četvrtak, 13.12.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 11:47

Milo Đukanović već obezbedio četvrtinu glasova

Na današnjim izborima za predsednika Crne Gore učestvuje sedam kandidata, a lidera DPS-a smatraju za favorita
Autor: Novica Đurićnedelja, 15.04.2018. u 08:00
Зграда Председништва у Подгорици (Фото Н. Ђурић)

Od na­šeg stal­nog do­pi­sni­ka
Pod­go­ri­ca – Da­nas će se sa­zna­ti ko­me će gra­đa­ni Cr­ne Go­re do­de­li­ti fo­te­lju pred­sed­ni­ka. Li­der vla­da­ju­će De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­lo Đu­ka­no­vić i u ovu iz­bor­nu tr­ku ula­zi sa prak­tič­no obez­be­đe­nih 24 od­sto gla­so­va. Oni do­la­ze iz ma­njin­skih za­jed­ni­ca – Bo­šnja­ka, Al­ba­na­ca, Hr­va­ta i Ro­ma. Pred­stav­ni­ci ovih na­ci­o­nal­nih za­jed­ni­ca su sa­op­šti­li da će gla­sa­ti za Đu­ka­no­vi­ća i nji­ho­vim gla­so­vi­ma se ne mo­že na­da­ti ni­je­dan dru­gi pred­sed­nič­ki kan­di­dat. Da je to za­i­sta ta­ko, sve­do­či i či­nje­ni­ca da je pro­te­klih de­ce­ni­ja Đu­ka­no­vi­će­va par­ti­ja od „ma­nji­na­ca” do­bi­ja­la ube­dlji­vo vi­še gla­so­va no što su oni da­li svo­jim na­ci­o­nal­nim par­ti­ja­ma.

Đu­ka­no­vić je na pred­iz­bor­nim sku­po­vi­ma obe­ćao bi­ra­či­ma da će Cr­nu Go­ru uve­sti u EU kao što ju je uveo u NA­TO i na­sto­ja­ti da obez­be­di bo­lji ži­vot za­bo­ra­vlje­nim pen­zi­o­ne­ri­ma i mla­di­ma, dok je svo­jim pro­tiv­kan­di­da­ti­ma i oni­ma ko­ji ih po­dr­ža­va­ju po­ru­či­vao:

„Uko­li­ko bi po­be­di­la opo­zi­ci­ja, ona bi po­ni­šti­la od­lu­ke ko­je smo do­ne­li. Po­ni­šti­li bi od­lu­ku o pri­zna­nju Ko­so­va, što je va­žno pi­ta­nje za re­gi­o­nal­nu sta­bil­nost. Po­ni­šti­li bi od­lu­ku o na­šem pu­tu ka Evrop­skoj uni­ji. Po­ni­šti­li bi sank­ci­je Ru­si­ji i ja­sno je da bi do­ve­li u pi­ta­nje od­lu­ku o ne­za­vi­sno­sti. Oni su sprem­ni da za ša­ku do­la­ra pro­da­ju Cr­nu Go­ru. Za­to na ovim iz­bo­ri­ma tre­ba da im ka­že­mo ne. Ne iz­da­ji na­ci­o­nal­nih in­te­re­sa.”

Pred­sed­nič­ki kan­di­dat Pra­ve Cr­ne Go­re Mar­ko Mi­la­čić cr­no­gor­skim gra­đa­ni­ma je po­ru­čio da u ne­de­lju ne gla­sa­ju „sa­mo pro­tiv Mi­la Đu­ka­no­vi­ća već i pro­tiv si­ste­ma ko­ji je iz­gra­đen”.

„Ni­je naš po­li­tič­ki pro­tiv­nik sa­mo je­dan čo­vek, Đu­ka­no­vić, on je sa­mo ma­ri­o­ne­ta, naš po­li­tič­ki pro­tiv­nik je ta po­gub­na NA­TO ide­o­lo­gi­ja ko­ja uni­šta­va i eko­no­mi­ju i bi­će ove ze­mlje”, ka­že Mi­la­čić.

On je po­ru­čio da „oni naj­u­gro­že­ni­ji, Sr­bi, tre­ba da gla­sa­ju pro­tiv uni­šta­va­nja eko­no­mi­je, da ne pri­hva­ta­mo auto­kra­ti­ju, uki­da­nje na­kna­da maj­ka­ma sa tro­je ili vi­še de­ce, ali, isto ta­ko, ne pri­hva­ta­mo ni uni­šta­va­nje ve­ćin­skog srp­skog je­zi­ka, ka­non­ske Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske, Nje­go­še­vog pi­sma, ći­ri­li­ce, da ne pri­hva­ta­mo ne­de­mo­krat­ske od­lu­ke po­put na­sil­nog ugu­ra­va­nja u NA­TO, pri­zna­nja la­žne dr­ža­ve Ko­so­vo, sank­ci­ja Ru­si­ji”.

Mla­den Bo­ja­nić, kan­di­dat De­mo­krat­skog fron­ta, De­mo­kra­ta, So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je i Gra­đan­skog po­kre­ta URA, na pro­mo­tiv­nim sku­po­vi­ma je od Đu­ka­no­vi­ća tra­žio od­go­vo­re:

„Pi­tam Đu­ka­no­vi­ća ka­ko je oprao pr­vi mi­li­on u Pi­re­us ban­ci u Lon­do­nu. Ne­ka ob­ja­sni ka­ko je to uše­tao u ban­ku, tra­žio kre­dit i oni mu ga da­li na reč. Ne­ka nas na­u­či ka­ko je to mo­gu­će, a mi zna­mo da to ni­je isti­na, da su dru­ge stva­ri iza to­ga. Po­be­gao je iz skup­šti­ne od te ras­pra­ve, a be­ži i od ras­pra­ve na jav­nom ser­vi­su. Za­mi­sli­te, na jav­nom ser­vi­su ko­ji on kon­tro­li­še ne­ma sna­ge da se po­ja­vi osim sa te­lo­hra­ni­te­lji­ma i ce­lom vla­dom u za­le­đu.”

On je pi­tao Đu­ka­no­vi­ća – ka­ko to da Cr­na Go­ra ne pri­pa­da nje­nim gra­đa­ni­ma već in­te­re­snim gru­pa­ma i ma­fi­ji?

„I ovih da­na Đu­ka­no­vić u blin­di­ra­nom auto­mo­bi­lu kr­sta­ri Cr­nom Go­rom okru­žen te­lo­hra­ni­te­lji­ma i ce­lo­kup­nom vla­dom. Obič­ni gra­đa­ni Cr­ne Go­re ži­ve u stra­hu, pu­ca­ju im u ka­fa­na­ma, pu­ca­ju na uli­ci, pa­le auto­mo­bi­le. Ni­kad im ni­je do­sta, uzmu sve re­sur­se, za­ro­be in­sti­tu­ci­je i on­da nas Mon­stat uči ka­ko da se pre­ži­vi sa dva evra”, re­či su Bo­ja­ni­ća.

Pr­va da­ma kan­di­dat za pred­sed­ni­ka Cr­ne Go­re Dra­gi­nja Vuk­sa­no­vić uve­ra­va svo­je pri­sta­li­ce da će „Cr­na Go­ra bi­ti sta­bil­na tek ka­da Mi­lo Đu­ka­no­vić ode sa vla­sti i u ne­de­lju gu­bi sa­mo Đu­ka­no­vić, a do­bi­ja­ju svi gra­đa­ni Cr­ne Go­re”. 

„Ne­ću do­zvo­li­ti da u dru­štvu ima­mo pri­vi­le­go­va­ne po­je­din­ce i da nji­ho­va de­ca ima­ju, a na­ša da ne­ma­ju i da de­set hi­lja­da vi­so­ko­ško­la­ca če­ka po­sao jer ni­su po­li­tič­ki po­dob­ni”, po­ru­či­la je ona. „Maj­ka­ma sa tro­je i vi­še de­ce obe­ća­vam – vra­ti­će­mo ste­če­na pra­va i sve ono što vam pri­pa­da po Usta­vu Cr­ne Go­re. Za in­ve­sti­to­re ko­ji ne po­štu­ju za­ko­ne ove dr­ža­ve ne­će bi­ti me­sta i mo­ra­će da pla­ća­ju ko­mu­na­li­je i po­rez. Ne­će gra­đa­ni iz ptič­je per­spek­ti­ve po­sma­tra­ti svo­ju oba­lu, oba­la je na­ša, a ne nji­ho­va.” 

U iz­bor­noj tr­ci uče­stvu­ju i oni ko­ji­ma se prog­no­zi­ra da će po gla­so­vi­ma osta­ti da­le­ko iz Đu­ka­no­vi­ća, Bo­ja­ni­ća, Mi­la­či­ća i Vuk­sa­no­vi­će­ve. To su Ha­zbi­ja Ka­lač iz Stran­ke prav­de i po­mi­re­nja, Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić, pred­stav­nik Gru­pe bi­ra­ča „Gra­đan­ska ak­ci­ja” i Par­ti­je pen­zi­o­ne­ra, in­va­li­da i re­sti­tu­ci­je, kao i Do­bri­lo De­de­ić iz Srp­ske ko­a­li­ci­je. 

Se­dam pred­sed­nič­kih kan­di­da­ta na iz­bor­nu kam­pa­nju, pre­ma po­da­ci­ma Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je od pre de­se­tak da­na, po­tro­ši­lo je vi­še od 255.000 evra. Naj­vi­še su po­tro­ši­li Mi­lo Đu­ka­no­vić 92.905 evra, Mla­den Bo­ja­nić 57.980 i Mar­ko Mi­la­čić 45.234 evra.

Na ovim iz­bo­ri­ma gla­sač­ko pra­vo u ima 532.599 gra­đa­na, ko­ji će ga mo­ći is­ko­ri­sti­ti na 1.214 bi­rač­kih me­sta.

Ovo­go­di­šnji pred­sed­nič­ki iz­bo­ri bi­će sed­mi od uvo­đe­nja vi­še­stra­nač­kog si­ste­ma u Cr­noj Go­ri. Pred­sed­ni­ci Cr­ne Go­re su bi­li Mo­mir Bu­la­to­vić (dva man­da­ta), Mi­lo Đu­ka­no­vić (je­dan man­dat) i Fi­lip Vu­ja­no­vić (tri man­da­ta).


Komentari8
717ea
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Душко
Alal vera branioce crnogorskih nacionalnih interesa! Svi dobro znamo da je to sto losiji odnos prema srpskom narodu, sankcije Rusiji i saradnja sa "Republikom Kosovo"
lalo
Autor prosto zali u clanku zbog cinjenice da manjinske zajednice glasaju za opciju Mila Djukanovica (EU,NATO, i sve ostalo sto uz to ide) . Naravno da ne glasaju samo one, on dobija ubedljivu vecinu redovno od svih.Ima jedan razlog zasto je tako: On je sva svoja obecanja dosada birackom telu ispunjavao i nikoga ne treba da cudi dugovesnost njegove vlasti. Svaki lider na Balkanu bi zeleo da bude u njegovoj poziciji , to je bar jasno.
Zlatan
Pretpostavljam da ste ovde mislili I na obecanja koje je dao svom sinu, bratu I sestri?? Sin gle cuda 27 godina vlasnik mini centgrala u CG? Brat vlasnik Prve CG banke Sestra od advokata koji je ponistio tender za kupovinu Hotela Avala u Budvi "naprecno" postala posle par godina I njegov vlasnik. Ako su to obecanja narodu onda ih je on u potpunosti ispunio... Alala vera. A sto se desilo sa krivicnim gonjenjem u Italiji za sverc cigareta?
Preporučujem 15
Obrad Lipovac
Nisam još silazio po novine pa moram na osnovu ovo malo što sam pročitao na portalu da pitam g. Novicu, jel' to dobro ili loše kad nekoga manjine cene i za njega glasaju?
Muradim Rebronja
Valjda biraju gradjani sa pravom glasa.
Preporučujem 8
Mile
Зашто се не уведу већ једном санкције човеку који увек прича против Србије? Наш народ је тамо подвргнут малтретирању које све више личи на оно што су у Хрватској радили. Хоће ли неко из Србије јавно да се успротиви срамни нападима и заштити народ? Како уопште званична држава може да ћути док наводно братска земља прекрајање чак границу Србије са тзв Косовом?
Srboljub
Djukanovicu svaka cast, uveo je CG u NATO i time zacementirao granice CG, priblizio je CG EU, ima kao sto se vidi iz clanka odlicne medjunacionalne odnose i podrsku nacionalnih manjina, vec deceniju kao sredstvo placanja koristi Euro, penzije su u CG vece nego u Srbiji, prosecna plata u CG je veca nego u Srbiji etc.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub Pravila o privatnosti

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja