­ke. Po­čev od to­ga da se u su­du, ali po­sle ku­po­vi­ne za ko­ju ga­ran­tu­je dr­ža­va, is­po­sta­vi­lo da usred far­me od 6,23 hek­ta­ra na­vod­no po­sto­ji ne­ka ma­la po­ljo­pri­vred­na apo­te­ka či­ji je vla­snik dru­gi čo­vek, pa do či­nje­ni­ce da su gra­đe­vi­ne oče­ru­pa­ne, od pro­zo­ra do olu­ka.


Komentari2
a933e
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Dragan Jovic
Ja mislio da su Mrcajevci poznati po drucacijoj pesmi Po Miroslavu tastu poznatog ministra Kad ono ne lezi vraze drugo je u pitanju Pa dobro neka je sa srecom nadam se uspehu.
Aleksandar
Radiša je vredan i pošten čovek. Želim mu puno uspeha u ovom poslu.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja