nedelja, 16.12.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 13:04

Ogroman doprinos nauci slavističkih komisija

Svi slovenski narodi, jezici i kulture stvorili su jedinstveni kulturni horizont koji predstavlja neodvojivu i ravnopravnu komponentu evropskog kulturnog prostora
Autor: Prof. dr Pe­ter Že­njuh*ponedeljak, 16.04.2018. u 09:30

In­ter­di­sci­pli­nar­na sla­vi­stič­ka is­tra­ži­va­nja omo­gu­ća­va­ju da se pro­u­če raz­voj­ni i sa­vre­me­ni okvi­ri kul­tur­ne sve­sti no­si­la­ca slo­ven­ske kul­tu­re i da se is­tak­ne traj­ni do­pri­nos slo­ven­skih je­zi­ka i kul­tu­ra evrop­skoj kul­tu­ri i ši­roj me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci.

Zna­čaj, obim i uti­caj sla­vi­stič­kih is­tra­ži­va­nja u pot­pu­no­sti se ostva­ru­ju u me­ri u ko­joj su pri­hva­će­ni nji­ho­vi re­zul­ta­ti. Naj­ve­ća pret­nja sla­vi­sti­ci je ne­ra­zu­me­va­nje nje­ne ulo­ge, bu­du­ći da sla­vi­stič­ka is­tra­ži­va­nja ne slu­že ko­mer­ci­jal­noj svr­si. Svoj traj­ni do­pri­nos sla­vi­sti­ka vi­di u na­me­ni re­zul­ta­ta is­tra­ži­va­nja u ko­rist či­ta­vog dru­štva. Ovu di­men­zi­ju in­ter­di­sci­pli­nar­nih sla­vi­stič­kih is­tra­ži­va­nja ko­or­di­ni­ra Me­đu­na­rod­ni ko­mi­tet sla­vi­sta (MKS), ko­ji ga­ran­tu­je vi­so­ku struč­nost is­tra­ži­va­nja i or­ga­ni­zu­je re­dov­ne pre­zen­ta­ci­je me­đu­na­rod­nih sla­vi­stič­kih is­tra­ži­va­nja.

Ko­or­di­na­ci­o­ni aspekt či­ni srž ak­tiv­no­sti MKS.

Od 1958. go­di­ne, ka­da je u Mo­skvi odr­žan 4. me­đu­na­rod­ni kon­gres sla­vi­sta, ovaj okvir sla­vi­stič­ke na­uč­ne po­li­ti­ke raz­vi­ja se za­hva­lju­ju­ći me­đu­na­rod­nim na­uč­no­i­stra­ži­vač­kim ti­mo­vi­ma (ko­mi­si­ja­ma), us­po­sta­vlje­nim u okvi­ru MKS. To su auto­nom­na te­la ko­ja oku­plja­ju struč­nja­ke iz raz­li­či­tih slo­ven­skih i ne­slo­ven­skih ze­ma­lja u te­mat­ski isto­vr­snim na­uč­nim obla­sti­ma. Glav­ni or­ga­ni­za­tor ko­mi­si­je je re­no­mi­ra­ni struč­njak ko­ji je ko­or­di­na­tor ra­da me­đu­na­rod­nog sla­vi­stič­kog is­tra­ži­vač­kog ti­ma.

Me­đu­na­rod­ni ko­mi­tet sla­vi­sta tre­nut­no ima 39 ko­mi­si­ja. U nji­ho­vom ra­du uče­stvu­ju pred­stav­ni­ci slo­ven­skih i ne­slo­ven­skih ze­ma­lja, po­sti­žu­ći na taj na­čin i me­đu­na­rod­no pri­hva­će­ne re­zul­ta­te. Ova is­tra­ži­va­nja, ko­ja iz­vo­de ti­mo­vi sla­vi­sta iz ra­znih ze­ma­lja sve­ta, zna­ča­jan su do­pri­nos kom­plek­snom i si­ste­mat­skom upo­zna­va­nju raz­vo­ja slo­ven­skih je­zi­ka i kul­tu­ra u ši­rem evrop­skom i glo­bal­nom kon­tek­stu.

Ko­li­ko je zah­te­van na­uč­no­i­stra­ži­vač­ki i na­uč­no­or­ga­ni­za­ci­o­ni rad ovih ko­mi­si­ja po­ka­zu­ju re­zul­ta­ti nji­ho­vog ra­da, ko­ji su za­sno­va­ni na is­traj­no­sti i od­luč­no­sti čla­no­va is­tra­ži­vač­kih ti­mo­va. Na de­lat­nost ko­mi­si­ja uti­ču ne sa­mo na­uč­no­i­stra­ži­vač­ki obim ili slo­že­nost raz­ma­tra­nog pro­ble­ma već i ma­te­ri­jal­na, fi­nan­sij­ska, teh­nič­ka i dru­štve­na po­dr­ška sla­vi­stič­kim is­tra­ži­va­nji­ma.

Re­zul­ta­ti ra­da ko­mi­si­ja bi­će pred­sta­vlje­ni na pred­sto­je­ćem 16. me­đu­na­rod­nom kon­gre­su sla­vi­sta, ko­ji će se odr­ža­ti od 20. do 27. av­gu­sta 2018. go­di­ne u Be­o­gra­du. Me­đu­tim, već je da­nas mo­gu­će uka­za­ti na zna­čaj­ne re­zul­ta­te ra­da ko­mi­si­ja u obla­sti op­šte­slo­ven­skog lin­gvi­stič­kog atla­sa, slo­ven­ske ono­ma­sti­ke, is­tra­ži­va­nja slo­ven­ske fra­ze­o­lo­gi­je, tvor­be re­či, fol­klo­ra, et­no­lin­gvi­sti­ke, za­tim gra­ma­tič­ke struk­tu­re slo­ven­skih je­zi­ka, lek­si­ko­lo­gi­je i lek­si­ko­gra­fi­je, fo­ne­ti­ke i fo­no­lo­gi­je, bal­ka­ni­sti­ke, eti­mo­lo­gi­je, ter­mi­no­lo­gi­je, cr­kve­no­slo­ven­skih reč­ni­ka, kom­pju­ter­ske ob­ra­de slo­ven­skih ru­ko­pi­sa i sta­rih štam­pa­nih iz­da­nja, isto­ri­je sla­vi­sti­ke, lin­gvi­stič­ke i knji­žev­ne bi­bli­o­gra­fi­je, aspek­to­lo­gi­je slo­ven­skih je­zi­ka, u obla­sti is­tra­ži­va­nja slo­ven­skih Bi­bli­ja, sta­rih ob­re­da, re­li­gij­skog sti­la kod Slo­ve­na, tran­sla­to­lo­gi­je, so­ci­o­lin­gvi­sti­ke, slo­ven­ske di­ja­lek­to­lo­gi­je, slo­ven­skih mi­kro­je­zi­ka, kor­pu­sne lin­gvi­sti­ke, sta­ri­je i no­vi­je slo­ven­ske isto­ri­je, slo­ven­ske knji­žev­ne kom­pa­ra­ti­sti­ke.

Da­nas je, vi­še ne­go ikad ra­ni­je, neo­p­hod­no da upo­zna­mo sve ele­men­te kul­tur­nog iden­ti­te­ta, ka­ko bi­smo do­bro upo­zna­li sa­mi se­be u kon­tek­stu evrop­ske kul­tu­re i ci­vi­li­za­ci­je, gde su svi slo­ven­ski na­ro­di, je­zi­ci i kul­tu­re stvo­ri­li je­din­stve­ni kul­tur­ni ho­ri­zont ko­ji pred­sta­vlja neo­dvo­ji­vu i rav­no­prav­nu kom­po­nen­tu evrop­skog kul­tur­nog pro­sto­ra.

*Di­rek­tor Sla­vi­stič­kog in­sti­tu­ta „Jan Sta­ni­slav“ Slo­vač­ke aka­de­mi­je na­u­ka u Bra­ti­sla­vi, ko­or­di­na­tor na­uč­nih ko­mi­si­ja pri Me­đu­na­rod­nom ko­mi­te­tu sla­vi­sta 

Sa slo­vač­kog pre­veo Da­li­bor So­ko­lo­vić


Komentari0
07fb2
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub Pravila o privatnosti

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja