sreda, 23.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:58

Hosteli „maskirani” u apartmane i sobe

Prema procenama Ferijalnog i hostelskog saveza Srbije, u Beogradu postoji oko 90 legalnih hostela sa 2.200 ležajeva, a po Sekretarijatu za privredu grada, prestonica ima 26 hostela, sa 606 ležajeva
Autor: Branka Vasiljevićsubota, 28.04.2018. u 22:00
И док код нас хо­сте­ли и апарт­ма­ни ни­чу као пе­чур­ке, у Њу­јор­ку по­сто­ји је­дан хо­стел ко­ји има ви­ше од 1.000 ле­жа­је­ва (Фото Р. Крстинић)
(Фо­то Р. Крстинић)
(Фо­то Н. Марјановић)

Broj vla­sni­ka apart­ma­na i so­ba za iz­da­va­nje u pre­sto­ni­ci u po­sled­nje vre­me sve je ve­ći, ali ni­je reč o ka­te­go­ri­ji ta­ko­zva­nog sta­na na dan ko­ji je ta­ko­đe po­pu­la­ran, već o „ma­ski­ra­nim” ho­ste­li­ma.

Do pre dve go­di­ne oni su u cen­tru gra­da ni­ca­li na go­to­vo sva­kom ćo­šku, ali se po­sle jed­ne grad­ske ured­be nji­hov broj sma­njio, od­no­sno pre­me­ni­li su na­me­nu. Mno­gi od njih su pre­ko no­ći do­bi­li „no­vo ode­lo” – po­sta­li su apart­ma­ni i so­be za iz­da­va­nje. 

Pre­ma pro­ce­na­ma Fe­ri­jal­nog i ho­stel­skog sa­ve­za Sr­bi­je, u Be­o­gra­du po­sto­ji oko 90 le­gal­nih ho­ste­la sa 2.200 le­ža­je­va. Po­da­ci Se­kre­ta­ri­ja­tu za pri­vre­du gra­da, ko­ji is­klju­či­vo ko­ri­sti evi­den­ci­ju Agen­ci­je za pri­vred­ne re­gi­stre, go­vo­re da pre­sto­ni­ca ima sa­mo 26 ho­ste­la, sa 606 le­ža­je­va.

Tre­nut­no, ka­ko sa­zna­je­mo, u ve­li­kom bro­ju njih od­se­da­ju mi­gran­ti. Naj­vi­še ih ima oko Glav­ne že­le­znič­ke i Auto­bu­ske sta­ni­ce, ali su če­sti go­sti i ho­ste­la u sa­mom sr­cu gra­da, u Knez Mi­ha­i­lo­voj uli­ci.

Sta­na­ri zgra­de u Uzun Mir­ko­voj, gde se na­la­zi je­dan od ho­ste­la, po­ža­li­li su se da ima­ju pro­ble­ma sa broj­nim go­sti­ma, ko­ji stal­no pro­la­ze ste­pe­ni­štem, ga­la­me, do­la­ze i od­la­ze kad ho­će. Ka­žu da su se obra­ća­li ra­znim grad­skim slu­žba­ma, ali da je od­go­vor bio da vla­sni­ci ho­ste­la po­slu­ju le­gal­no. Sta­na­ri­ma pak ni­je ja­sno ka­ko je to mo­gu­će. Kao ni No­vo­be­o­gra­đa­ni­ma vi­še­sprat­ni­ce ne­da­le­ko od „bu­vlja­ka” gde je de­fi­le ne­po­zna­ih lju­di, ka­ko ka­žu, po­stao već za­bri­nja­va­ju­ći.

Da bi ne­ko otvo­rio ho­stel u zgra­di, ka­ko je ob­ja­snio Žar­ko Gve­ro, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Fe­ri­jal­nog i ho­stel­skog sa­ve­za Sr­bi­je, mo­ra da ima sa­gla­snost skup­šti­ne sta­na­ra.

– Ovaj pro­pis do­net je 2016. go­di­ne. Ka­ko su sta­na­ri uglav­nom bi­li pro­tiv ho­ste­la, vla­sni­ci ko­ji su ih otvo­ri­li, a mno­gi pri­tom ulo­ži­li i ve­li­ki no­vac, sna­šli su se. Da ne bi sta­vi­li ka­ta­nac na vra­ta i da bi iz­be­gli sa­gla­snost sta­na­ra, pre­tvo­ri­li su ho­ste­le u so­be i apart­ma­ne, od­no­sno iz­vr­ši­li su ka­te­go­ri­za­ci­ju so­ba i apart­ma­na – ka­že Gve­ro. On is­ti­če da je ta­da sa­vez pred­la­gao da se pro­du­ži rok za rad po­sto­je­ćim vla­sni­ci­ma ho­ste­la ko­ji su do­bro po­slo­va­li.

– Sma­tra­li smo da tre­ba da­ti šan­su ho­ste­li­ma ko­ji su do­bro i ko­rekt­no po­slo­va­li. Taj pred­log ni­je pri­hva­ćen pa je osta­vljen rok od ne­ko­li­ko me­se­ci da se na­ba­ve po­treb­ne do­zvo­le. Ka­ko mno­gi ni­su us­pe­li, pre­tvo­ri­li su ho­ste­le u so­be i apart­ma­ne. U ne­ku ru­ku raz­u­mem vla­sni­ke što su se od­lu­či­li na taj ko­rak jer su po­je­din­ci ulo­ži­li od 20.000 do 30.000 evra u ure­đe­nje ho­ste­la. S dru­ge stra­ne, raz­u­mem i grad ko­ji je po­ku­šao da re­ši pro­blem sme­šta­ja u ho­ste­li­ma jer je u to vre­me bio ve­li­ki broj mi­gra­na­ta ko­ji su bo­ra­vi­li u nji­ma. Raz­u­mem i sta­na­re u zgra­da­ma ko­ji su se ža­li­li na bu­ku, ali i po­tro­šnju vo­de, stru­je... Si­gur­no je da ni­je sve­jed­no ako u je­dan stan do­đe 20 lju­di i ako u nje­mu ži­vi če­tvo­ro – is­ti­če Gve­ro.

I dok ho­ste­li ni­su ka­te­go­ri­zo­va­ni, so­be, apart­ma­ni i se­o­ska tu­ri­stič­ka do­ma­ćin­stva je­su.

– To je vr­lo va­žno jer se na osno­vu to­ga od­re­đu­je kva­li­tet i ce­na. Ka­da je usva­jan pro­pis pre dve go­di­ne, naš pred­log bio je da se ura­di i ka­te­go­ri­za­ci­ja ho­ste­la, ali to ni­su pri­hva­ti­li ni Mi­ni­star­stvo tu­ri­zma, ni grad. Sa­da se pod ho­ste­lom pod­ra­zu­me­va i obje­kat sa de­set le­ža­je­va, jed­nim mo­krim čvo­rom, gde se ce­ne bo­rav­ka kre­ću i oko šest evra. Ta­ko se de­ša­va da ima­te jed­no­i­po­so­ban stan, da u jed­noj so­bi ima šest kre­ve­ta, a u dru­goj če­ti­ri i da „do­bi­je­te” ho­stel. To je na­rav­no is­pod svih svet­skih stan­dar­da. Sa­da vla­sni­ci ta­kvih ho­ste­la pri­me­nju­ju prin­cip – uklo­ne ne­ko­li­ko le­ža­je­va i pre­i­me­nu­ju ga u apart­man ili u so­bu za iz­da­va­nje – ka­že Gve­ro.

Fe­ri­jal­ni i ho­stel­ski sa­vez za­la­gao se da naj­ma­nja ce­na le­ža­ja bu­de de­set evra, da sme­štaj ima dva mo­kra čvo­ra – za mu­škar­ce i za že­ne, da u ho­ste­lu bu­de naj­ma­nje 20 le­ža­je­va i da ima­ju bar jed­nog stal­no za­po­sle­nog.

I dok kod nas, ali i na bal­kan­skim pro­sto­ri­ma ho­ste­li i apart­ma­ni ni­ču kao pe­čur­ke po­sle ki­še, uglav­nom u zgra­da­ma i ma­lim sta­no­vi­ma, u ino­stran­stvu je si­tu­a­ci­ja dru­ga­či­ja.

– U Nju­jor­ku na pri­mer ima­te je­dan je­di­ni ho­stel, ko­ji ima vi­še od 1.000 le­ža­je­va, jer je kod njih ta­kav pro­pis. U za­pad­noj Evro­pi po­sto­je ho­ste­li, ima i onih sa 200, 300 le­ža­je­va, a ima i onih ma­njih, ali ne kao kod nas. Ovi ho­ste­li su u sva­kom slu­ča­ju pri­la­go­đe­ni mla­di­ma. Jef­ti­ni­ji su od ho­te­la, a nji­ho­ve ce­ne kre­ću se od 18, 19 evra pa na­vi­še. U Evro­pi su ho­ste­li ma­lo sku­plji od onih u Azi­ji, osim na­rav­no Ja­pa­na gde su ce­ne naj­vi­še – ka­že Gve­ro.

Kapaciteti privatnog smeštaja

Naj­ve­ći broj sme­štaj­nih je­di­ni­ca, pre­ma po­da­ci­ma Se­kre­ta­ri­ja­ta za pri­vre­du, kon­cen­tri­san je u užem i ši­rem cen­tru Be­o­gra­da, a ka­te­go­ri­zo­va­ni su i objek­ti na rub­nim de­lo­vi­ma pre­sto­ni­ce.

U apri­lu je re­gi­stro­va­no 1.245 je­di­ni­ca u pri­vat­nom sme­šta­ju ko­je ras­po­la­žu sa 2.997 le­ža­je­va. 

602 apart­ma­na sa 1.596 le­ža­je­va

634 so­be sa 1.276 le­ža­je­va

3 ku­će sa 66 le­ža­je­va

6 se­o­skih do­ma­ćin­sta­va sa 59 le­ža­je­va

Broj ho­ste­la u stam­be­nim zgra­da­ma 

(po­da­ci Se­kre­ta­ri­ja­ta za pri­vre­du)

Sta­ri grad 14 ho­ste­la 287 le­ža­je­va

Sav­ski ve­nac    9 ho­ste­la 264 le­ža­ja

Zve­zda­ra    1 ho­stel 26  le­ža­je­va

Vra­čar    1 ho­stel 15 le­ža­je­va

Ra­ko­vi­ca    1 ho­stel 10 le­ža­je­va

U 2017. go­di­ni ma­nji broj ho­ste­la iz­vr­šio je ka­te­go­ri­za­ci­ju stam­be­nih je­di­ni­ca (ma­nje od 10) i ka­te­go­ri­zo­va­li su se kao so­be ili apart­ma­ni.


Komentari5
752ca
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Miljana
U koju kategoriju spada nekada jedan sta a kasnije korišćen kao klub (neke četiri prostorije plus kupatilo) a drugi deo stana na kraju terase kao, hmm, apartman gde pored dva ležaja ponekad spava od osam do deset ljudi, peru veš i prostiru... Brava na kapiji se često kvari i ko im daje ključ od ulaza kada je to stambena zgrada??? I ko popravlja tu bravu? Ko čisti stepenice? Oni ulaze i izlaze, galame, bacaju opuške... Volela bih da država postane odgovorna ali u ovom sastavu to se neće dogoditi.
Petar
Normalno je da treba saglanost Skupstine stanara. Ako vi izaberete da zivite u stanu u zgradi niste izabrali da zivite u hotelu ili hostelu gde stalno neko dolazi i odlazi. Nije to zloba sto neko zaradjuje vec je druga vrsta namene zgrade. Zato valjda postoje hoteli i hosteli u posebnim zgradama.
Milica
Jedino kod nas stanarima smeta kada neki komsija izda svoj stan turistima. To je sve zloba i zavist koje su dobro poznate nase osobine. Kod mene u zgradi komsije sa treceg sprata izdaje stan turistima. Cesto nocu cujem da se vracaju iz grada, nekad idu liftom pa se lift cuje a nekad idu peske stepenistem i razgovaraju onako malo glasnije pa ih cujem kada prolaze prvim spratom gde je moj stan. I mogu vam reci da mi to uopste ne smeta vec uvek kad ih cujem pomislim - dobro je dolaze turisti u nas grad. A starija Sam osoba. Nikad mi nije na pamet palo da pomislim kako komsija ima koriste od njihove kirije. Ali nazalost vecina ne reaguje tako vec im je odmah na pameti koliko komsija zaradi pa onda izmisljaju kako im ti turisti smetaju.
svetlana
U ovaj hostel na slici nije uložen jedan dinar, a ne 20 - 30 hiljada eura. Nije ni to više, nego ova zgrada predstavlja opasnost za prolaznike. Na slici se vidi da je pitanje samo dana kada će se i ova terasa i ostali deo maltera na fasadi odvaliti i pasti i tako nekog od prolaznika osakatiti ili ubiti. I ko će odgovarati? Po običaju u ovakvim slučajevima niko, jer bi bilo na kraju da je vlasnik ovog hostela DUH, a ne čovek. A ništa nije bolje ni u centru grada, na Terazijama i Knez Mihajlovoj zbog velikih površina oštećenog pločnika, čovek mora da pazi da nogu da ne izvrne, slomi i padne. Ništa obeleženo, i još crnje ni sanirano. Bruka. Stranci šetaju, smeju se i upozoravaju, budite pažljivi, gledajte dole i pazite gde stajete.
Aleksej
Nisu mi jasne ove statistike kada je se lako staviti u ulogu putnikai izlistati booking i airbnb i imate tacan broj accounta koji su vezani za hostele, to barem za inspektorske poslove treba da bue olaksavajuci faktor... ili se nesto izbegava detaljnija kontrola... Jos mi je nejasniji status tih volontera u hostelima koji obdrzavaju te biznise sirom sbije, to su strani drzavljani koji su na proputovanju ali kroz volonterski rad oni ostaju mesecima u hostelima, kako je to i da li je uopste regulisano znak je pitanja...

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja