nedelja, 08.12.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 21:59

Đurić: Preteći tonovi i neistine iz NATO-a

Mešanje jedne vojne alijanse u sprovođenje i tumačenje sporazuma koje su Beograd i Priština postigli uz posredovanje EU jeste, najblaže rečeno, neprimereno, smatra direktor Kancelarije za KiM
Autor: D. Vu­ko­sa­vlje­vićnedelja, 15.04.2018. u 19:33
Привођење Марка Ђурића 26. марта на Космету (Фото АП)

Di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za KiM Vla­de Sr­bi­je Mar­ko Đu­rić ne­gi­rao je na­vo­de ne­i­me­no­va­nog iz­vo­ra NA­TO-a, ko­je je pre­ne­la agen­ci­ja Be­ta – da ni­je uva­žio pro­pi­se kad je 26. mar­ta ušao na se­ver Ko­sme­ta po­sle če­ga je uhap­šen.

„Pre­te­ći to­no­vi i ne­i­sti­ne ne­i­me­no­va­nih pred­stav­ni­ka NA­TO-a je­su na­sta­vak na­si­lja ko­je je nad Sr­bi­ma s KiM spro­ve­de­no pre dve ne­de­lje”, na­veo je Đu­rić u sa­op­šte­nju me­di­ji­ma uz ko­je je pri­lo­že­na i fo­to­gra­fi­ja na ko­joj se na­la­zi oba­ve­šte­nje po­vo­dom nje­go­ve po­se­te KiM.

Zva­nič­ni­ci u se­di­štu NA­TO-a u Bri­se­lu ra­ni­je su, ka­ko pre­no­si Be­ta, ovoj agen­ci­ji re­kli da „Đu­rić ni­je is­po­što­vao nu­žnu pro­ce­du­ru jer je po­slao zah­tev (vla­sti­ma u Pri­šti­ni) po­sle 17 ča­so­va u pe­tak, da­kle kad kan­ce­la­ri­je vi­še ne ra­de. Ta­ko­đe, ka­ko su re­kli, spi­sak lju­di u nje­go­voj prat­nji je bio ne­pot­pun i za ko­sov­ske Al­ban­ce to je zna­či­lo da po­stu­pak ni­je is­po­što­van. Iz­vo­ri u se­di­štu Atlant­skog sa­ve­za su oce­ni­li da je ce­la ta si­tu­a­ci­ja s hap­še­njem Đu­ri­ća, „ka­ko god to za­zvu­ča­lo iz­ne­na­đu­ju­će, is­pa­la do­bro, jer se is­po­sta­vi­lo da je ko­sov­ska po­li­ci­ja i spe­ci­jal­na po­li­ci­ja vr­lo pro­fe­si­o­nal­na”.

Na kra­ju, kao pro­ta­go­ni­sta do­ga­đa­ja na ko­je je na­pra­vljen osvrt u raz­go­vo­ru s ano­nim­nim iz­vo­rom, Đu­rić ka­že: „Mo­ram da pi­tam NA­TO ka­kva je svr­ha la­ži da je pre­kr­še­na pro­ce­du­ra jer je na­ja­va mog od­la­ska na KiM po­sla­ta ka­sno, po­sle rad­nog vre­me­na, u 17 sa­ti, iako je po­sla­ta u 9.44 sa­ti, kao što se mo­že vi­de­ti iz zva­nič­ne ko­re­spon­den­ci­je?”

Mar­ko Đu­rić je oce­nio i da je ne­do­pu­sti­vo me­ša­nje u de­mo­krat­ske pro­ce­se i na­sto­ja­nja da se kon­flik­ti na za­pad­nom Bal­ka­nu pre­va­zi­đu mir­nim pu­tem.

    Obaveštenje o Đurićevoj poseti KiM

 

„Me­ša­nje jed­ne voj­ne ali­jan­se u spro­vo­đe­nje i tu­ma­če­nje spo­ra­zu­ma ko­je su Be­o­grad i Pri­šti­na po­sti­gli uz po­sre­do­va­nje EU je­ste, naj­bla­že re­če­no, ne­pri­me­re­no. NA­TO bi, ume­sto što po­ku­ša­va da se me­ša u po­li­tič­ke pro­ce­se u jed­noj de­mo­krat­skoj dr­ža­vi ka­kva je Sr­bi­ja, tre­ba­lo da se ma­lo bo­lje sta­ra o ono­me što je­ste u nje­go­vom man­da­tu, a to je Re­zo­lu­ci­ja 1244 Sa­ve­ta bez­bed­no­sti UN i bez­bed­nost ne­al­ban­skog sta­nov­ni­štva na KiM”, uka­zu­je Đu­rić.

Sa­mo bi, do­da­je on, „u po­sta­po­ka­lip­tič­nom an­ti­u­to­pij­skom sve­tu, u ko­me na­šim ži­vo­ti­ma upra­vlja ne­ka­kva glo­bal­na voj­na hun­ta”, ova­kve po­ru­ke bi­le u skla­du s po­li­tič­kom re­al­no­šću i lo­gi­kom.

Za­jed­ni­ca srp­skih op­šti­na (ZSO), tvr­di Đu­rić, bi­će for­mi­ra­na sa­svim u skla­du s do­go­vo­ri­ma po­stig­nu­tim uz po­sre­do­va­nje EU, a ne pre­ma vo­lji ano­nim­nih iz­vo­ra iz NA­TO-a.

„Na­rav­no da će ZSO bi­ti fi­nan­si­ra­na i iz Be­o­gra­da. To je je­dan od is­ho­da bri­sel­skog di­ja­lo­ga. Ne­ma tog ’ano­nim­nog iz­vo­ra’, ko­ji će u ka­fan­skom raz­go­vo­ru po­ni­šti­ti sve što je po­stig­nu­to u vi­še­go­di­šnjem po­li­tič­kom i di­plo­mat­skom pro­ce­su, u ko­jem je, još jed­nom pod­se­ćam, po­sred­nik bi­la EU. Ci­ti­ra­ću tač­ku 17d spo­ra­zu­ma s Pri­šti­nom, u ko­joj se na­vo­di da će ZSO, iz­me­đu osta­log, bi­ti fi­nan­si­ra­na iz ’pri­lo­ga, bes­po­vrat­nih zaj­mo­va, do­na­ci­ja, kao i pu­tem fi­nan­sij­ske po­dr­ške dru­gih aso­ci­ja­ci­ja i or­ga­ni­za­ci­ja, do­ma­ćih i me­đu­na­rod­nih, kao i iz Re­pu­bli­ke Sr­bi­je’”, na­gla­ša­va di­rek­tor kan­ce­la­ri­je za KiM.

On je pi­tao gde je NA­TO bio pet go­di­na, ko­li­ko, ka­ko je oce­nio, zbog Pri­šti­ne ka­sni spro­vo­đe­nje de­la pr­vog bri­sel­skog spo­ra­zu­ma ko­ji se od­no­si na ZSO. 

„I od ka­da je tu­ma­če­nje me­đu­na­rod­nih spo­ra­zu­ma i vr­še­nje pri­ti­sa­ka da se oni iz­me­ne u man­da­tu te ali­jan­se? Na­rav­no da to ni­je u man­da­tu NA­TO-a, ali je za­to je­ste odr­ža­va­nje po­ret­ka us­po­sta­vlje­nog Re­zo­lu­ci­jom 1244 Sa­ve­ta bez­bed­no­sti UN, u ko­joj ne­ma ta­ko­zva­nog ne­za­vi­snog Ko­so­va za ko­je lo­bi­ra ano­nim­ni iz­vor iz Bri­se­la”, ka­že Đu­rić.

Iz­vo­ri u Bri­se­lu su Be­ti, na­vo­di ova agen­ci­ja, iz­me­đu osta­log re­kli da je di­ja­log Be­o­grad–Pri­šti­na su­štin­ski va­žan, a „mno­gi spo­ra­zu­mi ni­su spro­ve­de­ni”, ali da je do­bar ko­rak što je na­ja­vlje­no da će upra­vljač­ki tim po­če­ti s ra­dom na sta­tu­tu Za­jed­ni­ce op­šti­na sa srp­skom ve­ći­nom.

Na na­vo­de ne­i­me­no­va­nih iz­vo­ra NA­TO-a da­tih agen­ci­ji Be­ta je re­a­go­vao i za­me­nik di­rek­to­ra Kan­ce­la­ri­je za KiM Du­šan Ko­za­rev. On je sa­op­štio da, uko­li­ko je Be­ti­na in­for­ma­ci­ja auten­tič­ni stav NA­TO-a, on­da ona pred­sta­vlja zlo­na­mer­nu dez­in­for­ma­ci­ju i do­dat­no svr­sta­va­nje uz Pri­šti­nu, a pro­tiv re­gi­o­nal­ne sta­bil­no­sti.

„Či­nje­ni­ce u ve­zi s od­la­sci­ma Mar­ka Đu­ri­ća u na­šu ju­žnu po­kra­ji­nu su to­li­ko la­ko pro­ver­lji­ve da je go­to­vo ne­ve­ro­vat­no da bi se ne­ko iz NA­TO-a usu­dio da iz­mi­šlja­ju­ći fak­te jav­no la­že i oprav­da­va na­si­lje ma­ski­ra­nih ban­di­ta Pri­šti­ne nad go­lo­ru­kim srp­skim na­ro­dom.

Za­to sma­tram da je iz­ja­va o na­vod­nom za­ka­sne­lom oba­ve­šte­nju o od­la­sku Đu­ri­ća na KiM, ko­ju je ne­ka­kav ne­i­me­no­va­ni zva­nič­nik NA­TO dao agen­ci­ji Be­ta, ili iz­mi­šlje­na, ili je mo­žda uop­šte ni­je dao ne­ko iz Bri­se­la već iz­vor iz Do­njeg Pre­ka­za”, sma­tra Ko­za­rev.

Uosta­lom, pi­ta on, za­što bi ne­ko ko go­vo­ri isti­nu bio ci­ti­ran kao ne­i­me­no­va­ni iz­vor. Ano­nim­ni iz­vor je, oce­nju­je Ko­za­rev, naj­če­šće eufe­mi­zam za laž i spi­no­va­nje.

„Oni ko­ji u ova­ko ose­tlji­vim stva­ri­ma se­bi do­zvo­lja­va­ju da zbu­nju­ju jav­nost is­fa­bri­ko­va­nim re­kla-ka­za­la in­for­ma­ci­ja­ma ta­ko­đe ni­su bez kri­vi­ce. No­tor­nim la­ži­ma se ne mo­že pri­kri­ti či­nje­ni­ca da je na­pad na go­lo­ru­ki srp­ski na­rod, Mar­ka Đu­ri­ća i iza­bra­ne po­li­tič­ke pred­stav­ni­ke Sr­ba sa KiM bio naj­o­go­lje­ni­ji i ni­čim iza­zvan čin na­si­lja. O ulo­zi NA­TO-a u tom do­ga­đa­ju do­volj­no re­či­to go­vo­ri sli­ka pri­pad­ni­ka Kfo­ra ko­ji u bli­zi­ni sa­le u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci, u tre­nut­ku ka­da se do­ga­đa na­si­lje, non­ša­lant­no fo­to­gra­fi­še, ume­sto da na­si­lje spre­ča­va”, uka­zu­je Ko­za­rev. 


Komentari9
9e557
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Miroljub
Лако је њима да прете и да нас газе колико хоће. Моћни су и може им се само и њима ће доћи крај кад тад!
Стеван
Петре Илићу , а који сте то ви ако који смо то ми што треба да нестанемо ? Нико овде није имао несимпатије према америци док није растурила Југославију и пљунула на жртве 2 . св рата када је Америка била савезник , и негирала те тековине . Срби су чекали 4. века ослобађање од турске окупације , мађари 150 година , па је ослобађање дошло . Историја учи тако , а Петар ИлиЧ ( Лењин ) , овако . Коме више веровати ? Тешко питање
Preporučujem 0
Petar Ilic
Nista nije vecito. Ali vi od toga nemate nikakvu vajdu ako je to nista vecitije od vas. Zato cekanje na "kad tad", i insistiranje na nekavim svojim pretpostavljenim istinama i vrednostima, ne donosi nista dobro i slaba je uteha razumnima. Korisnija je politicka fraza: ako ne mozes da ga pobedis, pridruzi mu se. Svi koji su to uradii mnogo bolje su prosli. I pored atomskih bombi, Japan im se pridruzio i postao svetska sila. Isto je i sa Kinom i Nemackom. A oni koji cekaju "kad-tad" polako nestaju. Na putu ste da vas buduce generacije pominju i istoriji izumrlih naroda koji su nekad ziveli negde na jugu Evrope.
Preporučujem 9
Зорица Аврамовић
Не знам ко нормалан у овој земљи Србији може да очекује да ће осведочени зликовци, који урушише, унаказише онолико земаља, побише онолико дечице и невиних људи, бити на страни истине и правде! Јер, све невоље савременог света управо потичу из злогласних НАТО и Пентагона! За њих су шиптарски мафијаши и терористи"професионални", а хапшење, понижење и малтретирање Србина, директора Канцеларије за КиМ Марка Ђурића "испало добро"?! Вриснем, урликнем.... утишам своју душу, и молим, молим се у тишини Богу, Богородици и свим светима - да крволоци што пре доживе оно зло и боли, оно расуло и рушевине бомбама, оно распамећивање... које су другима наносили и причињавали...
Sreta
NATO i zapad više nemaju strpljenja. Žuri im se da Kosovo što pre postane deo njihovog strategijskog plana, a Srbija nikako da se urazumi. Prljavim igrama neprestano narušavaju i provociraju.
Marina Matic
Iznose se lazi o krsenju procedure i slanje spiska posle zatvaranja kancelarije.
драган лучић
Нема разложног разговора са силеџијама. Њихово знање и памет су врло оскудни, а логика им се своди на - ако ја нешто урадим, то је ок, а ако то исто уради неко други, онда није ок. Морал им је потпуно нопозната категорија. Силеџија разуме само језик силе. И уопште није јак колико мисли да јесте.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja