četvrtak, 04.06.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
utorak, 24.04.2018. u 22:00 Jasna Petrović-Stojanović

Penzio­neri zabri­nuti da će ostati bez banja

Udru­ženje sin­dikata pen­zio­nera Sr­bije sa ostalim sin­dikatima tra­ži da uče­stvuje u radu rad­ne gru­pe koja se bavi pri­vatizacijom RH cen­tara, tvr­deći da je PIO fond svo­ju imo­vinu već pre­neo na državu
Селтерс бања код Младеновца (Фото З. Анастасијевић)

Pred­stav­ni­ci Udru­že­nja sin­di­ka­ta pen­zi­o­ne­ra Sr­bi­je za­tra­ži­li su još u ja­nu­a­ru pri­jem kod mi­ni­stra tu­ri­zma Ra­si­ma Lja­ji­ća, jer su za­bri­nu­ti za sud­bi­nu ba­nja i re­ha­bi­li­ta­ci­o­nih cen­ta­ra ko­ji će se usko­ro pri­va­ti­zo­va­ti po­sle če­ga će oni ko­ji su ba­nje gra­di­li svo­jim rad­nič­kim di­na­rom, osta­ti bez mo­guć­no­sti da ih ko­ri­ste za opo­ra­vak.

– Od­go­vor o su­sre­tu ni do da­nas ni­smo do­bi­li, a ne­dav­no je po­no­vo re­če­no da će pen­zij­ski fond pre­ne­ti svo­ju imo­vi­nu na dr­ža­vu ka­ko bi ona lak­še pri­va­ti­zo­va­la ba­nje. Uprav­ni od­bor PIO fon­da obez­be­đu­je ve­ći­nu pred­stav­ni­ka ko­ji či­ne sve da se imo­vi­na vra­ti vla­di na pro­da­ju. Isto to po­ku­ša­va­no je 2005. go­di­ne ka­da je mi­ni­star pri­vre­de bio Mla­đan Din­kić, ali je PIO fond ta­da tu­žio dr­ža­vu, pa je imo­vi­na osta­la u nje­go­vom vla­sni­štvu – ka­že Mi­ša Ra­do­vić, pred­sed­nik ovog udru­že­nja.

Re­sor­ni mi­ni­star je ne­dav­no po­no­vo po­kre­nuo pri­ču o ba­nja­ma na­gla­ša­va­ju­ći da su ne­re­še­ni vla­snič­ki od­no­si, bi­lo da je vla­snik spor­nih ba­nja Fond PIO, dr­ža­va ili ne­ka dru­ga in­sti­tu­ci­ja, a s dru­ge stra­ne in­te­re­si sin­di­ka­ta i ru­ko­vod­stva ba­nja dva osnov­na raz­lo­ga za­što se srp­ske ba­nje spo­ro pri­va­ti­zu­ju. 

– Upra­vo iz tih raz­lo­ga že­li­mo za­jed­no sa sin­di­ka­ti­ma da se uklju­či­mo u re­ša­va­nje pi­ta­nja ba­nja, a ne da za­dr­ži­mo sta­tus kvo. Tra­ži­mo da se po­red pro­ce­ne Di­rek­ci­je za imo­vi­nu uzmu u ob­zir vred­no­sti imo­vi­ne ko­je je utvr­dio sud­ski ve­štak, kao i vred­no­sti imo­vi­ne utvr­đe­ne od Po­re­ske upra­ve. Tim pre što su su­do­vi već utvr­di­li da je reč o pri­vat­noj imo­vi­ni i da dr­ža­va ne­ma ni­ka­kvog pra­va da ras­po­la­že imo­vi­nom PIO fon­da kao pri­vat­nom imo­vi­nom – tvr­di Ra­do­vić. 

Upi­ta­ni da li je fond već pre­neo svo­ju imo­vi­nu na dr­ža­vu, ka­ko bi se ba­nje lak­še pro­da­le, u PIO od­go­va­ra­ju do ni­su pre­ne­li na dr­ža­vu svo­je pra­vo svo­ji­ne ili su­svo­ji­ne na ne­po­kret­no­sti­ma ko­je se na­la­ze u ba­nja­ma. Fond je vla­snik ili su­vla­snik sa­mo ne­po­kret­no­sti obje­ka­ta u ko­ji­ma zdrav­stve­nu de­lat­nost oba­vlja­ju spe­ci­jal­ne bol­ni­ce, ta­ko da fond mo­že even­tu­al­no da pro­da svo­ju imo­vi­nu, od­no­sno obje­kat. 

Pri­va­ti­za­ci­ja je mo­gu­ća je­di­no za prav­na li­ca – spe­ci­jal­ne bol­ni­ce, či­ji je osni­vač dr­ža­va. Kra­jem 2017. go­di­ne obra­zo­va­na je Rad­na gru­pa za stra­te­ško re­ša­va­nje otvo­re­nih pi­ta­nja u ve­zi sa ba­nja­ma i banj­skim le­či­li­šti­ma u či­jem ra­du, po­red pred­stav­ni­ka dr­ža­ve, uče­stvu­je Re­pu­blič­ki fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje i PIO.

Do sa­da je u ko­rist pen­zij­skog fon­da pra­vo­sna­žno okon­ča­no 17 sud­skih po­stu­pa­ka, dok se 10 i da­lje vo­di pred su­do­vi­ma. Tre­nut­no se u pet obje­ka­ta, ko­ji se na­la­ze u ba­nja­ma, na ko­ji­ma fond ima pra­vo svo­ji­ne ili su­svo­ji­ne, ne oba­vlja zdrav­stve­na ni­ti bi­lo ko­ja dru­ga de­lat­nost. U osta­lim objek­ti­ma oba­vlja se zdrav­stve­na de­lat­nost spe­ci­jal­nih bol­ni­ca či­ji je osni­vač Sr­bi­ja. 

Spe­ci­jal­ne bol­ni­ce, kao ko­ri­sni­ci ovih ne­po­kret­no­sti, vr­še nji­ho­vo te­ku­će i in­ve­sti­ci­o­no odr­ža­va­nje, dok fond, kao vla­snik objek­ta, ima za­kon­sku oba­ve­zu pla­ća­nja go­di­šnjeg po­re­za na imo­vi­nu. 

Uprav­ni od­bor fon­da do­neo je od­lu­ku da se iz­vr­ši pro­ce­na vred­no­sti svih ne­po­kret­no­sti u ko­ji­ma fond ima pra­vo svo­ji­ne ili su­svo­ji­ne, ko­je se na­la­ze u ba­nja­ma, a pri­li­kom even­tu­al­ne pro­da­je obje­ka­ta ko­ji su u vla­sni­štvu fon­da, a ko­ji se na­la­ze u ba­nja­ma, ostva­re­ni pri­hod će bi­ti is­klju­či­vo pri­hod fon­da.

Ne­po­kret­no­sti ko­je su u vla­sni­štvu fon­da ko­je se na­la­ze u ba­nja­ma mo­gu bi­ti pred­met even­tu­al­ne pro­da­je, a ne pri­va­ti­za­ci­je. Uprav­ni od­bor fon­da je do­neo od­lu­ku da se po­kre­ne po­stu­pak pro­da­je ne­po­kret­no­sti u Kur­šu­mlij­skoj ba­nji pri­ku­plja­njem po­nu­da pu­tem jav­nog ogla­ša­va­nja. Ima­ju­ći u vi­du sve na­ve­de­no, sre­di­nom de­cem­bra 2017. go­di­ne obra­zo­va­na je rad­na gru­pa u či­jem ra­du, po­red pred­stav­ni­ka dr­ža­ve, uče­stvu­je Fond zdrav­stva i PIO, za­klju­ču­ju u PIO.

 

Komentari9
e69cf
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Dragan Jovic
Pa mi imamo PUPS sto ce raci partija udruzenih penzionera sa Krkobabicem na celu Trebao bi nesto da kaze po ovom pitanju Bar nesto ipak u vlasti je
Bosa S
Prije par godina sam posjetila jednu banju u Srbiji. Plocice oko bazena pootpadale, tusevi u jadnom stanju, rupe u podu i zidovima, WCi zapusteni i polomljeni...Takve su sve, kradja, ne rad, ne odgovornost...Pitala sam zasto ne zaposle nekoga da im to popravi i odrzava. Rekli su mi da imaju 8 majstora. Takvo je stanje u "drzavnim" banjama. Ja mojoj majci u penziji ne bih preporucila da posjeti ni jednu drzavnu banju. Strani turisti bi se zgrozili.
Ivan Ivanovic
Glasali ste...
Filiovic Danka
Ako tako i treba pa ce drugi put da paze koga zaokruzuju
Radovanka
Da budemo malo jasniji. Niti ce ko da pita sta penzionere,niti ce oni naum drzave moci da sprece. Kao sto je prethodnik napisao, sposobni su samo da prodaju tudje i da se hvale "uspehom najvecim u istoriji". Ovog zla se nikada necemo osloboditi. Svi oni redom tako zamisljaju kapitalizam. Bez obzira na stranku.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja