ponedeljak, 30.11.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 06.06.2018. u 22:00 Danijela Davidov-Kesar

Ro­ditelji dece obo­lele od raka još se bore za bolovanje

Trenut­no ima­ju pra­vo na odsustvo s posla od četiri meseca bez pune plate, a činje­nica je da u pro­seku lečenje deteta obo­lelog od raka tra­je oko dve i po godine i veoma je skupo
Велики број малих пацијената лечи се на клиници у Тиршовој (Фо­то Драган Јевремовић)

Upr­kos obe­ća­nji­ma nad­le­žnih da će do­ći do iz­me­ne pro­pi­sa u zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju, ro­di­te­lji de­ce obo­le­le od ra­ka još ne­ma­ju pra­vo na bo­lo­va­nje to­kom kom­plet­nog le­če­nja de­te­ta. Pred­stav­ni­ci Na­ci­o­nal­nog udru­že­nja ro­di­te­lja de­ce obo­le­le od ra­ka (Nur­dor) tvr­de da su još pre pet go­di­na pod­ne­li zah­te­ve ka­ko bi do­bi­li pra­vo na bo­lo­va­nje to­kom le­če­nja svo­je de­ce i 100 od­sto na­dok­na­de na za­ra­du s ob­zi­rom na dra­stič­no po­ve­ća­nje ži­vot­nih tro­ško­va to­kom le­če­nja. 

Sla­vi­ca La­zić Vuk­sa­no­vić, čla­ni­ca Uprav­nog od­bo­ra Nur­do­ra, na­gla­ša­va da i da­lje če­ka­ju na usva­ja­nje iz­me­na i do­pu­na Za­ko­na o zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju ka­ko bi re­ši­li pro­blem bo­lo­va­nja ro­di­te­lja či­ja se de­ca le­če od ma­lig­nih bo­le­sti i pod­se­ća da su već za­be­le­ži­li lo­ša is­ku­stva ro­di­te­lja ko­ji su to­kom le­če­nja ma­li­ša­na do­bi­li ot­kaz zbog du­gog iz­o­sta­ja­nja sa po­sla. U sa­rad­nji sa Advo­kat­skom ko­mo­rom Sr­bi­je sa­sta­vi­li su Ini­ci­ja­ti­vu za pro­me­nu za­kon­skih aka­ta i po­da­ta­ka, ko­ju su još 2013. go­di­ne upu­ti­li na ne­ko­li­ko re­le­vant­nih adre­sa, ali su od­go­vor i za­ni­ma­nje za nju do­bi­li, ka­ko ka­že La­zić Vuk­sa­no­vić, sa­mo od Od­bo­ra za zdra­vlje i po­ro­di­cu Na­rod­ne skup­šti­ne, ko­jim je ta­da pred­se­da­vao prof. dr Du­šan Mi­li­sa­vlje­vić. Ini­ci­ja­ti­va je pr­vi put ušla u skup­štin­sku pro­ce­du­ru u de­cem­bru 2013. go­di­ne. 

– Na­ža­lost, ni­je se na­šla na dnev­nom re­du jer je po­čet­kom 2014. go­di­ne ras­pu­šte­na Skup­šti­na Sr­bi­je i ras­pi­sa­ni su no­vi iz­bo­ri. Pro­fe­sor Mi­li­sa­vlje­vić je, na na­šu mol­bu, 4. no­vem­bra 2014. go­di­ne po­no­vo pod­neo skup­šti­ni naš pred­log iz­me­ne Za­ko­na o zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju. U de­cem­bru 2014. go­di­ne po­sla­ni­ci od­bi­ja­ju da sta­ve na dnev­ni red pred­log iz­me­ne za­ko­na, a 19. fe­bru­a­ra na­red­ne go­di­ne vla­da je da­la pred­log skup­šti­ni da od­bi­je naš pred­log za­ko­na. Na­kon na­še bur­ne re­ak­ci­je, za­tra­že­ne su in­for­ma­ci­je o pred­lo­gu i in­si­sti­ra­no je na for­mi­ra­nju rad­ne gru­pe ko­ja će ga još jed­nom raz­mo­tri­ti – po­ja­šnja­va La­zić Vuk­sa­no­vić. 

Po­čet­kom 2015. go­di­ne Nur­dor je pre­dao ini­ci­ja­ti­vu Mi­ni­star­stvu zdra­vlja i tvr­de da su u ma­ju te go­di­ne do­bi­li in­for­ma­ci­ju da je ko­mi­si­ja na­pra­vi­la pred­log iz­me­ne za­ko­na ko­ji je po­slat Re­pu­blič­kom fon­du za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje na fi­nan­sij­sku ana­li­zu. 

– Po pla­nu, na­red­ni ko­rak je pred­vi­đao da pred­log za­ko­na bu­de pro­sle­đen Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja i Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke na mi­šlje­nje, a na­kon to­ga da od­mah bu­de po­slat vla­di na usva­ja­nje bez jav­ne ras­pra­ve. Od ta­da smo do­bi­li in­for­ma­ci­ju da će ipak mo­ra­ti da ide na jav­nu ras­pra­vu, kao i raz­ne uop­šte­ne in­for­ma­ci­je. Tre­nut­no ro­di­te­lji ima­ju pra­vo na bo­lo­va­nje od če­ti­ri me­se­ca, a či­nje­ni­ca je da u pro­se­ku le­če­nje de­te­ta obo­le­log od ra­ka tra­je oko dve i po go­di­ne – do­da­je La­zić Vuk­sa­no­vić.

U Mi­ni­star­stvu zdra­vlja ob­ja­šnja­va­ju da je na­cr­tom za­ko­na o zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju pred­vi­đe­no pra­vo na pu­nu na­kna­du za­ra­de za ro­di­te­lje de­ce obo­le­le od te­škog ošte­će­nja mo­žda­nih struk­tu­ra, ma­lig­ne bo­le­sti ili dru­gog te­škog po­gor­ša­nja zdrav­stve­nog sta­nja de­te­ta do 18 go­di­na. Na­crt na­ve­de­nog za­ko­na je u fa­zi iz­ra­de fi­nan­sij­skih efe­ka­ta, na­kon če­ga sle­di pri­ba­vlja­nje mi­šlje­nja Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, Re­pu­blič­kog se­kre­ta­ri­ja­ta za jav­ne po­li­ti­ke i Re­pu­blič­kog se­kre­ta­ri­ja­ta za za­ko­no­dav­stvo. Po­sle to­ga, na­crt za­ko­na upu­ću­je se Vla­di Sr­bi­je, ko­ja utvr­đu­je pred­log za­ko­na o zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju i do­sta­vlja ga Na­rod­noj skup­šti­ni.

 

U Sr­biji 350 mališana godišnje obo­li od raka

Prema podacima Svet­ske zdrav­stvene organizacije, u sve­tu godišnje od raka obo­li oko 200.000 dece, a kod nas do 350 najmla­đih. Rak je izlečiv u 70 odsto slu­čaje­va, a kod nekih oblika kan­cera i do 90 odsto. Ma­lišani se leče u In­sti­tutu za onkologiju i radio­logiju, In­sti­tutu za majku i dete, Dečjoj uni­ver­zitet­skoj kli­nici u Tiršovoj, kli­nikama u No­vom Sa­du, Kragujevcu i Ni­šu.

 

Komentari2
aebb4
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Ivan
Neko je rekao "Onog trenutka kada prestanemo da pomazemo jedni drugima ponestace ljuduskosti u nama". Da ima toliko nerazumevanja i bahatosti u skupstini Srbije da se po ko zna koji put odlaze izglasavanje zakona koji bi trebalo da olaksa muke roditelja dece obolele od raka je znak da u skupstini Srbije nema ljudi . Ko su ta ziva bica koja sede tamo prezderavalju se u skupstinskom restoranu, primaju odlicne plate za to sto "rade" i da nemaju sluha i razumevanja za ovaj problem ? Svi bolesni od raka se tretiraju kao zivi mrtvaci za zdravstevni sistem i za drzavu. Sve sto drzava i zdravstvo moze da vam uradi da vam oteza situaciju u kojoj se nalaze oboleli od raka to ce sigurno i uraditi. Nemamo mi vecih neprijatelja od ove drzave.
miroslav
I ovo je problem u zemlji Srbiji,strašno. Zbog ovakvog nerazumevanja našeg društva, do roditelja čija deca su teško bolesna, može nas biti sram, kako svih nas tako i onih što vode našu državu. Pa čak umanjena plata roditelja dok su na bolovanju a svi znamo da teško bolesna deca imaju veće potrebe. Po ovom pitanju, bilo bi dobro čuti gospođu ministarku Dejanović, koja nam priča priču, da svaka treća mama u Srbiji mora roditi tri deteta, da bi narod opstao. To su naša deca, naši roditelji, moramo im biti skloni u svakom pogledu, da bi što lakše savladali muku koja ih je snašla. Teško mi je poverovati da bi naši parlamaentarci bili protiv zakona naklonjenom roditeljima što imaju bolesnu decu?Ako prave problem roditeljima sa bolesnom decom, onda smo svi mi krivi, jer smo pogrešno odabrali.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja