utorak, 18.06.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:17

Opekotine na suncu povećavaju rizik od raka kože

Opasnost od karcinoma udvostručuje se ukoliko je osoba tokom detinjstva imala više od pet epizoda pregorevanja. – U šest škola biće instalirani merači za sunčevo zračenje
Autor: Danijela Davidov-Kesarsreda, 09.05.2018. u 21:01
(Фо­то Пик­са­беј)

Sva­ke go­di­ne u na­šoj ze­mlji od me­la­no­ma, naj­smr­to­no­sni­jeg ra­ka ko­že, obo­li 650 lju­di, a oko 300 oso­ba umre. Da bi se ova ne­slav­na sta­ti­sti­ka pro­me­ni­la ju­če je po­če­lo spro­vo­đe­nje kam­pa­nje „Za­šti­ta za sve”, či­ji je cilj da de­ca uče o štet­nom uti­ca­ju pre­te­ra­nog iz­la­ga­nja ko­že sun­cu i UV zra­če­nju. Za­hva­lju­ju­ći ovoj ak­ci­ji u šest naj­ve­ćih ško­la u Sr­bi­ji ko­je ima­ju oko 10.000 uče­ni­ka, ali i spro­ve­de­ne obu­ke za na­stav­ni­ke, bi­će in­sta­li­ra­ni UV in­di­ka­to­ri, spe­ci­jal­ni me­ra­či za oči­ta­va­nje in­ten­zi­te­ta sun­če­vog zra­če­nja. Oni će pri­ka­zi­va­ti tri ka­te­go­ri­je sa pre­po­ru­kom bo­rav­ka na sun­cu: bez­bed­no je, za­šti­ti se i sklo­ni se.

Kam­pa­nju spro­vo­de Euce­rin Sr­bi­ja i Fond B 92, uz po­dr­šku Mi­ni­star­stva zdra­vlja i Mi­ni­star­stva pro­sve­te.

Sa­vet­ni­ca mi­ni­stra pro­sve­te Gor­da­na Ko­sa­no­vić ob­ja­sni­la je da oni po­ku­ša­va­ju da po­ve­ća­ju za­stu­plje­nost zdrav­stve­nih te­ma u ško­la­ma. 

– Du­go­traj­no iz­la­ga­nje sun­cu mo­že da do­ve­de do ope­ko­ti­na na ko­ži ko­je pred­sta­vlja­ju glav­ni fak­tor ri­zi­ka za na­sta­nak me­la­no­ma, ali i ne­me­la­nom­skih kar­ci­no­ma ko­že. Bit­no je da de­ca pred­škol­skog i škol­skog uz­ra­sta shva­te ko­li­ki je ri­zik od pre­te­ra­nog iz­la­ga­nja ko­že sun­cu, ali i če­stog ko­ri­šće­nja so­la­ri­ju­ma – na­gla­sio je mi­ni­star zdra­vlja dr Zla­ti­bor Lon­čar. 

Do­cent dr Da­ni­ca Ti­o­do­ro­vić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Udru­že­nja der­ma­to­ve­ne­ro­lo­ga Sr­bi­je i pred­stav­nik Sr­bi­je u Me­đu­na­rod­nom udru­že­nju za der­mo­sko­pi­ju iz Kli­nič­kog cen­tra Niš, na­po­mi­nje za „Po­li­ti­ku” da deč­ja ko­ža zah­te­va po­seb­nu za­šti­tu od sun­ca, jer je mno­go pod­lo­žni­ja ne­ga­tiv­nim dej­stvi­ma UV zra­ka od ko­že od­ra­slih oso­ba. To je za­to jer ma­li­ša­ni ima­ju sa­mo pe­ti­nu de­blji­ne ko­že od­ra­slih. Osim to­ga, pig­ment­na, za­štit­na funk­ci­ja ko­že, po­či­nje da se raz­vi­ja tek od dru­ge go­di­ne ži­vo­ta. To­kom pe­ri­o­da ra­sta i raz­vo­ja, deč­ja ko­ža ne­ma za­o­kru­že­ne od­bram­be­ne me­ha­ni­zme pro­tiv dej­stva UV zra­ka, ko­je ima ko­ža od­ra­slih.

– Sun­ce je neo­p­hod­no za pra­vil­no funk­ci­o­ni­sa­nje i raz­voj or­ga­ni­zma i bla­go­tvor­no je za do­bro ras­po­lo­že­nje. Nje­go­vo sve­tlo pro­di­re kroz ko­žu i do­spe­va do sen­zi­tiv­nih će­li­ja u oči­ma i po­kre­će ključ­ne pro­ce­se u or­ga­ni­zmu. To­kom ume­re­nog iz­la­ga­nja sun­cu, sun­če­vi zra­ci ak­ti­vi­ra­ju me­ta­bo­li­zam, po­bolj­ša­va­ju cir­ku­la­ci­ju, osna­žu­ju krv­ni pro­tok i sti­mu­li­šu od­bram­be­ne me­ha­ni­zme te­la. UVB zra­ci do­vo­de do stva­ra­nja vi­ta­mi­na De u or­ga­ni­zmu ko­ji re­gu­li­še ni­vo kal­ci­ju­ma, po­spe­šu­je rast ko­sti­ju, oja­ča­va imu­no­lo­ški i po­dr­ža­va ko­šta­no-mi­šić­ni i ner­vni si­stem. Za po­zi­tiv­ne efek­te sun­ca po­treb­ne su sa­mo ma­le ko­li­či­ne sun­če­ve sve­tlo­sti, 15 mi­nu­ta ne­za­šti­će­nog bo­rav­ka na sun­cu – do­da­je dr Ti­o­do­ro­vić. 

Sun­če­vo zra­če­nje no­si i po­ten­ci­jal­ne opa­sno­sti po zdra­vlje ko­že i ce­log or­ga­ni­zma. Ne­za­šti­će­no i neo­gra­ni­če­no iz­la­ga­nja sun­cu mo­že da iza­zo­ve ope­ko­ti­ne, sla­blje­nje imu­no­lo­škog si­ste­ma, aler­gij­ske re­ak­ci­je i fo­to­tok­sič­ne re­ak­ci­je. Kao po­sle­di­ca ku­mu­la­tiv­nog efek­ta mo­gu se ja­vi­ti ve­o­ma ozbilj­ne i du­go­roč­ne po­sle­di­ce, po­put ra­ka ko­že, ko­je se naj­če­šće is­ka­zu­ju u ka­sni­jim go­di­na­ma ži­vo­ta. Ko­ža pam­ti sve, a 80 od­sto ukup­nog ne­ga­tiv­nog ku­mu­la­tiv­nog efek­ta sun­če­vog zra­če­nja sa­ku­pi do 18. go­di­ne. Če­ste ope­ko­ti­ne od sun­ca to­kom de­tinj­stva, znat­no po­ve­ća­va­ju ri­zik za na­sta­nak ra­ka ko­že. Ri­zik za po­ja­vu me­la­no­ma, naj­o­pa­sni­jeg kar­ci­no­ma ko­že, u ka­sni­jem do­bu udvo­stru­ču­je se uko­li­ko je oso­ba to­kom de­tinj­stva ima­la vi­še od pet epi­zo­da pre­go­re­va­nja na sun­cu. Po­sled­njih go­di­na, po­ja­va me­la­no­ma u uz­ra­stu od 11 do 19 go­di­na po­ve­ća­va se za oko tri od­sto go­di­šnje. Ova vr­sta ra­ka ko­že ima udeo od čak se­dam od­sto u ukup­nom bro­ju svih ma­lig­ni­te­ta u uz­ra­stu od 15 do 19 go­di­na i dru­gi je naj­če­šći rak u uz­ra­stu od 15 do 29 go­di­na, po­seb­no kod mla­dih že­na. 

Pra­vi­la od­go­vor­nog po­na­ša­nja na sun­cu kod de­ce pod­ra­zu­me­va­ju pri­me­nu ni­za pre­ven­tiv­nih me­ra i iz­be­ga­va­nje iz­la­ga­nja sun­cu u vre­me naj­in­ten­ziv­ni­jeg UV zra­če­nja. Čak i to­kom krat­kog bo­rav­ka na­po­lju neo­p­hod­no je no­si­ti na­o­ča­re za sun­ce sa UV za­šti­tom i ka­pu, obu­ći ma­ji­ce du­gih ru­ka­va i pan­ta­lo­ne du­gih no­ga­vi­ca, na­ne­ti pre­pa­rat za za­šti­tu od sun­ca i što če­šće bo­ra­vi­ti u hla­du. Ka­da je UV in­deks bli­ži bro­ju 11 ne tre­ba iz­la­zi­ti na­po­lje. U pe­ri­o­du iz­me­đu 10 i 17 ča­so­va, ka­da je UV in­deks naj­vi­ši, ose­tlji­va ko­ža mo­že da iz­go­ri i za ma­nje od pet mi­nu­ta. Pre­pa­ra­te za za­šti­tu od sun­ca tre­ba pri­me­ni­ti 30 mi­nu­ta pre iz­la­ska na sun­ce i po­na­vlja­ti sva­ka dva sa­ta to­kom iz­lo­že­no­sti UV zra­če­nju.


Komentari3
ffb7d
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Ana
Nodgovorno je potencirati samo negativno dejstvo sunčevog zračenja na ljudski organizam i dozvoliti da kapanje u školama sprovode kompanije,tim pre što se u ovom slučaju radi o kompaniji koja proizvodi preparate za sunčanje za decu i odrasle.
Miljana
Marina niste u pravu. Treba boraviti u hladovini kada je sunčevo zračenje najjače, postepeno se izlagati suncu,zatim nositi zaštitne odevne predmete ,naočare i dr.Hemikalije su poslednje za čim treba posegnuti jer sprečavaju stvaranje D vitamina u organizmu ,a hipovitaminoza D je danas veoma zastupljena u svetu i jedan je od uzroka više tipova raka.
Preporučujem 4
Marina
Ana, sve to stoji, ali zaista ne postoji drugi način da se zaštitite od UVA i UVB zračenja a da pritom provedete neko vreme napolju. Preparati za sunčanje su, nažalost, danas neophodni. Ja nikada u životu nisam ušla u solarijum, niti sam se preterano sunčala, a bolujem od melanoma. Mogu da se setim samo jednog leta u životu kada sam, recimo, bila malo manje odgovorna prema svojoj koži... Verujte mi da bih rado vratila vreme unazad da ispravim taj banalni propust. I dalje ne znam zašto sam tačno obolela, ali treba svi da uradimo sve ono što je do nas kako bismo sprečili ono što se sprečiti može.
Preporučujem 4

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja