sreda, 23.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 18:51

Evro­skeptici dobili novu sna­gu u Italiji

Vlada Đuzepea Kontea pla­nira da posta­ne glavni pro­motor revizije siste­ma sankcija koje je Zapad uveo Mo­skvi
Autor: Ljiljana Vujićsreda, 06.06.2018. u 22:00
Ђузепе Конте, премијер Италије (Фото АП)

No­vom ita­li­jan­skom pre­mi­je­ru Đu­ze­pu Kon­teu uka­za­no je po­ve­re­nje u do­njem do­mu par­la­men­ta dan na­kon što je po­dr­šku uz ova­ci­je do­bio u Se­na­tu. Ta­ko je zva­nič­no na vlast stu­pi­la pr­va evro­skep­tič­na vla­da u za­pad­noj Evro­pi i ujed­no pr­va ove vr­ste u ze­mlji u ko­joj je pre ne­što vi­še od 60 go­di­na na­sta­la Evrop­ska eko­nom­ska za­jed­ni­ca iz ko­je je ro­đe­na EU.

Kon­te, pro­fe­sor i prav­nik po vo­ka­ci­ji, ni­je osvo­jio po­ve­re­nje gra­đa­na, ali je obe­ćao da će slu­ša­ti nji­ho­ve po­tre­be. 

Na če­lo ka­bi­ne­ta do­šao je kao kom­pro­mi­sno re­še­nje na­kon tro­me­seč­nog ne­re­še­nog oba­ra­nja ru­ku iz­me­đu Ma­tea Sal­vi­ni­ja, pred­vod­ni­ka an­ti­mi­grant­ske Li­ge, i Lu­i­đi­ja di Ma­ja iz po­kre­ta Pet zve­zda. Kon­te je po­slu­žio kao le­pak iz­me­đu ove dve na­čel­no ide­o­lo­ški su­prot­sta­vlje­ne par­ti­je, ko­ji će, ce­ne­ći po nje­go­vom pr­vom obra­ća­nju u par­la­men­tu, bi­ti nji­hov pri­me­ran gla­snik. 

Od­mah je is­ta­kao da je ak­tu­el­na imi­gra­ci­o­na po­li­ti­ka ne­u­spe­šna, zbog če­ga će vo­di­ti no­ve pre­go­vo­re sa Bri­se­lom. Ti­me je pre­ko nje­ga go­vo­rio Sal­vi­ni, mi­ni­star unu­tra­šnjih po­lo­va (ko­je ru­ko­vo­di imi­gra­ci­o­nom po­li­ti­kom), po­znat po ra­di­kal­nom od­no­su pre­ma mi­gran­ti­ma ko­ji­ma, ka­že, ita­li­jan­ske oba­le vi­še ne­će bi­ti „bes­plat­na de­sti­na­ci­ja”. 

Pred­sta­vlja­ju­ći agen­du svo­je „vla­de za pro­me­ne” Kon­te je na­gla­sio i da pla­ni­ra­ju da raz­go­va­ra­ju sa evrop­skim part­ne­ri­ma i o fi­skal­noj po­li­ti­ci, po­no­viv­ši do­bro po­znat stav ko­ji u ime „Zve­zda” za­stu­pa Di Ma­jo, oštar kri­ti­čar bri­sel­ske po­li­ti­ke. 

Ta­mo­šnja no­vin­ska agen­ci­ja AN­SA pre­no­si da je pre­mi­jer is­ta­kao da će se Ita­li­ja, ina­če jed­na od osni­va­ča NA­TO-a, za­la­ga­ti za „po­tvr­du pri­pad­no­sti” ovoj or­ga­ni­za­ci­ji, ali pod­jed­na­ko i za „re­vi­zi­ju si­ste­ma sank­ci­ja pre­ma Ru­si­ji”. 

Ovim sta­vom po­stoj­bi­na Rim­skog car­stva ozbilj­no je uz­ne­mi­ri­la jed­no od naj­ve­ćih da­na­šnjih car­sta­va ko­jem slu­ži kao je­dan od no­se­ćih stu­bo­va, a ko­je se sa­da pre­ma Ri­mu op­ho­di po prin­ci­pu šta­pa i šar­ga­re­pe. Ta­ko ne­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel ita­li­jan­skoj vla­di pru­ža ru­ku, ali po­ru­ču­je da sva­ko mo­ra po­što­va­ti pra­vi­la i oba­ve­ze ko­je ima u uni­ji. Slič­no re­a­gu­je i pr­vi čo­vek NA­TO-a Jens Stol­ten­berg ko­ji je ita­li­jan­skom pre­mi­je­ru, na­kon što mu je če­sti­tao, po­ru­čio da tre­ba raz­go­va­ra­ti sa Ru­si­jom, ali se i dr­ža­ti eko­nom­skih sank­ci­ja. 

Ali, osim što ima u pla­nu da po­kre­ne ozbilj­ne pro­me­ne ko­je će sta­vi­ti tač­ku na „bi­znis oko imi­gra­ci­je ko­ji se pre­te­ra­no uve­ćao pod pla­štom la­žne so­li­dar­no­sti”, Ita­li­ja­ni­ma obez­be­di mi­ni­mal­nu za­ra­du po sa­tu ka­ko ni­ko vi­še ne bi bio is­ko­ri­šća­van, Rim na­me­ra­va da se otvo­ri pre­ma Ru­si­ji, ko­ja je, ka­žu, oja­ča­la svo­ju me­đu­na­rod­nu ulo­gu u ra­znim ge­o­po­li­tič­kim kri­za­ma. Upr­kos po­ru­ka­ma ko­je sti­žu od kan­ce­lar­ke i nje­nih ko­le­ga, Rim pla­ni­ra da po­sta­ne glav­ni pro­mo­tor re­vi­zi­je si­ste­ma sank­ci­ja na­met­nu­tih Mo­skvi, po­čev od onih ko­je, ka­ko ka­žu, no­se ri­zik da umr­tve ru­sko ci­vil­no dru­štvo. 

„Blum­berg” pre­no­si da je ak­tu­el­ni ita­li­jan­ski mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va još raz­ja­snio da oni ni­su pro­a­me­rič­ki kao ni pro­ru­ski, ali da Mo­skvu sma­tra­ju stra­te­škim part­ne­rom.

Nji­ho­vu ten­den­ci­ju ja­ča­nja ve­za sa Ru­si­jom, a kri­ti­čan pri­stup po­li­ti­ci EU i bu­džet­skim pra­vi­li­ma evro­zo­ne po­dr­ža­va, po po­sled­njim an­ke­ta­ma, go­to­vo 60 od­sto bi­rač­kog te­la. Osim što okre­će po­gled ka Mo­skvi, vlast „an­ti­si­stem­skih” par­ti­ja ko­či sklo­nost Ri­ma da pra­ti re­for­mi­stič­ku igru Ber­li­na i Pa­ri­za i po­kre­će pi­ta­nja o že­lji ze­mlje da ujed­no na­sta­vi do­ma­će re­for­me i po­dr­ži in­te­gra­ci­ju evro­zo­ne.   

Ali, Kon­te ka­že da to ne zna­či da su po­li­tič­ke sna­ge ko­je či­ne ve­ći­nu ove vla­de po­pu­li­stič­ke i an­ti­e­sta­bli­šment – u pe­jo­ra­tiv­nom smi­slu. Ako po­pu­li­zam zna­či da vla­da­ju­ća kla­sa slu­ša po­tre­be na­ro­da i ako an­ti­e­sta­bli­šment zna­či uvo­đe­nje no­vog si­ste­ma ko­ji će sme­ni­ti sta­ra pra­vi­la on­da, ka­ko re­če pre­mi­jer – oni to i je­su.  

 


Komentari3
8759d
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Sava
EU igra ulogu SSSR-2 i nema buducnost, taj projekat je gubljenje vremena, ali Nemacka kao sluga gospodarske rase mora da odradjuje taj posao za racun svojih gospodara. Kada se Nemacka oslobodi i bude sam svoj gospodar bice grobar SSSR-2.
Gojko71
Nemacka kao drzava nije ni postojala do druge polovine 19. veka od tada 2 svetska rata idu ogromnom vecinom njima na teret. Ne daj boze da se Nemacka "oslobodi".
Preporučujem 2
Иван Р
Као да читам немачке новине, чим се неко побуни против актуелног од стране Немачке вођеног поретка у Европи, одмах бива проглашен евроскептичним и антиевропским.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja