utorak, 18.02.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:29

Pa­cifič­ko balet­sko putovanje Aš­hen Ataljanc

Ka­rije­ra koju gra­di godinama una­zad u zemlji i ino­stran­stvu našu umetnicu pre­poručila da dobije poziv za gosto­vanje na inter­nacio­nal­nom balet­skom sku­pu
Autor: Borka Golubović-Trebješaninčetvrtak, 09.08.2018. u 22:00
Аш­хен Ата­љанц (Фо­то Ви­ки­ме­ди­ја )

Ovo je mo­je vr­lo in­ten­ziv­no ba­let­sko rad­no le­to. Mo­gla bih da ka­žem i ve­o­ma na­por­no, da ključ­na reč ovog pu­to­va­nja ni­je po­što­va­nje i za­hval­nost…, po­ru­ču­je ba­le­ri­na Aš­hen Ata­ljanc iz da­le­kog Van­ku­ve­ra u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku”. Ova he­ro­i­na ba­let­ske sce­ne, ro­đe­na u Pan­če­vu sa pra­vim ge­net­skim mik­som: po maj­ci je Srp­ki­nja, po ocu Je­r­men­ka i Se­kelj­ka, ali no­si i ge­ne ne­mač­kih pre­da­ka, is­tra­ja­va u svo­joj za­ni­mlji­voj umet­nič­koj mi­si­ji.

Aš­hen Ata­ljanc u Van­ku­ve­ru bo­ra­vi u svoj­stvu pre­da­va­ča, ali i čla­na ži­ri­ja ta­mo­šnjeg ve­li­kog in­ter­na­ci­o­nal­nog ba­let­skog fe­sti­va­la. Za­ni­mlji­va ka­ri­je­ra ko­ju bri­žlji­vo gra­di go­di­na­ma una­zad, ka­ko u ze­mlji ta­ko i ino­stran­stvu, sva­ka­ko je pre­po­ru­či­la na­šu umet­ni­cu da bu­de gost ova­ko zna­čaj­nog ba­let­skog sku­pa. 

 

– Dok sam sva­ko ve­če od­la­zi­la na spa­va­nje opi­je­na pla­nin­skim va­zdu­hom i mi­ri­som Pa­ci­fi­ka i sla­la uni­ver­zu­mu za­hval­nost što sam se na­šla ov­de, su­tra­šnji dan me­ni je do­no­sio isto to kroz za­gr­lja­je i oza­re­na li­ca mla­dih ba­let­skih ko­le­ga – umet­ni­ka. Zar je po­treb­no još ne­što? Je­di­no što ose­ćam u ovom tre­nut­ku je­ste da je čo­vek istin­ski sre­ćan sa­mo kad po­ma­že dru­gi­ma. Po­red broj­nih oba­ve­za, kao na­gra­da to­kom bo­rav­ka u Van­ku­ve­ru, ovom ču­de­snom i re­kla bih ma­gič­nom gra­du, po­ja­vi­li su se i su­sre­ti sa ne­ve­ro­vat­nim lju­di­ma: no­va zna­nja, is­ku­stva, oče­ki­va­nja. I još jed­nom po­tvr­di­li ka­ko sve što nam se de­ša­va za­vi­si is­klju­či­vo od nas. Ži­vot je di­van!, ka­že Aš­hen Ata­ljanc.

Pre dva da­na, ka­ko sa­zna­je­mo, u Van­ku­ve­ru je za­vr­šen pe­to­ne­delj­ni ba­let­ski se­mi­nar. Po­la­zni­ci su bi­li po­de­lje­ni u šest gru­pa, raz­vr­sta­nih po uz­ra­stu i zna­nju. Sa nji­ma je ra­di­lo osam pe­da­go­ga, me­đu nji­ma i Aš­hen Ata­ljanc. Po­la­zni­ci se­mi­na­ra po­ha­đa­li su ba­let, re­per­to­ar i rad u špic pa­ti­ka­ma, sa­vre­me­nu igru i mju­zikl. Na kra­ju je rad jav­no pred­sta­vljen, a i do­de­lje­ne su na­gra­de i sti­pen­di­je za da­lje ško­lo­va­nje naj­bo­ljim uče­ni­ci­ma.

Pre tri da­na u Van­ku­ve­ru je po­če­lo i ve­li­ko in­ter­na­ci­o­nal­no ba­let­sko tak­mi­če­nje sa pre­ko dve­sta po­la­zni­ka, a Aš­hen Ata­ljanc je po­zva­na da bu­de član ži­ri­ja. 

Pa­ci­fič­ko ba­let­sko pu­to­va­nje Aš­hen Ata­ljanc za­vr­ša­va se 15. av­gu­sta. Ali, to ni­je sve ka­da je let­nji an­ga­žman ove ba­let­ske umet­ni­ce u pi­ta­nju. U Sr­bi­ji će sre­di­nom av­gu­sta bo­ra­vi­ti sa­mo na­krat­ko, jer je već u dru­goj po­lo­vi­ni av­gu­sta če­ka­ju no­ve oba­ve­ze. U ovom slu­ča­ju reč je o no­vo­o­sno­va­nom Ple­snom se­mi­na­ru u Kul­tur­nom cen­tru u Tiv­tu ko­ji će bi­ti odr­žan od 20. do 27. av­gu­sta u, a ko­ji će oku­pi­ti emi­nent­ne ba­let­ske pe­da­go­ge. Po­red Aš­hen Ata­ljanc ko­ja će pre­da­va­ti kla­si­čan ba­let, tu je i Rej­čel Vejls iz Ho­lan­di­je, igrač ko­ji je ka­ri­je­ru gra­dio u ču­ve­noj NDT kom­pa­ni­ji, ko­ji će pre­da­va­ti sa­vre­me­nu igru, za­tim Mi­le­na Ma­ne­va iz Sko­plja ko­ja će dr­ža­ti ča­so­ve hip ho­pa i Da­li­da Sto­ja­no­vić ko­ja će vo­di­ti ča­so­ve jo­ge. Pro­gram je ra­zno­vr­stan i do­sta in­ten­zi­van, jer se sva­ko­ga da­na prak­ti­ku­ju če­ti­ri raz­li­či­te igrač­ke teh­ni­ke, a sve sa am­bi­ci­jom da se ofor­mi kva­li­tet­na re­gi­o­nal­na plat­for­ma za usa­vr­ša­va­nje mla­dih igra­ča, ali i da se kroz ple­sni fe­sti­val i nje­go­ve pra­te­će pro­gra­me pod­stak­ne raz­voj umet­nič­ke igre na ovim pro­sto­ri­ma.

Ko­li­ko je ova­kva vr­sta edu­ka­ci­je va­žna za mla­de ba­let­ske igra­če, Aš­hen Ata­ljanc ka­že:

– Za igra­če, kao i za đa­ke, ve­o­ma je va­žno pri­pre­mi­ti se za no­vu se­zo­nu ili no­vu škol­sku go­di­nu. Mi oče­ku­je­mo da će na­red­nih go­di­na se­mi­nar tra­ja­ti du­že i da će­mo na kra­ju ima­ti i jav­nu pre­zen­ta­ci­ju na­šeg ra­da. Ovog le­ta će po­la­zni­ci kroz ma­ster kla­so­ve mo­ći da na­sle­de zna­nje pe­da­go­ga sa ko­ji­ma ra­de i to is­ku­stvo pri­me­ne u da­ljem ra­du u svo­jim ško­la­ma i kom­pa­ni­ja­ma.

A da Aš­hen Ata­ljanc ima šta da pre­ne­se mla­dim ko­le­ga­ma, po­tvr­đu­ju nje­ni ne­za­bo­rav­ni ba­let­ski na­stu­pi na sce­ni Na­rod­nog po­zo­ri­šta u Be­o­gra­du u ulo­ga­ma po­put Ode­te, Odi­li­je u ba­le­tu „La­bu­do­vo je­ze­ro”, Ki­tri u „Don Ki­ho­tu”, Mi­r­te, Ži­ze­le u „Ži­ze­li”, Auro­re u „Uspa­va­noj le­po­ti­ci”, Ma­r­gi­te Go­tje u „Da­mi s ka­me­li­ja­ma”, Da­li­le u „Sam­so­nu i Da­li­li”… Aš­hen Ata­ljanc bi­la je i so­li­sta Dr­žav­ne ope­re u Be­r­li­nu, a po­red ulo­ga iz kla­sič­nog re­per­to­a­ra, za­ni­ma­la se i za mo­de­ran iz­raz. Po­seb­no po­sle 2000. go­di­ne, pre­la­skom u ita­li­jan­sku ku­ću „Ater­ba­le­to” ka­da se u pot­pu­no­sti okre­će mo­der­noj igri. 


Komentari1
3a6d5
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

бака Мира Милићевић
А ја бих толико волела да је видим рецимо као ватрену Китри у Дон Кихоту, хладну Фригију у Спартаку или као нежну Жизелу.... Пробала сам да нађем неки снимак, али нисам успела.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja