subota, 19.01.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 23:25

Pala senka na akciju „Čep za hendikep”

Udruženje paraplegičara Banata sumnjiči svog člana da je osnovao paralelnu organizaciju zbog ličnih interesa, a ovaj to demantuje
Autor: Đuro Đukićutorak, 05.06.2018. u 21:44
Пластика сакупљена у акцији „Чеп за хендикеп” (Фото Удружење параплегичара Баната)

Zre­nja­nin – Na hu­ma­ni­tar­nu ak­ci­ju ko­ja se pro­ču­la po ce­loj Sr­bi­ji pa­la je sen­ka. Vi­še­go­di­šnje sa­ku­plja­nje pla­sti­ke na­zva­no „Čep za hen­di­kep” do­ve­de­no je pod sum­nju baš od nje­nih osni­va­ča. Oni tvr­de da je deo sa­rad­ni­ka zlo­u­po­tre­bio ak­tiv­no­sti i ne­le­gi­tim­no osno­vao aso­ci­ja­ci­ju ko­joj su da­li isto ime i za­ne­ma­ru­ju­ći ce­li­nu, od­no­sno osni­va­ča ce­log po­sla. Sum­nja se da se no­va aso­ci­ja­ci­ja vi­še ba­vi bi­zni­som ko­ji je u lič­nom in­te­re­su ne­ko­li­ko po­je­di­na­ca ko­me su pod­re­di­li hu­ma­ni­tar­ni rad. 

Sa­ku­plja­nje pla­stič­nih če­po­va je ori­gi­nal­na ide­ja na­sta­la u zre­nja­nin­skom Udru­že­nju pa­ra­ple­gi­ča­ra Ba­na­ta (UPB) 2012. go­di­ne. Cilj je bio da se po­ve­de ve­ća ak­tiv­nost na pri­ku­plja­nju si­ro­vi­ne ko­ja bi se unov­ča­va­la, a za ta sred­stva bi se na­ba­vlja­la ade­kvat­na or­to­ped­ska po­ma­ga­la ko­ja bi se po­kla­nja­la in­va­li­di­ma. Udru­že­nje je ulo­ži­lo sve svo­je re­sur­se, a uspeh je br­zo po­stig­nut za­hva­lju­ju­ći, pre sve­ga, nje­go­vom auto­ri­te­tu i ugle­du u jav­no­sti. Na taj na­čin ku­plje­no je če­tr­de­se­tak raz­li­či­tih or­to­ped­skih po­ma­ga­la za ko­ri­sni­ke ši­rom Sr­bi­je, a po­kre­nu­te su i mno­ge dru­ge ak­tiv­no­sti zna­čaj­ne za in­va­li­de. 

U ce­loj ovoj pri­či na pr­vom me­stu ni­je bio ne­ka­kav ve­li­ki fi­nan­sij­ski efe­kat već se mno­go ura­di­lo na raz­vi­ja­nju sve­sti gra­đa­na i pod­sti­ca­nje nji­ho­ve sprem­no­sti i že­lje da se se­te onih ko­ji­ma ja po­moć neo­p­hod­na. Bi­lo je po­treb­no da ne­ko sku­pi ne­ko­li­ko če­po­va i da ima ose­ćaj da je ne­kom po­mo­gao pa se u ak­ci­ju uklju­či­lo mno­go lju­di, od „obič­nih” gra­đa­na do di­plo­ma­ta ko­ji su, po mno­gim na­šim gra­do­vi­ma ured­no do­no­si­li če­po­ve na od­re­đe­na me­sta.

U Uprav­nom od­bo­ru ba­nat­skih pa­ra­ple­gi­ča­ra sa­da tvr­de da su baš taj uspeh i pre­po­zna­tlji­vost sa­me ak­ci­je mo­ti­vi­sa­li da 2016. go­di­ne Zo­ran Mar­ti­nov sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no, taj­no i bez zna­nja od­go­vor­nih čla­no­va udru­že­nja i ce­lo­kup­ne jav­no­sti, po­kre­ne du­go pri­pre­ma­ne i smi­šlje­ne ak­tiv­no­sti pre­o­ti­ma­nja ak­ci­je. 

– On osni­va sop­stve­no udru­že­nje i na­zi­va ga ime­nom u to vre­me već svi­ma do­bro po­zna­te ak­ci­je „Čep za hen­di­kep”, na­sta­viv­ši da spro­vo­di ak­ci­ju kao da se ni­šta ni­je do­go­di­lo, pre­u­zi­ma­ju­ći če­po­ve od svih do ta­da (če­ti­ri go­di­ne una­zad) stvo­re­nih sa­bir­nih cen­ta­ra i sa­ku­plja­ča (fir­me, ško­le, vr­ti­ći...) sa ko­ji­ma UPB ima pot­pi­sa­ne ugo­vo­re o sa­rad­nji. Je­di­na no­vi­na bi­la je ta što če­po­vi vi­še ni­su sti­za­li do nas već su od­la­zi­li u na­ma ne­po­zna­tom prav­cu, bez na­šeg zna­nja i odo­bre­nja. One ko­ji su po­če­li da pri­me­ću­ju ne­ke pro­me­ne oba­ve­šta­vao je da če­po­ve vi­še ne sa­ku­plja­ju pa­ra­ple­gi­ča­ri iz or­ga­ni­za­ci­je, da su se po­vu­kli ili ih je ob­ma­nji­vao ne­i­sti­nom o pre­re­gi­stra­ci­ji zbog una­pre­đe­nja ak­ci­je, na­vo­de u udru­že­nju. 

– Ta ak­ci­ja vi­še ne po­sto­ji, ona je pre­tvo­re­na u lič­no udru­že­nje po­je­di­na­ca, iz lič­nog in­te­re­sa – re­kao je no­vi­na­ri­ma Go­ran Per­lić iz Udru­že­nja pa­ra­ple­gi­ča­ra Ba­na­ta, naš pa­ra­o­lim­pi­jac i dr­žav­ni re­pre­zen­ta­ti­vac u sto­nom te­ni­su. 

– U jed­nom tre­nut­ku, oso­ba ko­ja je ima­la glav­nu ulo­gu u sa­ku­plja­nju če­po­va, ko­ja je bi­la pla­će­na za taj rad i ko­ja je bi­la glav­na za kon­tak­te u ovom po­slu, na­pra­vi­la je udru­že­nje, na­zva­la ga po na­šoj ak­ci­ji i po­če­la da pre­u­zi­ma sve če­po­ve. Če­po­vi su od­je­dan­put pre­sta­li da pri­sti­žu u na­šu or­ga­ni­za­ci­ju – ka­zao je Ne­nad Kr­ba­vac pred­sed­nik Uprav­nog od­bo­ra. 

Sa dru­ge stra­ne po­kre­tač Udru­že­nja „Čep za hen­di­kep” Zo­ran Mar­ti­nov na­veo je da je ovu aso­ci­ja­ci­ju osno­vao da bi ozva­ni­čio i na du­gi rok za­šti­tio po­sao ko­ji do­bro ide. 

– Ko je god hteo iz UPB-a mo­gao je da nam pri­đe i ja sam ih sve zvao. Me­đu­tim oni su se uspa­va­li, a mi smo na­sta­vi­li da ra­di­mo. Od­bi­jam sve in­si­nu­a­ci­je da je s mo­je stra­ne bi­lo zlo­u­po­tre­ba, a svi ko­ji sum­nja­ju mo­gu da pro­ve­re na­še po­slo­va­nje jer vo­di­mo ured­no knji­go­vod­stvo kroz ko­je se mo­že utvr­di­ti put sva­kog če­pa, re­kao je Zo­ran Mar­ti­nov po­vo­dom iz­bi­ja­nja afe­re oko ovog hu­ma­nog po­sla.


Komentari6
2d166
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Dragana Zečević
Ja čoveka poznajem lično i znam da je stvorio akciju još kada nisu ovi iz udruženja ni znali za nju, a kasnije ih jedva ubedio da je podrže. Imali su prilike da je sprovode i upravljaju, ali su hteli sve za sebe i nisu hteli ni prstom da mrdnu, a kada legne novac onda su ih trošili na sve samo ne na ono za šta postoji akcija. Zoran je neko čija kičma može da se pohvali sa imenima svih koji ga sada pljuju. Neka svaki papir stave na uvid i dokažu, a ja u prilogu nisam ni reč pročitala o tome šta je Zoran odgovorio – ČISTA POLITIKA. Eto toliko od mene, a svako neka nosi svoj krst.
Dragan
Prosle godine surfovao Sam Internetom I video oglas Koji se pojavio od strane organizacije cepom do osmeha da imaju Kolica za invalide I neznaju koje bi Dali. Posto Sam se prijavio jer Sam oboleo od cerebralne paralize dobio Sam odgovor da prednost imaju deca ucenici. Ja Sam se predstavio Kao icenik, sto i jesam .Ali Su ONI rekli da Imaju prednost dobri ucenici. Kada Sam ja predstavio uspeh 5,00 nije mi se niko vise javio Sa bilo kakvim obrazlozenjem.
Anja
Imam samo jedno pitanje za Dragana. Da li je akcija “ cepom do osmeha “ ili “ cep za hendikem “? To su 2 akcije ali sa istim plemenitim ciljem. Ovde je jasno da je Zoran M.zloupotrebio a sve iz namere sopstvene koristi i narod mu nesvesno stavlja novac u dzep. Cista manipulacija i kradja! I jasno je da se radi o akciji CEP ZA HENDIKEP.
Preporučujem 12
Dragoslav Stanisavljević
Svi koji zloupotrebe rad I finansije u humanitarnim organizacijama treba da odgovaraju po maksimalnim kaznama za takvu vrstu krivičnih dela. Zbog takvih građani gube veru u verodostojnost I ispravnost humanitarnih organizacija.
BLA
"Са­ку­пља­ње пла­стич­них че­по­ва је ори­ги­нал­на иде­ја на­ста­ла у зре­ња­нин­ском Удру­же­њу па­ра­пле­ги­ча­ра Ба­на­та (УПБ) 2012. го­ди­не." - originalna ideja je zapravno nastala u Novom Sadu gde je osnovano udruženje ČEPOM DO OSMEHA koje i danas uspešno funkcioniše, a gorepomenuti Čep za hendikep je preuzeo ideju i osnovao novo udruženje u Zrenjaninu.
Vojkan Živković
Najstariji u ovome jesu "Čep za hendikep" iz Zrenjanina. "Čepom do osmeha" iz Novog Sada je skoro 2 godine "mlađa" organizacija, tako da je jasno ko je od koga preuzeo ideju. To je materija koju dobro poznajem, ja sam jedan od onih koji vode "ČEPeNIng" iz Niša. Ono šta se u Zrenjaninu izdešavalo, to ne znam, pa se i ne svrstavam i ne komentarišem.
Preporučujem 16

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub Pravila o privatnosti

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja