subota, 24.10.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
nedelja, 29.04.2018. u 21:41 Slavica Stuparušić

Sanjali pa sagradili bolnicu

Donacijama dobrih ljudi, a na inicijativu Nacionalnog udruženje roditelja dece obolele od raka, stiglo se gotovo do kraja izgradnje i opremanja novog dečjeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu, čije je otvaranje zakazano za 18. maj
Нур­дор се изборио да мали пацијенти добију нови простор за лечење (Фото Нурдор)
Јо­лан­да Ко­ро­ра (Фото Александар Јовановић)

Ve­o­ma smo po­no­sni i za­hval­ni svi­ma sa ko­ji­ma smo za­jed­nič­kim sna­ga­ma us­pe­li da sa­gra­di­mo bol­ni­cu za de­cu obo­le­lu od ma­lig­nih bo­le­sti i po­ka­že­mo ko­li­ka je moć ma­lih lju­di udru­že­nih u ve­li­kom i va­žnom ci­lju. A to je da sva­ko de­te u Sr­bi­ji ima naj­bo­lje uslo­ve le­če­nja i ne­ge, jer od to­ga za­vi­si i iz­le­če­nje, iz­ja­vi­la je za „Po­li­ti­ku” Jo­lan­da Ko­ro­ra, pred­sed­ni­ca Na­ci­o­nal­nog udru­že­nju ro­di­te­lja de­ce obo­le­le od ra­ka (Nur­dor).

Ova ne­vla­di­na orga­ni­za­ci­ja, ko­ja po­sle 15 go­di­na po­sto­ja­nja mo­že da se po­hva­li za­vid­nim re­zul­ta­ti­ma, osno­va­na je 2003. go­di­ne na ini­ci­ja­ti­vu ro­di­te­lja de­ce obo­le­le od ra­ka, iz­le­če­ne i pre­mi­nu­le, uz po­dr­šku me­di­cin­skog oso­blja.

– Ona je re­zul­tat sa­zna­nja da je po­ro­di­ca­ma neo­p­hod­na po­dr­ška ka­da se na­đu u te­škim tre­nu­ci­ma, pre sve­ga emo­tiv­na po­moć, ali i so­ci­jal­na po­put ra­znih pra­va: bo­lo­va­nja, na­dok­na­da i ka­sni­je za opo­ra­vak de­ce. Ve­ći­na po­ro­di­ca ne­ma nov­ca da ode na re­ha­bi­li­ta­ci­ju, a to je za ma­li­ša­ne mno­go va­žno zbog po­nov­nog vra­ća­nja me­đu vr­šnja­ke. Re­ci­mo le­če­nje od le­u­ke­mi­je tra­je oko dve go­di­ne. Oni sve to vre­me ne idu u ško­lu, pri to­me me­nja­ju fi­zi­o­no­mi­ju, po­sta­ju ose­tlji­vi­ji, po­sti­đe­ni iz­gle­dom, a mi ro­di­te­lji se s dru­ge stra­ne su­o­ča­va­mo sve vre­me sa ogrom­nim stra­hom i ne­iz­ve­sno­šću za nji­hov ži­vot – ob­ja­šnja­va Jo­lan­da ko­ja je i sa­ma 2003. go­di­ne le­če­ći svo­je de­te, pre ne­go što je osno­van Nur­dor, is­ku­si­la svu te­ži­nu bes­po­šted­ne bor­be. 

– Pr­o­da­va­li su lju­di sve, da bi le­či­li naj­mi­li­je. De­ve­de­se­tih go­di­na pr­o­šlog ve­ka ro­di­te­lji su bi­li pri­nu­đe­ni da ku­pu­ju sku­pe ci­to­sta­ti­ke u Ma­đar­skoj, sa­da je to re­gu­li­sa­no i dr­ža­va to bes­plat­no omo­gu­ću­je – pri­ča na­ša sa­go­vor­ni­ca.

– Bi­la sam sa­ma na sve­tu i mi­sli­la da se ta­ko ne­što ni­ko­me ne de­ša­va sem me­ni. Mno­go bi mi zna­či­lo da sam ta­da zna­la da po­sto­je i dru­gi ro­di­te­lji i da po­sto­ji ne­ko ko je do­bro pr­o­šao, kao što je mo­je de­te osta­lo ži­vo. Za ro­di­te­lje je ključ­ni mo­me­nat na­da da je iz­le­če­nje mo­gu­će. Ve­ći­na su­o­če­na sa di­jag­no­zom mi­sli na kraj, jer na­ža­lost to je­ste pod­mu­kla i te­ška bo­lest – pri­ča nam Jo­lan­da do­da­ju­ći da su kre­nu­li sa udru­že­njem sti­dlji­vo, kao de­te ka­da pr­o­ho­da. 

– Go­di­ne 2008. us­po­sta­vi­li smo sa­rad­nju sa ita­li­jan­skim udru­že­njem iz Bo­lo­nje, i to je bio pre­lom­ni tre­nu­tak. Oni su ta­da već ima­li ogrom­no is­ku­stvo, s ob­zi­rom na to da su osno­va­ni još se­dam­de­se­tih go­di­na pr­o­šlog ve­ka. Pre­po­zna­li su u na­ma že­lju, ener­gi­ju, tran­spa­rent­nost i već de­set go­di­na na­ma po­ma­žu, pla­ća­ju za­kup kan­ce­la­ri­je u Be­o­gra­du i jed­nog za­po­sle­nog. Svi osta­li su vo­lon­te­ri, ja ra­dim kao struč­ni sa­rad­nik na sto­čar­stvu na Po­ljo­pri­vred­nom fa­kul­te­tu u No­vom Sa­du i ov­de sam, što bi se re­klo, na „bož­joj pla­ti” – pri­ča pred­sed­ni­ca na­ci­o­nal­nog udru­že­nja. 

Da­nas Nur­dor ima dve po­dru­žni­ce u Ni­šu i No­vom Sa­du, s tim što im je cen­tra­la u Be­o­gra­du.

– To su gra­do­vi u ko­ji­ma se naj­mla­đi le­če od ma­lig­nih bo­le­sti. U ta tri gra­da ima­mo ro­di­telj­ske ku­će, jed­nu od mno­go­broj­nih stva­ri za ko­ju smo se iz­bo­ri­li. One slu­že za sme­štaj ro­di­te­lja i de­ce ko­ja se le­če, a do­la­ze sa stra­ne da bi ima­li gde da bo­ra­ve u pa­u­zi iz­me­đu dve te­ra­pi­je. Tu mo­gu u sva­ko do­ba da do­đu otac, brat ili se­stra da bi se sa­ču­va­la bli­skost čla­no­va po­ro­di­ce. Zbog du­ge odvo­je­no­sti oko 70 od­sto bra­ko­va se raz­ve­de, bez ob­zi­ra na is­hod le­če­nja. Tu je sme­štaj pot­pu­no bes­pla­tan, ta­ko da ro­di­te­lji vi­še ni­su pri­mo­ra­ni da spa­va­ju u par­ku, autu ili kod rod­bi­ne – do­da­je na­ša sa­go­vor­ni­ca.

Ak­ci­ja „Pra­men na­de” 2010, ko­ju su po­dr­ža­li po­zna­te lič­no­sti ma­sov­nim ši­ša­njem, a me­di­ji zdu­šno pra­ti­li, bi­la je jak ve­tar u le­đa udru­že­nju ko­je je po­no­sno na po­ve­re­nje do­na­to­ra ko­je ču­va­ju, ka­ko ka­žu, kao ze­ni­cu svo­ga oka. 

– Sva­kog da­na na saj­tu ažu­ri­ra­mo ula­zak nov­ca i pri­ka­zu­je­mo u di­nar gde je ko­li­ko oti­šlo, za ko­ju ak­ci­ju, kamp, ku­po­vi­nu opre­me, iz­grad­nju bol­ni­ce... Ima­mo sve ve­ću po­dr­šku po­je­di­na­ca i fir­mi ta­ko da je i bol­ni­ca iz­gra­đe­na do­na­ci­ja­ma do­brih lju­di – od te­me­lja, sa svim pa­pi­ri­ma do­zvo­la­ma, 750 kva­drat­nih me­ta­ra. To je u stva­ri deč­je he­ma­to-on­ko­lo­ško ode­lje­nje pri deč­joj in­ter­noj kli­ni­ci u Ni­šu. Bol­ni­ca će bi­ti vla­sni­štvo dr­ža­ve i sa tim ne­ma­mo pr­o­blem. Me­đu­tim, sta­lo nam je da se ka­že da je ini­ci­ja­ti­va i orga­ni­za­ci­ja ce­log pr­o­jek­ta od idej­nog re­še­nja do an­ga­žo­va­nja iz­vo­đa­ča i na­bav­ke opre­me po­te­kla od Nur­do­ra. Ta­da smo ma­šta­li i od­sa­nja­li je­dan lu­di san, ušli smo ha­zar­der­ski u pri­ču i, za­mi­sli­te slu­čaj­no­sti, 18. ma­ja 2016. po­lo­ži­li ka­men smo te­me­ljac, a za 18. maj 2018. za­ka­za­no je otva­ra­nje – za­do­volj­na je Jo­lan­da Ko­ro­ra. 

Kli­ni­ka je ko­šta­la oko mi­li­on evra, od če­ga su 80 od­sto sred­stva ko­ja smo pri­ku­pi­li uz po­moć do­na­to­ra. Deo od 20 po­sto nam je na­dok­na­di­lo Mi­ni­star­stvo zdra­vlja re­fun­di­ra­ju­ći PDV ko­ji smo mo­ra­li da upla­ti­mo, jer po­re­za ni­smo bi­li oslo­bo­đe­ni. Za­to smo i bi­li lju­ti, jer ako već ne mo­že da po­mog­ne, zar da dr­ža­va za­ra­đu­je na na­ma, pi­ta­li smo se – se­ća se pred­sed­ni­ca Nur­do­ra. I ne po­su­sta­je. Ka­že, bi­ju još jed­nu ve­li­ku bit­ku pu­nih pet go­di­na, da se iz­me­na­ma za­ko­na o zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju ro­di­te­lji­ma de­ce obo­le­le od ra­ka odo­bri pra­vo na bo­lo­va­nje to­kom kom­plet­nog le­če­nja de­te­ta i pri­ma­nje 100 od­sto za­ra­de. Ka­že da to ni­je pu­no – od 30 do 50 ro­di­te­lja go­di­šnje u ce­loj Sr­bi­ji.

Komentari7
14406
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Radovan
Iskreno cestitam jer koliko vidim najvecim (ili svim) delom ste to podigli bez pomoci drzave. Ako je tako,dobro da vas nije ometala dozvolama i slicnim stvarima. A milo mi sto drzavni mediji nece moci da se hvale uspesima,kao otvaranjem one bandere.
Yrraf
Lepa vest. Samo mi jako podiže pritisak činjenica da svaki mesec svi koji radimo izdvajamo popriličan novac za zdravstvo i opet sami moramo da gradimo bolnice. Ko i kako upravlja novcem zdravstvenog osiguranja?
Milojko
A ti stvarno misliš da izdvajaš puno za zdravstvo?
hajduk veljko
radio sam u firmi koja je donirala ozbiljan novac ovoj organizaciji i mnogim drugima za moja merila to je najveći uspeh u životu kad stekneš da bi poklonio jer naše je samo ono što darivamo veliko poštovanje prema vlasniku našem čoveku ovo je pokazatelj da vredimo i da možemo da pravimo svet boljim mestom
Sim Al
BRAVO!
Новинар
Браво.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja