utorak, 31.03.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 13:20

Srbija i mangupi

Donald Tusk je pohvalio u Beogradu srpsku čvrstinu, tvrdoglavost i nezavisnost, ali ništa manje blagoglagoljiv nije bio ni u Prištini, gde je pohvalio uspehe kosovskog predsednika i njegovu spektakularnu politiku
Autor: Jelena Cerovinasubota, 28.04.2018. u 22:00

Osnov­ni pro­blem ko­ji Sr­bi­ja ima u pre­go­vo­ri­ma s Ko­so­vom je to što ima po­sla sa si­lom za ko­ju je ko­sov­ska ne­za­vi­snost go­to­va stvar, a pre­mi­jer Ko­so­va Ra­muš Ha­ra­di­naj je sa­mo gla­sno­go­vor­nik, i to ne Ko­so­va i al­ban­skih ide­ja, ne­go pre sve­ga ono­ga što Ame­ri­ka že­li i ho­će da spro­ve­de – re­zi­mi­rao je ovih da­na po­zi­ci­ju Be­o­gra­da Alek­san­dar Vu­čić. I za­pi­tao „ko­li­ko bi Ha­ra­di­naj istin­ski bio hra­bar da ne­ma iza se­be, ve­ro­vat­no naj­ve­ćeg ’man­gu­pa’ na sve­tu, onog ko­ji nas je, on, a ne Ha­ra­di­naj i OVK, i po­be­dio 1999. i ko­ji je autor i re­a­li­za­tor ko­sov­ske ne­za­vi­sno­sti”.

Po­sle ova­ko ozbilj­ne kon­sta­ta­ci­je srp­skog pred­sed­ni­ka, ko­ga da ne uve­se­le re­či še­fa Evrop­skog sa­ve­ta Do­nal­da Tu­ska, ko­ji je u okvi­ru bal­kan­ske tur­ne­je do­pu­to­vao i u Be­o­grad. „Mo­rao sam po­seb­no do­bro da se pri­pre­mim za po­se­tu Sr­bi­ji. Za­to što znam da ste u po­li­ti­ci kre­a­tiv­ni kao što je Ni­ko­la Te­sla bio u na­u­ci. Efi­ka­sni kao što je No­vak Đo­ko­vić u te­ni­su i, kad god to že­li­te, šar­mant­ni kao kad se za­i­gra va­še ko­lo”, re­kao je ovaj evrop­ski zva­nič­nik, na šta se ču­lo Vu­či­će­vo „uf”.

(Foto Piksabej)

 

Ali ni tu ni­je bio kraj Tu­sko­vih po­hva­la. Kon­sta­to­vao je da je od Dru­gog svet­skog ra­ta i „Nem­ci­ma ja­sno” da je bo­lje bi­ti na srp­skoj stra­ni jer ste „mno­go pu­ta u isto­ri­ji do­ka­za­li da ste čvr­sti, tvr­do­gla­vi i ne­za­vi­sni”, kao i da sa­mo Sr­bi od­lu­ču­ju o svo­joj sud­bi­ni i da ne­će do­pu­sti­ti da se to pro­me­ni. U jed­nom tre­nut­ku je re­kao i da za Vu­či­ća mi­sli da je „ne­mo­gu­će na­ći ve­ćeg Sr­bi­na od nje­ga” i da u nje­mu „pre­po­zna­je srod­nu du­šu”.

Ni­šta ma­nje bla­go­gla­go­ljiv ni­je bio ni u Pri­šti­ni. Ha­ši­mu Ta­či­ju je re­kao da, ka­ko on, ta­ko i nje­go­ve ko­le­ge u Bri­se­lu i evrop­skim pre­sto­ni­ca­ma, hva­le uspe­he ko­sov­skog pred­sed­ni­ka i nje­go­vu spek­ta­ku­lar­nu po­li­ti­ku. „Ti us­pe­si mo­gu da po­slu­že kao mo­del i va­šim su­se­di­ma”, re­kao je Tusk, ne za­bo­ra­vlja­ju­ći ni Ta­či­jev pe­de­se­ti ro­đen­dan, ko­me je uz če­stit­ku po­ru­čio da „u re­al­nom sve­tu ži­vot po­či­nje po­sle pe­de­se­te”.

„Re­kla­mi­ra­ju­ći” EU na za­pad­nom Bal­ka­nu, Tusk je re­kao da EU tre­ba po­sma­tra­ti kao pro­je­kat sa stra­te­škom di­men­zi­jom. „Za­jed­no mo­že­mo sko­ro sve da po­stig­ne­mo – pro­spe­ri­tet, vi­ši stan­dard, de­mo­kra­ti­ju, uz vla­da­vi­nu za­ko­na i slo­bo­du go­vo­ra, bez­bed­nost i iz­nad sve­ga uza­jam­no po­što­va­nje i oču­va­nje na­ci­o­nal­nog iden­ti­te­ta”, ob­ja­snio je ovaj vi­so­ki evrop­ski zva­nič­nik.

U Sr­bi­ji je bo­ra­vio i bel­gij­ski pre­mi­jer Šarl Mi­šel, ko­ji je, ka­ko je ot­krio Vu­čić, do­neo „ne­ke no­ve pred­lo­ge ko­ji se ti­ču evrop­skog pu­ta Sr­bi­je”. O če­mu je tač­no reč, pred­sed­nik ni­je mo­gao da ot­kri­va dok, ob­ja­snio je, „to ne bu­de deo po­li­ti­ke EU i dok ne­ki dru­gi fak­to­ri ne bu­du s tim pred­lo­zi­ma sa­gla­sni”. Na Tu­sko­voj i Mi­še­lo­voj po­se­ti se uglav­nom i za­vr­šio po­li­tič­ki pri­jat­ni­ji deo ove ne­de­lje. U onom dru­gom de­lu sed­mi­ce za na­ma, Sr­bi­ja i Hr­vat­ska su po­no­vo is­ko­pa­le rat­ne se­ki­re, a sa­zna­li smo i da je Fran­cu­ska „za­le­gla” za ko­sov­sku ne­za­vi­snost, to­li­ko da je sprem­na da upu­ti pro­test­ne no­te sva­koj ze­mlji ko­ja po­vu­če pri­zna­nje.

Uz po­na­vlja­nje svih hr­vat­skih zva­nič­ni­ka, da Za­greb osta­je otvo­ren za sa­rad­nju sa Sr­bi­jom, u toj ze­mlji je per­so­nom non gra­ta pro­gla­šen mi­ni­star od­bra­ne Alek­san­dar Vu­lin, ko­me je pret­hod­no za­pre­će­no da ne do­la­zi na obe­le­ža­va­nje go­di­šnji­ce pro­bo­ja iz kon­cen­tra­ci­o­nog lo­go­ra u Ja­se­nov­cu. U Za­gre­bu su oce­ni­li uvre­dlji­vom iz­ja­vu srp­skog mi­ni­stra, ko­ji je re­kao da ne že­li da bu­de u Ja­se­nov­cu za­jed­no s hr­vat­skim zva­nič­ni­ci­ma: „Na­rav­no da na taj dan ja ne bih bio u Ja­se­nov­cu. Da li ću do­ći u Mla­ku, u ob­no­vlje­nu srp­sku cr­kvu, ta­mo gde se na­la­ze Sr­bi, ta­mo gde se na­la­ze po­tom­ci žr­ta­va Ja­se­nov­ca, od­lu­či­ću ja i o to­me mo­že da od­lu­či vr­hov­ni ko­man­dant Voj­ske Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić, a ni­ka­ko o to­me ne mo­gu da od­lu­če hr­vat­ski mi­ni­stri.”

Sr­bi­ja je uz­vra­ti­la za­bra­nom ula­ska u Sr­bi­ju Da­mi­ru Kr­sti­če­vi­ću, hr­vat­skom mi­ni­stru od­bra­ne. U Za­gre­bu su to oce­ni­li ne­pri­me­re­nim, pa se u ta­mo­šnjim me­di­ji­ma po­ja­vi­la ne­zva­nič­na in­for­ma­ci­ja da bi Hr­vat­ska mo­gla da po­vu­če svog am­ba­sa­do­ra iz Be­o­gra­da, na šta je re­a­go­vao šef srp­ske di­plo­ma­ti­je Ivi­ca Da­čić, na­ja­vlju­ju­ći da će­mo i u tom slu­ča­ju re­a­go­va­ti re­ci­proč­no. Uz ko­me­mo­ra­ci­ju u Ja­se­nov­cu, u Za­gre­bu je po­no­vo po­sta­vlje­no pi­ta­nje bro­ja žr­ta­va ovog zlo­gla­snog lo­go­ra. Pred­sed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić je po­dr­ža­la pred­log pred­sed­ni­ka Hr­vat­skog hel­sin­škog od­bo­ra Iva­na Zvo­ni­mi­ra Čič­ka za for­mi­ra­nje me­đu­na­rod­ne ko­mi­si­je za utvr­đi­va­nje bro­ja žr­ta­va lo­go­ra u Ja­se­nov­cu, uz obra­zlo­že­nje da bi se ta­ko „do­šlo do isti­ne”.

Pred­sed­nik Sr­bi­je je ovih da­na za Blum­berg ot­krio i za­što je po­me­rio rok u ko­me će da sa­op­šti svoj pred­log re­še­nja za Ko­so­vo po­što je, pod­se­ti­mo, na­ja­vio da će to re­ći kra­jem apri­la. Blum­berg na­vo­di da je Vu­čić ka­zao da je vi­še vre­me­na po­treb­no da svet­ske si­le – uklju­ču­ju­ći EU i SAD – iz­vr­še pri­ti­sak da bi Pri­šti­na pri­sta­la na da­va­nje ustu­pa­ka. Ta­da bi mo­gao gra­đa­ni­ma Sr­bi­je da pred­sta­vi spo­ra­zum bez ose­ća­nja po­ni­že­no­sti.

Vu­čić je, uz sve me­đu­na­rod­ne oba­ve­ze, sti­gao i da u Ni­šu pri­su­stvu­je otva­ra­nju no­vog po­go­na fa­bri­ke „Le­o­ni”. Ali i da odr­ži go­vor u ko­me se osvr­nuo na si­tu­a­ci­ju u ve­zi s Ko­so­vom i ni­škim aero­dro­mom ko­ji je, po­sle na­ja­ve vla­de da će dr­ža­va pre­u­ze­ti ga­zdo­va­nje nad njim, do­veo u ovom gra­du do pro­te­sta gra­đa­na i de­la opo­zi­ci­je. Uz po­ru­ku da su pro­te­sti le­gi­tim­ni u sva­koj de­mo­krat­skoj ze­mlji, Vu­čić je oce­nio da iza njih sto­je po­li­tič­ki, a ne eko­nom­ski mo­ti­vi. Ni­je is­klju­čio mo­guć­nost da se dr­ža­va pre­do­mi­sli. „Osta­je je­di­no da Sa­ša Jan­ko­vić, kad već ni­je mo­gao da bu­de pre­mi­jer, po­sta­ne di­rek­tor aero­dro­ma u Ni­šu”, pri­me­tio je Vu­čić.


Komentari2
b49b4
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Ненад Рајковић
Život počinje u tridesetoj..
Dragan Pik-lon
Izvaredan tekst.Cudi me da nema ni jednog komentara?!Mozda je ovo prvi posle tri dana.Srbija voli komentare laznih vojnika i usiljenih internetista(gugolovca,Bler-ovaca) i kevkanja iz kruga dvojke(Pasaluka na vodi).Tako da ovi politikini plejboji dele "balkanske devize"' tu na cosku ispod Zelenog Venca,devize....devize....devize...i opet....devize....,!!!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna / Pogledi /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja