sreda, 19.02.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 17:42

In­valid­ske pen­zije i dalje pod pri­smo­trom

Iako je revizija spornih pen­zija zva­nič­no završena i uki­nuto 360 invalid­skih pri­manja, pen­zijski fond ima pra­vo da kon­tro­liše ove pri­nadle­žno­sti kada god se za to uka­že potre­ba
Autor: Jasna Petrović-Stojanovićsreda, 06.06.2018. u 22:00
Фото А. Васиљевић

Po­da­tak da je Fond za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje za­ključ­no s 31. de­cem­brom 2017. go­di­ne uki­nuo 360 la­žnih in­va­lid­skih pen­zi­ja, či­me je re­vi­zi­ja ovih pri­ma­nja okon­ča­na, ne zna­či da in­va­lid­ske pen­zi­je ne­će i ubu­du­će bi­ti pod lu­pom nad­le­žnih.  Na­pro­tiv, u skla­du sa Za­ko­nom o PIO, fond mo­že da kon­tro­li­še in­va­lid­ske pen­zi­je ka­da god se za to uka­že po­tre­ba. Od­no­sno u slu­ča­ju pro­me­na u sta­nju in­va­lid­no­sti ko­je su od uti­ca­ja na ostva­ri­va­nje ovog pra­va. U PIO fon­du, ka­žu, da su kon­tro­lom utvr­di­li da se do neo­sno­va­nih in­va­lid­skih pen­zi­ja naj­če­šće do­la­zi­lo na osno­vu ne­ve­ro­do­stoj­ne (la­žne) me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je, ko­ja je do­sta­vlja­na fon­du na ve­šta­če­nje u po­stup­ku ostva­ri­va­nja pra­va. 

Na pi­ta­nje da li in­va­lid­ski pen­zi­o­ne­ri, ko­ji­ma je pre­ki­nu­ta is­pla­ta, ima­ju pra­vo na sta­ro­snu pen­zi­ju, u PIO od­go­va­ra­ju da se in­va­lid­skom pen­zi­o­ne­ru, ko­ji se bez oprav­da­nih raz­lo­ga u od­re­đe­nom ro­ku ne oda­zo­ve po­zi­vu za pre­gled ra­di po­nov­nog utvr­đi­va­nja sta­nja in­va­lid­no­sti, ob­u­sta­vlja is­pla­ta pen­zi­je za sve vre­me dok se ne oda­zo­ve po­zi­vu. Sve do okon­ča­nja ovog po­stup­ka, in­va­lid­ski pen­zi­o­ner ne mo­že da ostva­ri pra­vo ni na sta­ro­snu pen­zi­ju.

Uko­li­ko se kod ko­ri­sni­ka in­va­lid­ske pen­zi­je utvr­di da po­sto­je pro­me­ne, ko­je su od uti­ca­ja na pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju (ne po­sto­ji pot­pu­ni gu­bi­tak rad­ne spo­sob­no­sti), pre­sta­je mu pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju. 

In­va­lid­ski pen­zi­o­ner, ko­me je pre­sta­lo pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju, mo­že da ostva­ri pra­vo na sta­ro­snu pen­zi­ju, uko­li­ko is­pu­ni za to za­ko­nom pro­pi­sa­ne uslo­ve, ka­žu u fon­du.

U fon­du je pre­gle­da­na 3.961 in­va­lid­ska pen­zi­ja. Po­tvr­đen je na­laz kod 3.677 a kod 284 ni­je. Zbog neo­da­zi­va­nja na pre­gled uki­nu­to je 160 in­va­lid­skih pen­zi­ja. Za 16 slu­ča­je­va spi­si pred­me­ta su pro­sle­đe­ni tu­ži­la­štvu, ra­di po­kre­ta­nja kri­vič­ne pri­ja­ve.

Me­đu naj­u­pe­ča­tlji­vi­jim na­či­ni­ma da se do­đe do la­žne in­va­lid­ske pen­zi­je je slu­čaj čo­ve­ka ko­ji je imao ozbilj­nu di­jag­no­zu na osno­vu ko­je mu je i do­de­lje­na ova pri­na­dle­žnost. Na­kon to­ga on je s fal­si­fi­ko­va­nom lič­nom kar­tom, zdrav­stve­nom knji­ži­com i osta­lim do­ku­men­ti­ma iza­šao pred le­kar­sku ko­mi­si­ju ume­sto dru­gih i „za­ra­dio” još dve in­va­lid­ske pen­zi­je.

Ka­ko ob­ja­šnja­va­ju ovo je pr­vi i je­di­ni ova­kav slu­čaj pre­va­re, a za­po­sle­ni u sek­to­ru za me­di­cin­sko ve­šta­če­nje pri­me­ti­li su da se jed­na oso­ba, ko­ja je za­i­sta bo­le­sna, sa vi­dlji­vim zna­ci­ma ope­ra­tiv­nih za­hva­ta, u vi­še na­vra­ta po­ja­vlji­va­la na le­kar­skim ko­mi­si­ja­ma. Usta­no­vlje­no je da su lič­na do­ku­men­ta fal­si­fi­ko­va­na na ime oso­ba ko­je su pod­no­si­le zah­te­ve za ostva­ri­va­nje pra­va na in­va­lid­sku pen­zi­ju. 

Zva­nič­na sta­ti­sti­ka Fon­da PIO po­ka­zu­je da broj in­va­lid­skih pen­zi­o­ne­ra u Sr­bi­ji opa­da iz go­di­ne u go­di­nu, što je de­lom re­zul­tat po­o­štre­nog za­ko­na za pen­zi­o­ni­sa­nje a de­lom i kon­tro­le pen­zij­skog fon­da. 

U struk­tu­ri svih pen­zi­ja in­va­lid­ske su na kra­ju pro­šle go­di­ne uče­stvo­va­le sa 17 od­sto, sta­ro­sne sa 62,7 a po­ro­dič­ne sa 20,3 pro­cen­ta. Upo­re­đu­ju­ći po­dat­ke iz 1997. in­va­lid­ske pen­zi­je su či­ni­le tre­ći­nu ukup­nog bro­ja svih pen­zi­ja, sta­ro­snih je bi­lo 48,2 od­sto, a po­ro­dič­nih 21,8 pro­ce­na­ta.

Pro­se­čan rad­ni staž in­va­lid­skih pen­zi­o­ne­ra že­na je 25, a mu­ška­ra­ca 21 go­di­na, dok je kod od­la­ze­ćih pro­seč­na sta­rost že­na 53, a ja­čeg po­la 56 go­di­na. 


Komentari3
589c2
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

gordana
Odlazak u invalidsku penziju, znaci da je zbog nesposobnosti za rad otisao u penziju. Sobzirom da je nesposoban za rad ne moze da radi ,ili ako pocne da radi penzija se obustavlja . Za civilne penzionere znam,a valjda isto vazi i za vojne nv.penzionere.
Ljubiša Ilić
Može li vojni invalidski penzioner da bude licencirani Upravnik zgrade? Stekao licencu u Privrednoj komori Srbije.
Dragoslav Stanisavljević
Može da se edokuje, da stiče diplome I licence koliko hoće, ali smatram da ne bi ,,smeo" da se bavi dodatnim poslovima, te da bi trebalo da odmah izgubi status inval.penzionera, te da se ustanovi od kada se bavi dodatnim aktiv.retroaktivno vrati penzije. Ne samo vojni, no bilo koji inv.penzioner.
Preporučujem 26

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja