ponedeljak, 15.07.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 20:40

Besmrtni Dan pobede

Autor: Milenko Pešićsubota, 12.05.2018. u 22:00

Alek­san­dar Vu­čić i Ben­ja­min Ne­ta­ni­ja­hu ni­su kao je­di­ni stra­ni dr­žav­ni­ci slu­čaj­no bi­li na cen­tral­noj tri­bi­ni uz Vla­di­mi­ra Pu­ti­na dok su Cr­ve­nim tr­gom na Dan po­be­de mar­ši­ra­li ru­ski voj­ni­ci, a ne­bom i ze­mljom tut­nja­la voj­na ma­ši­ne­ri­ja od ko­je za­sta­je dah. Ru­si na taj na­čin ni­su sa­mo oda­li po­seb­nu po­čast Sr­bi­ji i Izra­e­lu, u da­nu ka­da je pre 73 go­di­ne za­slu­ga­ma pre sve­ga Cr­ve­ne ar­mi­je slo­mljen fa­ši­zam. Ova­kvim iz­bo­rom vi­so­kih po­ča­snih go­sti­ju oni su pod­se­ti­li „za­bo­rav­ne” za­pad­ne sa­ve­zni­ke u Dru­gom svet­skom ra­tu na to ko je u Evro­pi pro­por­ci­o­nal­no naj­vi­še stra­dao od Tre­ćeg raj­ha.

Za­to i ne ču­di što je po­sle voj­ne pa­ra­de Pu­tin za­jed­no s Vu­či­ćem i Ne­ta­ni­ja­hu­om pred­vo­dio „Be­smrt­ni puk”. Za­jed­nič­ka šet­nja tro­ji­ce li­de­ra uli­ca­ma ru­ske pre­sto­ni­ce, za­jed­no s još mi­li­on Mo­sko­vlja­na, bi­la je i ja­sna po­ru­ka da ne­će pro­ći po­ku­ša­ji pre­pa­ki­va­nja isto­ri­je ko­ji ima­ju za cilj da uma­nje pa čak i da oma­lo­va­že žr­tve ru­skog, srp­skog i je­vrej­skog na­ro­da u po­be­di nad naj­ve­ćim zlom 20. ve­ka. Sli­ka Vu­či­će­vog de­de An­đel­ka, ko­ji je ubi­jen u Ja­dov­nu, sa­mo je sim­bol svih na­ših pre­da­ka ko­ji su ne­vi­no stra­da­li za­to što su Sr­bi, ili su po­lo­ži­li ži­vo­te u bor­bi za slo­bo­du od na­ci­stič­kog oku­pa­to­ra.

Dragan Stojanović

 

Pred­sed­nik Sr­bi­je u Mo­skvu ni­je od­le­teo pra­vo iz An­ka­re sa­mo zbog voj­ne pa­ra­de. Dva­na­e­sti bi­la­te­ral­ni su­sret Vu­či­ća s Pu­ti­nom, sa­mo dan po­što je ru­ski li­der če­tvr­ti put po­lo­žio pred­sed­nič­ku za­kle­tvu, naj­bo­lji je po­ka­za­telj vi­še ne­go do­brih od­no­sa dve dr­ža­ve. Po­sle raz­go­vo­ra u Kre­mlju, ja­sno je da Sr­bi­ja mo­že da ra­ču­na na mak­si­mal­nu po­moć Ru­si­je u po­tra­zi za kom­pro­mi­snim re­še­njem za Ko­so­vo, ko­je ne­će bi­ti na šte­tu Be­o­gra­da.

Osim to­ga što će Pu­tin na Vu­či­ćev po­ziv po­no­vo, po­sle če­ti­ri go­di­ne, do­ći u Be­o­grad kra­jem go­di­ne, Sr­bi­ja je na do­brom pu­tu da od Ru­si­je na­ba­vi i naj­mo­der­ni­je na­o­ru­ža­nje. Svi­ma ko­ji su pra­ti­li TV pre­nos voj­ne pa­ra­de, u jed­nom tre­nut­ku je za­pa­lo za oko da su dvo­ji­ca li­de­ra ne­što ko­men­ta­ri­sa­la. Vu­čić je srp­skim me­di­ji­ma ot­krio da mu je Pu­tin do­šap­nuo, dok su po­red njih pro­la­zi­li no­vi ra­ket­ni si­ste­mi si­ste­mi „pan­cir S” i „ura­gan”, da je to pra­va stvar za Sr­bi­ju i da su se od­lič­no po­ka­za­li u Si­ri­ji.

Da ne za­bo­ra­vi­mo, 9. maj je i Dan Evro­pe.

Sti­gao je Vu­čić pra­vo iz Mo­skve i na pro­sla­vu u Mu­zej sa­vre­me­ne umet­no­sti. Iako se Sr­bi­ja upi­nje svim si­la­ma da što pre po­sta­ne čla­ni­ca EU, gra­đa­ni kao da su se ohla­di­li i ne ve­ru­ju pre­vi­še u bri­sel­ska obe­ća­nja. Pre­ma po­sled­njem is­tra­ži­va­nju agen­ci­je „Ni­na­me­dia”, ni po­lo­vi­na gra­đa­na (49,5 od­sto) ne bi na re­fe­ren­du­mu gla­sa­la za ula­zak u EU. Ono što bi tre­ba­lo da za­bri­ne Bri­sel, ako nas uop­šte iskre­no že­li u svom član­stvu, je­ste da po­dr­šku EU naj­ma­nje pru­ža­ju mla­di. Ni­je ču­do on­da što „Nju­jork tajms” u svo­joj ana­li­zi po­sta­vlja pi­ta­nje: „Za­što bi Sr­bi­ja bes­ko­nač­no če­ka­la Evrop­sku uni­ju ako mo­že da se okre­ne ki­ne­skim in­ve­sti­to­ri­ma?”

A pro­šla ne­de­lja za­po­če­la je po­se­tom srp­ske de­le­ga­ci­je An­ka­ri. Ka­kav je do­ček pri­re­dio Er­do­gan u je­ku iz­bor­ne kam­pa­nje u Tur­skoj, naj­bo­lje opi­su­je Ra­sim Lja­jić: „To je bio do­ček, ne kao da je Vu­čić pred­sed­nik ma­le Sr­bi­je, ne­go kao da je pred­sed­nik Ki­ne i Ru­si­je za­jed­no.” Če­tvr­ti su­sret dvo­ji­ce dr­žav­ni­ka za ne­pu­nu go­di­nu ozna­čio je vr­to­gla­vi, pre sve­ga eko­nom­ski, uspon sa­rad­nje Tur­ske i Sr­bi­je. Re­džep Ta­jip Er­do­gan ne kri­je da mu je cilj da go­di­šnja raz­me­na dve ze­mlje, sa sa­da­šnjih mi­li­jar­du, po­ra­ste naj­pre na tri, a ka­sni­je i na svih pet mi­li­jar­di do­la­ra.

Vu­čić ni­je slu­čaj­no is­ta­kao da je Tur­ska „naj­ve­ća si­la” na Bal­ka­nu i da je va­žno šta mi­sli o pi­ta­nji­ma ko­ja su od zna­ča­ja za nas. Iako je Tur­ska od­mah po­sle SAD pri­zna­la Ko­so­vo, od­no­si s pri­štin­skim ru­ko­vod­stvom su na ozbilj­nim is­ku­še­nji­ma. Er­do­gan ne kri­je da je ljut na Ra­mu­ša Ha­ra­di­na­ja za­to što je sme­nio mi­ni­stra po­li­ci­je na­kon što je ovaj de­por­to­vao tur­ske gra­đa­ne ozna­če­ne kao „gu­le­ni­ste”. An­ka­ra mo­žda ne­će po­vu­ći pri­zna­nje Ko­so­va, ali po­li­tič­ke ak­ci­je Pri­šti­ne se sa­da ni­sko ko­ti­ra­ju kod Er­do­ga­na, što stva­ra ve­ći ma­ne­var­ski pro­stor Be­o­gra­du u re­ša­va­nju ko­sov­skog čvo­ra.

Ko­so­vo je bi­la i ne­iz­be­žna te­ma su­sre­ta srp­skog i ki­par­skog pred­sed­ni­ka, Sve­tog ar­hi­je­rej­skog Sa­bo­ra SPC, raz­go­vo­ra Ta­či­ja s Mer­ke­lo­vom u Ber­li­nu, ali i sa­stan­ka po­li­tič­kih di­rek­to­ra za za­pad­ni Bal­kan ze­ma­lja Kvin­te u Va­šing­to­nu. Ni­kos Ana­sta­si­ja­dis je u Be­o­gra­du ja­sno po­ru­čio da, sve dok je na sna­zi Re­zo­lu­ci­ja SB UN 1244, za Ki­par je jed­no­stra­no pro­gla­še­na ko­sov­ska ne­za­vi­snost – ne­za­ko­ni­ta.

Sa­bor SPC je, ne ma­nje ja­sno, sa­op­štio da pi­ta­nje Ko­so­va i Me­to­hi­je pred­sta­vlja srp­sko cr­kve­no, na­ci­o­nal­no i dr­žav­no pi­ta­nje pr­vog re­da, uz apel na­šim dr­žav­ni­ci­ma da ne sme­ju ni­ka­da da­ti svo­ju sa­gla­snost otu­đe­nju i po­de­li KiM. Ivi­ca Da­čić ka­že da po­dr­ža­va stav Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve da ne­ma ne­za­vi­sno­sti i ne­ma po­de­le Ko­so­va, ali se pi­ta da li je to mo­gu­će i da li je re­al­no. „Ne­ka ne­ko ka­že ka­ko će­mo se iz­bo­ri­ti da ne­ma ne­za­vi­sno­sti – tr­plje­njem, ra­tom, ili od­bi­ja­njem da u na­red­nih 10 go­di­na uđe­mo u EU? Si­tu­a­ci­ja je ve­o­ma kom­plek­sna i sva­ko tre­ba da se za­mi­sli”, ka­že srp­ski šef di­plo­ma­ti­je.

Pre­mi­jer­ka Ana Br­na­bić is­ta­kla je da re­kon­struk­ci­ja vla­de mo­že da sa­če­ka jer je KiM va­žni­ja te­ma, ma­da je „pro­ve­tra­va­nje” u Ne­ma­nji­noj 11 već za­po­če­lo ostav­kom mi­ni­stra fi­nan­si­ja. Svi oda­ju pri­zna­nje Du­ša­nu Vu­jo­vi­ću za po­sao ko­ji je ura­dio jer za so­bom osta­vlja bo­lji bu­džet ne­go ka­da je ušao u vla­du 2014. go­di­ne.


Komentari11
f2a8f
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Osman Delić
Nema sumnje da je bivši Sojetski Savez imao najviše žrtava, ali da nije bilo tog "zaboravnog zapada", ništa od pobjede. Od presudnog značaja je bilo uključenje Amerike u rat. Svi koji misle drukčije neka pročitaju Čerčilove memoare.
ProPolitikin Hrvat
A Cercil bi nam trebao biti putokaz? Naravno da su se Nacisti ''slomili'' na ruskom frontu (dobrim dijelom i svojom krivicom), uostalom kao i Napoleon. Ameri su se ukljucili kad je rat za naciste vec bio izgubljen. Nego sto se tice clanka, na zalost vecina medija na zapadu i nije pridala neki znacaj Putinovim gostima, osim sto su spomenuli kako je Netanjahu zapravo dosao da razgovara o eskalaciji povodom Irana, a usput prisustvuje i proslavi Dana pobjede, ''Besmrtni puk'' nije ni spomenut.
Preporučujem 8
sanja
Velika cast i priznanje !
Simonida
Ogromna čast i poštovanje je ukazano srpskom narodu!
ana
Veliko postovanje je ukazano nasem narodu!
JOVICA
Istorija se ne moze prepakovati.Uvek ispliva i pokaze se istina.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna / Pogledi /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja