četvrtak, 26.11.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
četvrtak, 09.08.2018. u 22:00 Borka Golubović-Trebješanin

Pa­cifič­ko balet­sko putovanje Aš­hen Ataljanc

Ka­rije­ra koju gra­di godinama una­zad u zemlji i ino­stran­stvu našu umetnicu pre­poručila da dobije poziv za gosto­vanje na inter­nacio­nal­nom balet­skom sku­pu
Аш­хен Ата­љанц (Фо­то Ви­ки­ме­ди­ја )

Ovo je mo­je vr­lo in­ten­ziv­no ba­let­sko rad­no le­to. Mo­gla bih da ka­žem i ve­o­ma na­por­no, da ključ­na reč ovog pu­to­va­nja ni­je po­što­va­nje i za­hval­nost…, po­ru­ču­je ba­le­ri­na Aš­hen Ata­ljanc iz da­le­kog Van­ku­ve­ra u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku”. Ova he­ro­i­na ba­let­ske sce­ne, ro­đe­na u Pan­če­vu sa pra­vim ge­net­skim mik­som: po maj­ci je Srp­ki­nja, po ocu Je­r­men­ka i Se­kelj­ka, ali no­si i ge­ne ne­mač­kih pre­da­ka, is­tra­ja­va u svo­joj za­ni­mlji­voj umet­nič­koj mi­si­ji.

Aš­hen Ata­ljanc u Van­ku­ve­ru bo­ra­vi u svoj­stvu pre­da­va­ča, ali i čla­na ži­ri­ja ta­mo­šnjeg ve­li­kog in­ter­na­ci­o­nal­nog ba­let­skog fe­sti­va­la. Za­ni­mlji­va ka­ri­je­ra ko­ju bri­žlji­vo gra­di go­di­na­ma una­zad, ka­ko u ze­mlji ta­ko i ino­stran­stvu, sva­ka­ko je pre­po­ru­či­la na­šu umet­ni­cu da bu­de gost ova­ko zna­čaj­nog ba­let­skog sku­pa. 

 

– Dok sam sva­ko ve­če od­la­zi­la na spa­va­nje opi­je­na pla­nin­skim va­zdu­hom i mi­ri­som Pa­ci­fi­ka i sla­la uni­ver­zu­mu za­hval­nost što sam se na­šla ov­de, su­tra­šnji dan me­ni je do­no­sio isto to kroz za­gr­lja­je i oza­re­na li­ca mla­dih ba­let­skih ko­le­ga – umet­ni­ka. Zar je po­treb­no još ne­što? Je­di­no što ose­ćam u ovom tre­nut­ku je­ste da je čo­vek istin­ski sre­ćan sa­mo kad po­ma­že dru­gi­ma. Po­red broj­nih oba­ve­za, kao na­gra­da to­kom bo­rav­ka u Van­ku­ve­ru, ovom ču­de­snom i re­kla bih ma­gič­nom gra­du, po­ja­vi­li su se i su­sre­ti sa ne­ve­ro­vat­nim lju­di­ma: no­va zna­nja, is­ku­stva, oče­ki­va­nja. I još jed­nom po­tvr­di­li ka­ko sve što nam se de­ša­va za­vi­si is­klju­či­vo od nas. Ži­vot je di­van!, ka­že Aš­hen Ata­ljanc.

Pre dva da­na, ka­ko sa­zna­je­mo, u Van­ku­ve­ru je za­vr­šen pe­to­ne­delj­ni ba­let­ski se­mi­nar. Po­la­zni­ci su bi­li po­de­lje­ni u šest gru­pa, raz­vr­sta­nih po uz­ra­stu i zna­nju. Sa nji­ma je ra­di­lo osam pe­da­go­ga, me­đu nji­ma i Aš­hen Ata­ljanc. Po­la­zni­ci se­mi­na­ra po­ha­đa­li su ba­let, re­per­to­ar i rad u špic pa­ti­ka­ma, sa­vre­me­nu igru i mju­zikl. Na kra­ju je rad jav­no pred­sta­vljen, a i do­de­lje­ne su na­gra­de i sti­pen­di­je za da­lje ško­lo­va­nje naj­bo­ljim uče­ni­ci­ma.

Pre tri da­na u Van­ku­ve­ru je po­če­lo i ve­li­ko in­ter­na­ci­o­nal­no ba­let­sko tak­mi­če­nje sa pre­ko dve­sta po­la­zni­ka, a Aš­hen Ata­ljanc je po­zva­na da bu­de član ži­ri­ja. 

Pa­ci­fič­ko ba­let­sko pu­to­va­nje Aš­hen Ata­ljanc za­vr­ša­va se 15. av­gu­sta. Ali, to ni­je sve ka­da je let­nji an­ga­žman ove ba­let­ske umet­ni­ce u pi­ta­nju. U Sr­bi­ji će sre­di­nom av­gu­sta bo­ra­vi­ti sa­mo na­krat­ko, jer je već u dru­goj po­lo­vi­ni av­gu­sta če­ka­ju no­ve oba­ve­ze. U ovom slu­ča­ju reč je o no­vo­o­sno­va­nom Ple­snom se­mi­na­ru u Kul­tur­nom cen­tru u Tiv­tu ko­ji će bi­ti odr­žan od 20. do 27. av­gu­sta u, a ko­ji će oku­pi­ti emi­nent­ne ba­let­ske pe­da­go­ge. Po­red Aš­hen Ata­ljanc ko­ja će pre­da­va­ti kla­si­čan ba­let, tu je i Rej­čel Vejls iz Ho­lan­di­je, igrač ko­ji je ka­ri­je­ru gra­dio u ču­ve­noj NDT kom­pa­ni­ji, ko­ji će pre­da­va­ti sa­vre­me­nu igru, za­tim Mi­le­na Ma­ne­va iz Sko­plja ko­ja će dr­ža­ti ča­so­ve hip ho­pa i Da­li­da Sto­ja­no­vić ko­ja će vo­di­ti ča­so­ve jo­ge. Pro­gram je ra­zno­vr­stan i do­sta in­ten­zi­van, jer se sva­ko­ga da­na prak­ti­ku­ju če­ti­ri raz­li­či­te igrač­ke teh­ni­ke, a sve sa am­bi­ci­jom da se ofor­mi kva­li­tet­na re­gi­o­nal­na plat­for­ma za usa­vr­ša­va­nje mla­dih igra­ča, ali i da se kroz ple­sni fe­sti­val i nje­go­ve pra­te­će pro­gra­me pod­stak­ne raz­voj umet­nič­ke igre na ovim pro­sto­ri­ma.

Ko­li­ko je ova­kva vr­sta edu­ka­ci­je va­žna za mla­de ba­let­ske igra­če, Aš­hen Ata­ljanc ka­že:

– Za igra­če, kao i za đa­ke, ve­o­ma je va­žno pri­pre­mi­ti se za no­vu se­zo­nu ili no­vu škol­sku go­di­nu. Mi oče­ku­je­mo da će na­red­nih go­di­na se­mi­nar tra­ja­ti du­že i da će­mo na kra­ju ima­ti i jav­nu pre­zen­ta­ci­ju na­šeg ra­da. Ovog le­ta će po­la­zni­ci kroz ma­ster kla­so­ve mo­ći da na­sle­de zna­nje pe­da­go­ga sa ko­ji­ma ra­de i to is­ku­stvo pri­me­ne u da­ljem ra­du u svo­jim ško­la­ma i kom­pa­ni­ja­ma.

A da Aš­hen Ata­ljanc ima šta da pre­ne­se mla­dim ko­le­ga­ma, po­tvr­đu­ju nje­ni ne­za­bo­rav­ni ba­let­ski na­stu­pi na sce­ni Na­rod­nog po­zo­ri­šta u Be­o­gra­du u ulo­ga­ma po­put Ode­te, Odi­li­je u ba­le­tu „La­bu­do­vo je­ze­ro”, Ki­tri u „Don Ki­ho­tu”, Mi­r­te, Ži­ze­le u „Ži­ze­li”, Auro­re u „Uspa­va­noj le­po­ti­ci”, Ma­r­gi­te Go­tje u „Da­mi s ka­me­li­ja­ma”, Da­li­le u „Sam­so­nu i Da­li­li”… Aš­hen Ata­ljanc bi­la je i so­li­sta Dr­žav­ne ope­re u Be­r­li­nu, a po­red ulo­ga iz kla­sič­nog re­per­to­a­ra, za­ni­ma­la se i za mo­de­ran iz­raz. Po­seb­no po­sle 2000. go­di­ne, pre­la­skom u ita­li­jan­sku ku­ću „Ater­ba­le­to” ka­da se u pot­pu­no­sti okre­će mo­der­noj igri. 

Komentari1
1dbf3
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

бака Мира Милићевић
А ја бих толико волела да је видим рецимо као ватрену Китри у Дон Кихоту, хладну Фригију у Спартаку или као нежну Жизелу.... Пробала сам да нађем неки снимак, али нисам успела.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja