nedelja, 29.11.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 30.04.2018. u 10:00 Jelena Popadić

Doktori nauka među medicinskim sestrama

Medicinski tehničari koji se dodatno obrazuju ne dobijaju veću platu, ni novo radno mesto, što je jedan od razloga zbog kojeg odlaze u inostranstvo, upozoravaju iz Udruženja profesionalnih zdravstvenih radnika
Споменка Станојловић и др Иванка Аџић (Фо­тографије Ј. По­па­дић )
Професорка Вера Симић

Bor­ba pro­tiv od­la­ska zdrav­stve­nih rad­ni­ka u ino­stran­stvo, usva­ja­nje za­ko­na o zdrav­stve­noj ne­zi, una­pre­đe­nje po­lo­ža­ja me­di­cin­skih teh­ni­ča­ra, do­dat­no obra­zo­va­nje me­di­cin­skih se­sta­ra, sa­mo su ne­ki od ci­lje­va za ko­je se za­la­že Udru­že­nje zdrav­stve­nih pro­fe­si­o­na­la­ca Sr­bi­je. Ina­če, ovo udru­že­nje osno­va­no je pre dve go­di­ne, a vo­de ga dr Ivan­ka Adžić, Spo­men­ka Sta­noj­lo­vić i Ve­ra Si­mić. 

Po nji­ho­voj pro­ce­ni, sva­ke go­di­ne Sr­bi­ju na­pu­sti oko 1.000 zdrav­stve­nih rad­ni­ka, me­đu ko­ji­ma je naj­ve­ći broj me­di­cin­skih teh­ni­ča­ra. Od­la­ze zbog ma­lih pla­ta, ali i lo­ših uslo­va ra­da i ne­mo­guć­no­sti na­pre­do­va­nja u po­slu. Naj­ve­ći broj njih na­sta­vlja ka­ri­je­ru u kli­ni­ka­ma ši­rom Ne­mač­ke i Nor­ve­ške, a sve če­šće se se­le u Ka­tar.

A i ka­da im se za­vi­ri u džep pro­seč­na pla­ta me­di­cin­ske se­stre u Sr­bi­ji iz­no­si oko 37.000 di­na­ra, a de­žur­stvo i rad na in­ten­ziv­noj ne­zi pla­ća­ju se tek dve-tri hi­lja­de di­na­ra.

Sa tom pla­tom ve­ći­na njih ne mo­že da pre­gu­ra me­sec, pa mno­gi sa­nja­ju o se­lid­bi. 

Dr Ivan­ka Adžić, pred­sed­ni­ca Udru­že­nja zdrav­stve­nih pro­fe­si­o­na­la­ca, ka­že da iz Sr­bi­je od­la­ze dve ka­te­go­ri­je me­di­cin­skih teh­ni­ča­ra. Jed­na gru­pa su naj­o­bra­zo­va­ni­je i naj­i­sku­sni­je se­stre, ma­da se­le se i mla­di ko­je su tek iza­šli iz škol­ske klu­pe.  

Stra­ni je­zik, ka­ko ka­že, vi­še ni­ko­me ne pred­sta­vlja pro­blem, a za po­sao me­di­cin­skog teh­ni­ča­ra u Ne­mač­koj neo­p­hod­na je di­plo­ma vi­še ili vi­so­ke ško­le. Me­đu­tim, tra­že se i rad­ni­ci sa sred­njom struč­nom spre­mom i oni do­bi­ja­ju po­sao asi­sten­ta. Ipak, sve ve­ći broj njih pri­zna­je da na za­pa­du ni­je baš sve sjaj­no. 

Spo­men­ka Sta­noj­lo­vić, glav­na se­stra u am­bu­lan­ti za di­jag­no­sti­ku i le­če­nje bo­le­sti bu­bre­ga Kli­ni­ke za ne­fro­lo­gi­ju KCS-a, ka­že da pre ne­go što emi­gri­ra­ju ve­ći­na ima ve­li­ke pla­no­ve. Mno­gi od njih ubr­zo po­že­le da se vra­te. 

– Glav­ni raz­log za od­la­zak sva­ka­ko je pla­ta. U Ne­mač­koj na­še ko­le­ge za­ra­đu­ju oko 1. 300 evra me­seč­no. Me­đu­tim, na­ši lju­di ima­ju ve­li­ke tro­ško­ve ži­vo­ta, po­go­to­vo uko­li­ko od­la­ze sa po­ro­di­com. Sa­mo po­je­din­ci uspe­va­ju da ušte­de 200, 300 evra. To ni­je mno­go, ali s ob­zi­rom na na­ša pri­ma­nja u Sr­bi­ji, ni­je ni za­ne­mar­lji­vo. U po­sled­nje vre­me ve­li­ki je pri­liv zdrav­stve­nih rad­ni­ka iz Ru­mu­ni­je, Bu­gar­ske i Al­ba­ni­je, a na­ši lju­di ne­ma­ju pred­nost pri­li­kom za­po­šlja­va­nja – upo­zo­ra­va Spo­men­ka ko­ja je član Uprav­nog od­bo­ra po­me­nu­tog  udru­že­nja.  

Ka­ko bi una­pre­di­li po­lo­žaj me­di­cin­skih teh­ni­ča­ra, ovi pro­fe­si­o­nal­ci će se za­la­ga­ti za usva­ja­nje za­ko­na o zdrav­stve­noj ne­zi i for­mi­ra­nje isto­i­me­ne slu­žbe. Ta­ko bi se­stre do­bi­le pri­li­ku da de­fi­ni­šu svo­je po­slo­ve, od­lu­či­va­le bi o po­tre­bi za da­ljim obra­zo­va­njem. Do­dat­ni rad i obra­zo­va­nje bi­li bi vred­no­va­ni i pla­će­ni. Tre­nut­no, ovo udru­že­nje pri­ku­plja po­dat­ke o bro­ju me­di­cin­skih teh­ni­ča­ra ko­ji su za­vr­ši­li spe­ci­ja­li­za­ci­ju ili fa­kul­tet. 

Pro­fe­sor­ka Ve­ra Si­mić, pot­pred­sed­ni­ca ove or­ga­ni­za­ci­je, pod­se­ća da se u me­di­cin­ske ško­le upi­su­ju naj­bo­lji đa­ci i da ve­li­ki broj njih na­sta­vlja ško­lo­va­nje na fa­kul­te­tu ili vi­šoj ško­li. 

Jed­na od naj­o­bra­zo­va­ni­jih zdrav­stve­nih rad­ni­ka sva­ka­ko je dr Ivan­ka Adžić. Sa osme­hom ka­že da ni­je je­di­na me­di­cin­ska se­stra ko­ja je, upo­re­do sa ra­dom na kli­ni­ci, na­pi­sa­la dok­tor­ski rad. 

De­vet go­di­na je bi­la glav­na me­di­cin­ska se­stra KCS-a. Do­dat­no obra­zo­va­nje za nju je pred­sta­vlja­lo iza­zov, pa je upi­sa­la fa­kul­tet i di­plo­mi­ra­la me­nadž­ment u zdrav­stvu. Usle­di­li su ma­gi­star­ski i dok­tor­ski rad, a Ivan­ka ni­je vi­še se­stra, već na­čel­ni­ca sek­to­ra za ljud­ske re­sur­se u Cen­tru za na­uč­no­i­stra­ži­vač­ki rad KCS-a. 

– Od­u­vek sam mla­đim ko­le­gi­ni­ca­ma pri­ča­la da mo­ra­ju da se obra­zu­ju. Na­ža­lost, one to ra­de zbog lič­nog za­do­volj­stva. Do­dat­no ško­lo­va­nje im ne do­no­si ve­ću pla­tu, ni vi­šu po­zi­ci­ju. Po za­vr­šet­ku vi­so­ke ško­le ili spe­ci­ja­li­za­ci­je vra­ća­ju se na ista rad­na me­sta. I da­lje ra­de naj­jed­no­stav­ni­je po­slo­ve, ko­ji su če­sto fi­zič­ki. Ne po­sto­ji na­čin da im se na­đe od­go­va­ra­ju­će rad­no me­sto, a mo­gli bi da ob­u­ča­va­ju mla­de ili da ra­de sa naj­sa­vre­me­ni­jim di­jag­no­stič­kim ure­đa­ji­ma – ka­že na­ša sa­go­vor­ni­ca uz na­po­me­nu da je baš zbog to­ga neo­p­hod­no iz­me­ni­ti Za­kon o zdrav­stvu.

Na­še kli­ni­ke bi tre­ba­lo da za­po­sle ve­ći broj zdrav­stve­nih ne­go­va­te­lja. Ovaj ka­dar obra­zu­je se u po­je­di­nim me­di­cin­skim ško­la­ma tri go­di­ne, sti­če ši­ro­ko zna­nje i mo­gu da oba­vlja­ju jed­no­stav­ne po­slo­ve kao što su po­moć pa­ci­jen­tu, bri­ga o is­hra­ni i hi­gi­je­ni, pre­ba­ci­va­nje sa ode­lje­nja, od­vo­đe­nje na pre­gle­de...  

Na na­še pi­ta­nje da li će se se­stre ika­da re­ši­ti bi­ro­krat­skih po­slo­va, Ivan­ka Adžić je ne­moć­no sle­gla ra­me­ni­ma. 

– Sve­sna sam da uvo­đe­nje ra­ču­na­ra u na­še zdrav­stve­ne usta­no­ve ni­je ras­te­re­ti­lo oso­blje već im je na­met­nu­lo do­dat­nu oba­ve­zu. Ob­u­če­ni zdrav­stve­ni rad­nik tre­ba­lo bi po­ne­kad da se ba­vi ad­mi­ni­stra­ci­jom, a naj­če­šće da bri­ne o pa­ci­jen­ti­ma. Si­tu­a­ci­ja je u mno­gim usta­no­va­ma obr­nu­ta – re­či su na­še sa­go­vor­ni­ce.

Udru­že­nje pro­fe­si­o­na­la­ca će do kra­ja go­di­ne or­ga­ni­zo­va­ti tri­bi­nu o po­slov­nim za­da­ci­ma me­di­cin­ske se­stre. Kra­jem ma­ja bi­će odr­žan i pr­vi kon­gres u nji­ho­voj or­ga­ni­za­ci­ji, a tom pri­li­kom će na­stu­pi­ti vi­še od 300 emi­nent­nih pre­da­va­ča iz Sr­bi­je i re­gi­o­na ko­ji će ras­pra­vlja­ti o una­pre­đe­nju ra­da u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma.

Komentari9
1c19e
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Paun
Medicinske sestre treba rangirati prema stepenu završene škole i shodno tome odrediti plate,na taj način će ih se stimulirati da se obrazuju i napreduju u poslu.
Petar
Plate jesu male medicinskim sestrama, a one su prve do bolesnika kome treba da daju adekvatnu medicinsku negu, toplu rec i malo ljudske paznje. Sa druge strane med. sestre (kao i lekari) dobijaju poklone: od kafe, preko parfema do zlatnog nakita. Pored toga mogu da uvedu bilo koga preko reda i na taj nacin ~zarade~ i josh neke benficije koje nisu vezane za medicinu. Ima josh pogodnosti koji med. sestre imaju, ali da budemo posteni, potrebno im je povecati plate. Opet mi nije jasno, cemu fakultetski obrazovana med. sestra sluzi? Cemu lekati onda, koji su studirali 6 godina fakultet, pa josh 3 godine specijalizaciju? U opisanom slucaju je doslo do prekvalifikacije i to nema veze sa med. sestrama. Tako da ne znam kome je moglo da padne napamet da med. sestra ima fakultet i zasto su naparvili takav fakultet.
Draga
Lep i realan tekst o nasem zdravstvu.Da nam je vise ovakvih kao sto je gospodja Ivanka ,ne bismo danas bili u ovoj situaciji.Godinama se bori za nasa prava i hvala joj za to.
ljutković ljutko
Ma te diplome se štancuju ko vekne hleba(osobito je čuven Prnjavor u BiH) !!Samo ima problem:ko će da radi!?Ne mogu svi da komanduju!!O prekvalifikovanim trgovkinjama(500 evrića),koje preko noći postadoše medicinske sestre po privatnim "školama" da i ne trošim reči!!
Mile
A na kom fakultetu je gospođa Adžić stekla titule magistra i doktora nauka?
Slobodan
Oseti se zajedljivost i nipodaštavanje tuđeg truda. Sram vas bilo.
Luka
Na privatnom naravno.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja